Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ"— Előadás másolata:

1 Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ
A BKK Budapesti Közlekedési Központ társaságirányítási rendszere és működésének átláthatósági szempontjai Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága április 28. Transparency International Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ

2 A BKK létrehozásának okai és céljai
Hosszú távú stratégia hiánya, amely mentén a közlekedés építkezhetne Rendszerszemlélet helyett projektszemlélet uralkodik – ugyanakkor hiány van megfelelően előkészített EU-s projektekből, a megvalósítás pedig „évente csúszik egy évet”, követhetetlenül növekvő költségekkel A működés az egyik napról a másikra való túlélés jegyében zajlik Több évtizedes a lemaradás mind a műszaki színvonalban, mind a szolgáltatási kultúrában

3 Intézményrendszerbeli és szabályozási anomáliák
Évtizedek óta változatlan, elavult struktúra, tisztázatlan felelősségi körökkel A közlekedés leromlása számonkérhetetlen, elmosódnak a felelősségi viszonyok A BKV tulajdonosi felügyelete megoldatlan A rendszer napi működtetése szervezetileg is a fejlesztési „álomprojektek” mögé szorult Hiányzik a valós szakapparátusi felügyelet, sem a BKV, sem az FKF közlekedési részei felett nincs városházi kontroll, így a Főváros a várospolitikai elvek érvényesítésére is képtelen

4 A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai I.
A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti. Integrált városi közlekedésirányítás A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordinációval együtt Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása Közösségi közlekedés Hálózat- és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja

5 A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai II.
Közútkezelés Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása Közútkezelési szolgáltatások megrendelése Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése Parkolás Parkolási stratégia kidolgozása Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése

6 A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Közlekedési Központ Budapesti Autóbusz Zrt. BKV Zrt. Magán busztársaság(ok) BKK Közúti és Parkolási Zrt. Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Kötöttpályás közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZ- táblák, stb.) Parkolási közszolgáltatás üzemeltetése Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének BKK Tervező Kft. Infrastruktúra- tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata

7 A BKK működésének átláthatósága, a közpénzek hatékony felhasználása
Felelős társaságirányítás Döntéshozatali folyamatok Felügyelő Bizottság működése ellenzéki többséggel Átlátható üzleti tervezés Bérpolitikai irányelvek Ellenőrzés Beszámolási és jelentéstételi kötelezettség, előrehaladási beszámolók Belső ellenőrzés Összeférhetetlenségi szabályok a vezetők esetében Nyilvánosság Nyilvánosságra hozatali szabályzat Vagyonkezelés Szakszervezetek Közlekedésfejlesztési projekteket tartalmazó tervtár Hatékonyság Közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása Új közszolgáltatási modell és közszolgáltatási szerződéses struktúra kialakítása

8 Felelős társaságirányítás - Döntéshozatali folyamatok
SZMSZ: ideiglenes SZMSZ, a feladatok átvételével folyamatosan lekövetjük a szervezeti változásokat A BKK Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága rendszeresen ülésezik, IG-ben ellenzéki tag, FB-ben ellenzéki többség Alapító a Fővárosi Önkormányzat, a jelentősebb döntéseket az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jóváhagyását/véleményezését követően a Fővárosi Közgyűlés hozza meg, teljes nyilvánosság mellett ( Intézményrendszer átalakítása esetében PIB és PFB működik, itt születnek meg az átalakításra vonatkozó főbb döntések, PIB tagok a forrásszervezetek vezetői, PFB-ben külső szakértők és szakmai civil szervezet is részt vesz Rendszeres egyeztetés a munkavállalókkal

9 Felelős társaságirányítás - Felügyelő Bizottság működése
Az FB 3 tagból áll, a tagok újraválaszthatók és tisztségükből bármikor visszahívhatók, összeférhetetlenségi szabályok az FB Alapító által elfogadott ügyrendjében biztosítottak, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartjuk FB kötelezettségei: Az Alapító részére ellenőrzi a Társaság igazgatóságának működését. Köteles megvizsgálni az éves beszámolókat, mérleget, vagyonkimutatásokat, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó előterjesztéseket, minden lényeges üzleti jelentést. Megtárgyalja a belső ellenőrzési szervezet jelentéseit, jóváhagyja munkatervét és ellenőrzési megbízást adhat. Alapos ellenőrzési terv, melyre az Elnök személye is garanciát ad. Jogai: A FB tagja bármikor felvilágosítást kérhet az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság egyéb vezetőitől, joga van a Társaság könyveibe, irataiba betekinteni. Ha megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba vagy alapítói határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót és kezdeményezi döntését. Gyakorolja véleményezési jogát az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatalát megelőzően.

10 Felelős társaságirányítás - Üzleti tervezés menete
A BKK évi üzleti tervezése során a már átadott feladatokkal és azok forrásainak megfelelő időben való rendelkezésre állásával számolt A BKK üzleti tervére jelentős kihatással lesznek a év folyamán bekövetkező intézményrendszeri átalakítások, melyek az üzleti terv módosítását vetítik előre Az Igazgatóság két körben tárgyalja, FB véleményeket beépíti, Közgyűlés nyilvános ülésen két körben tárgyalja A BKK a forrásokat és kiadásokat tevékenységcsoportokhoz rendelte, így minden forrás és kiadás egyértelműen a BKK valamely feladatához hozzárendelésre került

11 Felelős társaságirányítás - Bérpolitika
A BKK javadalmazási rendszerét a Fővárosi Közgyűlés október 27-i ülésén jóváhagyott bérpolitikai irányelvekhez illeszkedve alakította ki, azt minden szempontból maradéktalanul figyelembe vette. A Fővárosi Önkormányzat egyértelmű és szigorú bérpolitikai irányelveket határozott meg. Fővárosi szinten lecsökkentett prémiumkeretek Kezdeményeztük a BKV Zrt. vezetésnél, hogy a Fővárosi bérpolitikai irányelvekhez igazodva vizsgálják felül a vezetők bérezési struktúráját és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljenek a Fővárosi Közgyűlés döntésének – 250M Ft megtakarítás

12 Ellenőrzés – Beszámolási és jelentéstételi kötelezettség
Gt. szerinti beszámolási kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget teszünk (pl. IG negyedévenkénti beszámolója az FB felé) A Fővárosi Közgyűlés 1827/2010.(10.27.) sz. és 1835/2010.(10.27.) sz. határozatai alapján a BKK Zrt. Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról, valamint a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. működésének előrehaladásáról negyedévente beszámol a Fővárosi Közgyűlésnek, mely jelentések nyilvánosak, a budapest.hu-n elérhetőek A BKK tevékenységéről a sajtónak rendszeresen beszámol, kétirányú kommunikációt biztosító Facebook-profilt tart fenn

13 Ellenőrzés – Belső ellenőrzés
Cél: olyan monitoringrendszerek, belső kontrollok kialakítása, melyek biztosítják a működésbeli folyamatzavarok, hibák feltárását a Társaság munkafolyamatainak és tevékenységeinek zökkenőmentes teljesülése érdekében. Belső ellenőrzési kapacitás kiépítése megkezdődött A Belső ellenőrzési Osztály a Felügyelő Bizottság alárendeltségében az alábbi feladatokat látja el: belső ellenőrzési munkaterv elkészítése; tevékenységek, munkafolyamatok "audit" jellegű vizsgálata; külső, hatósági vizsgálatok nyomon követése, a megállapítások beépítése a belső ellenőrzésekbe; ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslattétel tevékenységek, munkafolyamatok módosítására, korszerűsítésére; intézkedési tervekben foglalt feladatok megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése; tevékenységéről rendszeres beszámolás a Felügyelő Bizottság részére.

14 Ellenőrzés – Összeférhetetlenségi szabályok
A Társaság minden munkavállalója esetében az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazza a munkaszerződésekben: A munkaviszony fennállása alatt a munkáltató előzetes engedélyével létesíthető további munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony A munkavállaló nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója (Mt § (2) bekezdés) tagja lett az előző pont szerinti gazdasági társaságnak, ill. vezetőként ott munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített.  A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

15 Nyilvánosság - Közlekedésfejlesztési projekteket tartalmazó tervtár
Cél: A közlekedésfejlesztési projektek tervezési, megvalósítási, fenntartási fázisában nyilvános információk biztosítása az átláthatóság növelése érdekében Rövid távú megoldás: a BKK honlapján a közlekedésfejlesztési projektekkel kapcsolatos nyilvános anyagok elérhetőségének biztosítása Hosszú távú megoldás: egységes közlekedési honlap kialakítása, melynek egyik elemét jelenti a projektek bemutatást célzó felület a projektek kommunikációs feladataik során kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsanak a lakosság magasabb szintű, közérthető tájékoztatására, látványtervekre, tervek egyeztetésére

16 Hatékonyság - Közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása
Rendelkezünk közbeszerzési szabályzattal, a beszerzési szabályzatot alkalmazunk, mellyel a törvénynél sokkal szigorúbb eljárásrendnek vetjük alá az értékhatár alatti beszerzéseket A BKK a KSZF-nél regisztrált a központosított közbeszerzések rendszerébe az ott elérhető eszközök olcsóbb és gyorsabb beszerezése érdekében A közbeszerzések és a beszerzések esetében eleget teszünk a vonatkozó jogszabályok nyilvánossági, vagyonnyilatkozat tételi és a Kbt. összeférhetetlenségi előírásainak A jövőben elektronizált beszerzési rendszer kialakítását tervezzük a még gyorsabb és átláthatóbb beszerzési folyamat érdekében Folyamatos koordinációt látunk el a BKV beszerzéseivel, közbeszerzéseivel kapcsolatban

17 Hatékonyság - Új közszolgáltatási modell és közszolgáltatási szerződéses struktúra kialakítása
A BKV Zrt. Szolgáltatási szerződése 2012 áprilisában lejár Gyökeresen új, az uniós joggal és a BKK koncepcióval összhangban lévő közszolgáltatási szerződéses struktúra kialakítása szükséges Cél: a megrendelői és szolgáltatói szerepek világos elhatárolása, az ellenőrzési és irányítási feladatok tisztázása és a szolgáltatási szint mutatók egyértelmű meghatározása Eredmények: megteremthető a fővárosi közlekedési közszolgáltatási rendszer átlátható, költséghatékony finanszírozása, ellenőrzése lefektethetők a közszolgáltatást nyújtóktól elvárt minőségi követelmények, azok nem teljesítésének szankciói. Az új rendszer révén az utasok magasabb szolgáltatási színvonalhoz jutnak, a megrendelő és a szolgáltató számára is kiszámítható, és ellenőrizhető finanszírozási környezet alakul ki.

18 A BKK működésének átláthatósága, a közpénzek hatékony felhasználása - Következtetések
A BKK minden szempontból biztosítani kívánja működése során az átláthatóságot, és létrehozásából fakadóan kiemelt cél a közpénzek hatékony felhasználása, az alábbi célszerűségi szempontok figyelembe vételével: Az átláthatóság nem lehet a fejlődés korlátja El kell kerülni, hogy a beszerzési eljárások adminisztratív követelményei indokolatlanul hosszúvá és kezelhetetlenné tegyék a beszerzési eljárások lebonyolítását A külső szakértők bevonása esetében meg kell különböztetni az indokolt és indokolatlan beszerzéseket és nem szabad hagyni, hogy az átláthatóságot zászlóra tűzve kihasználatlan belső kapacitások jöjjenek létre, gyakran rosszabb eredményességgel egyes speciális tudást igénylő szakterületeken.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések