Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új ÁFA-törvény 2007:CXXVII. tv. MK:07/155 Gábriel Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új ÁFA-törvény 2007:CXXVII. tv. MK:07/155 Gábriel Péter."— Előadás másolata:

1 Az új ÁFA-törvény 2007:CXXVII. tv. MK:07/155 Gábriel Péter

2 2új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 1. Az egymással kapcsolt vállalkozásnak minősülő belföldi adóalanyok csoportos adóalanyiságot hozhatnak létre. A csoportos adóalanyiság időszakában a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok  önálló adóalanyisága megszűnik,  együttesen minősülnek egy adóalanynak,  belső, egymás közti értékesítése áfa-körön kívüli. A csoport az adóalanyiságot a tagok által kijelölt képviselő útján gyakorolja.

3 Gábriel Péter3új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 2. A csoport köteles olyan nyilvántartási rendszert alkalmazni, amely alkalmas a belső és külső kapcsolatok (értékesítések és beszerzések) egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére. Ezt az alkalmazni kívánt nyilvántartási rendszert már a csoportos adóalanyiság létrehozására irányuló kérelemben be kell mutatni. A csoport a képviselő útján havi áfa-bevallásra kötelezett.

4 Gábriel Péter4új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 3. A csoportos adóalanyiság valamennyi leendő tag erre irányuló közös egybehangzó írásos kérelmére az APEH engedélyével jön létre. Az APEH az engedélyező határozatban a csoport részére csoport azonosító számot (kérelemre közösségi adószámot is) állapít meg. A csoporttag az adózással kapcsolatos iratokon a csoport azonosító számot, a csoport közösségi adószámát és saját adószámát is köteles feltüntetni.

5 Gábriel Péter5új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 4. A csoporttaggá válás miatt az önálló adóalanyiságát elvesztő csoporttag az áfa-kötelezettségével kapcsolatban úgy jár el, mintha jogutódlással meg- szűnne az APEH-engedély jogerőre emelkedése előtti napon, és erről a jogerőre emelkedés napjától számított 30 napon belül soron kívüli áfa-bevallást nyújt be. Az önálló adóalanyiságát elvesztő csoporttag adójogi jogutódja a csoport.

6 Gábriel Péter6új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 5. A belföldi adóalanyiságú kapcsolt vállalkozások közül a csoportos adóalanyisághoz nem csatlakozó kívül maradó adóalanynak is nyilatkozatban hozzá kell járulnia a csoportos adóalanyiság létrehozásához. A csoporttag és a kívül maradó adóalany egyaránt egyetemlegesen felelős  a csoport és minden tagjának csoportos adóalanyiság időszaka alatt keletkező áfa-kötelezettségéért,  minden csoporttag önálló adóalanyiságának jogutódlással való megszűnésével kapcsolatos áfa- kötelezettségéért.

7 Gábriel Péter7új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 6. Utólag a csoporttagok együttes beleegyező nyilatkozatát magában foglaló kérelemre, adóhatósági engedéllyel  a kívül maradt adóalany csatlakozhat,  a csoporttag kiválhat. 30 napon belül soron kívüli bevallást tesz:  a csatlakozó az áfa-ról,  a kiváló az áfa-n kívüli minden más adójáról. A csoport megszűnése – a csoport azonosító szám törlése – esetén 30 napon belül soron kívüli bevallást tesz:  a képviselő a csoport áfa-kötelezettségéről,  a csoporttag az áfa-n kívüli minden más adójáról.

8 Gábriel Péter8új ÁFA-törvény Csoportos adóalanyiság 7. A csoportos adóalanyiság választására vonatkozó 08T113 kérelem már 2007-ben benyújtható, de a csoport a működését - a csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok esetében is - legkorábban csak 2008. január 1-jétől kezdheti meg.

9 Gábriel Péter9új ÁFA-törvény Kapcsolt vállalkozás (Art 178.§) :  az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. szerint - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,  az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. szerint - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,  az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. szerint - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik,  a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval a fentiek szerinti viszonyban áll,  többségi befolyásnak minősül az is, ha valamely személy jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására,  a többségi befolyás meghatározásához a közeli hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe venni.

10 Gábriel Péter10új ÁFA-törvény Nem adóalany sorozat jellegű telek és új ingatlan értékesítése 1. Ha nem adóalany személy, szervezet építési telekből és/vagy új ingatlanból (telekrészből, új ingatlanrészből) 2 naptári éven belül legalább 4-et értékesít, akkor: a 2 naptári éven belüli 4. és további értékesítése áfa-kötelessé válik. Az áfa-köteles ingatlan-értékesítés évét követő 3 naptári éven belüli további telek és/vagy új ingatlan értékesítése is áfa-köteles. De, ha az áfa-köteles ingatlan-értékesítés évét követő 3 naptári éven belül újabb ilyen értékesítésre nem kerül sor, akkor az adókötelezettség megszűnik és a számolás elölről kezdődik.

11 Gábriel Péter11új ÁFA-törvény Nem adóalany sorozat jellegű telek és új ingatlan értékesítése 2. Új ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel:  Beépítés alatt álló új ingatlan: első rendeltetésszerű használatba még nem vett  Beépített új ingatlan: az első rendeltetésszerű használatbavételi engedély jogerőre emelkedése óta 2 év még nem telt el

12 Gábriel Péter12új ÁFA-törvény Nem adóalany sorozat jellegű telek és új ingatlan értékesítése 3. A kisajátítás tárgyát képező és az öröklött építési telek, új ingatlan értékesítése a sorozat darabszámába beszámít, de nem válik adókötelessé. A sorozatba tartozás számolása a 2008-ban történő értékesítéssel kezdődik, az ezt megelőzően értékesített telke(ke)t, új ingatlan(oka)t nem kell számításba venni.

13 Gábriel Péter13új ÁFA-törvény Nem adóalany sorozat jellegű telek és új ingatlan értékesítése 4. Az adóköteles értékesítésről számlát kell kibocsátani (a felszámított áfa-t az erre jogosult vevő levonhatja). Az adókötelesen értékesített ingatlanhoz kapcsolódó beszerzésekben felszámított  névre szóló számlával igazolt  áfa a fizetendő adó erejéig levonhatóvá válik. Kivetéses adózás : Az adóköteles értékesítést a teljesítést követő 30 napon belül APEH-nál formanyomtatványon be kell jelenteni. A bejelentés alapján az APEH határozattal állapítja meg az áfa-kötelezettséget a fizetendő és a levonható adó különbözeteként.

14 Gábriel Péter14új ÁFA-törvény Adókötelessé váló, eddig adómentes ingyenes ügyletek  Közcélú adomány nyújtása  Sajtótermék köteles példány átadása  Termék (út) tulajdonjogának törvényi kötelezettség alapján történő átadása  Önkormányzatok, kistérségi társulások egymás közti vagyonátadása Továbbra sem adóköteles:  az áruminta,  a kis értékű (bruttó 5.000Ft-ig) termék ellenérték nélküli átadása.

15 Gábriel Péter15új ÁFA-törvény Adómentes termékértékesítések 1. Mentes az adó alól a termék értékesítése, ha az értékesítését megelőzően kizárólag  a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel vagy  a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel  a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységhez használták és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott;

16 Gábriel Péter16új ÁFA-törvény Adómentes termékértékesítések 2. Mentes az adó alól annak a terméknek az értékesítése, melynek beszerzésekor a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le. Ide tartoznak: motorbenzin, a személygépkocsi üzemanyaga és a fenn- tartását-üzemeltetését szolgáló termékek, személygépkocsi, 125cm 3 -esnél nagyobb motorkerékpár, jacht, sport- és szórakozási célú vízi jármű, lakóingatlan és az építéséhez-felújításához szükséges termékek, élelmiszer, ital

17 Gábriel Péter17új ÁFA-törvény A tárgyi adómentesség helyébe lépő mentességek Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel Adómentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

18 Gábriel Péter18új ÁFA-törvény Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 1.   egyetemes postai szolgáltatás;  közszolgáltató humán-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatása, a kapcsolódó sérült- vagy betegápolás és - szállítás, a kapcsolódó termékértékesítés;  humán-egészségügyi szolgáltató, természetgyógyász szolgáltatása, a kapcsolódó sérült- vagy betegápolás;  emberi szövet, vér, anyatej értékesítése, ezekkel és az emberi szerv adományozásával kapcsolatos szolgáltatás;  humán fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatás és kapcsolódó termékértékesítés;  közszolgáltató szociális ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsödei ellátás keretében nyújtott szolgáltatása, kapcsolódó termékértékesítése;

19 Gábriel Péter19új ÁFA-törvény Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 2.  Társadalmi szervezet tagjainak nyújtott társadalmi, politikai, munka- vállalói, munkáltatói, egyéb szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző szolgáltatása és kapcsolódó termékértékesítése;  közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény által köz- és felsőoktatás, egyéb oktatás keretében nyújtott óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás, kapcsolódó termékértékesítés;  köz- és felsőoktatás, egyéb oktatás keretében nyújtott óvodai, tanári, oktatói, nevelői szolgáltatás, magánóraadás;  közszolgáltató magánszemélynek nyújtott sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatása, kivéve: uszoda-, strandfürdő- szolgáltatás, sportesemény megtekintése, sport-ingatlan bérbeadás;

20 Gábriel Péter20új ÁFA-törvény Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 3.  közszolgáltató által a népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék értékesítése;  közszolgálati rádiós és televíziós műsorszolgáltatások nyújtása;

21 Gábriel Péter21új ÁFA-törvény Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 4. Közszolgáltató:  Költségvetési szerv,  Társadalmi szervezet, egyesület, köztestület, sportági szakszövetség,  Egyház, egyházi intézmény,  Alapítvány, közalapítvány,  közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság,  Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet,  Társadalombiztosításban, más kötelező biztosításban biztosított vagy kedvezményezett részére e biztosítás keretében tevékenységet végző személy, szervezet

22 Gábriel Péter22új ÁFA-törvény Adómentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel  pénzügyi szolgáltatások (pl.: biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás és közvetítése, hitel és pénzkölcsön nyújtása, közvetítése, stb.)  szerencsejáték-szolgáltatás és közvetítése,  beépített és beépítetlen ingatlan értékesítése kivételekkel (részletesen lásd külön!),  ingatlan bérbeadása kivételekkel (részletesen lásd külön! )

23 Gábriel Péter23új ÁFA-törvény Ingatlan adóalany általi értékesítése, bérbe adása 1. Az ingatlan értékesítése és bérbeadása a fő szabály szerint egyaránt adófizetési kötelezettséget nem keletkeztető, adómentes ügyletnek minősül, melyhez kapcsolódó beszerzések input áfája nem vonható le. Ettől eltérően:  Az építési telek(rész), továbbá a beépített új ingatlan és a hozzá tartozó földrészlet értékesítése,  egyes a kivételek közé tartozó ingatlanok bérbeadása minden esetben adóköteles ügyletnek minősül, melyhez kapcsolódó beszerzések input áfája levonható.

24 Gábriel Péter24új ÁFA-törvény Ingatlan adóalany általi értékesítése, bérbe adása 2. Beépített új ingatlan: melynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy megtörtént, de a használatbavételi engedély jogerőre emelkedése és az értékesítése között még nem telt el 2 év Kivételek közé tartozó kötelezően adóköteles ingatlanügyletek:  az ingatlannal tartósan összekötött gépek, egyéb berendezések bérbeadása,  széf bérbeadása,  az olyan ingatlanok bérbeadása, amelyek  kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására,  közlekedési eszközök elhelyezésére, parkolására szolgálnak

25 Gábriel Péter25új ÁFA-törvény Ingatlan adóalany általi értékesítése, bérbe adása 3. Adókötelessé tétel: A fő szabály szerinti adómentesség helyett a belföldi adóalany az APEH-nak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy  az ingatlan-értékesítését és/vagy  az ingatlan(rész) bérbe-, haszonbérbe adását adókötelessé teszi. Ez a választási jog külön-külön vagy együttesen is gyakorolható. A mentesség helyett adókötelezettséget választó adóalany e választása évét követő 5. naptári év végéig nem térhet át az adómentességre.

26 Gábriel Péter26új ÁFA-törvény Ingatlan adóalany általi értékesítése, bérbe adása 4. Az egyébként adómentes ingatlanügyletek 2008-tól való adókötelessé tételét 2007. XII. 31-ig A magánszemély és az egyéni vállalkozó a 08TAFA-E A többi adóalany a 08TAFA-T ÁFA-NYILATKOZAT 10. sor (O) jelű és/vagy 11. sor (P) jelű kockájának bejelölésével jelentheti be.

27 Gábriel Péter27új ÁFA-törvény Fordított adózás 1. Fordított adózás esetében  az értékesítő (a számla-kibocsátója) nem számít fel, nem hárít át adót,  az adót a vevő (a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője) állapítja meg és fizeti.  Az értékesítőt a fordított adózás alá eső adó nélküli, de nem adómentes értékesítései is adólevonásra jogosítják.  A vevő a fordított adózásban általa megállapított fizetendő adót egyidejűleg levonásba is helyezheti, ha a beszerzés nem tartozik a le nem vonható körbe, és adólevonásra jogosító tevékenységhez történt.

28 Gábriel Péter28új ÁFA-törvény Fordított adózás 2. Fordított adózás alkalmazandó:  ha a teljesítés helye külföld, de a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal külföldön le nem telepedett belföldi adóalany;  ha a teljesítés helye és a vevő belföldi, de a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója belföldön gazdasági céllal le nem telepedett külföldi;  közösségen belüli termékértékesítés és –beszerzés esetén;  belföldi adóalanyok közti egyes ügyletekben.

29 Gábriel Péter29új ÁFA-törvény Fordított adózás 3. Fordított adózás alkalmazása esetén az értékesítő a kibocsátásra kerülő számlán köteles az alábbiak közül a megfelelő(ke)t feltüntetni:  A vevő (közösségi) adószáma,  Az adófizetésre a termék beszerzője/a szolgáltatás igénybevevője kötelezett,  Termék/új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése,  Áfa-törvény területi hatályán kívül.

30 Gábriel Péter30új ÁFA-törvény Fordított adózás 4. A fizetendő adót a vevőnek az alábbiak közül a leg- hamarabb bekövetkező időpontban kell megállapítania:  az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy  az ellenérték megtérítésekor, vagy  a teljesítést követő hónap 15. napján. Közösségen belüli termékbeszerzés esetén a fizetendő adót a számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napján kell megállapítani.

31 Gábriel Péter31új ÁFA-törvény Fordított adózás esetei belföldi adóalanyok között 1.  építési szerződés alapján ingatlan(rész) megrendelőnek történő átadása;  ingatlanhoz kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtása:  építés-szerelési,  fenntartási, karbantartási, javítási,  takarítási, tisztítási,  átalakítási,  bontási;  fenti ingatlanügyletekhez munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása; esetében.

32 Gábriel Péter32új ÁFA-törvény Fordított adózás esetei belföldi adóalanyok között 2.  a 6. számú mellékletben felsorolt hulladékok értékesítése;  a beépített 2 évnél régebben használatba vett és az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan választás alapján adókötelessé tett értékesítése;  az adós és hitelező között a dologi biztosíték (pl. zálogtárgy) értékesítése;  felszámolási eljárás alatt álló általi tárgyi eszköz és 100EFt-ot meghaladó értékű termék értékesítése esetében.

33 Gábriel Péter33új ÁFA-törvény Fordított adózás esetei belföldi adóalanyok között 3. Az adóköteles ingatlanügyletek közül nem tartozik a fordított adózás alá, tehát az adót az értékesítő számítja fel, hárítja át bármely jogállású vevőre:  a nem adóalany adókötelessé vált sorozat- értékesítése,  az építési telek értékesítése,  beépített új ingatlan értékesítése,  az ingatlan-bérbeadás adóköteles és adókötelessé tett eseteiben.

34 Gábriel Péter34új ÁFA-törvény Fordított adózás esetei belföldi adóalanyok között 4. Az ingatlanhoz kapcsolódó, fordított adózást maga után vonó szolgáltatások esetében, ha a szolgáltatás teljesítéséhez felhasználásra került anyagot, alkatrészt a szolgáltatás nyújtója biztosította, akkor a fordított adózás a szolgáltatás részeként kiszámlázott anyagértékre is vonatkozik.

35 Gábriel Péter35új ÁFA-törvény Fordított adózás feltétele belföldi adóalanyok között A fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügyletben értékesítőként és vevőként résztvevő felek  mindegyike belföldön nyilvántartásba vett áfa vagy eva adóalany (adószámában ne -1-) legyen, valamint  egyike se legyen olyan jogállású (alanyi vagy „tárgyi” adómentes, adószámában: -1-), amelynek alapján tőle adó fizetése nem lenne követelhető. Adóalany által adómentesnek vagy nem adóalanynak történő értékesítéskor fordított adózás nem alkalmazható: az ellenértéket adóval növelten kell kiszámlázni.

36 Gábriel Péter36új ÁFA-törvény Belföldi adóalanyok közti fordított adózás hatása Az értékesítő áfa-alanynak ezután nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, ezért a vevő fizetési késedelme nem vezet az adó késedelmes megfizetéséhez. A vevő áfa-alany beszerzésének pénzszükséglete a nettó ellenértékre korlátozódik: az adó felszámítása és levonása egy bevallási időszakon belüli, pénzszükséglete nincs. Mindkét fél pozíciója javul. Az értékesítő eva-alany nem számít fel áfa-t, a 25% eva-t az áfa-val nem növelt nettó bevétel után fizeti. Pozíciója romlik. A vevő eva-alany e beszerzésre fizetendő áfa-t állapít meg, amely befizetendő adó, mert az eva-alanynak áfa-levonási joga nincs. Pozíciója változatlan.

37 Gábriel Péter37új ÁFA-törvény Eva-alany áfa-köteles ügyletei Az eva-alanynak áfa-fizetési kötelezettsége keletkezik  termékimport,  az évi 2500EFt adómentes határ feletti Közösségen belüli beszerzés,  külfölditől igénybe vett szolgáltatás,  belföldi adóalanytól történő fordított adózás alá eső beszerzés esetében.

38 Gábriel Péter38új ÁFA-törvény Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek 1. Az egyébként levonási tilalom alá tartozó termékek továbbértékesítési célú beszerzése esetén az adó levonható Ide tartoznak: Ide tartoznak: motorbenzin, a személygépkocsi üzemanyaga és a fenn- tartását-üzemeltetését szolgáló termékek, személygépkocsi, 125cm 3 -esnél nagyobb motorkerékpár, jacht, sport- és szórakozási célú vízi jármű, lakóingatlan építéséhez-felújításához szükséges termékek, élelmiszer, ital, a 2 évnél régebben használatba vett lakóingatlan, ha az ingatlanértékesítésre az adókötelessé tételt választották.

39 Gábriel Péter39új ÁFA-törvény Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek 2. Ha a levonási tilalom alá tartozó  étel, ital közvetlen anyagként való felhasználásra más termék előállításához, szolgáltatás nyújtásához került beszerzésre, akkor az adó levonható.  alábbi termékeket az adóalany nyilvántartással igazoltan kizárólag vagy túlnyomó részben (90%) az alábbiakra használja, akkor az adó a beszerzéskor levonható:  személygépkocsi taxiszolgáltatáshoz,  személygépkocsi, 125cm 3 -esnél nagyobb motorkerékpár, jacht, sport- és szórakozási célú vízi jármű bérbeadáshoz,  lakóingatlan bérbeadáshoz, ha az ingatlan-bérbeadásra az adókötelessé tételt választották.

40 Gábriel Péter40új ÁFA-törvény Adólevonási jog korlátozása alá tartozó szolgáltatások 1. Az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adó nem vonható le:  személygépkocsi, 125cm 3 -esnél nagyobb motorkerékpár, jacht, sport- és szórakozási célú vízi jármű bérbevétele,  szgk üzemeltetéséhez-fenntartásához szükséges szolg.,  lakóingatlan építéséhez-felújításához szükséges szolg.,  taxi-, parkolási-, úthasználati szolgáltatás,  vendéglátóipari és szórakoztatási szolgáltatás. Levonható az adó, ha a szolgáltatás saját nevében, de más javára megrendelt közvetített szolgáltatás.

41 Gábriel Péter41új ÁFA-törvény Adólevonási jog korlátozása alá tartozó szolgáltatások 2. A 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében igénybe vett parkolási-, úthasználati szolgáltatás esetén az adó levonható. Nem vonható le a távbeszélő-, a mobiltelefon-, az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó 30%-a, kivéve, ha az ellenérték legalább 30%-a közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerül.

42 Gábriel Péter42új ÁFA-törvény Alanyi adómentesség 1. Alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár Alanyi adómentességet az a belföldi adóalany jogosult választani, melynek összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként elért bevétele sem a tárgyévet megelőző évben, sem a tárgyévben nem haladja meg az 5 millió Ft-ot. A mentesség 2008-ra történő választását 2007.XII.31 -ig a magánszemély és az egyéni vállalkozó a 08TAFA-E a többi adóalany a 08TAFA-T ÁFA-NYILATKOZAT-on jelentheti be.

43 Gábriel Péter43új ÁFA-törvény Alanyi adómentesség 2. Az értékhatárba nem számítandó be:  a vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése,  vagyoni értékű jog végleges átengedése,  új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése,  beépített új ingatlan értékesítése,  építési telek értékesítése,  a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes értékesítés,  a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes pénzügyi szolgáltatások,  mezőgazdasági tevékenységet folytató különös jogállású adóalanyként történő értékesítés.

44 Gábriel Péter44új ÁFA-törvény Alanyi adómentesség 3. Az alanyi adómentes is adófizetésre kötelezett:  a vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése,  vagyoni értékű jog végleges átengedése,  beépített új ingatlan értékesítése,  építési telek értékesítése,  Saját vállalkozásban végzett beruházás,  Saját termék továbbítása belföldről másik tagállamba,  ha az adó levonható volt  termék kivonása, ingyenes át- és használatba adása,  termék kivonása, ingyenes át- és használatba adása,  szolgáltatás ingyenes nyújtása,  szolgáltatás ingyenes nyújtása,  Közösségen belüli (jövedéki)termék, új közlekedési eszköz beszerzés,  Termékimport,  Külföldről igénybe vett, belföldi teljesítésű szolgáltatás, összeszerelés esetén

45 Gábriel Péter45új ÁFA-törvény Alanyi adómentesség 4. Az alanyi adómentesség időszakában az alábbiakhoz kapcsolódóan keletkezett előzetesen felszámított adó levonható :  a vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése,  beépített új ingatlan értékesítése,  építési telek értékesítése,  saját vállalkozásban végzett beruházás,  új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése

46 Gábriel Péter46új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany1. A kizárólag vagy túlnyomó részben mezőgazdasági tevékenységet folytató (a törvény 7. sz. mellékletében felsorolt termékeket termelő és értékesítő, szolgáltatásokat nyújtó) belföldi adóalany (ide értve az őstermelőt is), ha megfelel az önálló mikrovállalkozás fogalmának (foglalkoztatottainak létszáma legfeljebb 9 fő, éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió €, nem minősül kapcsolt vagy partner vállalkozásnak), akkor választhat, hogy adókötelezettségét az általános, vagy a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra vonatkozó különös szabályok szerint teljesíti.

47 Gábriel Péter47új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany2. Ha az adóalany mezőgazdasági tevékenysége mellett másféle tevékenységet is folytat, és a mezőgazdasági tevékenysége nem minősül túlnyomónak, akkor: mezőgazdasági tevékenységére különös jogállást nem választhat (kompenzációs felárra nem tarthat igényt), mezőgazdasági értékesítése az általános szabályok szerint áfa-köteles, vagy alanyi adómentességet választhat, feltéve, hogy mezőgazdasági és nem mezőgazdasági értékesítéseinek együttes bevétele az 5 millió Ft-ot nem haladja meg. Tőle felvásárló kompenzációs feláras konstrukcióban nem vásárolhat.

48 Gábriel Péter48új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany3. Az általános vagy a különös jogállás 2008-ra történő választását 2007.XII.31-ig a magánszemély és az egyéni vállalkozó a 08TAFA-E A többi adóalany a 08TAFA-T ÁFA-NYILATKOZAT-on jelenti be A mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó különös jogállás és az alanyi adómentesség együttesen is választható.

49 Gábriel Péter49új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany4. A mezőgazdasági tevékenységet folytató különös jogállású adóalany az e tevékenysége körébe tartozó termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után  kompenzációs felár megtéríttetésére tarthat igényt,  adófizetésre nem kötelezett,  előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult.

50 Gábriel Péter50új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany5. A kompenzációs felár megtéríttetésére vonatkozó igény akkor érvényesíthető, vonatkozó igény akkor érvényesíthető, ha a vevő:  belföldi nem mezőgazdasági különös jogállású adóalany, vagy  a Közösség más tagállamának vagy harmadik államnak az adóalanya Ha a vevő nem adóalany (pl.: magánszemély), akkor kompenzációs felár nem érvényesíthető.

51 Gábriel Péter51új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany6. A kompenzációs felár megtéríttetésének módja belföldi adóalany felvásárló esetében: A vevő bocsátja ki kompenzációs felárral növelten a felvásárlási okiratot, melynek első eredeti példánya a mezőgazdasági termelőt illeti. Az okiraton a mezőgazdasági termelő adószámát is fel kell tüntetni! A felvásárló a felárat a nála maradó másod- példány birtokában a felárral növelt ellenérték teljes összegének kiegyenlítésével egyidejűleg előzetesen felszámított adóként levonhatja.

52 Gábriel Péter52új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany7. Külföldi adóalany felvásárló esetében nem a vevő bizonylatolja a felvásárlást: A számla kibocsátására saját nevében a mezőgazdasági terméket értékesítő különleges jogállású adóalany a kötelezett. A számlában előzetesen felszámított adó helyett kompenzációs felárat érvényesít.

53 Gábriel Péter53új ÁFA-törvény Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany8. A nem adóalanynak belföldön történő értékesítés nem tartozik a különös adózási mód alá, ezért:  kopenzációs felár nem érvényesíthető,  nyugtát vagy számlát kell kibocsátani,  áfa-t kell felszámítani, ha nem választott alanyi adómentességet. Megszűnt a bizonylat nélküli értékesítés lehetősége!

54 Gábriel Péter54új ÁFA-törvény Utazásszervezőre vonatkozó különleges szabályok 1. Eltérés a korábbi szabályoktól:  minden adóalanyra kiterjed, nem korlátozódik az utazási irodákra,  egy komponensű szolgáltatásra is alkalmazandó, nem feltétel a legalább 2 komponensű csomag,  az árrés utáni adót utanként kell számítani, az önálló pozíciószámra összevont, és az adó-megállapítási időszakra vonatkozó árrésszámítás megszűnik,  az adót a nettó árrésre kell felszámítani, nem a bruttó árrésből visszaszámítva,  az árrésre jutó adó a számlában feltüntethető, erre jogosult vevő által levonásba helyezhető.

55 Gábriel Péter55új ÁFA-törvény Utazásszervezőre vonatkozó különleges szabályok 2. Utazásszervezési szolgáltatás: az adóalany utasnak nyújtott olyan szolgáltatása, melynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára megrendelt, más adóalany(ok) által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés szükséges. Ide tartozik különösen: személyszállítás, szálláshely- szolgáltatás, ellátás, és idegenvezetés; Utazásszervezési szolgáltatás az is, melynek időtartama nem haladja meg a 24 órát, vagy nem tartalmaz éjszakai szálláshelyadást. A belföldi adóalany utazásszervezési szolgáltatása egyetlen belföldön teljesített szolgáltatás nyújtásának tekintendő.

56 Gábriel Péter56új ÁFA-törvény Utazásszervezőre vonatkozó különleges szabályok 3. Az adó alapja az utazásszervező árrése. Árrés: az utas által megtérítendő, adó nélkül számított ellenérték, csökkentve a más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés adót is tartalmazó együttes ellenértékével. Negatív szám esetén árrésként nulla veendő figyelembe. Az utazásszervező nem vonhatja le az utasnak nyújtandó szolgáltatásához megrendelt más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés előzetesen felszámított adóját.

57 Gábriel Péter57új ÁFA-törvény Utazásszervezőre vonatkozó különleges szabályok 4. Ha a más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés teljesítési helye a Közösség területén kívül van, az utazásszervezési szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. Az adómentesség csak arányos részben jár, ha a más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termék- értékesítés teljesítési helye részben a Közösség területén, részben azon kívül van.

58 Gábriel Péter58új ÁFA-törvény Utazásszervezőre vonatkozó különleges szabályok 5. A régi Áfa-törvény előírásai szerinti önálló pozíciószámonként számított árrést alkalmazó adóalany az adott pozíciószám alá eső utak árrés számítását 2007. december 31. napján köteles lezárni, és az így megállapított adót bevallásába beállítani. Az előbbiek szerint megfizetett adó az új törvény hatálybalépését követően beérkezett szolgáltatói számlák figyelembevételével korrigálható.

59 Gábriel Péter59új ÁFA-törvény Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok 1. Használtcikk-kereskedelemben alkalmazott különbözeti adózás helyébe lépő szabályok: Viszonteladó:, használt ingóságot, műalkotást, gyűjtemény- darabot vagy régiséget továbbértékesítési céllal beszerző, importáló, vagy bizományosként eljáró adóalany Az adó alapja: az árrésre jutó adóval csökkentett árrés Árrés egyedi nyilvántartáson alapuló módszerrel: a termék adót is tartalmazó értékesítési árának és beszerzési árának a különbözete Ha a különbözet nem pozitív előjelű, árrésként nulla érték veendő figyelembe.

60 Gábriel Péter60új ÁFA-törvény Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok 2. Globális nyilvántartáson alapuló módszerrel állapítható meg az árrés az 50EFt egyedi beszerzési ár alatti termékek esetén. A fizetendő adó összesített alapja: az azonos adómértékű termékek adó-megállapítási időszakra összesített árréstömege, csökkentve az erre az árréstömegre jutó adó összegével. Árréstömeg: az azonos adómérték alá eső termékek adó- megállapítási időszakra összesített értékesítésiár-összegének és a beszerzéseknek az ugyanezen időszakra összesített beszerzésiár-összegének különbözete. Ha a számítás eredményeként a különbözet nem pozitív előjelű, árréstömegként nulla érték veendő figyelembe.

61 Gábriel Péter61új ÁFA-törvény Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok 3. A különös szabályok - a nem adóalanytól, - az adólevonási joggal nem járó adómentes tevékenységhez használt illetve adólevonási tilalom alá eső terméket adómentesen értékesítő adóalanytól, - a tárgyi eszközét értékesítő alanyi adómentestől, - másik viszonteladótól beszerzett ingóságok viszonteladó általi értékesítésére vonatkoznak

62 Gábriel Péter62új ÁFA-törvény Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok 4. Az egyedi, illetőleg globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó ilyen minőségében  előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult;  kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áthárított adó nem szerepel. Az eszerint kibocsátott számla a termék beszerzőjét előzetesen felszámított adó levonására nem jogosítja. Adómentes a viszonteladó exportja és a nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítése.

63 Gábriel Péter63új ÁFA-törvény Adófizetési kötelezettség keletkezése 1. Az adó-megállapítási (-felszámítási) kötelezettség fő szabály szerint a teljesítéskor, ettől eltérően  részteljesítéskor, ha az ügylet tárgya természetben osztható;  az ellenérték megfizetésének esedékességekor:  részletfizetésben való megállapodás,  részletfizetésben való megállapodás,  határozott időre szóló elszámolás  határozott időre szóló elszámolás esetén esetén Ha ez az időszak 12 hónapnál hosszabb: időarányos teljesítési időpont a 12. hónap utolsó napja.

64 Gábriel Péter64új ÁFA-törvény Adófizetési kötelezettség keletkezése 2. Az ellenérték megfizetésének esedékessége vonatkozik:  folyamatos teljesítés,  bérbeadás,  előfizetés,  átalánydíjas szerződés,  könyvelés, könyvszakértés, stb. eseteire. Nem alkalmazható:  termék részletre vételére,  zárt végű lízingre.

65 Gábriel Péter65új ÁFA-törvény Adófizetési kötelezettség keletkezése 3. Az adó-megállapítási (-felszámítási) kötelezettség előleg fizetése esetén az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor keletkezik. Az adó-megállapítási (-felszámítási) kötelezettség fordított adózásnál a vevőt terheli (részletesen lásd külön!) Halasztás: az egyszeres könyvvitelt vezető a fizetendő adót az ellenérték megfizetésekor, a megfizetett összeg erejéig állapíthatja meg. A teljesítéstől a 45. napig meg nem fizetett ellenérték után a 46. napon az adót meg kell állapítani.

66 Gábriel Péter66új ÁFA-törvény SzámlakibocsátásSzámlakibocsátás Adóalany vevő részére az értékesítő, vagy meghatalmazottja számlát köteles kibocsátani  termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása;  előleg kapása esetén, legkésőbb  a teljesítésig,  előlegnél a megkapásával egyidejűleg; legfeljebb mindkét esetben az attól számított 15 napon belül. 2008. január 1-jétől már csak az APEH által kijelölt sorszámtartományú nyugta-, számla kibocsátása, illetve befogadása a jogszerű.

67 Gábriel Péter67új ÁFA-törvény Gyűjtőszámla Ha az adóalany ugyanannak a vevőnek  ugyanazon az egy napon (a teljesítés napján), vagy  egy bevallási időszakon belül több(féle) értékesítést végez, vagy többször végez értékesítést, akkor: Ezekről az értékesítésekről egy közös gyűjtőszámla is kibocsátható, ha a felek előzetesen így állapodtak meg. A gyűjtőszámlán az összes ügyletet tételesen, egymástól elkülönítve kell feltüntetni. A gyűjtőszámla a  esetben az eladó bevallási időszaka utolsó napjáig, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül bocsátandó ki.

68 Gábriel Péter68új ÁFA-törvény Az adó alapjának utólagos csökkentése 1. Az adó alapja a vevőnek visszatérített vagy visszatérítendő ellenértékkel utólag csökken, ha a teljesítést követően a) az ügylet érvénytelensége jogcímén: aa) az ügylet kötése előtt fennállott helyzetet állítják helyre, ab) az ügyletet az érvénytelenítő határozat meghozataláig terjedő időre hatályossá nyilvánítják, ac) az ügyletet az aránytalan előny kiküszöbölésével érvényessé nyilvánítják; b) az ügylet hibás teljesítése jogcímén: ba) a jogosult eláll az ügylettől, vagy bb) a jogosult ár- vagy díj leszállítást kap.

69 Gábriel Péter69új ÁFA-törvény Az adó alapjának utólagos csökkentése 2. Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha 1) teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik; 2) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik. Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően adnak árengedményt. Fentiek alkalmazásának feltétele, hogy a számlakibocsátó az ügylet teljesítését tanúsító számla a) érvénytelenítéséről gondoskodjon a aa) és ba) alpontban, valamint a 1) pontban említett esetekben; b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az a) pont alá nem tartozó esetekben, az adó alapjának utólagos csökkenésének megfelelően.

70 Gábriel Péter70új ÁFA-törvény SzámlahelyesbítésSzámlahelyesbítés Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma A számlával egy tekintet alá esik minden olyan okirat is, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja. Azokirat kötelező adattartalma a következő: Az okirat kötelező adattartalma a következő: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) az okirat kibocsátójának és címzettjének neve és címe, valamint bármelyikük adószáma, ha azt a számla eredetileg is tartalmazta; e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. okiratra a továbbiakban az áfa-törvény számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

71 Gábriel Péter71új ÁFA-törvény Árfolyam választása 1. Ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, akkor a forintra történő átszámításkor a számlakibocsátónak, fordított adózás esetén az adó fizetésére kötelezettnek  bármely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet utolsó deviza eladási árfolyamát,  vagy, választása szerint, az adóhatósághoz tett előzetes bejelentése alapján az MNB hivatalosan közzétett utolsó árfolyamát kell alkalmazni.

72 Gábriel Péter72új ÁFA-törvény Árfolyam választása 2. Utolsó árfolyam  közösségi termékbeszerzés és előlegfizetés, valamint fordított adózás esetén: a fizetendő adó megállapításának időpontjában,  részletfizetésben, vagy határozott időre szóló elszámolásban való megállapodás esetén: a számla kibocsátásakor,  egyéb esetben pedig a teljesítéskor ismert utolsó árfolyamot kell alkalmazni. A számlán az áthárított adó összegét ennek az árfolyamnak az alkalmazásával, forintban kifejezve is fel kell tüntetni.

73 Gábriel Péter73új ÁFA-törvény Árfolyam választása 3. A hitelintézet deviza eladási árfolyama helyett az MNB árfolyam alkalmazásának 2008-ra történő választását 2007.XII.31-ig a magánszemély és az egyéni vállalkozó a 08TAFA-E A többi adóalany a 08TAFA-T ÁFA-NYILATKOZAT-on jelenti be

74 Gábriel Péter74új ÁFA-törvény Arányosítás 1. Az előzetesen felszámított adó abban a mértékben helyezhető levonásba, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, hasznosítja. Abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító értékesítésének betudható részében vonható le.

75 Gábriel Péter75új ÁFA-törvény Arányosítás 2. Tételes elkülönítés: Az adóalany köteles olyan megfelelően részletezett nyilvántartást alkalmazni, amely az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas annak egyértelmű, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, szolgáltatás használata, egyéb módon történő hasznosítása adólevonásra jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását vagy arra nem jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását szolgálja.

76 Gábriel Péter76új ÁFA-törvény Arányosítás 3. A tételesen el nem különíthető előzetesen felszámított adót az alábbiak szerint kell aránbyosan megosztani:  Saját választasása szerint erre alkalmas módszerrel, ami biztosítja, hogy kizárólag az adólevonásra jogosító értékesítéseknek betudható rész kerüljön levonásra olyan mértékben, amilyen mértékben a felhasználás az adólevonásra jogosító tevékenységeket szolgálja.  A törvény 5. számú mellékletében meghatározott számítási módszerrel.

77 Gábriel Péter77új ÁFA-törvény Arányosítás 4. Levonható adó  Arányosításba vont adó  Levonási hányados (Lh) Lh    Adólevonásra jogosító áfa nélküli nettó árbevétel és előleg   [Adólevonásra nem jogosító árbevétel és előleg]  [árat nem befolyásoló kapott támogatás] Számláló és nevező éves szinten összesített összegben Lh felfelé kerekítve 2 tizedesjegy pontossággal állapítandó meg

78 Gábriel Péter78új ÁFA-törvény Arányosítás 5. A levonási hányad megállapításához sem a nevezőben, sem a számlálóban nem vehető számításba:  Vállalkozásban tárgyi eszközként használt tárgyi eszköz értékesítése,  Eseti jelleggel végzett  ingatlanértékesítés,  „tárgyi mentes” pénzügyi szolgáltatás. A levonható adót a beszerzéskor az aktuális bevallási időszakban az év elejétől göngyölített részadatokkal kell megállapítani, majd az adóév utolsó bevallásában az éves adatok alapján korrigálni.

79 Gábriel Péter79új ÁFA-törvény Arányosítás 6. Tárgyi eszközök esetében az aktiválás hónapjától számított 60 hónapig, ingatlan esetében 240 hónapig terjedő időszakban kell korrigálni a levonható adót, ha a levonási hányados változása miatt az aktiváláskor levont adóhoz képest az eltérés eléri a 10EFt-ot. A korrekció esedékességekor a pótlólag levonható vagy az eddig levontból visszafizetendő adó számítása: A tárgyi eszköz teljes előzetesen felszámított adójának 1/5-e (1/20-a) szorozva a levonási hányad eredetihez képesti növekményével vagy csökkenésével. A korrekciót 12 havonta annak az adóévnek az utolsó bevallásában kell elvégezni, amelybe az aktiválástól számított 12. hónap esik.

80 Gábriel Péter80új ÁFA-törvény Adóbevallás gyakorisága Főszabály: ¼ évente Havonta, ha:  a tárgyévet megelőző 2. évben (aktuálisan 2006-ban) az elszámolandó éves szintű adó a +1millióFt-ot elérte,  csoportalany Évente: ha a tárgyévet megelőző 2. évben (aktuálisan 2006-ban) az elszámolandó éves szintű adó nem éri el a  250EFt-ot. A gyakoriság év közbeni változtatásának szabályai változatlanok.

81 Gábriel Péter81új ÁFA-törvény Adóvisszaigénylés 1. Egyszerűbb, könnyebb, nem függ sem a bevétel nagyságától, sem a tárgyi eszköz beszerzés levonható adójának nagyságától, sem a teljesítés területi hatályától: A visszaigénylési jog megnyílik, ha az elszámolandó negatív adó a bevallásban eléri  Havi bevalló esetében: 1 millió Ft-ot,  ¼ éves bevalló esetében:250EFt-ot,  éves bevalló esetében: 50EFt-ot A ki nem egyenlített, áthárított levonható adót tartalmazó számlák a levonásban részt vesznek, de adóvisszaigénylésre nem jogosítanak.

82 Gábriel Péter82új ÁFA-törvény Adóvisszaigénylés 2. Előzetes bejelentés alapján kérelemre a 2007. utolsó időszakáról 2008-ban benyújtandó bevallásban már az új visszaigénylési szabályok érvényesíthetők.

83 Gábriel Péter83új ÁFA-törvény Átmeneti szabály 1. Ha az új és a régi Áfa-törvény ugyanazon érintett félre vagy felekre nézve ugyanazon tényállásbeli elemeken nyugvó adóztatandó ügyletből származó, önadózással gyakorlandó jogokról és kötelezettségekről egyaránt rendelkezik, akkor ezeket az új törvény hatálybalépésétől kezdődően is kizárólagosan a régi törvény rendelkezései alapján kell megállapítani és alkalmazni, kivéve, ha az új törvény a régihez képest valamennyi érintett félre együttesen és összességében  a kötelezettségek hiányát állapítja meg, vagy  kevésbé terhes kötelezettségeket állapít meg, illetőleg  új jogokat vagy többletjogokat állapít meg.

84 Gábriel Péter84új ÁFA-törvény Átmeneti szabály 2. Valamennyi érintett fél együttes döntése alapján az új törvény rendelkezései alapján lehet megállapítani és alkalmazni a jogokat és kötelezettségeket még akkor is, ha azok az új törvény hatálybalépését megelőzően (az elévülési időn belül) keletkeztek, feltéve, hogy erről a döntésről valamennyi érintett fél közös elhatározással, előzetesen és írásban nyilatkozik az APEH-nak, legkésőbb 2008. 02. 15-i beérkezéssel. Ilyen esetben az önellenőrzés pótlékmentesen végezhető el. A határidő elmulasztása jogvesztő.


Letölteni ppt "Az új ÁFA-törvény 2007:CXXVII. tv. MK:07/155 Gábriel Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések