Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzati igazgatás. Az önkormányzat fogalma n Egyszerű definíció nem áll rendelkezésre. n Lényegi elem valamely szervezet függetlensége, saját.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzati igazgatás. Az önkormányzat fogalma n Egyszerű definíció nem áll rendelkezésre. n Lényegi elem valamely szervezet függetlensége, saját."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzati igazgatás

2 Az önkormányzat fogalma n Egyszerű definíció nem áll rendelkezésre. n Lényegi elem valamely szervezet függetlensége, saját ügyeiben önálló döntési jogosultsága= autonómia. n Ennek az autonómiának a garanciája a törvényben szabályozott állami elismerés, a belső (saját) ügyek körének meghatározása és az állam önkorlátozása.

3 Az önkormányzat fogalma n Valamennyi önkormányzat közös törekvése: –a saját ügyek saját jogon való intézése és eldöntése; –a központi és helyi szervek közötti elfogadható mértékű munkamegosztás kialakítása; –az állampolgárok közügyekben való részvételre történő felkészítése; –átfogó egységes szabályozás.

4 Az önkormányzat gondolatának fejlődése n Középkor városállamisága: egyes városok az uralkodótól nyert kiváltságok révén a földesúri hatalomtól függetlenné válhattak. Magában foglalta az igazgatás, az adóztatás és az igazságszolgáltatás jogát is. n Rendi önkormányzat: nagyobb területi egységekben szerveződött (megyék, grófságok, tartományok)

5 Az önkormányzat gondolatának fejlődése n Polgári forradalmak: A politikai állam kiterjesztette a hatalmát, az önkormányzat elveszítette az igazságszolgáltatás és a védelem (katonai) funkcióját. Ezeket a központi államhatalom vette át. n Az önkormányzatok feladata így a helyileg ellátandó közfeladatokra korlátozódott.

6 Az önkormányzat gondolatának fejlődése n A helyi közfeladatok ellátására az állam támogatást nyújtott, ami által egyúttal a központi törvényességi felügyelet kiterjesztésére is sor került.

7 Az önkormányzat illeszkedése az igazgatási rendszerbe n Nem államon kívüli alakulatok, hanem szervesen illeszkednek az állami szervezeti rendszerbe. n Alanyai a vertikális (központi és helyi hatalmi) munkamegosztásnak. n Az állam biztosíthat számukra autonómiát olyan területen is, amely nem puszta technikai feladatot jelent.

8 Az önkormányzat illeszkedése az igazgatási rendszerbe n Helyi Önkormányzatok Európai Chartája (készült 1985-ben Strasbourgban, a magyar országgyűlés 1997-ben fogadta el) : –A helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy jogszabályi keretek között a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák, és igazgassák a helyi lakosság érdekében.

9 Az önkormányzás alkotmányos meghatározása n A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megillető jog - a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.

10 Az önkormányzás alkotmányos meghatározása n A helyi önkormányzat olyan demokratikusan választott helyi köztestület, amely a törvény keretei között, saját felelősségére és területe, lakosai érdekében, önállóan szabályozza és igazgatja az átfogó feladat- és hatáskörébe tartozó közügyeket.

11 A magyar önkormányzat fogalmának három alapeleme

12 Az önkormányzati alapjogok n Az alkotmány tartalmazza (44/A.§) n A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők, kötelességei azonban eltérők lehetnek. n Az alkotmány az alapjogok gyakorlására a helyi képviselőtestületet, az önkormányzati törvény a helyi önkormányzatot hatalmazza fel.

13 Az önkormányzati alapjogok n A helyi képviselőtestület: –önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okokból vizsgálható felül; –gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat;

14 Az önkormányzati alapjogok –Az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, tovább a feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül; –törvény keretei között megállapíthatja a helyi adók fajtáit és mértékét; –törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezeti és működési rendjét; –önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;

15 Az önkormányzati alapjogok –a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez; –szabadon társulhat más helyi képviselő testülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek; –a helyi képviselő-testület feladatkörében rendeletet alkothat.

16 Az önkormányzatok típusa n intézményi (egyetemek); n vallási közösségek (egyházak); n érdekképviseleti (szakszervezetek); n tevékenységek ellátására szerveződött (hegyközségek); n szakmai (kamarák); n kisebbségi (etnikumok); n helyi (települések, területek)

17 A települések, területi egységek önkormányzata n A települések kerültek a centrumba (régen megye). n Eltűntek a települések jogállásban korábban meglévő különbségek. n Megnövekedett a jelentősége a szabad elhatározáson alapuló mellérendeltségi kapcsolatoknak - társulások. n Biztosított a lakosság részvétele a települést érintő döntések kezdeményezésében és meghozatalában

18 A helyi önkormányzatok szervezete n Meghatározó szerepe van a képviselőtestületnek: –megalkotja a szervezeti és működési szabályzatot (át nem ruházható hatáskör) –rendszeresen ülésezik –rendeleteket alkot –bizottságokat állít fel

19 A helyi önkormányzatok szervezete n A képviselőtestület ülései általában nyilvánosak. n Nyílt szavazással hozza meg határozatait és rendeleteit. Zárt ülésen titkos szavazás is lehet. n Határozatképesség: képviselők több mint felének a jelenléte. n Javaslat elfogadáshoz általában egyszerű többség.

20 A helyi önkormányzatok szervezete n A képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart. n Meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság és társadalmi szervezetek tájékoztatását, illetve a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

21 A helyi önkormányzatok szervezete n A képviselőtestület szervei a bizottságok, a polgármester, a részönkormányzat testülete és a polgármesteri hivatal.

22 A helyi önkormányzatok szervezete n A képviselőtestület – meghatározza a bizottsági szervezetet (milyen bizottságokra van szükség); –megválasztja a bizottságok tagjait; –a bizottságok részére feladatokat határozhat meg és döntési jogokat adhat; –az szmsz-ben megállapítja a bizottságok működésének alapvető szabályait.

23 A helyi önkormányzatok szervezete n A polgármestert (főpolgármestert) a település polgárai közvetlenül választják meg. n A polgármester tagja a képviselő- testületnek. n Háromezernél több lakosú településen főállású polgármestert választanak. n A polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja.

24 A helyi önkormányzatok szervezete n A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással alpolgármestert választ és alpolgármestereket választhat. n Az alpolgármester: – helyettesíti a polgármestert, –segíti munkájában, –irányításával látja el feladatait.

25 A helyi önkormányzatok szervezete n A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit. Elnöke a testületnek és eljár képviseletében. Aláírja (a jegyzővel együtt) az önkormányzati rendeleteket, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvet. n A kt egyes hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. A pm eljár a hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben.

26 A helyi önkormányzatok szervezete n Ha a pm a kt döntését önkormányzati érdeket sértőnek találja, akkor egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. n A pm sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a kt minősített többséggel hozott határozata alapján kezdeményezhető a tisztség megszüntetése (bíróságnál!).

27 A helyi önkormányzatok szervezete n A polgármester segíti a települési képviselők munkáját, számukra az ülésen önkormányzati ügyben a kért felvilágosítást köteles megadni. n A polgármester indítványozhatja a kt bizottságának összehívását. A bizottság döntéseit a pm felülvizsgálhatja, végrehajtását felfüggesztheti. A végső döntést a kt hozza meg.

28 A helyi önkormányzatok szervezete n A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja: –A jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait. –A jegyző javaslata alapján elkészíti és a kt elé terjeszti a hivatal belső tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározását. –Gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

29 A helyi önkormányzatok szervezete n A jegyző - a polgármesteri hivatal vezetője. n Megbízatása szakmai tartalmú. n A képviselőtestület pályázat alapján nevezi ki (igazgatásszervezői, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés).

30 A helyi önkormányzatok szervezete n A jegyző: –vezeti a hivatalt; –gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; –döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket; –dönt a polgármester által átadott hatósági ügyekben; –tanácskozási joggal részt vesz a kt és a bizottságok ülésein....

31 A helyi önkormányzatok szervezete n A jegyzőnek jeleznie kell, ha a kt, a bizottság, vagy a polgármester döntésénél jogszabálysértést észlel Eredménytelen jelzés esetén a közigazgatási hivatal vezetőjéhez fordul.

32 Az önkormányzati társulások n Önkéntes és szabad elhatározásból, n az egyenjogúság tiszteletben tartásával, n kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, n írásbeli megállapodással hozzák létre a tárulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei.

33 A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre n Kötelező feladat és hatásköröket csak törvény írhat elő. Az országgyűlés biztosítja az ilyen feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket (költségvetési előirányzat+helyi bevételek meghatározása). n Erős önkormányzat - sok feladat - állam minél többet rápakol - növekedhetnek a lakossági terhek.

34 A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre n Kötelező feladatok: –egészséges ivóvízellátás; –óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés; –egészségügyi és szociális alapellátás; –közvilágítás; –helyi közutak, köztemetők fenntartása; –nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének biztosítása.

35 A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre n Szabadon vállalt feladatok: helyi közszolgáltatások körében, ha azt törvény nem utalta más szervhez.

36 Hatósági ügy n n Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási szerv az ügyfelet érintő n n jogot vagy kötelességet állapít meg, n n adatot igazol, nyilvántartást vezet, n n vagy hatósági ellenőrzést végez.


Letölteni ppt "Az önkormányzati igazgatás. Az önkormányzat fogalma n Egyszerű definíció nem áll rendelkezésre. n Lényegi elem valamely szervezet függetlensége, saját."

Hasonló előadás


Google Hirdetések