Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény"— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

2 Általános elvek Hozzáadott értékadó
Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az adót nem a vevő, hanem az eladó vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé Kisebb részben közvetlen adó: a „fordított” áfa konstrukciónál a vevő vallja be és fizeti meg az adót az adóhatóság felé

3 Hatály Területi: belföld – a Magyar Köztársaság államterülete
Személyi: adóalany a termék, vagy szolgáltatásértékesítő; fordított áfánál a belföldi vevő Időbeli: bevallás az elmúlt egy hónapról, negyedévről, évről

4 Alapfogalmak Adóalany: üzletszerűen, saját nevében végez gazdasági tevékenységet. Lehet természetes Vagy jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Gazdasági tevékenység: Ellenérték megszerzésére irányul adóalanyként Sorozatszerű értékesítés nem adóalanyként Nem gazdasági tevékenység: munkaviszony, közhatalom gyakorlása

5 Alapfogalmak II. Csoportos adóalanyiság:
Létrehozása, megszűntetése adóhatósági engedéllyel Csoporttagok befelé nem, csak kifelé számítanak fel adót, egy adóalanynak minősülnek Csoporttagok és azok be nem lépett (kívül maradt) kapcsolt vállalkozásai egyetemlegesen felelnek Csak egy csoportnak lehet tagjának lenni Csoporttagok belföldiek

6 Alapfogalmak III. Termék értékesítése:
Birtokba vehető dolog átengedése (kivéve pénz, követelést megtestesítő értékpapír) Pénzügyi lízing Bizományosi tevékenység Építés-szerelés bejegyezhető ingatlan esetében, akkor is ha „kapott anyagból” dolgoztak Termék, eszköz vállalkozásból való kivonása Saját vállalkozásban végzett saját beruházás Vállalkozás eszközeinek felhasználása nem adóalanyiság vonatkozásában Vállalkozás megszűnésekor „el nem évült eszköz” felosztása

7 Alapfogalmak IV. Szolgáltatás nyújtása:
Majdnem minden, ami nem termék értékesítése Vagyoni értékű jog időleges vagy végleges átengedése Vállalkozás vagyonának időleges használatba engedése Idegen célok megvalósítása a vállalkozás terhére

8 Alapfogalmak V. Termék importja: a Közösségen kívülről (vagy vámmentes belső területről) beszerzett termék, amely addig nem volt szabad forgalomban.

9 Alapfogalmak VI. Értékesítés helye termékértékesítésnél:
Az a hely, ahol ténylegesen gazdát cserél az eladó és a vevő között, ahol ténylegesen az értékesítéskor van a termék Küldemény esetén a feladó telephelye, kivéve, ha maga szállítja (és ezt választja) , akkor a vevő címe Szolgáltatás nyújtásánál: Ahol a szolgáltató gazdaságilag letelepedett (telephely, székhely, lakóhely) Közvetítésnél:az ügylet teljesítési helye Ingatlanhoz kapcsolódóan: az ingatlan helyén Fuvarozásnál: igénybevevő helye szerint

10 Alapfogalmak VII. Termék értékesítésének helye Közösségen belüli értékesítéskor: ahol a termék küldeménykénti megérkezéskor, fuvarozás végeztével van. Háromszögügyletek! Áru csak a két végpont között mozog ténylegesen Legálisan: a 3. fordítva adózik, 2. bevallja, hogy csak „átfolyt” rajta a tranzakció

11 Alapfogalmak VIII. Értékesítés helye termék importja esetén: tagállam, ahová a termék a Közösség területére bejutott.

12 Alapfogalmak IX. „hagyományos” áfa: értékesítőnek megfizeti a vásárló. Értékesítő bevallja és megfizeti az adóhatóságnak. (így közvetett adó) „fordított” áfa: értékesítőnek nem fizeti meg a vásárló. Mind a ketten bevallják, de a vásárló állapítja meg és fizeti meg az adóhatóságnak. (így közvetlen adó)

13 Adófizetési kötelezettség keletkezése
Amikor az adóztatandó ügylet ténylegesen megvalósul – ez a teljesítés Részteljesítés is teljesítés Akkor is, ha csak a számlázás történt meg! – kötelezettséget ilyenkor csak a kibocsátó magára állapíthat meg Fizetendő adót legkésőbb teljesítéskor, számla vagy nyugtaadással kell megállapítani

14 Adófizetési kötelezettség keletkezése
Folyamatos szolgáltatások: teljesítés és elszámolás nincs szinkronban Előleg: tartalmazza az áfa összegét akkor is, ha nem tüntetik fel ezt a tényt Fordított áfánál adó megállapítás →amelyik időpont hamarabb bekövetkezik: Számla kézhezvétele Ellenérték megfizetése Teljesítést követő hónap 15. napja

15 Az adó alapja Az ellenértékként kapott ár, díj, vagy támogatás, ha az közvetlenül árbefolyásoló Ellenértékbe minden beletartozik: vám, egyéb adó, stb. pl. üzemanyag áfája Árengedmény akkor, ha nem független kapta, és nem általános jogon Ha „barter”, akkor mindkét oldalt önálló értékesítésnek kell tekinteni szokásos piaci áron. Szintén a szokásos piaci ár, ha nem független felek között történt a tranzakció és az ár aránytalan (magas, vagy alacsony) volt

16 Adó alapjának utólagos csökkentése
Érvénytelen ügylet (Budai vár értékesítése) A felek vagy a jogosult elállnak az ügylettől, visszaállítják az eredeti helyzetet (Ikea vásárló) Hibás teljesítés kompenzációja miatt (sérült fürdőkád) Kedvezmény nyújtása miatt Előleg visszafizetése nem teljesítés miatt Betétdíj visszafizetése Kell: érvénytelenítő (stornó), vagy módosító számla

17 Az adó mértéke Az adó alapjának 20%-a (16,67)
3. számú mellékletben felsoroltaknál az adó alapjának 5%-a (4,76) Gyógyszerek, gyógynövények Vakok speciális eszközei

18 Adó alóli mentesség Mentesség közérdekű jelleg miatt:
Postai szolgáltatások Betegellátás, gyógyítás Vér és anyatej értékesítése Szociális ellátás (étkezés nem) Bölcsődei, óvodai ellátás (étkezés nem) Oktatás, sport Egyházi szolgáltatások (temetés pl.) Közszolgáltatók (közszolgálati rádió pl.) Közhasznú szervezetek alaptevékenysége

19 Adó alóli mentesség Mentesség „sajátos” okból: Biztosítás
Alapvető pénzintézeti szolgáltatások (pl. hitel) Szerencsejáték Ingatlan értékesítése, bérlete (kivéve lakóingatlan 1. értékesítése, szállásadás) Ingatlannal összeépített gép bérlete Küldeményként feladott termék a Közösségen belülre (forgalomba hozatal: másik tagállam)

20 Adó alóli mentesség Import adómentessége; főszabály: adómentes, ha vámmentes Közösségi belső vásárlás Csak ideiglenesen kerül az országba, nem hasznosul, tovább utazik külső piacra (logisztika igénybevétele pl.) Export (Közösségen kívülre) 90 napon belül el kell hagynia az országot Vagy bérmegmunkálás tárgyaként jön-megy Adó-visszatérítés lehetősége

21 Egyéb mentességek - érdekességek
Tengerjáró hajók üzemeltetése, ellátása Hadihajók – nem belföldi horgonyzási helyű - üzemeltetése, ellátása Nemzetközi forgalmú repülőgép üzemeltetése, ellátása Személyszállítás, ha a két végpont közül legalább egy külföldön van Nemzetközi forgalomban közlekedési eszközön étkezés

22 Adókötelessé tétel Értelme: elszámolhatja ráfordításai áfá-ját
Adóalany által választható; ingatlangazdálkodásra vonatkozik Választás után 5 évig legalább így kell adózni Az összes ingatlanára egységesen kell alkalmazni, kivéve – kérelemre - lakóingatlan

23 Adó levonása Adólevonási jog keletkezése Legyen áthárított adó
Vagy legyen általa megállapított adó (fordított áfá-nál) Legyen áfa körben lévő adózó A kiadás legyen olyan szolgáltatás, vagy termék előállítása érdekében, mely értékesítése áfa köteles (vagy az lenne, ha nem exportálná)

24 Előzetesen felszámított adó megosztása
Levonható rész és le nem vonható rész elkülönítése Mikor: ha a kiadás részben nem adóköteles értékesítés érdekében merült fel Hogyan: Ha pontosan meghatározhatóak az összegek, nyilvántartással Ha nem: arányosítással

25 Arányosítás L=A x L(H) L: felszámított adóból joggal levonható rész összege A: felszámított adó éves összege L(H): levonási hányados Számlálóban: figyelembe vehető adó nélkül számított értékesítés Nevezőben: összes értékesítés (kivéve saját tárgyi eszköz értékesítése)

26 Adólevonási jog korlátozása; nem lehet levonni az adóját:
Értelme: bújtatott magánérdekek kiiktatása Személygépkocsi üzemanyaga Minden motorbenzin Személygépkocsi üzemeltetés (kivéve taxi) 125 cm3 fölött motorkerékpár, jacht beszerzése Lakó- és sportingatlan fenntartásához, felújításához stb. (kivéve első értékesítést megelőzően) Élelmiszer, ital beszerzése, vendéglátás (kivéve továbbértékesítés céllal) Úthasználat, parkolás, Telefonálás (ha 30% teljesül, akkor igen)

27 Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok
Ingóra: legalább 5 évig a vállalkozást kell szolgálnia Vagy áfa-val növelten piaci áron kell értékesülnie Ingatlanra: legalább 20 évig a vállalkozást kell szolgálnia Ha nem: utólagos adókorrekció, a még hátralevő időrészre jutó adóval meg kell növelni a fizetendő adót

28 Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei
Névre (jogelőd nevére) szóló számla adóalanyiságától kezdve Vagy egyéb számlát helyettesítő okirat Levonásba helyezett adó nem lehet több, mint a ténylegesen áthárított, vagy szokásos piaci ár adója (kapcsoltaknál)

29 Adólevonási jog gyakorlásának módja
Levont adó szembeállítása a fizetendő adóval abból történő levonással Ha az eredmény negatív előjelű: Továbbgörgeti Átvezetési kérelmet nyújt be Visszaigényli (ha erre megnyílik a jogcíme)

30 Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése
Felfüggesztés: adószám jogerős felfüggesztési időpontjától a jogerős visszatéréséig Elenyészés: adószám jogerős felfüggesztési időpontjától a jogerős adószám-törlésig

31 Adófizetésre kötelezett
Alapesetben: aki a terméket, vagy szolgáltatást értékesíti, vagyis aki teljesít. A termék megvásárlója, a szolgáltatás igénybevevője fizeti → értelme, ha már nem is fizetik meg az áfát, legalább ne vonják le: Közvetített ügylet (▲ utolsó sarka) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások Közösségen belüli fuvarozás „fesztivál” kategóriák: sport, művészet, tánc stb. Szellemi jogok, termékek Reklám, tanácsadás Adatfeldolgozás, biztosítási, pénzügyi szolgáltatások Munkaerő és egyéb eszközbérlet Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások Szoftver, zene, film, távoktatás Fentebb: mindkét fél belföldi

32 A számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége
Aki számlát bocsát ki, melyből az tűnik ki, hogy adót hárított át a számlát befogadóra, annak adófizetési kötelezettsége keletkezik, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy visszaélés áldozata lett. (bizonyítási kötelezettség az adózóé!) Ha nem, vagy részben, vagy nem pénzben egyenlíti ki a számlát a vevő, akkor kezesként felel az adóhatóság felé az áthárított adó erejéig. Lánckereskedelem, ▲esetben egyetemleges felelősség mindenkinek az adó erejéig

33 A pénzügyi képviselő Közösségen belül máshol nyilvántartásba vett adóalany pénzügyi képviselő révén intézheti, ha nem akar közvetlenül itt is adóalannyá válni, „megtelepedni”. Ha nem akar megtelepedni, és adóköteles tevékenységet akar folytatni, kötelező a pénzügyi képviselő számára.

34 Az adó megállapítása Általános esetben önadózás
Termékimport esetében a vámhatóság állapítja meg Kivéve, ha engedélyez önmegállapítást: csak nagyoknak, csak jó likviditású, megbízható cégeknek

35 Számla-kibocsátási kötelezettség
Adózó (nem tárgyi mentes értékesít.) köteles számlát kibocsátani termék vagy szolgáltatás értékesítésekor, ha a vevő kéri. → azonnal Előzetes megállapodás alapján lehet gyűjtőszámla is →tárgyidőszak + 15 nap Ha nem kéri a nem adóalany és nem jogi személy; és azonnal fizet kp vagy bankkártya: →nyugta Előlegről is →igaz 15 napon belül

36 Nyugtaadási kötelezettség
Akkor, ha nem számlát adott Ha számlát adott, nincs nyugtaadási kötelezettség Mentesül a nyugtaadás alól: Sajtótermék forgalmazása Szerencsejáték forgalmazása Ha az értékesítést automata végzi

37 Számla: ami megfelel a törvény előírásainak
Sorszám, számla megnevezés Keltezés Eladó neve, címe, adószáma Vevő neve, címe, adószáma Értékesített termék, szolgáltatás megnevezése (besorolása nem kötelező), mennyiség egysége, nettó egységára, értékesített mennyisége, összes nettó eladási ára Kiegyenlítés módja, határideje Alkalmazott adó mértéke Áthárított adó (kivéve fordított adózásnál) Esetileg „mentes az adó alól” vagy a „vevő az adófizetésre kötelezett” megjelölés Esetleges pénzügyi képviselő neve, címe, adószáma

38 Számlát helyettesítő okmány adattartalma
Számla módosításánál Ugyanaz, mint a számláé, sorszám, ha lehet, de egyedileg azonosítható legyen Hivatkozás az eredeti számlára

39 Egyszerűsített számla adattartalma
Előlegfizetéskor Ha a teljesítési hely más államban van Amivel egyszerűbb: nem kell az összértéket alulról felépíteni (egységár, mennyiség, felszámított adó) → elég a végösszeg szerepeltetése

40 A nyugta adattartalma Kelte Sorszáma Kibocsátó neve, címe, adószáma
Ellenérték adót is tartalmazó mértéke (bruttó ár) Nyugta: kizárólag papíron, magyar nyelven, forintban (számla lehet elektronikus, idegen élő nyelvű, más devizában (is) kifejezett is)

41 Adónyilvántartás Iratmegőrzés – kibocsátott számlák, nyugták másolati példánya – adó-elévülési időszak kezdetéig Kimenő ás bejövő számlák analitikája Más államban lévő vevőkészlet nyilvántartása

42 Adóbevallás Gyakoriságát az adózás rendje törvény szabályozza az előző évek befizetendő adójának mértéke szerint, de kérelemre sűríthető a gyakoriság Év közben küszöbérték túllépése esetén gyakoribb kategóriába való ugrás Havi, negyedéves, éves bevallás

43 Adó megfizetése Legkésőbb az esedékes bevallás benyújtási határidejéig
Adó-megállapítás esetén a határozatban foglalt határidőig

44 Adó visszaigénylése Visszaigényelt adó (göngyölített mértéke)legyen:
Éves bevallónál minimum 50 ezer Ft Negyedéves bevallónál minimum 250 ezer Ft Havai bevallónál minimum 1 millió Ft Ha ki nem egyenlített számlája van: a visszaigényelt adó értékét csökkenteni kell a még meg nem fizetett ellenérték adóvonzatával (kivéve, ha jogos visszatartás) Megszűnés – jogutód nélkül - esetén az „áfa-számlán” levő összeg visszaigényelhető összeghatártól függetlenül

45 Alanyi adómentesség Alanyi: a jog az adóalanyhoz kapcsolódik, nem pedig az értékesített termékhez, szolgáltatáshoz. Adót fel nem számíthat Adót levonásba nem helyezhet Nem kell adót megfizetnie Nem igényelhet vissza adót

46 Alanyi adómentesség II.
Választhatja: 5 millió Ft nettó árbevétel alatt volt az előző adóévben és várhatóan a tárgyi adóévben is Értékesítési árbevételbe nem számítanak bele jellemzően a rendkívüli bevételek: használt tárgyi eszköz, „újszerű ingatlan értékesítése (pl. telephely-értékesítés) Tárgyi adómentes értékesítések Különleges állású adóalany mezőgazdasági értékesítései (kompenzáció feláras)

47 Alanyi adómentesség III.
Megszűnése: Normális jogállást választ a következő adóévre Értékesítési küszöb átlépésével: két évig nem térhet vissza! Átlépő tranzakció már adóköteles! Amikor mégis adózik az alanyi adómentes adózó: Használt tárgyi eszköz, „újszerű” ingatlan értékesítése Vállalkozás vagyonának nem rendeltetésszerű hasznosítása Vállalkozásból való eszközkivonás Belső beruházás saját megvalósítása

48 Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany lehetséges különleges jogállása
Feltételek: Belföldi adóalany Mikro és önálló vállalkozás (10 főnél, 2 millió euró árbevételnél kevesebb, nem partner és kapcsolt vállalkozása senkinek) Mezőgazdasági tevékenységet folytat E tevékenységével összefüggésben: Nem élhet adólevonási joggal Nem élhet visszaigénylési joggal

49 Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany lehetséges különleges jogállása
További feltételek: A felvásárló legyen hazai „normális” adóalany A felvásárlásnál kerüljön kibocsátásra felvásárlási jegy → számlának minősül, számla adattartalommal, de adó helyett kompenzációs felár Kompenzációs felár mértéke: 7 (növényi) vagy 12 (állati, termék, szolgáltatás)% (7. számú melléklet)


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések