Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági jog X. Előadás A felszámolási eljárás. A felszámolási eljárás fogalma A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági jog X. Előadás A felszámolási eljárás. A felszámolási eljárás fogalma A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen."— Előadás másolata:

1 Gazdasági jog X. Előadás A felszámolási eljárás

2 A felszámolási eljárás fogalma A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket törvényben meghatározottak szerint elégíti ki. Az adós fizetésképtelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezhet: maga az adós, a hitelező, a végelszámoló, illetve a cégbíróság. Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás Megj.: Jogszabály jelentős változása a tankönyvköz képest! Hatályos szabályok ismerete elvárt!

3 A fizetésképtelenség vizsgálata A bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét. A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet, A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette, vagy az adós a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az adós a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy az adós a korábbi csődeljárást megszüntette,vagy az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására. Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás Megj.: Jogszabály jelentős változása a tankönyvköz képest! Hatályos szabályok ismerete elvárt!

4 A felszámolási eljárás lefolytatása Felszámoló kirendelése Felszámolás alatt (f.a. toldat) a cégnévben Hitelezői igények bejelentése A hitelezők a felszámolás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 40 napon belül kötelesek az adóssal szembeni követeléseiket a felszámolónak bejelenteni. Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de egy 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és kielégíti, ha a törvényben rögzített sorrend szerinti tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. Az igénybejelentésre nyitva álló egyéves határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  (folytatás a következő dián...) Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás Megj.: Jogszabály jelentős változása a tankönyvköz képest! Hatályos szabályok ismerete elvárt!

5 A felszámolási eljárás lefolytatása Hitelezői választmány összehívása 75 napon (!) belül Egyezségi tárgyalás Felszámoló felméri a társaság vagyonát A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől a felszámoló elállhat. A másik felet ennek folytán megillető követelés az elállás illetve a felmondás közlésétől számított 40 napon belül a felszámolónak való bejelentéssel érvényesíthető.  (folytatás a következő dián...) Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás Megj.: Jogszabály jelentős változása a tankönyvköz képest! Hatályos szabályok ismerete elvárt!

6 A felszámolási eljárás lefolytatása A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja Igényeit érvényesíti Vagyonát értékesíti (pályázat vagy árverés útján) A felszámoló a felszámolási eljárás befejezésekor zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot készít, ezeket megküldi a bíróságnak Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás Megj.: Jogszabály jelentős változása a tankönyvköz képest! Hatályos szabályok ismerete elvárt!

7 A hitelezői rangsor (A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni) a felszámolás költségei, a felszámolás kezdő időpontja előtt zálogjoggal, óvadékkal, végrehajtási joggal biztosított követelések a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti, a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése, a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj tartozások, az adók és adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak, egyéb követelések, a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás. Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás

8 Felszámolási költségeknek tekintendő az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások - ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést is, ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megóvásával, megőrzésével kapcsolatos költségek a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek, az adóst terhelő, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás, a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek, az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek, a felszámoló díja, amely tartalmazza a felszámoló által igénybe vett teljesítési segéd közreműködésével összefüggésben felmerült kiadásokat. Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás

9 Az egyszerűsített felszámolás Ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és írásbeli előkészítése alapján - a kérelem beérkezését követő 15 napon belül - végzésben elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását a csődtörvényben rögzített kielégítési sorrend szerint, valamint az adós megszüntetését Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás

10 A felszámolási eljárás befejezése A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz A bíróság elrendeli a felszámolás befejezéséről szóló jogerős végzéseknek a Cégközlönyben való közzétételét Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás

11 A felszámolási eljárás befejezése A felszámolással a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik Felelősség a ki nem elégített követelésekért A közkereseti társaság, a betéti társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat vagyonából ki nem elégített követelésekért a társasági törvény szabályai szerint felelősséggel tartozó természetes vagy jogi személy felel. A csődeljárás és a felszámolási eljárásrendjének betartását a büntetőjog is védi (csődbűntett) Fizetésképtelenségi jog A felszámolási eljárás

12 © Dr. Szuchy Róbert PhD – 2012


Letölteni ppt "Gazdasági jog X. Előadás A felszámolási eljárás. A felszámolási eljárás fogalma A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések