Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa-változások 2009. július. Adómérték változása • általános adókulcs 25%-ra változik • közbülső kedvezményes kulcs 18%  tej, tejtermékek  kenyér és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa-változások 2009. július. Adómérték változása • általános adókulcs 25%-ra változik • közbülső kedvezményes kulcs 18%  tej, tejtermékek  kenyér és."— Előadás másolata:

1 Áfa-változások 2009. július

2 Adómérték változása • általános adókulcs 25%-ra változik • közbülső kedvezményes kulcs 18%  tej, tejtermékek  kenyér és pékáruk  lakossági távhőszolgáltatás (amennyiben az EU nem emel kifogást) • 5%-os kör változatlan

3 Adómérték átmeneti rendelkezések 1.  előleg  a 2008. július 1. előtt kézhez vett, jóváírt előleg a 20%-os adómértékkel adózik  az új adómérték csak az előleggel le nem fedett ellenérték részre vonatkozik  100% előleg esetén teljes egészében a régi adókulcs  foglaló előleggel esik egy tekintet alá  részteljesítés ha július 1-jét megelőző teljesítési időpontú, a régi adómértékkel adózik

4 Példa Pl. 2009. január 10-én kötött szerződés értelmében a lakás ára12 mFt + áfa  foglaló 2009. január 27-én 3 mFt  előleg 2009. március 4-én 3 mFt  előleg 2009. június 25-én 3 mFt összes előleg (áfa-san) június 30-ig 9 mFt Az Áfa tv. 59. § (2) bekezdés értelmében az előleg összege a fizetendő adót is tartalmazza. A példa szerinti előleg áfa-tartalma: (9 mFt*0,1667=1.500.300 Ft)

5 Példa A végszámla a használatba vételkor 2009.szeptemberben: végszámla: 12.000.000 Ft + 2.625.375 Ft = 14.625.375 Ft le előleg: –(7.499.700 Ft + 1.500.300 Ft = 9.000.000 Ft) pénzügyileg teljesítendő: 4.500.300 Ft + 1.125.075 Ft = 5.625.375 Ft (12.000 eFt–7.499,7 eFt =4.500,3 eFt *0,25=1.125,075 eFt az áfa-ja az előleggel le nem fedett vételár összegnek. Előleg után megfizetett áfa= 1.500,3 eFt Teljes ellenértékre jutó áfa = 2.625,375 eFt)

6 Adómérték átmeneti rendelkezések 2. Áfa tv. 58. §-a alá tartozó ügyletek 2009. július 1-jét megelőzően lezáruló elszámolási időszak • adómérték 20% • még akkor is, ha az említett időszakra vonatkozó fizetési esedékesség 2009. július 1-jén vagy azt követően merül fel. (pl. elszámolási időszak: május 15-június 15 közötti, a fizetése esedékessége július 5.)

7 Adómérték átmeneti rendelkezés 3.  Áthúzódó elszámolási időszak  fizetési esedékesség 2009. július 1-jét megelőző időpontra esik, az időszakot érintő teljes ellenérték 20%-os adómértékkel adózik. (pl. elszámolási időszak: június 15-július 15. közötti, a fizetés esedékessége június 30.)

8 Adómérték átmeneti rendelkezések 4.  áthúzódó elszámolási időszak  fizetési esedékesség 2009. július 1-jén vagy azt követő időpontban merül fel  az időszakot érintő ellenérték időarányos részeit 20, illetve 25%-os áfa terheli olyan arányban, amilyen arányban az áthúzódó időszak naptári napjai 2009. július 1-je előttre és utánra esnek. (pl. elszámolási időszak: június 15-július 15. közötti, a fizetés esedékessége július 5.)

9 Példa az áthúzódó elszámolási időszakra  Ha az ellenérték (100 ezer Ft + áfa) 2009. július 20-án esedékes, az érintett időszak pedig 2009. június 15-től 2009. július 15-ig tart, akkor a díj egyik részét 20%, másik részét 25% áfa terheli. Az időarányos megbontás a következőképpen történik:  Az időszak naptári napjainak száma: 31  2009. július 1-jét (az adómérték-változás hatálybalépésének időpontját) megelőző időpontra eső naptári napok száma: 16  2009. július 1-jétől kezdődő időszakra eső naptári napok száma: 15  A nettó ellenérték 16/31-ed része 20%-os adómértékkel adózik, az áfa 10.323 Ft (100 ezer Ft * 16/31 * 0,2)  A nettó ellenérték 15/31-ed része 25%-os adómértékkel adózik, az áfa 12.097 Ft (100 ezer Ft * 15/31 * 0,25)

10 Pénztárgépek, taxaméterek • Legkésőbb 2009. augusztus 31-ig az arra illetékes szervizzel az adókulcsot át kell állíttatni. • Az Áfa tv. 173. §-a szerinti nyugtát kibocsátó pénztárgép (tehát amely adókulcsot nem tüntet fel) nyugtaadásra addig is használható, a pénztárgép bruttó módon tárolja az értékesítési adatokat, a nyugtán az adókulcs nem jelenik meg. A zárási bizonylaton az általános adókulcsú rekesznél 20% jelenik meg az átállításig, de a felülről számított adómértéket július 1-jét követően már az új előírás szerinti felülszorzással (25%-nak 20 a felülről számított adómértéke) kell majd megállapítani. • Amennyiben a pénztárgép számlaadásra is képes, ezt a programelemét az átállításig használni nem lehet, a vevő kérésére kézi kitöltésű egyszerűsített számlát kell adni.

11 Európai Bíróság ítéletéből fakadó arányosítási korrekció  2004. május 1. és 2005. december 31. között az államháztartási támogatással megvalósított beszerzések áfa-ja csak a nem támogatott hányad erejéig volt levonható  EU Bíróság C-74/08. számú ítélete ezt a közösségi joggal ellentétesnek minősítette  adólevonási jog utólag érvényesíthető (erről 2009. 05. 15. és 05. 26. napokon részletes tájékoztató jelent meg az APEH honlapján)

12 Arányosítási korrekció  adózás rendjéről szóló törvény új 124/D. §-ának rendelkezései  önellenőrzés legkésőbb 2009. október 20-ig  ellenőrzéssel lezárt időszakra is benyújtható  jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet az állam  nem jár vissza, ha a támogatást (a nem levonható áfa-részre tekintettel) eleve bruttó módon folyósították, vagy az ellentételezésre további államháztartási támogatást folyósítottak

13 Arányosítási korrekció és más törvények összefüggése  Szja és társasági adó bevallásokat módosítani nem kell  Számviteli vonatkozások:  az utólag érvényesített levonható adót az önellenőrzés benyújtásának napjával, a számított kamatot az adózó bankszámláján való jóváírás napjával tárgyidőszaki bevételként kell elszámolni.  kettős könyvvitelt vezető halasztott bevételként is kezelheti

14 Változatlan, de közérdeklődésre számot tartó előírások  utazásszervezőre 2009. február 1-jétől érvényes előírások  ingatlan bérbeadással kapcsolatos ügyletek  személygépkocsi  számla, módosító számla, gyűjtőszámla

15 Utazásszervező 1.  az utas fogalmának szűkítése, az árrés- adózás üzleti ügyfélre nem alkalmazható  üzleti ügyfélről van szó, ha az utazó fél cég nevére szóló számlát kér  utazási irodák egymás közötti ügyleteiben árrés-adózás nem alkalmazható

16 Utazásszervező 2.  üzleti ügyfélre az Áfa tv. általános szabályai az irányadóak  teljesítési hely szabályok szerint bírálandó el, terheli-e a szolgáltatást belföldi áfa  szálláshely-szolgáltatás teljesítési helye az ingatlan fekvése szerint ítélendő meg (külföldi szálláshely belföldi utazásszervező által történő értékesítése a hazai áfa tv. hatályán kívülinek minősül)

17 Utazásszervező 3.  ha a cég turisztikai céllal meghirdetett útra fizeti be alkalmazottját  a teljesítési hely az utazásszervező székhelye (belföldi utazásszervező, belföldi áfa)  ha a cég saját üzleti útjához kér menetjegyet, szállást  a teljesítési hely külön-külön minősítendő (külföldre irányuló személyszállítás mentes, külföldi szálláshely Áfa tv. hatályán kívüli)

18 Személygépkocsi  Beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonása tilos kivéve, ha: • továbbértékesítési célú, • bérbeadási célú, • személytaxi szolgáltatáshoz szerezték be  Értékesítése adómentes a 87. § alapján, ha a beszerzéshez kapcsolódó áfa levonási tiltás alá esett (magánszemélytől, különbözeti adózótól beszerzett szgk.-ra a mentesség nem alkalmazható

19 Módosító, érvénytelenítő számla  az elnevezés nem számít, a számlán lehet helyesbítő vagy storno elnevezés is  azonos módon kezelendő, a storno nullára történő helyesbítést eredményez (77. §)  csökkenő helyesbítés és storno abban a megállapítási időszakban  amikor a módosító vagy érvénytelenítő számla a jogosult rendelkezésére áll  a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti (78. § (3) bekezdése)  2008. május 1-jétől a módosító, érvénytelenítő számlában már nem kötelező feltüntetni az okirat kibocsátójának és címzettjének nevét és címét sem, csak azt a számlaszámot, amit ez az okirat kétséget kizáróan módosít (a hivatkozott számon lévő számla úgy is tartalmazta ezeket az adatokat).

20 Módosító számla  mit jelent az, hogy jogosult személyes rendelkezésére áll?  nem kell a módosító vagy érvénytelenítő számlát tértivevénnyel vagy egyéb módon átvetetni, ilyen plusz tárgyi feltételt a törvény a hivatkozott bizonylatok vonatkozásában nem ír elő.  a számlabefogadó részére időben való eljuttatás tényét az ellenőrzés során felmerülő kétség esetén kell csak bizonyítani (pl. a postára adás dátumát igazoló postakönyvvel, elektronikus számla esetében az ott alkalmazott technikákkal stb.).  a magánszemély felé kiállított módosító, érvénytelenítő számla alapján a korábban bevallott adó az Áfa tv. 78. § (3) bekezdés b) pontjának előírása szerinti időpontban csökkenthető, amikor a jogosultnak az ellenértéket vagy az előleget visszafizetik.

21 Gyűjtőszámla 1.  gyűjtőszámlát (164. §) a 171. §-ban tárgyalt adattartalommal kell kibocsátani.  a gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot adó ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban.  A gyűjtőszámlának nincs saját teljesítési időpontja, a teljesítési időpont az egyes ügyletekhez van rendelve.

22 Gyűjtőszámla 2.  a gyűjtőszámla nem mosható össze az elszámolási időszakhoz kötött teljesítési időpontú ügyletekkel.  az 58. §-a szerinti teljesítési időponthoz kötött ügyletben a felek között több ügylet teljesül, de azt egyetlen teljesítési időponthoz kötik, ami az elszámolási időszakhoz rendelt ellenérték fizetési esedékességének a napja. Ez egyetlen számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet.  ezzel szemben a gyűjtőszámlában több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet összefoglalása történik meg egyetlen számlában úgy, hogy az egyes teljesítési időpontokhoz tartozó ügyleteket tételesen fel is kell tüntetni.

23 Ingatlan bérbeadása 1.  ingatlan bérbeadása főszabály szerint adómentes (86. § (1) bekezdés l) pont  választható az adókötelezettség is (88. § (1) bekezdés b) pont)  új elem a törvény módosítást követően, hogy választható az adókötelezettség úgy is, hogy azt csak a lakóingatlantól különböző ingatlanokra választják (2008. évi VII. tv. 4. §-a iktatta be a 2007. évi CXXVII. tv. 88. § új (4) bekezdéseként)

24 Ingatlan bérbeadása 2.  a lakóingatlan bérbeadása megmaradhat adómentesnek, míg az ettől eltérő ingatlanok bérbeadására az adóalany adókötelezettséget választhat  az adóhatósághoz a kihirdetést követő 30 napon belül (2008. ápr. 16-ig) jelezni kellett a választást  ennek elmulasztása esetén az első választástól számított 5. év végéig nem választható a lakóingatlanokra elkülönült adómentesség  az új előírás (határidőben tett bejelentés esetén) a módosító törvény kihirdetését követő naptól alkalmazható (ez legkorábban 2008. március 18. napja volt)


Letölteni ppt "Áfa-változások 2009. július. Adómérték változása • általános adókulcs 25%-ra változik • közbülső kedvezményes kulcs 18%  tej, tejtermékek  kenyér és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések