Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzat tisztségviselői Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal A helyi önkormányzatok társulásai 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzat tisztségviselői Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal A helyi önkormányzatok társulásai 2012."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzat tisztségviselői Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal A helyi önkormányzatok társulásai 2012. március 10. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1

2 I. A helyi önkormányzat tisztségviselői 2

3 Az előadás tematikája 1.Polgármester 2.Alpolgármester 3.Jegyző 4.Aljegyző jogállása feladatai Az új Ötv. alapján 3

4 A polgármester jogállása Sajátos jogviszony - visszamenőleges hatállyal, törvény erejénél fogva jön létre -képviselő –testület a munkáltatói jogok gyakorlója - megválasztás: 5 évre, az új polgármester megválasztásáig szól - esküt tesz a képviselő-testület előtt - főállású (sajátos foglalkoztatási jogviszony) vagy társadalmi megbízatás (nem jön létre foglalkoztatási jogviszony) - a képviselő-testület tagja és elnöke - a képviselő-testület törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselő - a képviselő-testület egyik szerve is: önkormányzati feladatellátást biztosítja A polgármester díjazása, költségtérítése - havi illetménye a lakosságszám függvénye - társadalmi megbízatás: 50% - havi 15% mértékű költségtérítés - közszolgálati járadék Összeférhetetlenség - munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve szellemi tevékenység - képviselőre vonatkozó szabályok - fegyelmi és kártérítési felelősség 4

5 A polgármesteri tisztség megszűnése -új polgármester megválasztása -passzív választójog elvesztése (pl. cselekvőképtelen) -összeférhetetlenség kimondása (30 napon belül nem szünteti meg) -méltatlanság megállapítása (közügyektől eltiltás, végrehajtandó szabadságvesztés) -lemondás (írásbeli nyilatkozat) -Képviselő-testület feloszlatása (országgyűlési határozat) -halál -sorozatos törvénysértő tevékenység (jogerős bírósági ítélet) 5

6 A polgármester feladat- és hatáskörök sajátosságai 1. Önkormányzati feladat- és hatáskör - képviselő-testület egyes feladatokat átruházhat - önkormányzati hatáskör - önkormányzati hatósági jogkör - törvény alapján – önállóan, saját jogkörben eljárhat 2. Államigazgatási feladat- és hatáskörök - kivételesen - törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet - képviselő-testület nem utasíthatja, nem bírálhatja felül - polgármester: államigazgatási szerv, hatóság - pl. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem 6

7 A polgármester feladatai I. 1. A képviselő-testület működésével összefüggő feladatok - képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése - ülés előkészítése - ülés összehívása, vezetése - aláírja az ülés jegyzőkönyvét, a rendeletet - részt vesz és koordinálja a képviselő-testület döntésének végrehajtását - ismételt tárgyalást kezdeményezhet (érdeksértő döntések) - halaszthatatlan, két ülés közötti ügyekben dönthet 2. Bizottsággal kapcsolatos feladatok - indítványára a bizottságot össze kell hívni - koordinálja a bizottság működését - felfüggesztheti bizottsági döntések végrehajtását - javaslatot tehet napirendre 7

8 A polgármester feladatai II. 3. A polgármesteri hivatallal összefüggő feladatok -irányítja a hivatalt -feladatait meghatározza (előterjeszt) - munkarendet meghatározza - hivatal szervezeti rendjét meghatározza 4. Gazdálkodási jogkörök - kötelezettséget vállalhat - felel a gazdálkodás szabályszerűségéért - gazdasági programot terjeszt elő - költségvetési koncepciót, rendeletet terjeszt elő - gazdálkodik a költségvetés végrehajtásáról - zárszámadást előterjeszt 5. Lakossággal, civil szervezetekkel kapcsolatos feladata - képviselő-testületi ülések nyilvánosságát biztosítja - közmeghallgatást vezet - közösséggel kapcsolatot tart, meghívja képviselő-testület ülésre 6. Államigazgatási feladatot láthat el -törvény, kormányrendelet alapján - kivételesen 8

9 Az alpolgármester jogállása, feladatai Tisztség keletkezése képviselő-testület választja titkos szavazással, minősített többséggel, polgármester javaslatára Kétféle jogállás az alpolgármester képviselő- legalább egyet a saját tagjai közül választ a képviselő-testület - főállás, társadalmi megbízatás az alpolgármester nem képviselő - nem tagja a képviselőtestületnek - polgármestert képviselő-testület elnökeként nem helyettesíti - ülésen tanácskozási joggal vesz részt Feladatok polgármester helyettesítése- akadályoztatás, távollét, megüresedik a hely - nem ruházható rá hatáskör! - eljárása eseti jellegű, meghatalmazáson vagy képviselő- testület határozatán alapul a polgármester munkájának segítése- feladat megosztása - általános helyettes megbízása polgármester irányítja a munkáját - képviselő-testület erre nem jogosult 9

10 A jegyző jogállása Kettősség:- az önkormányzat tisztségviselője - közigazgatási, állami feladatot ellátó tisztviselő A polgármester nevezi ki pályázat alapján Határozatlan időre /kormánymegbízott kijelölhet/ Képesítési előírás és 2 év gyakorlat /felmentés adható/ Összeférhetetlenség - másik jegyzőt helyettesíthet - irányítási, elszámolási jogviszony Illetmény - lakosságszám alapján - illetménypótlék - személyi illetmény Jogviszony megszűnése - megszűnik /halál, fegyelmi büntetés/ - megszüntethető /közös megegyezés, lemondás, felmentés/ - kötelező megszüntetni /méltatlan/ 10

11 A jegyző feladatai 1. Az önkormányzat működésévek kapcsolatos feladatok - képviselő-testület ülésének előkészítése - döntések szakmai előkészítése - tanácskozási jog - jelzi ha a döntés jogsértő - beszámol a hivatal tevékenységéről 2. A kiadmányozás rendjének szabályozása - önkormányzati hatáskört nem kaphat - államigazgatási ügyekben rendelkezik hatáskörrel - kiadmányozás: - aláírás átengedése, nem hatáskör áttelepítése - belső szabályzatban - hivatkozni kell a jegyző megbízására 3. Munkáltatói jogkör gyakorlása - polgármester egyetértése - kinevezés, felmentés, bérezés, vezetői megbízás 4. A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy előkészítése - például honvédelmi, védelmi ügyek 5. Dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben 11

12 Az aljegyző polgármester nevezi ki, a jegyző javaslatára határozatlan időre, pályázat alapján vezetői megbízatás jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat képesítési és gyakorlati időre vonatkozó előírások jegyzőt helyettesíti jegyző által meghatározott feladatot lát el 12

13 Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 13

14 Tematika 1. Polgármesteri hivatal - elmélet - jogi szabályozás - gyakorlat 2. Közös önkormányzati hivatal - jogi szabályozás 3. Megyei önkormányzati hivatal - az új megye - jogi szabályozás 14

15 A közigazgatás rendszere 1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása - hatósági ügyek - igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek- Kormányhivatal - egyéb területi szervek - jegyző 2. Önkormányzati alrendszer - helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása - állami feladatot elláthat - képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást 15

16 A helyi önkormányzás alapelvei Alaptörvény - helyi közügyek intézése - helyi közhatalom gyakorlása Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ - jogi megalapozás - helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése 16

17 Az egységes polgármesteri hivatal Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják - polgármester - bizottság - polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal feladata: - önkormányzat működése - polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol - hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ - egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat - gyámhivatal sajátos jogállású szervezet 17 önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

18 Az egységes polgármesteri hivatal Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok - adminisztráció - belső igazgatási, szakmai háttér - előkészít döntést - végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése - előkészít - végrehajt - ellenőriz új dimenzió JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai 18

19 A polgármesteri hivatal létrehozása Képviselő-testület hozza létre- határozatban - alapító okirat - állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - saját költségvetése van - intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felelőse Elnevezése:  főváros: főpolgármesteri hivatal  kerület: polgármesteri hivatal  megye: megyei önkormányzati hivatal  település: polgármesteri hivatal  közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása- feladat-finanszírozás - elkülönített számlára 19 - munkáltató - szerződést köthet

20 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata SZMSZ – képviselőtestület fogadja el:- jegyző javaslatára - polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ- szervezeti felépítés - működés rendje - létszám - feladatok elosztása, felelőse - munkarend - ügyfélfogadás rendje - alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői- település nagysága - lakosságszám - intézményháló - ügyirat forgalom 20

21 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt  a polgármester irányítja  jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre  képviselő-testület döntései szerint  saját hatáskörben  meghatározza a feladatokat  hatáskört átruházhat  belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be A jegyző vezetése  munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/  javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire  konkrét munkaszervezési utasításokat ad  a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi  belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/ 21 önkormányzati jogkörökre korlátozva

22 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya 22 - Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet - Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés - Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport - titkárság - humán erőforrás - pénzügy - gazdálkodás, beszerzés - hatósági feladatok - szervezés - humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) - jogi feladatok (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

23 A megyei önkormányzati hivatal A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette (MIK) 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés konszolidáció Megyei közgyűlésmegyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A (fő)jegyző vezeti a hivatalt 23

24 A közös önkormányzati hivatal körjegyzőségek megszűnnek 2013. január 1. 60 napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület- költségvetés egyesítésére - közös intézmény működtetésére - szabad megállapodás Kötelező közös hivatal- járáson belül - egy település választja el - lakosságszám 2000 fő alatt - legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása- megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig - ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki - város kötelező székhely Megállapodás – létszám:- város állapítja meg - községek esetén egyező akarat 24

25 A közös önkormányzati hivatal 2. Megállapodás - biztosítani kell az igazgatás erőforrásait - ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása - jegyző vezeti a közös hivatalt - valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot - kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges 25

26 III. A helyi önkormányzatok társulásai 26

27 Társulás elméleti megalapozása - Alaptörvény - szabadon társulhat társulási szabadság elve - törvény elrendelheti kötelező feladat társulásban ellátását törvényi garanciával - Kötelező társulás- önkormányzati autonómia sérül? - 3194 önkormányzat széles feladatkör /déli típus//északi típus/ - Cél: hatékony, takarékos feladatellátás - Hatályos Ötv.- hatósági igazgatási társulás /pl. szabálysértés, építésügy/ - intézményi társulás - társult képviselőtestület /polgármesteri hivatal is!/ - Sajátos társulási formák - körjegyzőség - agglomerációs társulás /főváros és környéke/ - önkormányzati érdekszövetségek /TÖOSZ, MJVSZ/ - Társulási törvény - megbízás feladat, szolgáltatás ellátására - intézmény közös fenntartása - közös döntéshozó szervű társulás - jogi személyiségű társulás /vagyona, szervezete van / 27

28 - Kistérségi társulások- területfejlesztési-statisztikai egység - 176 darab - jogszabály határozza meg a területét - ösztönző állami normatíva - nincs jövő Új Ötv. alapján Általános elvek - önkormányzati feladatellátás szerve - önkormányzati döntést hozhat a képviselő-testület felhatalmazása alapján - képviselő-testület hatásköreit átruházhatja - képviselő-testület át nem ruházható hatásköre: társulás alapítás, megszüntetés Fajtái - Társult képviselő-testület - adott település ügyében önállóan dönt a képviselő-testület - határozat, nem megállapodás - kétféle mód - képviselő-testület együtt - lakosságszám-arányosan küldenek képviselőt a testületbe 28

29 jogi személyiséggel bíró társulás önkormányzati feladat- és hatáskörei jogi személyiséggel bíró társulás államigazgatási feladat- és hatáskörei Alapítás - képviselő-testület írásbeli megállapodása - minősített többségű döntés - csatlakozás/kiválás Működés - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet alapíthat - saját vagyonnal rendelkezhet - költségek - megállapodás elsődleges - lakosságszám alapján - vita- törvényszék dönt - egyeztető bizottság Szervezet - döntéshozó: társulási tanács- delegált tagok - megállapodásban rögzített szervezeti joggal - többségi döntés határozat - elnök/alelnök a társulási tanács tagjai közül - bizottság: előkészítés, végrehajtás - munkaszervezet: székhely polgármestere - jegyző: tanácskozási jog 29

30 Megszűnés esetei idő eltelt feltétel megvalósult tagok minősített döntése törvény ereje bíróság döntése 30

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 31


Letölteni ppt "A helyi önkormányzat tisztségviselői Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal A helyi önkormányzatok társulásai 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések