Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA DR. BARNA HEDVIG ÜGYVÉD 1051 BUDAPEST OKTÓBER 6. 21.III.7. tel: 30/2167193

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA DR. BARNA HEDVIG ÜGYVÉD 1051 BUDAPEST OKTÓBER 6. 21.III.7. tel: 30/2167193"— Előadás másolata:

1 A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA DR. BARNA HEDVIG ÜGYVÉD 1051 BUDAPEST OKTÓBER 6. 21.III.7. tel: 30/2167193 e-mail: dr.barna@t-online.hu

2 JOGFORRÁSOK 1992.évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyve (Mtv.) 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat

3 ÁLTALÁNOS ELVEK A felek együttműködési kötelezettsége A felek együttműködési kötelezettsége A rendeltetésszerű joggyakorlás A rendeltetésszerű joggyakorlás Az egyenlő bánásmód követelménye Az egyenlő bánásmód követelménye A jognyilatkozat alakszerűségéhez, illetve az indoklási kötelezettséghez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei A jognyilatkozat alakszerűségéhez, illetve az indoklási kötelezettséghez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei A jognyilatkozat közléséhez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei A jognyilatkozat közléséhez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei A jognyilatkozat érvénytelenségéhez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei A jognyilatkozat érvénytelenségéhez kapcsolódó szabályok alkalmazásának követelményei Az elévülés Az elévülés A határidők számítása A határidők számítása

4 A JOGNYILATKOZAT ÉRVÉNYTELENSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK Nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek - ÉRVÉNYTELEN (pl. nem jön létre a kinevezés, nem történik meg a besorolás, nem beszélhetünk címadományozásról stb.). Nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek - ÉRVÉNYTELEN (pl. nem jön létre a kinevezés, nem történik meg a besorolás, nem beszélhetünk címadományozásról stb.). Semmis : jogszabályba ütközik - nincs szükség külön eljárásra – a törvény erejénél fogva érvénytelen-az érvénytelenségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat Semmis : jogszabályba ütközik - nincs szükség külön eljárásra – a törvény erejénél fogva érvénytelen-az érvénytelenségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat Megtámadható: az érvénytelenség jogkövetkezményei csak akkor hatályosulnak, ha az arra jogosult a törvényben meghatározott határidőn belül megtámadja Megtámadható: az érvénytelenség jogkövetkezményei csak akkor hatályosulnak, ha az arra jogosult a törvényben meghatározott határidőn belül megtámadja Megtámadási okok: tévedés, megtévesztés, fenyegetés Megtámadási okok: tévedés, megtévesztés, fenyegetés Határidő: 30 nap a felismeréstől ill. a kényszerhelyzet megszűnésétől. Hat hónap elteltével a megtámadás joga már nem gyakorolható. Határidő: 30 nap a felismeréstől ill. a kényszerhelyzet megszűnésétől. Hat hónap elteltével a megtámadás joga már nem gyakorolható. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Következményei: érvényesnek kell tekinteni, s a következményeket a jövőre nézve kell orvosolni. Ha az érvénytelenség a munkáltató hibájára vezethető vissza, és nem orvosolható, a közalkalmazott kártérítés címén hat hónapi felmentési időre járó illetményre és végkielégítésre tarthat igényt. Következményei: érvényesnek kell tekinteni, s a következményeket a jövőre nézve kell orvosolni. Ha az érvénytelenség a munkáltató hibájára vezethető vissza, és nem orvosolható, a közalkalmazott kártérítés címén hat hónapi felmentési időre járó illetményre és végkielégítésre tarthat igényt.

5 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE kinevezéssel ( az írásba foglalás kötelező ) kinevezéssel ( az írásba foglalás kötelező ) lehet: határozott és határozatlan idejű lehet: határozott és határozatlan idejű Fő szabály: a határozatlan idejű Fő szabály: a határozatlan idejű Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony csak kivételes esetben: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony csak kivételes esetben: helyettesítés céljából, helyettesítés céljából, meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására prémiumévek programban való részvétel esetén prémiumévek programban való részvétel esetén

6 HATÁROZOTT IDEJŰ KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY Időtartama : naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. ( pl. a GYES vagy GYED lévő pedagógus helyettesítésére ) Jogellenes, ha a közalkalmazott munkakörét jelölik meg meghatározott feladatként (pl. egy iskola osztálytanítói feladatokra alkalmaz határozott időre egy tanítót). maximum 5 év Kivételek: -a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő közalkalmazottat helyettesítése -olyan pedagógus munkakörbe nevezik ki, amelyre jogszabály kötelező órát állapít meg, és a kötelező óra nem éri el a munkakörre megállapított kötelező óraszám 50%-át - nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörbe nevezik ki a teljes munkaidő 50%-ánál kevesebb munkaidőre Nem kötelező a 3 havi próbaidő kikötése

7 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése  Megszűnik:  A határozott idő lejártával  Közös megegyezéssel  Azonnali hatállyal a munkáltató részéről :  A megszűnési okokat a tv. taxatíve felsorolja:  megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;  a fenntartó munkáltatót érintő döntése következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;  a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül  Következménye : a munkáltató köteles megfizetni a közalkalmazott  -egyévi átlagkeresetét, kivéve : ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetet  - a közalkalmazott alkalmatlansága esetén: egy havi átlagkeresetét  Rendkívüli lemondással  Lemondással nem lehet megszüntetni

8 FELMENTÉSI IDŐ legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. alkalmatlanság esetén: harminc nap. alkalmatlanság esetén: harminc nap. A hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött A hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal f) harminc év után hat hónappalmeghosszabbodik.

9 A VÉGKIELÉGÍTÉS A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább a) három év: egy havi, a) három év: egy havi, b) öt év: két havi, b) öt év: két havi, c) nyolc év: három havi, c) nyolc év: három havi, d) tíz év: négy havi, d) tíz év: négy havi, e) tizenhárom év: öt havi, e) tizenhárom év: öt havi, f) tizenhat év: hat havi, f) tizenhat év: hat havi, g) húsz év: nyolc havi g) húsz év: nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

10 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE a közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával; a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával; a közalkalmazott halálával; a közalkalmazott halálával; a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével; a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével; ha a munkáltató egy része vagy egésze a Ktv. vagy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra ha a munkáltató egy része vagy egésze a Ktv. vagy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra a prémiumévek programban történő részvétel esetén. a prémiumévek programban történő részvétel esetén.

11 HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA Automatikusan megszűnik Automatikusan megszűnik Nincs felmentési idő és végkielégítés Nincs felmentési idő és végkielégítés Nincs felmondási tilalom Nincs felmondási tilalom A munkáltatónak legkésőbb az utolsó munkanapon közölni kell a közalkalmazottal, hogy további foglalkoztatására nincs mód, ellenkező esetben, ha a munkavállalót közvetlen vezetője tudtával legalább egy munkanappal tovább foglalkoztatják, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya határozatlan idejévé alakul át. A munkáltatónak legkésőbb az utolsó munkanapon közölni kell a közalkalmazottal, hogy további foglalkoztatására nincs mód, ellenkező esetben, ha a munkavállalót közvetlen vezetője tudtával legalább egy munkanappal tovább foglalkoztatják, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya határozatlan idejévé alakul át. Kivétel a 30 napra vagy ennél rövidebb időtartamra létesített a közalkalmazott jogviszony: Kivétel a 30 napra vagy ennél rövidebb időtartamra létesített a közalkalmazott jogviszony: -ebben az esetben foglalkoztatási jogviszonya csak annyi idővel hosszabbodik meg, amekkora időtartamra azt eredetileg létesítették.

12 A KÖZALKALMAZOTT HALÁLA az elhalálozás napján az elhalálozás napján azonnali hatállyal azonnali hatállyal felmentési idő nélkül felmentési idő nélkül az örökös jogosult a közalkalmazott még ki nem fizetett illetményére, az időarányos és ki nem vett szabadsága pénzbeni ellenértékére. az örökös jogosult a közalkalmazott még ki nem fizetett illetményére, az időarányos és ki nem vett szabadsága pénzbeni ellenértékére. a közalkalmazott kötelezettségei is átszállnak az örökösökre Ilyen lehet pl. az elhunyt közalkalmazott kártérítési felelőssége. a közalkalmazott kötelezettségei is átszállnak az örökösökre Ilyen lehet pl. az elhunyt közalkalmazott kártérítési felelőssége.

13 A MUNKÁLTATÓ JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE Pl. az önálló költségvetési szervként működő iskolát a fenntartó önkormányzat megszüntette. Pl. az önálló költségvetési szervként működő iskolát a fenntartó önkormányzat megszüntette. A megszűnés jogcíme jogutód nélküli megszűnés. A megszűnés jogcíme jogutód nélküli megszűnés. Végkielégítésre jogosult Végkielégítésre jogosult Felmentési idő és a munkavégzés alóli felmentés nincsen. Felmentési idő és a munkavégzés alóli felmentés nincsen.

14 ÁTADÁS A KTV, VAGY AZ MT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRE Amennyiben a közalkalmazottat határozatlan idejű jogviszonyban alkalmazták, az átvevő munkáltatónak határozatlan időtartamú jogviszonyt kell vele létesítenie. Amennyiben a közalkalmazottat határozatlan idejű jogviszonyban alkalmazták, az átvevő munkáltatónak határozatlan időtartamú jogviszonyt kell vele létesítenie. A közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt úgy kell tekinteni, mintha azt a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál töltötte volna. A közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt úgy kell tekinteni, mintha azt a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál töltötte volna. Az átvevő munkáltatónál létesített munkaviszonya megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat megillető felmondási idő és végkielégítés tekintetében a jogviszonyra irányadó szabályok, illetve az átadás időpontjában rá irányadó szabályok közül azt kell alkalmazni, amelyik a közalkalmazottra nézve kedvezőbb. Az átvevő munkáltatónál létesített munkaviszonya megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat megillető felmondási idő és végkielégítés tekintetében a jogviszonyra irányadó szabályok, illetve az átadás időpontjában rá irányadó szabályok közül azt kell alkalmazni, amelyik a közalkalmazottra nézve kedvezőbb.

15 A PRÉMIUMÉVEK PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: FELTÉTELEI: legfeljebb három éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra válik jogosulttá legfeljebb három éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra válik jogosulttá legalább huszonöt év közszférában töltött idővel rendelkezik. legalább huszonöt év közszférában töltött idővel rendelkezik. továbbI foglalkoztatására azért nincs lehetőség, mert: továbbI foglalkoztatására azért nincs lehetőség, mert: - a fenntartó döntése alapján az intézményben létszámcsökkentést kell végrehajtani, - megszűnt az intézményben az a tevékenység, amelynek körében foglalkoztatták; - a fenntartó döntése alapján az intézményben létszámcsökkentést kell végrehajtani, - megszűnt az intézményben az a tevékenység, amelynek körében foglalkoztatták; - átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált. - átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált. a programban való részvételhez hozzájárul a programban való részvételhez hozzájárul A munkáltatónál hetente legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles végezni. A munkáltatónál hetente legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles végezni. korábbi illetményének, munkabérének 70%-a illeti meg. ( a tizenharmadik havi illetmény is). korábbi illetményének, munkabérének 70%-a illeti meg. ( a tizenharmadik havi illetmény is). A prémiumévek programban részt vevő pedagógus- munkavégzési kötelezettsége a jogszabályban előírt heti kötelező óraszám harminchárom százaléka, valamint további, legfeljebb heti hat óra a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladat. A prémiumévek programban részt vevő pedagógus- munkavégzési kötelezettsége a jogszabályban előírt heti kötelező óraszám harminchárom százaléka, valamint további, legfeljebb heti hat óra a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladat.

16 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETHETŐ a) közös megegyezéssel; a) közös megegyezéssel; b) áthelyezéssel b) áthelyezéssel az e törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatók között; c) lemondással; c) lemondással; d) rendkívüli lemondással; d) rendkívüli lemondással; e) felmentéssel; e) felmentéssel; f) azonnali hatállyal f) azonnali hatállyal fa) a próbaidő alatt, vagy fa) a próbaidő alatt, vagy fb) a 27. § (2) bekezdése szerint, valamint fb) a 27. § (2) bekezdése szerint, valamint g) elbocsátással, továbbá g) elbocsátással, továbbá h) rendkívüli felmentéssel a h) rendkívüli felmentéssel a

17 KÖZÖS MEGEGYEZÉS Történhet: azonnali hatállyal, azonnali hatállyal, egy későbbi időpont kijelölésével. egy későbbi időpont kijelölésével. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja eltér a megállapodás időpontjától a közalkalmazott - illetményfizetése mellett - a munkavégzés alól nem menthető fel. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja eltér a megállapodás időpontjától a közalkalmazott - illetményfizetése mellett - a munkavégzés alól nem menthető fel. a felmentési időre járó illetményre, végkielégítésre nem tarthat igényt. a felmentési időre járó illetményre, végkielégítésre nem tarthat igényt. minden esetben írásba kell foglalni. minden esetben írásba kell foglalni. A közös megegyezést nem válthatja ki tévedés, fenyegetés, vagy megtévesztés. Tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetén az érintett az érvényességre vonatkozó általános szabályoknak megfelelően támadhatja meg nyilatkozatát. A tényállás valódiságát neki kell bizonyítania. A közös megegyezést nem válthatja ki tévedés, fenyegetés, vagy megtévesztés. Tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetén az érintett az érvényességre vonatkozó általános szabályoknak megfelelően támadhatja meg nyilatkozatát. A tényállás valódiságát neki kell bizonyítania.

18 ÁTHELYEZÉS háromoldalú megállapodás: a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal is kölcsönösen meg kell állapodnia háromoldalú megállapodás: a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal is kölcsönösen meg kell állapodnia Lehetséges határozott időre kinevezett közalkalmazott esetében is Lehetséges határozott időre kinevezett közalkalmazott esetében is előnyös a közalkalmazottnak: az új munkáltatónál az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni a besorolásnál, a fizetési fokozat megállapításánál, a felmentési időnél, a végkielégítésnél és a jubileumi jutalom számításánál. előnyös a közalkalmazottnak: az új munkáltatónál az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni a besorolásnál, a fizetési fokozat megállapításánál, a felmentési időnél, a végkielégítésnél és a jubileumi jutalom számításánál. Fontos változás, hogy 2007. szeptember 1-jétől: a munkáltató fenntartója - rendkívül indokolt esetben - az általa fenntartott, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott határozatlan időre szóló áthelyezését. Fontos változás, hogy 2007. szeptember 1-jétől: a munkáltató fenntartója - rendkívül indokolt esetben - az általa fenntartott, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott határozatlan időre szóló áthelyezését.

19 LEMONDÁS egyoldalú nyilatkozattal, bármikor- nem szükséges a munkáltató elfogadó nyilatkozata. egyoldalú nyilatkozattal, bármikor- nem szükséges a munkáltató elfogadó nyilatkozata. lemondási idő 2 hónap - a lemondási nyilatkozat munkáltatónak történő átadásától veszi kezdetét. lemondási idő 2 hónap - a lemondási nyilatkozat munkáltatónak történő átadásától veszi kezdetét. - a két hónapos lemondási idő nem hosszabbítható meg - a két hónapos lemondási idő nem hosszabbítható meg - indokolni nem kell - indokolni nem kell - írásba kell foglalni és azt a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell továbbítani. - írásba kell foglalni és azt a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell továbbítani. - a nyilatkozat visszavonására csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának hozzájárulásával és csak a lemondási idő eltelte előtt van lehetőség. - a nyilatkozat visszavonására csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának hozzájárulásával és csak a lemondási idő eltelte előtt van lehetőség. Amennyiben a közalkalmazott a munkáltató beleegyezése nélkül a lemondási idő letelte előtt szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, úgy jogellenes a jogviszony megszüntetése, ennek megfelelően számolhat a közalkalmazott. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a lemondási idő egy részére vagy egészére a munkáltató - mérlegelési jogkörében - a közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítse. Amennyiben a közalkalmazott a munkáltató beleegyezése nélkül a lemondási idő letelte előtt szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, úgy jogellenes a jogviszony megszüntetése, ennek megfelelően az elbocsátáshoz fűződő jogkövetkezményekkel számolhat a közalkalmazott. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a lemondási idő egy részére vagy egészére a munkáltató - mérlegelési jogkörében - a közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítse. a határozott időre kinevezett közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát lemondással nem szüntetheti meg a határozott időre kinevezett közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát lemondással nem szüntetheti meg

20 RENDKÍVÜLI LEMONDÁS -kivételes jogviszony megszüntetési lehetőség -kivételes jogviszony megszüntetési lehetőség -csak a törvény által meghatározott konkrét esetben kerülhet rá sor -csak a törvény által meghatározott konkrét esetben kerülhet rá sor - 1. ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. - 1. ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. - 2. ha a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a közalkalmazotti jogviszony további fenntartását - 2. ha a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a közalkalmazotti jogviszony további fenntartását - határidő: - határidő: szubjektív- tudomásszerzéstől számított tizenöt nap szubjektív- tudomásszerzéstől számított tizenöt nap objektív: az ok bekövetkezésétől számított egy éven belül bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni. objektív: az ok bekövetkezésétől számított egy éven belül bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni. - a lemondás okának világosan ki kell tűnnie az indokolásból - a lemondás okának világosan ki kell tűnnie az indokolásból - jogkövetkezménye: a munkáltató annyi időre járó átlagkeresetét köteles megfizetni, amennyi a közalkalmazott felmentése esetében járna + felmentési idő+ kétszeres végkielégítés+ felmerült kár megtérítése - jogkövetkezménye: a munkáltató annyi időre járó átlagkeresetét köteles megfizetni, amennyi a közalkalmazott felmentése esetében járna + felmentési idő+ kétszeres végkielégítés+ felmerült kár megtérítése - azonnali hatállyal megszünteti a közalkalmazott jogviszonyát, annak ellenére, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a rendkívüli lemondás esetén a közalkalmazottra irányadó felmentési idő alapján kell meghatározni. - azonnali hatállyal megszünteti a közalkalmazott jogviszonyát, annak ellenére, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a rendkívüli lemondás esetén a közalkalmazottra irányadó felmentési idő alapján kell meghatározni. Ha a munkáltató vitatja a közalkalmazott rendkívüli lemondásának jogszerűségét. a bírósági eljárásban a közalkalmazottnak kell bizonyítania, hogy jogszerűen élt a rendkívüli lemondással. Abban az esetben, ha ez nem jár sikerrel és a bíróság elutasítja a közalkalmazott keresetét, ezt úgy kell tekinteni, mintha a közalkalmazott jogellenesen szüntette volna meg a jogviszonyát. Ennek következtében elbocsátás jogcímén szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony. Ha a munkáltató vitatja a közalkalmazott rendkívüli lemondásának jogszerűségét. a bírósági eljárásban a közalkalmazottnak kell bizonyítania, hogy jogszerűen élt a rendkívüli lemondással. Abban az esetben, ha ez nem jár sikerrel és a bíróság elutasítja a közalkalmazott keresetét, ezt úgy kell tekinteni, mintha a közalkalmazott jogellenesen szüntette volna meg a jogviszonyát. Ennek következtében elbocsátás jogcímén szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony.

21 FELMENTÉS egyoldalú munkáltatói nyilatkozat egyoldalú munkáltatói nyilatkozat a törvény taxatíve felsorolja a felmentés okait: - a felsorolásban nem szereplő okokra alapított felmentés - jogellenes a törvény taxatíve felsorolja a felmentés okait: - a felsorolásban nem szereplő okokra alapított felmentés - jogellenes A felmentési okok : A felmentési okok : objektív okok: ( a munkáltató működésével kapcsolatos ) objektív okok: ( a munkáltató működésével kapcsolatos ) 1. megszűnik a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták ( a tanulói létszám csökkenése önmagában nem szolgálhat alapjául a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséhez.) 1. megszűnik a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták ( a tanulói létszám csökkenése önmagában nem szolgálhat alapjául a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséhez.) 2. A közalkalmazott további foglalkoztatására azért nincs lehetőség, mert a fenntartó munkáltatót érintő döntése ezt lehetetlenné teszi. ( pl. átszervezés, vagy a költségvetési támogatás csökkentése ) 2. A közalkalmazott további foglalkoztatására azért nincs lehetőség, mert a fenntartó munkáltatót érintő döntése ezt lehetetlenné teszi. ( pl. átszervezés, vagy a költségvetési támogatás csökkentése ) szubjektív ok: (a közalkalmazott személyével összefüggő okok ) szubjektív ok: (a közalkalmazott személyével összefüggő okok ) - a közalkalmazott tartósan alkalmatlanná vált munkaköre ellátására, vagy munkáját nem képes megfelelő színvonalon végezni - a közalkalmazott tartósan alkalmatlanná vált munkaköre ellátására, vagy munkáját nem képes megfelelő színvonalon végezni -a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül -a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül A felmentést- mindig írásban kell közölni. - indokolási kötelezettség terheli - a munkáltatónak A felmentést- mindig írásban kell közölni. - indokolási kötelezettség terheli - a munkáltatónak A felmentési oknak valósnak és okszerűnek kell lennie. A felmentési oknak valósnak és okszerűnek kell lennie. A bizonyítási teher a munkáltatóra hárul A bizonyítási teher a munkáltatóra hárul

22 A NYUGDÍJ MINT FELMENTÉSI OK Feltétele: Feltétele: a közalkalmazott elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt( 62. életév ) és rendelkezik az előírt szolgálati idővel. a közalkalmazott elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt( 62. életév ) és rendelkezik az előírt szolgálati idővel. öregségi nyugdíjban részesüljön öregségi nyugdíjban részesüljön Azt a reá irányadó életkort betöltött közalkalmazottat, aki egyébként már rendelkezik az öregségi nyugdíjra jogosultsággal, de a nyugellátást még nem vette igénybe, a munkáltató egyoldalúan nem mentheti fel. Azt a reá irányadó életkort betöltött közalkalmazottat, aki egyébként már rendelkezik az öregségi nyugdíjra jogosultsággal, de a nyugellátást még nem vette igénybe, a munkáltató egyoldalúan nem mentheti fel. A felmentési tilalmak és korlátozások nem vonatkoznak a nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottakra A felmentési tilalmak és korlátozások nem vonatkoznak a nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottakra A nyugdíjas nem köteles közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni, tovább dolgozhat, de számítania kell arra, hogy a munkáltató a jogviszonyát erre történő hivatkozással bármikor mindenféle korlát nélkül egyoldalúan felmentéssel megszüntetheti a jogviszonyt. A nyugdíjas nem köteles közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni, tovább dolgozhat, de számítania kell arra, hogy a munkáltató a jogviszonyát erre történő hivatkozással bármikor mindenféle korlát nélkül egyoldalúan felmentéssel megszüntetheti a jogviszonyt. - végkielégítésre nem jogosult. - végkielégítésre nem jogosult. A rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugellátásra jogosultságot szerzett közalkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát felmentéssel csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha az érintett már rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. Végkielégítésre ezek a közalkalmazottak sem jogosultak. A rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugellátásra jogosultságot szerzett közalkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát felmentéssel csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha az érintett már rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. Végkielégítésre ezek a közalkalmazottak sem jogosultak. - A közalkalmazott kérheti a felmentését, ha az előrehozott (csökkentett előrehozott) öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeivel rendelkezik (de a nyugdíjhatóság még nem állapította meg számára e nyugdíjat). - A közalkalmazott kérheti a felmentését, ha az előrehozott (csökkentett előrehozott) öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeivel rendelkezik (de a nyugdíjhatóság még nem állapította meg számára e nyugdíjat).

23 FELMONDÁSI TILALMAK a felmondási tilalom alatt a felmentés a közalkalmazottal nem közölhető, részére nem adható át. a felmondási tilalom alatt a felmentés a közalkalmazottal nem közölhető, részére nem adható át. A Munka Tv. alapján a csoportos létszámleépítés és a nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a közalkalmazottat felmenteni: A Munka Tv. alapján a csoportos létszámleépítés és a nyugdíjasnak minősülés esetét kivéve nem lehet a közalkalmazottat felmenteni: a) a betegség miatti keresőképtelenség, a) a betegség miatti keresőképtelenség, b) a beteg gyermek ápolására vonatkozó táppénz időtartama alatt b) a beteg gyermek ápolására vonatkozó táppénz időtartama alatt c)a közeli hozzátartozó otthoni ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt c)a közeli hozzátartozó otthoni ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt d) az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés( lombikbébi program ), a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama alatt d) az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés( lombikbébi program ), a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama alatt e) a GYED és a GYES időtartama alatt e) a GYED és a GYES időtartama alatt f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálat időtartama alatt f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálat időtartama alatt Ha az a)-f) pontokban meghatározott időtartam a 15 napot meghaladja a felmentési tilalom az időtartamot követő 15 napig, ha a 30 napot meghaladja 30 napig áll fenn. Ha az a)-f) pontokban meghatározott időtartam a 15 napot meghaladja a felmentési tilalom az időtartamot követő 15 napig, ha a 30 napot meghaladja 30 napig áll fenn. A védelem szempontjából a felmondás közlésének az időpontja irányadó. A védelem szempontjából a felmondás közlésének az időpontja irányadó.

24 2. A Kjt. a Munka tv.-ben meghatározott felmondási tilalmakon kívül további felmentési tilalmakat is megállapít. A Kjt. a Munka tv.-ben meghatározott felmondási tilalmakon kívül további felmentési tilalmakat is megállapít. g) a külföldön végzett munka időtartama g) a külföldön végzett munka időtartama h) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy házastársánál a fizetés nélküli szabadság időtartama h) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy házastársánál a fizetés nélküli szabadság időtartama i) Küldföldi ösztöndíj, tanulmányút időtartama i) Küldföldi ösztöndíj, tanulmányút időtartama j) iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzés időtartama j) iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzés időtartama különösen indokolt esetben szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony: 1. A közalkalmazott házastársa nem rendelkezik önálló, vagy a legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és 3 eltartott gyermeke van különösen indokolt esetben szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony: 1. A közalkalmazott házastársa nem rendelkezik önálló, vagy a legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és 3 eltartott gyermeke van 2. egyedülálló, gyermeke 18 éves koráig 2. egyedülálló, gyermeke 18 éves koráig 3. házastársa sorkatonai szolgálatot teljesít 3. házastársa sorkatonai szolgálatot teljesít 4. az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül 4. az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül A különös indok fennállásának megállapításához mindig olyan súlyos ok szükséges, amely mellett a munkáltató részére tarthatatlanná válna vagy aránytalan terhet jelentene a munkaviszony további fenntartása. A különös indok fennállásának megállapításához mindig olyan súlyos ok szükséges, amely mellett a munkáltató részére tarthatatlanná válna vagy aránytalan terhet jelentene a munkaviszony további fenntartása.

25 FELMENTÉS 2. A munkáltató a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkáltató a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A közalkalmazottat a munkavégzés alóli felmentés időtartamára átlagkereset illeti meg. A közalkalmazottat a munkavégzés alóli felmentés időtartamára átlagkereset illeti meg. A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felmentési idő a közalkalmazott kérése alapján lerövidül a törvény erejénél fogva. A jogviszony megszüntetés jogcíme azonban nem módosul, ekkor is felmentéssel szűnik meg a jogviszony. A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felmentési idő a közalkalmazott kérése alapján lerövidül a törvény erejénél fogva. A jogviszony megszüntetés jogcíme azonban nem módosul, ekkor is felmentéssel szűnik meg a jogviszony. A felmentéssel kapcsolatos munkáltatói döntés ellen a közalkalmazott a felmentésről szóló okmány kézhezvételétől számított harminc napon belül a bírósághoz fordulhat. A felmentéssel kapcsolatos munkáltatói döntés ellen a közalkalmazott a felmentésről szóló okmány kézhezvételétől számított harminc napon belül a bírósághoz fordulhat.

26 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSE ( a munkáltató részéről ) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott az alábbi lehetőségek közül választhat: Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott az alábbi lehetőségek közül választhat: 1. kéri eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatását 1. kéri eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatását Következmény: meg kell téríteni elmaradt illetményét( egyéb járandóságait) és felmerült kárát- kivéve, ha az máshonnan megtérült Következmény: meg kell téríteni elmaradt illetményét( egyéb járandóságait) és felmerült kárát- kivéve, ha az máshonnan megtérült 2.nem kéri visszahelyezését - a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg 2.nem kéri visszahelyezését - a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg A bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a közalkalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi. Súlyosabb jogsértés esetén legalább tizenkettő, legfeljebb huszonkettő havi átlagkeresetet köteles megfizetni a munkáltató + felmentési időre járó illetmény + végkielégítés A bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a közalkalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi. Súlyosabb jogsértés esetén legalább tizenkettő, legfeljebb huszonkettő havi átlagkeresetet köteles megfizetni a munkáltató + felmentési időre járó illetmény + végkielégítés

27 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSE ( a közalkalmazott részéről ) Ha a bíróság megállapítja, hogy a közalkalmazott jogellenesen szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyát: pl. a lemondási idő letöltése előtt kilép, nem jelenik meg munkahelyén munkavégzésre és később se menti ki a távolmaradását stb. Ha a bíróság megállapítja, hogy a közalkalmazott jogellenesen szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyát: pl. a lemondási idő letöltése előtt kilép, nem jelenik meg munkahelyén munkavégzésre és később se menti ki a távolmaradását stb. Következménye: az elbocsátás, vagyis úgy kell elbírálni, mintha a közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás folytán szűnt volna meg + a közalkalmazott köteles a munkáltató részére a lemondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Következménye: az elbocsátás, vagyis úgy kell elbírálni, mintha a közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás folytán szűnt volna meg + a közalkalmazott köteles a munkáltató részére a lemondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni.

28


Letölteni ppt "A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA DR. BARNA HEDVIG ÜGYVÉD 1051 BUDAPEST OKTÓBER 6. 21.III.7. tel: 30/2167193"

Hasonló előadás


Google Hirdetések