Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkavédelem speciális kérdései Készítette: Adamasky Márta Bednár Gábor Haraszti Gábor Istók Bálint Konrád Gergely Kontár Csaba Oláh Béla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkavédelem speciális kérdései Készítette: Adamasky Márta Bednár Gábor Haraszti Gábor Istók Bálint Konrád Gergely Kontár Csaba Oláh Béla."— Előadás másolata:

1 A munkavédelem speciális kérdései Készítette: Adamasky Márta Bednár Gábor Haraszti Gábor Istók Bálint Konrád Gergely Kontár Csaba Oláh Béla

2 A munkavédelem szabályozási rendszere •Törvényi szint –Alaptörvény –1993. XCIII. tv. (Mvt) •Kormányrendeleti szint •Miniszteri rendeleti szint –Nemzetgazdasági miniszteri rendeletek (korábban Munkaügyi és Népjóléti/ Egészségügyi/Szociális és Családügyi miniszteri rendeletek) –Ágazati miniszteri rendeletek •Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok •Munkáltatói szabályozási szint

3 A munkavédelem célja Az Alaptörvényben foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

4 Veszélyforrás A munkavégzés során azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelent.

5 •Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

6 Veszélyforrás lehet •Fizikai (pl. munkaeszköz mozgása, zaj, rezgés) •Kémiai/veszélyes anyagok (pl. robbanó, sugárzó, gyúlékony) •Biológiai (pl. mikroorganizmus) •Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel

7 •A munkáltató kötelessége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása, és a megvalósítás módjának meghatározása.

8 A munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell kialakítani, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon kívül a munkavégzés hatókörében tartózkodók számára és a szolgáltatásokat igénybevevőknek is.

9 A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása céljából: •A munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelességeit teljesíteni tudja •A szükséges utasításokat a kellő időben a munkavállalónak megadni •Rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek a követelményeknek, a munkavállalók ismerik és megtartják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket

10 A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása céljából: •A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a rendelkezéseknek megfelelően eljárni •A védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását, pótlását megoldani •Írásban meghatározni az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét •A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi oktatást megtartani

11 A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától: •Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez az előírt védőintézkedése megvalósítását •A szükséges ismeretek megadását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását •A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását

12 12 JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A VÉDŐESZKÖKKEL KAPCSOLATBAN A munkavállaló jogai: - a számára szükséges egyéni védőeszközt a munkáltatótól igényelni, - a munkáltató ez irányú kötelességeinek teljesítését igényelni, - a munkavégzést megtagadni, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, aminek minősül különösen az egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya. A munkavállaló kötelezettségei: - a számára kiadott egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni, a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.

13 13 AZ EGYÉNI VÉDŐSZKÖZ ÉS A MUNKARUHA MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSA Egyéni védőeszközMunkaruha Juttatását a munkáltató köteles meghatározni, mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatban (Kollektív Szerződés) kell rögzíteni. A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a munkáltató köteles elvégeztetni, és évente felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve szerint: „Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.” Kell munkavédelmi minősítés. Típusbizonyítvány szükséges.Munkavédelmi minősítése nincs. Használata a munkavállaló részére kötelező, ezt a munkaadó köteles ellenőrizni. A mulasztás szankcionálható. Használata nem kötelező, de pl. a honvédség sajátosságaiból, adódóan kötelezővé lehet tenni Használata oktatást, gyakorlást igényel. A munkavállaló adottságait (méreteit) a kiválasztásnál figyelembe kell venni. Használata nem igényel oktatást. Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének elvesztése után cserélni kell. Kihordási ideje van. Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató kötelezettsége, szakszerű végrehajtást igényel. A munkavállaló moshatja, tisztíthatja. A munkahelyről – külön engedély hiányában – tilos hazavinni.Hazavihető.(például kimosni). Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a védelmi képesség függvényében. Nem igényel külön vizsgálatot. A tárolási feltételek meghatározottak.Nem igényel külön előírást. A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a védőeszköz hiányában. Belső szabályozás szerint. A védőképesség elvesztése után selejtezés. Veszélyes hulladéknak minősül a szennyezés mértékétől függően. Kihordási idő eltelte után hulladék. A szennyeződés mértékétől függően lehet veszélyes hulladék (például olajjal szennyezett textília).

14 Baleset •Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést, vagy más egészségkárosodást, vagy halált okoz.

15 A baleset lehet •Üzemi baleset •Munkabaleset •Egyéb jellegű baleset •Otthoni baleset

16 Üzemi baleset •Az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan szállására menet közben éri.

17 Munkabaleset •Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől. •A munkabalesetet és foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.

18 •A munkabalesetek tekintetében a munkaügyi miniszter •A foglalkozási megbetegedések tekintetében az egészségügyi, szociális és családügyi (népjóléti) miniszter rendelete határozza meg a tennivalókat.

19 19

20 A munkabaleset feltárása során •Vizsgálni kell –A kiváltó és közreható tárgyi –Személyi –Szervezési okokat. •Intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek megelőzésére. •Jegyzőkönyvet kell készíteni olyan részletességgel, hogy a dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására.

21 A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló •Elmaradt jövedelmét •Dologi kárát •Költségeit •A hozzátartozó kárát

22 Elmaradt jövedelem •Munkaképtelenségből, munkaképesség- csökkenésből eredő kár •Elmaradt munkabér és juttatások pénzbeli értéke (későbbi OEP eljárás egyik tárgya) •A munkaviszonyon kívül a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres kereset •Az a jövőbeli változás, amely a meghatározott időpontban való bekövetkezésével már előre teljes bizonyossággal számolni lehet

23 Dologi kár •Ruházatban, használati tárgyakban, egyéb dolgokban keletkezett (kivéve az olyan dolgok, amelyek bevitelét a munkáltató megtiltotta) •Összege az aktuális fogyasztói ár (kivéve, ha a dolgozó a munkáltatónál kedvezményesen beszerezheti) (amortizáció) •Ha a dologban okozott kár értékcsökkenés nélkül kijavítható, akkor a javítási költség

24 Költségek •Olyan költségek, amelyek a sérelem következményeinek elhárításához szükségesek (pl. otthoni ápolás) •A sérelemmel kapcsolatos egyéb indokolt költségek

25 Hozzátartozó kára •A sérelem következtében meghalt dolgozó által eltartottak olyan összegű kártérítése, amely szükségleteik a sérelem előtti életszínvonalon való kielégítését biztosítja (saját jövedelmüket is figyelembe véve). •A sérelemmel összefüggésben felmerült dologi kár, és az indokolt költségek.

26 OEP Megtérítés szempontjából különböző esetek: •A munkáltató felelőssége •A munkavállaló szabályszegő magatartása •A két eset együtt 26

27 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A munkavédelem speciális kérdései Készítette: Adamasky Márta Bednár Gábor Haraszti Gábor Istók Bálint Konrád Gergely Kontár Csaba Oláh Béla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések