Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új áfa-törvény 2008-tól 2007. évi CXXVII. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új áfa-törvény 2008-tól 2007. évi CXXVII. törvény."— Előadás másolata:

1 Új áfa-törvény 2008-tól 2007. évi CXXVII. törvény

2 Általános megjegyzések  változatlan alapelvek  új egységes szerkezet  változatlan áfa-kulcsok  változatlan Közösségi alapszabályok  egyszerűbb visszaigénylési eljárás  ingatlan értékesítés új előírása  bolti kiskereskedelemre vonatkozó különös adózási szabályok hatályon kívül helyezése

3 Csoportos adóalanyiság 1.  korábban csak pénzintézet, biztosító társaság alkalmazhatta  2008-tól valamennyi belföldi kapcsolt vállalkozás alkalmazhatja  csak lehetőség, nem kötelezettség a csoportos adóalanyiság választása  a gazdasági társasági önállóság megmarad, csak az áfa-alanyiság közös

4 Csoportos adóalanyiság 2.  a csoport tagjainak önálló áfa-alanyisága megszűnik, a csoport a jogutód  áfa-szempontból egyetlen adóalany van új csoport azonosító számmal  egyetlen bevallás a fizetendő, levonható adókról  egymás közötti ügyletek belső ügyletek áfa felszámítása nélkül 

5 Csoportos adóalanyiság 3.  a csoporthoz kérelem alapján utólag is lehet csatlakozni  ki is lehet válni  csatlakozáskor a csatlakozó az áfa-ról soron kívüli bevallást ad  kiváláskor a kiváló tag az áfa-n kívül minden adójáról soron kívüli bevallást ad  a csoport megszűnésekor a csoportnak az áfa-ról, a tagoknak minden adóról bevallás

6 Csoportos adóalanyiság 4.  a csoportot a hatóságok előtt kijelölt képviselő képviseli  a csoport tagjai egyéb adófizetési kötelezettségeiket (pl. társasági adó) a hagyományos módon teljesítik  kérelmet már a kihirdetést követően fogad, és elbírál az adóhatóság, de az új szabályok csak jan. 1-jét követően alkalmazhatók

7 Adóalanyiságot eredményező ingatlan értékesítés (6. § (4) bekezdés)  magánszemély, nem adóalany jogi személy adóalannyá válik, ha  sorozatjelleggel értékesít 2 év alatt 4 db ingatlant (a kezdő év 2008.)  az ingatlanok építési telkek vagy 2 évnél nem régebben használatba vett ingatlanok  a negyediknél válik adóalannyá  ha ezt követően 3 évig nem értékesít ilyet, elölről kell kezdeni a számolást

8 Ingatlanértékesítés 2.  ha kisajátítás miatt értékesít, vagy öröklött ingatlant értékesít az is beleszámít a 4-es sorozatba, de ha csak ezekből állna a sorozat, az nem eredményez adóalanyiságot  kivetéses adózás érvényesül  be kell jelenteni az adóhivatalnak (elmulasztása a bevallás elmulasztásával egyenértékű szankcióval jár)  ha merült fel az adókötelesen értékesített ingatlannal input áfa, az levonható (a különbséget veti ki az APEH)  nincs fordított adózás, mindig az értékesítő az adófizetésre kötelezett

9 Adófizetési kötelezettség 1.  az adófizetési kötelezettség az ügylet tényszerű megvalósulása időpontjában keletkezik (55. § (1) bek.)  A főszabálytól eltérő különös szabály a korábban hatályos törvényhez képest lényegesen kevesebb

10 Adófizetési kötelezettség 2. különös szabályok  ha az ügylet tárgya osztható, elismert a részteljesítés (57. § (1)bek)  részletfizetés, határozott időre szóló elszámolásnál az esedékesség (58. § (1) bek) (ide tartozik a korábbi folyamatos teljesítés, rendszeresen ismétlődő tevékenység, bérbeadás, újság előfizetés)  zárt végű lízingnél, részletvételnél, ahol előre ismert a vevő tulajdonszerzése (10. § a) pont) nem lehet az áfa-t részletekben fizetni (ott nem alkalmazható az 58. § (1) bek előírása)

11 Adófizetési kötelezettség 3.  ha az adófizetésre kötelezett a vevő, szolgáltatást igénybe vevő, az adófizetési kötelezettség a számla kézhez vételekor, az ellenérték megtérítésekor, a teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik amelyik az előbbiekből leghamarabb következik be (60. §)

12 Adófizetési kötelezettség 4.  halasztásra jogosultaknál (egyszeres könyvvezető, kv.szerv) a halasztás egységesen 45 nap (61. §)  Közösségen belüli beszerzésnél az adófiz. köt. a számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napján (63. § (1) bek)  importnál a vámra vonatkozó rendelkezések szerint (64. §)

13 Adólevonási jogosultság  áthárított adó levonási joga a régi feltételekkel (119-122.§-ok)  levonási tilalmak részbeni oldása (pl. szgk. áfa levonható, ha túlnyomórészt bérbe adáshoz, személytaxi- szolgáltatáshoz szerzik be, lakóingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó áfa levonható, ha túlnyomórészt bérbeadást szolgál)  változások az arányos adómegosztásban (5. sz. melléklet)

14 Arányos adómegosztási szabályok változása 1.  árat közvetlenül nem befolyásoló támogatás kizárólag a levonási hányad nevezőjében lehet  Kerekítés 2 tizedesjegyre mindig felfelé (0,761 is 0,77-nek számít)  megfigyelési időszak ingatlannál 20 évre módosul  az adóköteles és adómentes tevékenység arányának megváltozásából származó levonható adó különbözet 10 ezer forint, akkor korrigálni kell

15 Arányos adómegosztás 2.  az ingatlan megfigyelési időszak változása csak a 2008. január 1-jét követő beszerzésnél módosul 20 évre  a 10 ezer forintos szabály is csak a 2008. január 1-jét követő beszerzés arányos megosztásánál, a folyamatban lévő ügyekben marad a régi szabály (10%)  átmeneti rendelkezés (269. §)

16 Példa a tárgyi eszközök utólagos áfa- korrekciójára 1.  2008. áprilisban szereznek be 1000 eFt + 200 eFt áfa  A beszerzés időszakában a levonási hányad 60%  Levonható adó (200*0,6)=120 eFt  A tárgyi eszköz korrekciót egyik év áprilisától a másik év márciusáig 5 éven keresztül.  6 millió forintos adólevonásra jogosító és 3 millió forintos adómentes bevételt feltételezve:  2008. áprilistól 2009. márciusig levonási hányad  6.000 e  ─────────── = 0,67  6.000e + 3.000e  200*0,67=134 eFt  beszerzéskori levont 120 eFt  134-120=14 > 10  200/5 = 40 eFt*0,07=2,8 eFt pótlólag levonható áfa

17 Példa a tárgyi eszközök utólagos áfa- korrekciójára 2.  6,2 millió adólevonásra jogosító, és 3,8 millió forintos adómentes bevétel  2009. áprilistól 2010. márciusig levonási hányad  6.200e  ────────── = 0,62  6200e + 3.800e  200*0,62 124 eFt  beszerzéskori 120 eFt  különbség < 10eFt így nincs korrekció

18 Adóalanyiság előtti beszerzés áfa-ja  az EU kötelezte Magyarországot a bejelentkezés előtti beszerzés áfa-ja levonhatósága lehetőségének megteremtésére  úgy valósul meg, hogy már nem lesz ilyen tiltás az áfa-törvényben  az art. szabályozza az utólagos bejelentkezés lehetőségét  A 6. § (4) bek. szerinti ingatlan értékesítési ügyletekben is felhasználhatók az adóalanyiságot megelőzően keletkezett számlák

19 Adólevonási tilalom változása  személygépkocsi, motorkerékpár, vizi- és légijármű, áfa-ja levonható, ha legalább 90%ban bérbeadással hasznosítják (125. § (2) b)  személygépkocsi, ha legalább 90%-ban taxi szolgáltatáshoz használják (125. § (2) a)  nem vonható le viszont a szgk. és egyéb jármű bérbe vételének áfa-ja a bérbe vevőnél (124. § (2) a)

20 Saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa-jának levonhatósága  félreértett sajtóhírek voltak  ha tisztán adóköteles bevételszerző tevékenységhez végzik, az áfa a beruházás folyamatában levonható (131. § (1) bek)  ha részben adómentes tevékenységet is szolgál, akkor a részbeni levonási jog a rendeltetésszerű használatba vételkor (134. § (1)-(2) bek)

21 Áfa-visszaigénylés 1.  egyszerűsödik az eljárás, nincs összesített adóalap, nincs tárgyi eszköz beszerzési követelmény  azok is jogosulttá válnak, akiknek csak külföldi teljesítési helyű tevékenysége van  csak a negatív elszámolandó adó összege számít és a megfizetettség

22 Áfa-visszaigénylés 2. (186. §)  Összegszerű követelmény göngyölítve is  havi bevallónál 1 millió forint  negyedévesnél 250 eFt  évesnél 50 eFt  Megfizetettség csak adó áthárítással járó ügyletekben vizsgálandó (186. § (2) termékimport, fordított adózás alá tartozó ügyletekben tehát nem)  Akinek kedvező, az már a 2007. utolsó adó-megállapítási időszakában is alkalmazhatja (261. § (6) bekezdés)

23 Adófizetésre kötelezett 1.  fő szabály szerint az értékesítő, nyújtó (138. §)  fel és összeszereléssel összekötött értékesítésnél a beszerző (139. §)  gáz, villamos energia vezetékes értékesítése beszerző vagy elfogyasztó (139. §)  mivel a jogszabály eddig is harmonizált volt a teljesítési helyre, adófizetésre kötelezettre vonatkozó szabályok közösségi és harmadik országos viszonylatban nem változtak.

24 Adófizetésre kötelezett 2.  importnál az importáló vagy a közvetett vámjogi képviselő (145. §)  pénzügyi képviselő, ha az adófizetésre kötelezett nincs gazdaságilag letelepedve (148. §)  kezesi felelősség szabálya változatlan, láncügyletben egyetemleges felelősség (150-152. §-ok)

25 Fordított adózási szabályok kiterjesztése (142. §)  belföldi teljesítési helyű ügyleteket érint  ingatlan értékesítésnél, ha az értékesítő adókötelezettséget választott (ha nem építési telek, nem új ingatlan)  ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, karbantartási, takarítási szolgáltatásoknál  felszámolás alatt álló adóalany 100 ezer forintot meghaladó értékesítéseire  zálogtárgy értékesítésre  munkaerő kölcsönzésnél, kirendelésnél  alanyi adómentes státusú vevő nem adózik fordítottan (fel kell számítani felé az áfa-t)

26 Adómentességek 1.  A direktíva előírásai maradéktalanul érvényesülnek  nincsenek SZJ-számok, csak szöveges behatárolás  adómentesség a tevékenység közérdekére tekintettel (85. §)  adómentesség a tevékenység sajátos jellegére tekintettel (86. §)

27 Adómentesség 2.  Közösségen belüli értékesítés meghatározott feltételekkel (89. §)  harmadik országos megrendelésre végzett bérmunka esetében (101. §)  főszabály szerint adómentes az ingatlan értékesítés (kivéve az építési telket és az új ingatlant)  főszabály szerint adómentes az ingatlan bérbeadás  ez utóbbi kettőnél választható az adókötelezettség

28 Adómentességek 3.  adómentes annak a terméknek a belföldi értékesítése, melyet kizárólag adómentes tevékenységhez szereztek be (pl. kórház adómentesen adja el a röntgengépet) 87. § a) pont  adómentes annak a terméknek az értékesítése, melyet levonási tilalom alatt szereztek be (pl. a személygépkocsi adómentesen értékesíthető) 87. § b) pont

29 Mezőgazdasági különleges jogállás (197-204. §-ok)  azok választhatják, akik megfelelnek a kis és középvállalkozásokról szóló tv. előírásainak  és azok is, akik nem tartoznak az előbbi tv. alá, de megfelelnének, ha a hatálya alá tartoznának pl. őstermelő  termék, és szolgáltatáskör a 7.sz. mellékletben  az értékesítés olyan vevő felé történjen, aki kompenzációs felárat térít  a termelőknek regisztráltatniuk kell magukat az adóhatóságnál

30 Kompenzációs felár 1.  mértéke nem változik  belföldi adóalany felvásárló fizeti a termelőnek  külföldi adóalany felvásárló is a hazai mértékű kompenzációs felárat fizeti  Növény, növényi eredetű termék 12%, állat, állati eredetű termék 7%

31 Kompenzációs felár 2.  A belföldi felvásárlónak előzetesen felszámított adóként térül meg  Csak a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan megtérítése napját magába foglaló bevallásba állítható be (részösszegre jutó komp. felár, vagy csak a komp. felár nem állítható be levonható adóként)  külföldi felvásárló adó-visszatéríttetési jogot érvényesíthet (247. §)  Közösségen belül minden tagállammal van viszonosság, EU-n kívül csak Svájc és Liechtenstein

32 Mezőgazdasági terméket kísérő bizonylat  belföldi felvásárlás esetében marad a felvásárlási jegy  külföldinek történő értékesítésnél a mezőgazdasági termelő állít ki módosított adattartalmú számlát (adóalap helyett komp.felár alapja, adóösszeg helyett áthárított komp.felár)  Ha olyan vevő felé értékesít, akitől komp.felár megtéríttetésére nem tarthat igényt, akkor számla

33 Értékesítés felvásárlótól eltérő személynek  ez már az áfa-tv. általános szabályai szerint történhet  5 millió forintig választható alanyi mentesség  számlakibocsátás általános szabályok szerint (alanyi mentesnél áfa nélkül)  általános (alanyi mentes) és mezőgazdasági különös adózás egymás mellett is alkalmazható

34 Utazásszervezés 1. (205-212. §-ok)  minden adóalany ide tartozik, aki saját nevében rendel meg szolgáltatásokat az utas javára  nem követelmény az utazási csomag, egykomponensű szolgáltatásra is vonatkozik (személyszállítás, szállás, ellátás, idegenvezetés)  Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a korábbi eltérések miatt

35 Utazásszervezés 2. adóalap  2008-tól utanként számítandó  nincs pozíciószámos árrés számítási lehetőség (átmeneti rendelkezés 269. § (6) bek)  nincs adó-megállapítási időszakra összesíthető árrés  Nettó adóalapra kell az áfa-t felszámítani (korábban „felülről számított” adót számoltunk)

36 Adóalap számítás  Pl. Egy 30 fős csoport részére szerveznek Belgiumba és Hollandiába irányuló 7 napos utat 2008. februárban 160 ezer forint + áfa /fő ellenértékért. Az utazásszervező saját nevében 560 euró/fő adóval növelt ellenértékért rendel meg személyszállítási, étkezési és szállás szolgáltatást az utas javára, mely szolgáltatásokat az utas felé közvetlenül holland és belga adóalanyok teljesítik. Mennyi árrés-adót fizet az utazásszervező? 1 euró=250 Ft  160 eFt – 140 eFt (560€*250)= 20 eFt az adó alapja/fő  20 eFt *0,2 = 4 eFt az adó összege/fő  az utas felé az utat így 164 eFt összegért kell meghirdetni.  az adó alapja 30 főre összesen: 600 eFt  fizetendő adó összesen: 600 eFt*0,2 = 120 eFt

37 Utazásszervezés 3.  nincs külön nevesített teljesítési időpont, főszabály vonatkozik rá (55. § (1) bek)  előleg kezelése  ha az utazásszervező olyan szolgáltatásokat rendel meg saját nevében, amit az utas részére Közösségen kívül teljesítenek, az utazásszervezési szolgáltatás is mentes az adó alól (nem kell árrés-adót fizetni)

38 Alanyi adómentesség 1. (187-196. §-ok)  5 millióra emelkedik a választhatóság összeghatára  mivel új a törvény bárki választhatja függetlenül attól, hogy előző évben mennyivel lépte túl  ezért nem kellett átmeneti rendelkezés  adóhatósági tájékoztató jelenik meg róla  alanyi mentesség időszaka alatt is korrigálni kell, ha a korábbi státusra vonatkozóan változik a levonható áfa

39 Alanyi adómentesség 2.  nem tartozik az összeghatárba (188.§ (3) bek)  tárgyi eszközök értékesítése  immateriális jószág ellenérték fejében történő átengedése  befejezetlen vagy 2 évnél nem régebbi felépítményes ingatlan értékesítése  építési telek értékesítése  egyes adómentes szolgáltatások nyújtása  mezőgazdasági különleges jogállás alatt megvalósított értékesítés

40 Alanyi adómentesség 3.  alanyi mentes státusban lévőnek is áfa-t kell fizetnie (193. §)  építési telek értékesítése  termékkivonás, ha volt levonható áfa  Közösség más tagállamába termékmozgatás (értékesítés nélkül)  szolgáltatás nyújtása vállalkozástól idegen célra  Közösségen belüli beszerzés  termékimport  új közlekedési eszköz, jövedéki termék Közösségen belüli beszerzése  külföldről igénybevett szolgáltatás megrendelőjeként válik adófizetésre kötelezetté

41 Számla 1.  adattartalom nem változik  vevő adószáma csak akkor kell, ha ő az adófizetésre kötelezett  gyűjtőszámla megállapodás alapján  élő idegen nyelven is kiállítható  adómentes tevékenységről nem kell számla (számviteli bizonylat elegendő)

42 Számla 2.  a törvény határidőt ad a kibocsátásra (163.§)  A teljesítésig  előleg esetében a fizetendő adó megállapításáig  de legfeljebb a fentiektől számított 15 napon belül  gyűjtőszámlánál az adó-megállapítási időszak utolsó napjáig, de legkésőbb attól számított 15 napon belül (164. § (3) bek.)

43 Számla 3.  helyesbítő számla egyszerűsödik (170. §)  külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalap esetében az adót forintban is fel kell tüntetni (172. §)  számlavezető pénzintézet deviza eladási árfolyama is alkalmazható (ezért kell Ft-ban is)  MNB árfolyam is alkalmazható  az új áfa-tv. alapján változnak a PM- rendeletek (24/1995. (XI.22.) és 20/2004. (IV.21.)

44 Helyesbítő számla, storno számla  azonos módon kezelendő, a storno nullára történő helyesbítést eredményez (77. §)  csökkenő helyesbítés és storno abban a megállapítási időszakban  amikor a módosító vagy érvénytelenítő számla a jogosult rendelkezésére áll  a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti (78. § (3) bekezdése)

45 Számla 4.  elektronikus számla (175. §)  elektronikus aláírás  EDI rendszer  egyszerűsített adattartalmú számla (176. §)  nyugtaadás alóli mentesítés (167. §) a szerencsejáték szolgáltatásnál nem lesz teljes körű (csak a sorsolásos játékokra vonatkozik majd)

46  2008-tól az áfa-törvény tartalmazza az előírásokat  a külföldön nyilvántartásba vett adóalany áfa-visszatérítéséhez  a külföldi utas áfa-visszatérítéséhez  az új áfa-törvény megszünteti a más törvényekbe iktatott adómentességeket (pl. pártok működése, Vöröskereszt, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás, stb,)


Letölteni ppt "Új áfa-törvény 2008-tól 2007. évi CXXVII. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések