Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
A helyi önkormányzat tisztségviselői Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal A helyi önkormányzatok társulásai 2012. március 10. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 I. A helyi önkormányzat tisztségviselői

3 Az előadás tematikája Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző
jogállása feladatai Az új Ötv. alapján

4 A polgármester jogállása
Sajátos jogviszony - visszamenőleges hatállyal, törvény erejénél fogva jön létre képviselő –testület a munkáltatói jogok gyakorlója megválasztás: 5 évre, az új polgármester megválasztásáig szól esküt tesz a képviselő-testület előtt főállású (sajátos foglalkoztatási jogviszony) vagy társadalmi megbízatás (nem jön létre foglalkoztatási jogviszony) a képviselő-testület tagja és elnöke a képviselő-testület törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselő a képviselő-testület egyik szerve is: önkormányzati feladatellátást biztosítja A polgármester díjazása, költségtérítése havi illetménye a lakosságszám függvénye társadalmi megbízatás: 50% havi 15% mértékű költségtérítés közszolgálati járadék Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve szellemi tevékenység képviselőre vonatkozó szabályok fegyelmi és kártérítési felelősség

5 A polgármesteri tisztség megszűnése
új polgármester megválasztása passzív választójog elvesztése (pl. cselekvőképtelen) összeférhetetlenség kimondása (30 napon belül nem szünteti meg) méltatlanság megállapítása (közügyektől eltiltás, végrehajtandó szabadságvesztés) lemondás (írásbeli nyilatkozat) Képviselő-testület feloszlatása (országgyűlési határozat) halál sorozatos törvénysértő tevékenység (jogerős bírósági ítélet)

6 A polgármester feladat- és hatáskörök sajátosságai
1. Önkormányzati feladat- és hatáskör - képviselő-testület egyes feladatokat átruházhat önkormányzati hatáskör önkormányzati hatósági jogkör - törvény alapján – önállóan, saját jogkörben eljárhat 2. Államigazgatási feladat- és hatáskörök kivételesen törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet képviselő-testület nem utasíthatja, nem bírálhatja felül polgármester: államigazgatási szerv, hatóság pl. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem

7 A polgármester feladatai I.
1. A képviselő-testület működésével összefüggő feladatok képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése ülés előkészítése ülés összehívása, vezetése aláírja az ülés jegyzőkönyvét, a rendeletet részt vesz és koordinálja a képviselő-testület döntésének végrehajtását ismételt tárgyalást kezdeményezhet (érdeksértő döntések) halaszthatatlan, két ülés közötti ügyekben dönthet 2. Bizottsággal kapcsolatos feladatok indítványára a bizottságot össze kell hívni koordinálja a bizottság működését felfüggesztheti bizottsági döntések végrehajtását javaslatot tehet napirendre

8 A polgármester feladatai II.
3. A polgármesteri hivatallal összefüggő feladatok irányítja a hivatalt feladatait meghatározza (előterjeszt) munkarendet meghatározza hivatal szervezeti rendjét meghatározza 4. Gazdálkodási jogkörök kötelezettséget vállalhat felel a gazdálkodás szabályszerűségéért gazdasági programot terjeszt elő költségvetési koncepciót, rendeletet terjeszt elő gazdálkodik a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást előterjeszt 5. Lakossággal, civil szervezetekkel kapcsolatos feladata képviselő-testületi ülések nyilvánosságát biztosítja közmeghallgatást vezet közösséggel kapcsolatot tart, meghívja képviselő-testület ülésre 6. Államigazgatási feladatot láthat el törvény, kormányrendelet alapján kivételesen

9 Az alpolgármester jogállása, feladatai
Tisztség keletkezése képviselő-testület választja titkos szavazással, minősített többséggel, polgármester javaslatára Kétféle jogállás az alpolgármester képviselő - legalább egyet a saját tagjai közül választ a képviselő-testület - főállás, társadalmi megbízatás az alpolgármester nem képviselő - nem tagja a képviselőtestületnek polgármestert képviselő-testület elnökeként nem helyettesíti ülésen tanácskozási joggal vesz részt Feladatok polgármester helyettesítése akadályoztatás, távollét, megüresedik a hely nem ruházható rá hatáskör! eljárása eseti jellegű, meghatalmazáson vagy képviselő-testület határozatán alapul a polgármester munkájának segítése feladat megosztása általános helyettes megbízása polgármester irányítja a munkáját képviselő-testület erre nem jogosult

10 A jegyző jogállása az önkormányzat tisztségviselője
Kettősség: az önkormányzat tisztségviselője közigazgatási, állami feladatot ellátó tisztviselő A polgármester nevezi ki pályázat alapján Határozatlan időre /kormánymegbízott kijelölhet/ Képesítési előírás és 2 év gyakorlat /felmentés adható/ Összeférhetetlenség másik jegyzőt helyettesíthet irányítási, elszámolási jogviszony Illetmény lakosságszám alapján illetménypótlék személyi illetmény Jogviszony megszűnése megszűnik /halál, fegyelmi büntetés/ megszüntethető /közös megegyezés, lemondás, felmentés/ kötelező megszüntetni /méltatlan/

11 A jegyző feladatai 1. Az önkormányzat működésévek kapcsolatos feladatok képviselő-testület ülésének előkészítése döntések szakmai előkészítése tanácskozási jog jelzi ha a döntés jogsértő beszámol a hivatal tevékenységéről 2. A kiadmányozás rendjének szabályozása önkormányzati hatáskört nem kaphat államigazgatási ügyekben rendelkezik hatáskörrel kiadmányozás: - aláírás átengedése, nem hatáskör áttelepítése - belső szabályzatban - hivatkozni kell a jegyző megbízására 3. Munkáltatói jogkör gyakorlása polgármester egyetértése kinevezés, felmentés, bérezés, vezetői megbízás 4. A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy előkészítése - például honvédelmi, védelmi ügyek 5. Dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben

12 Az aljegyző polgármester nevezi ki, a jegyző javaslatára
határozatlan időre, pályázat alapján vezetői megbízatás jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat képesítési és gyakorlati időre vonatkozó előírások jegyzőt helyettesíti jegyző által meghatározott feladatot lát el

13 Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal

14 Tematika 1. Polgármesteri hivatal 2. Közös önkormányzati hivatal
- elmélet jogi szabályozás gyakorlat 2. Közös önkormányzati hivatal - jogi szabályozás 3. Megyei önkormányzati hivatal az új megye jogi szabályozás

15 A közigazgatás rendszere
1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása hatósági ügyek igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek Kormányhivatal egyéb területi szervek jegyző 2. Önkormányzati alrendszer helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása állami feladatot elláthat képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást

16 A helyi önkormányzás alapelvei
Alaptörvény helyi közügyek intézése helyi közhatalom gyakorlása Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ jogi megalapozás helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése

17 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják polgármester bizottság polgármesteri hivatal önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat Polgármesteri hivatal feladata: önkormányzat működése polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat gyámhivatal sajátos jogállású szervezet (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

18 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok adminisztráció belső igazgatási, szakmai háttér előkészít döntést végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése új dimenzió előkészít végrehajt ellenőriz JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai

19 A polgármesteri hivatal létrehozása
Képviselő-testület hozza létre határozatban alapító okirat állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv munkáltató szerződést köthet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetése van intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felelőse Elnevezése: főváros: főpolgármesteri hivatal kerület: polgármesteri hivatal megye: megyei önkormányzati hivatal település: polgármesteri hivatal közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása feladat-finanszírozás elkülönített számlára

20 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata
SZMSZ – képviselőtestület fogadja el: jegyző javaslatára polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ szervezeti felépítés működés rendje létszám feladatok elosztása, felelőse munkarend ügyfélfogadás rendje alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői település nagysága lakosságszám intézményháló ügyirat forgalom

21 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése
A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre képviselő-testület döntései szerint saját hatáskörben meghatározza a feladatokat hatáskört átruházhat belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be önkormányzati jogkörökre korlátozva A jegyző vezetése munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/ javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire konkrét munkaszervezési utasításokat ad a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/

22 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya
Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport titkárság humán erőforrás pénzügy gazdálkodás, beszerzés hatósági feladatok szervezés humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) jogi feladatok (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

23 A megyei önkormányzati hivatal
A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette (MIK) január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés konszolidáció Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A (fő)jegyző vezeti a hivatalt

24 A közös önkormányzati hivatal
körjegyzőségek megszűnnek január napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület költségvetés egyesítésére közös intézmény működtetésére szabad megállapodás Kötelező közös hivatal járáson belül egy település választja el lakosságszám 2000 fő alatt legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása - megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki város kötelező székhely Megállapodás – létszám: város állapítja meg községek esetén egyező akarat

25 A közös önkormányzati hivatal 2.
biztosítani kell az igazgatás erőforrásait ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Megállapodás Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása jegyző vezeti a közös hivatalt valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges

26 III. A helyi önkormányzatok társulásai

27 Társulás elméleti megalapozása
- Alaptörvény - szabadon társulhat társulási szabadság elve - törvény elrendelheti kötelező feladat társulásban ellátását törvényi garanciával - Kötelező társulás önkormányzati autonómia sérül? 3194 önkormányzat széles feladatkör /déli típus/ /északi típus/ - Cél: hatékony, takarékos feladatellátás - Hatályos Ötv. hatósági igazgatási társulás /pl. szabálysértés, építésügy/ intézményi társulás társult képviselőtestület /polgármesteri hivatal is!/ - Sajátos társulási formák körjegyzőség agglomerációs társulás /főváros és környéke/ önkormányzati érdekszövetségek /TÖOSZ, MJVSZ/ - Társulási törvény megbízás feladat, szolgáltatás ellátására intézmény közös fenntartása közös döntéshozó szervű társulás jogi személyiségű társulás /vagyona, szervezete van/

28 Új Ötv. alapján Általános elvek Fajtái - Kistérségi társulások
területfejlesztési-statisztikai egység 176 darab jogszabály határozza meg a területét ösztönző állami normatíva nincs jövő Új Ötv. alapján Általános elvek önkormányzati feladatellátás szerve önkormányzati döntést hozhat a képviselő-testület felhatalmazása alapján képviselő-testület hatásköreit átruházhatja képviselő-testület át nem ruházható hatásköre: társulás alapítás, megszüntetés Fajtái - Társult képviselő-testület adott település ügyében önállóan dönt a képviselő-testület határozat, nem megállapodás kétféle mód képviselő-testület együtt lakosságszám-arányosan küldenek képviselőt a testületbe

29 Alapítás Működés Szervezet
jogi személyiséggel bíró társulás önkormányzati feladat- és hatáskörei jogi személyiséggel bíró társulás államigazgatási feladat- és hatáskörei Alapítás képviselő-testület írásbeli megállapodása minősített többségű döntés csatlakozás/kiválás Működés költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet alapíthat saját vagyonnal rendelkezhet költségek megállapodás elsődleges lakosságszám alapján - vita törvényszék dönt egyeztető bizottság Szervezet - döntéshozó: társulási tanács delegált tagok megállapodásban rögzített szervezeti joggal többségi döntés határozat elnök/alelnök a társulási tanács tagjai közül bizottság: előkészítés, végrehajtás munkaszervezet: székhely polgármestere jegyző: tanácskozási jog

30 Megszűnés esetei idő eltelt feltétel megvalósult
tagok minősített döntése törvény ereje bíróság döntése

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések