Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens"— Előadás másolata:

1 Előadó: dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens
Az új szolgáltatói nyilvántartási rendszer bemutatása a 369/2013. (X.24.) Kormány rendelet tükrében (2014. március 20.) Előadó: dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

2 Jogszabályi háttér: Törvényi szint (2013. október 21., a Magyar Közlöny 173. évi száma): Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVIII. törvény, mely módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.)

3 Jogszabályi háttér: Végrehajtási rendelet (2013. október 24., a Magyar Közlöny száma): A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Sznyr.), mely hatályon kívül helyezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletet, és a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet, továbbá részben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletet 3

4 Jogszabályi háttér: A Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszer kiépítése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést is szolgálja: „9. cikk. Engedélyezési rendszerek (1) A tagállamok a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot, illetve annak gyakorlását nem kötik engedélyezési rendszerhez, kivéve az alábbi feltételek teljesülése esetén: a) az engedélyezési rendszer nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést az érintett szolgáltatóval szemben; b) az engedélyezési rendszert a közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá; c) a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg, különösen ... [2006.XII.28. -]” 4

5 Engedélyezési modellek – bemutatás
Papír alapú: ig papír alapú határozat jogerőre emelkedése több döntés országos nyilvántartási rendszer (regiszter) külön eljárási jogszabályok (szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi engedélyezés esetében) Kritériumok: hatályosság engedélyező aktus döntések száma nyilvántartás eljárási szabályok Elektronikus: től engedélyezés = jogerős bejegyzés egy döntés szolgáltatói nyilvántartási rendszer egységes eljárási szabályok

6 Engedélyezési modellek – jellemzők
Papír alapú: nem volt közhiteles nem volt naprakész (KENYSZI miatt fontos) papír alapú engedélyek tartalmának rögzítése időbeli eltérés (pl. fenntartó, intézmény esetében) Több hivatalhoz is be kell nyújtani a kérelmet Kritériumok: közhitelesség naprakészség szerepe azonosan feltüntetendő adatok kérelmezések száma Elektronikus: közhiteles naprakész bejegyzés jogereje egy időben elég egy hivatalhoz benyújtani a kérelmet 6

7 Az elektronikus bejegyzés – főbb eljárási változások:
Kérelmezés tekintetében: gyorsabb, követhetőbb eljárásmenet egységes adatmódosítási kérelem-adatlap több ágazatra (pl. változik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást egyaránt nyújtó intézmény neve, székhelye, elegendő egy adatmódosításra szolgáló kérelmet benyújtani) az engedélyes azonosan feltüntetendő, de megváltozó adatait elegendő egy kérelem adatlapon jelezni (pl. megváltozik az intézmény neve, amely érinti a székhelyet és az összes telephelyet) elegendő egy hivatalhoz benyújtani a kérelmet kevesebb hibalehetőség kérelmezéskor  kevesebb hiánypótlás  rövidebb idejű eljárások kérelmezés: jelenleg papír alapon, július 1. napjától kizárólag elektronikus úton! - az erre a célra szolgáló adatlapokon, mely letölthető hivatalom honlapjáról (a - „DOKUMENTUMOK” – „A Szociális és Gyámhivatal dokumentumai” útvonalon, ”megtekint” szövegrészre kattintva legördülő nyomtatványok sorában) 7

8 Az elektronikus bejegyzés – főbb eljárási változások:
Engedélyezés = bejegyzés, nyilvántartás tekintetében: a bejegyzéssel kiadott engedélyek kiadása egyszerűsödik a bejegyzéssel mint engedélyezéssel egyidejűleg adatok nyilvántartásba vétele a bejegyzésről hozott döntések adattartalma országosan egységesül (iratminták) változik, csak a bejegyzés/törlés esetén annak ténye, adatmódosítás esetén csak a módosult adatok a nyilvántartott adatok áttekinthetőek 8

9 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Fogalmi változások: Szolgáltatás: az Szt. szerinti szociális szolgáltatás (pl. házi segítségnyújtás, idősek otthona, utcai szociális munka), valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti (pl. gyermekjóléti szolgálat), gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység (pl. gyermekotthon) Szolgáltató: a fentiek szerinti szerinti tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat (pl. önkormányzat az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatás tekintetében, több szociális és/vagy gyermekjóléti alapszolgáltatást/gyermekvédelmi szakosított ellátást nyújtó intézmény) Szolgáltatói nyilvántartás: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása, ahová az engedélyesek a bejegyzése, adatmódosítása, törlése a jogerőre emelkedéstől közhitelesen, konstitutív hatállyal megtörténik. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) vezeti. 9

10 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Engedélyes fogalma Ha a szolgáltató csak a székhelyen nyújt szolgáltatást, telephellyel nem rendelkezik: a szolgáltató székhelye (pl. több szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény székhelye, mely közvetlenül, a székhelyen nyújt szolgáltatást) Ha a szolgáltató a székhelyen nem nyújt szolgáltatást, de egy vagy több telephellyel rendelkezik: a szolgáltató minden egyes telephelye Ha a szolgáltató telephellyel rendelkezik + ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják: a szolgáltató minden egyes telephelye és a szolgáltató székhelye 10

11 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Fogalmi változások: Működést engedélyező szerv: Fogalma: I. fokon a megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala, II. fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Illetékessége-főszabály: fő szabályként az engedélyes címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el első fokon. 11

12 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Fogalmi változások: Működést engedélyező szerv: Illetékessége-fontos kivételek: Egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású, egy megyére vagy a fővárosra megkötött ellátási szerződés alapján működtetett, kizárólag nevelőszülői ellátást, illetve külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó engedélyes esetén az ellátási szerződéssel érintett megye, illetve a főváros szerint illetékes szociális és gyámhivatal A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal valamennyi engedélyes ügyében eljár első fokon, fenntartóváltozás során abban az esetben, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre (általános jogutódlással történő fenntartóváltozás], a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező változás esetén. 12

13 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Fogalmi változások: Működést engedélyező szerv: Illetékessége-fontos kivételek: A szolgáltató székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, ha pedig a szolgáltató székhelyét szolgáltatás nyújtására nem használják, a szolgáltató bármely telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal a szolgáltató valamennyi telephelye ügyében eljár első fokon a szolgáltató nevének, adószámának vagy székhelyének módosítása során. A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal kiadhat – a tanúsítvány kivételével – hatósági bizonyítványt az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatairól. 13

14 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem: Fogalma: még nem „létező”, szolgáltató, valamint ide értve az engedélyes(ek) adatainak - a bejegyzés jogerőre emelkedésétől, vagy a működést engedélyező szerv által megállapított későbbi időponttól – a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére szolgáló kérelem-formanyomtatvány Pl. a fenntartó újonnan létrejövő szolgáltató, valamint annak engedélyese(i) adatainak bejegyzését kezdeményezi) 14

15 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok módosítása iránti kérelem: Fogalma: az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítására, ideértve a bejegyzett engedélyes egyes új adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére és a bejegyzett engedélyes egyes adatainak a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlésére szolgáló kérelem-formanyomtatvány Pl. a fenntartó székhelyének a címe megváltozik, mely érinti valamennyi engedélyesét (azaz az általa fenntartott szolgáltatók valamennyi székhelyét és telephelyeit, vagy a fenntartó egyik szolgáltatójának engedélyese esetében szolgáltatást kíván másik engedélyeshez átcsoportosítani, törölni, vagy új szolgáltatást engedélyezni 15

16 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Szolgáltatói nyilvántartásból történő törlés iránti kérelem: Fogalma: a szolgáltató, valamint ide értve valamennyi az engedélyes(ek) adatainak - a bejegyzés jogerőre emelkedésétől, vagy a működést engedélyező szerv által megállapított későbbi időponttól – a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlésére szolgáló kérelem-formanyomtatvány Pl. a fenntartó szolgáltató, valamint annak engedélyese(i) adatainak törlését kezdeményezi, mert teljesen meg kívánja szüntetni azok működtetését. 16

17 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
A közhiteles szolgáltatói nyilvántartás érdekében, a kérelmezéskor mire kell ügyelni? megfelelő adatlap használatára (ha csak 1-1- szolgáltatási helyet, szolgáltatást kíván töröltetni a fenntartó, akkor az adatmódosító adatlap); adatok pontos, hiánytalan kitöltésére – kérelem egyértelműsége; ágazati azonosító kérdése (fontos, hogy feltüntetésre kerüljön); módosítás oka; egyéb ok (pl.: ellátási terület változás, férőhelyszám növelés, nyitva álló egyéb helyiségek köre, új szolgáltatás engedélyezése, autó adatai változnak); befogadás kérelmezése - normatíva igénybevétele érdekében; bejegyzés, adatmódosítás időpontja: fix időpont vagy a határozat jogerőre emelkedésével; jogorvoslat kérdése; hiteles aláírás + bélyegező. 17

18 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Adatmódosítási kérelem benyújtása – mikor, hogyan kell: 1. Az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül, időbeli korlát nélkül: a fenntartó az adataiban bekövetkező változás (pl. változik neve, székhelye), a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása, közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás, a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt, a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése, be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt 18

19 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Adatmódosítási kérelem benyújtása – mikor, hogyan kell: 2. Egyéb esetben akkor, ha az engedélyest a bejegyzésnek megfelelően elkezdené működtetni a fenntartó - időkorlátok Naptári évenként egyszer kérhető: fenntartóváltás – átadással (*korábbiakban nem említett esetkör-naptári évenként egyszer kérhető). Szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetében naptári havonként és engedélyesenként egyszer kérhető szolgáltatásnyújtás helye változik (pl.: költözés új telephelyre; szolgáltatás-átcsoportosítás meglévő telephelyek között); új nyitva álló egyéb helyiség feltüntetése; új szolgáltatás engedélyezése; új férőhely, ellátotti létszám, kihelyezhető jelzőkészülék; új gépjármű bevonása tanya-/ falugondnoki szolg., támogató szolg. ellátási terület bővül; 19

20 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Mi történik a kérelem benyújtása után? Kérelem-adatlap „scannelése” (fel kell tölteni a Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszerbe az adatbejegyzési/módosítási/törlési kérelem elindításakor) 2. Az adatbejegyzési/módosítási/törlési kérelem elindítása 20

21 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Mi történik a kérelem benyújtása után? 21

22 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Hivatalból történő bejegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 140/U. § (5)-(6) bekezdései, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 161/V. § (5)-(6) bekezdései alapján: „A november 30-án jogerősen le nem zárt, vagy azt követően, de a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést megelőzően indult, működési engedély módosítása vagy visszavonása iránti eljárás vagy ellenőrzés során a szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) hivatalból be kell jegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba, és - a működési engedély módosításának vagy visszavonásának szükségessége esetén - a szolgáltatói nyilvántartás adatainak módosítása, illetve a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés iránt kell az eljárást lefolytatni. A december 1-jén működési engedéllyel rendelkező, az (5) bekezdésben nem említett szolgáltatókat, intézményeket, hálózatokat (székhelyeket, telephelyeket) a működést engedélyező szerv június 30-áig hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.” 22

23 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Nyilvántartás adattartalma: a fenntartó az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatai (név, székhely, adószám, típus, a telefonszám, telefaxszám, elektronikus levélcím, honlap cím, valamint kapcsolattartó neve, beosztása, annak telefonszáma és elektronikus levélcíme). a szolgáltató adatai (neve, székhely és annak ágazati azonosítója, telephely és annak ágazati azonosítója, székhely és telephely telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlap címe, valamint kapcsolattartó neve, beosztása, annak telefonszáma és elektronikus levélcíme, ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma) az engedélyes adatai (neve, címe és helyrajzi száma, ágazati azonosítója), annak megjelölése, hogy az engedélyes telephely-e), a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint, ha engedélyes telephely annak törzskönyvi azonosító alszáma, az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése, valamint annak adatai (pl. tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása + férőhelyszám, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona + férőhelyszám) 23

24 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Egyes nyilvántartási adatok kérdése: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése értelmében: „Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt kell teljesíteni.” tulajdoni lapok/helyrajzi számok TAKARNET törzsszám államkincstár az Országgyűlés által elismert egyházak nyilvántartása Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja 24

25 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Bejelentési kötelezettség teljesítése: a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni, ha nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén – a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki (elmulasztása esetében szociális igazgatási bírság szabható ki), az előbbiekben nem említett lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik (elmulasztása esetében szociális igazgatási bírság nem szabható ki), és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé. 25

26 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Bejelentési kötelezettség teljesítése: a tervezett változás esetében az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább 2 hónappal előbb, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább 6 hónappal előbb be kell jelenteni az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, illetékes szociális és gyámhivatalnak, és ahol működik – az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, hogy kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás megszüntetésére kerül sor. Kivételek: ellátási szerződés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás szerint, de legalább 1 hónapos határidő, az engedélyes törlése, illetve az adatmódosítása iránti kérelem benyújtását megelőző 8. nap, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodik. 26

27 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Bejelentési kötelezettség teljesítése: az ok bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenteni az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, illetékes szociális és gyámhivatalnak és – ahol működik – az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt vagy szünetel, az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult, az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt indult eljárás befejeződött, a jogutód nélküli megszűnése iránt eljárás indult, a jogutód nélküli megszűnése iránt indult eljárás befejeződött. Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezik, az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt az illetékes szociális és gyámhivatalnak az ok bekövetkeztétől számított 10 napon belül bejelenteni. 27

28 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Bejegyzés időbeli hatálya: határozatlan idejű bejegyzés: ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a szolgáltatást határozatlan időre kell bejegyezni határozott idejű bejegyzés: határozott időre szóló ingatlan használati-jog esetén amíg az ingatlan az engedélyes használatában van, ellátási szerződés esetén, amíg az hatályban van határozatlan idejűből határozott idejű, illetve határozott idejűből határozatlan idejű bejegyzés (az ingatlan használati jog, illetve az ellátási szerződés hatálya módosulásának függvényében). ideiglenes hatályú bejegyzés: az engedélyes nem felel meg a jogszabályban előírt valamennyi követelménynek, valamint határozott időre megadott hozzájárulás esetében a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott időre. Meghosszabbítani csak akkor lehet, ha jogszabály lehetővé teszi vagy elrendeli. A bejegyzett szolgáltatás és engedélyes egyéb adatai módosíthatók, feltéve, hogy a szolgáltatás színvonala nem romlik. 28

29 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Bejegyzés időbeli hatálya: ha a fenntartó azelőtt igazolja, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielőtt az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát veszítené, a bejegyzést határozatlan idejűre (vagy az ingatlan használati jog, illetve ellátási szerződés hatálya határozott időre szól, határozott idejűre) kell módosítani. ha a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan több különböző hatállyal is bejegyezhető, a szolgáltatást, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant a legrövidebb hatállyal kell bejegyezni. A fennmaradt időre – ha a feltételei egyébként fennállnak – az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya is meghosszabbítható. ha a fenntartó azelőtt kérelmezi a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának módosítását, mielőtt az hatályát veszítené, a kérelem elbírálásáig a bejegyzés hatálya meghosszabbodik. 29

30 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
A jogerőre emelkedés jelentősége: engedélyes bejegyzése: ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg, a bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontjától kezdődően működtethető. adatmódosítás: esetén az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adatmódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az adatmódosításnak megfelelően. A működést engedélyező szerv visszamenőleges hatállyal módosítja azon adatokat, amelyekre tekintettel az adatmódosítást az ok bekövetkeztétől számított 1 hónapon belül kell, időbeli korlátra tekintet nélkül lehet kérelmezni. Pl.: fenntartóváltás, közterület átnevezés, általános jogutódlással történő fenntartóváltás 30

31 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
A jogerőre emelkedés jelentősége: A működést engedélyező szerv: az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról és az engedélyes törléséről a határozat jogerőre emelkedésétől, a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmény jogerőssé válásáról szóló végzés meghozatalától számított nyolc napon belül elektronikus levélben értesíti az illetékes ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt, a Főigazgatóságot, az általa fenntartott engedélyes bejegyzése, törlése és az azt érintő adatmódosítás kivételével, az engedélyes címe szerint illetékes települési jegyzőt a Gyvt. 98. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével, a Magyar Államkincstárnak a költségvetési támogatás ügyében illetékes területi szervét (a továbbiakban: igazgatóság), a Főigazgatóság által fenntartott engedélyes bejegyzése, törlése és az azt érintő adatmódosítás kivételével.” 31

32 A ún. elektronikus bejegyzési modell működése a gyakorlatban
Tanúsítvány: Fogalma: az engedélyes bejegyzése, adatmódosítása esetén a jogerőre emelkedést követő 8 napon belül, fenntartó részére a szükséges számú példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza: 1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye, telefonszáma és címe 2. A fenntartó neve, székhelye, telefonszáma és címe. 3. Az engedélyes neve. 4. Az engedélyes címe. 5. Ha az engedélyes telephely, a szolgáltató neve és székhelye. 6. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe (ha van ilyen), 7. Az engedélyes ágazati azonosítója. 8. A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon. Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ellátási forma megjelölése. A külső férőhelyek számát összesítve kell feltüntetni. 9. Annak megjelölése, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, záró időpont megjelölése. 10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje. 11. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata. 32

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Előadó: dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések