Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ZÁLOGJOGRÓL ÁLTALÁBAN KÖZÖS SZABÁLYOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ZÁLOGJOGRÓL ÁLTALÁBAN KÖZÖS SZABÁLYOK"— Előadás másolata:

1 A ZÁLOGJOGRÓL ÁLTALÁBAN KÖZÖS SZABÁLYOK

2 A ZÁLOGJOG FOGALMA A zálogjog alapján a jogosult a záloggal terhelt vagyontárgyból - abszolút hatállyal és - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

3 A ZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTHATÓ KÖVETELÉS
pénzben meghatározott vagy meghatározható, bírósági úton érvényesíthető, tipikusan már fennálló, de akár jövőbeni vagy feltételes, általában polgári jogi (kötelmi) követelés (de lehet közjogi tartozás biztosítéka is)

4 A ZÁLOGJOG JÁRULÉKOSSÁGA
érvényes, fennálló, bírósági úton érvényesíthető (alap)követelést feltételez a felelősség terjedelme ehhez igazodik, (de kiterjed a kamatokra, az igényérvényesítés költségeire és a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is) a követelés átszállásával a zálogjog is átszáll a zálogjog csak a követeléssel együtt ruházható át (törvény eltérően rendelkezhet) ha a követelés megszűnik, a zálogjog is megszűnik

5 A ZÁLOGJOG TÁRGYA minden birtokba vehető dolog (ingatlan és ingó egyaránt, de kézizálognál csak a dolog egésze, jelzálognál az egész tulajdoni illetősége) átruházható jog (pl. a szabadalmas vagyoni jogai) vagy követelés (pl. harmadik személy pénztartozása) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona, mint egész, vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető része

6 A ZÁLOGTÁRGY HASZNAI ÉS A ZÁLOGJOG TERJEDELME
a zálogtárgy hasznaira akkor, ha a felek így állapodnak meg ha a zálogtárgy nincs a jogosult birtokában (azaz jelzálog esetén), a zálogjog nem terjed ki az elvált termésre az elvált termésre is kiterjed, ha a zálogtárgyat már a termés elválása előtt végrehajtás alá vonták.

7 EGY KÖVETELÉS-TÖBB ZÁLOGTÁRGY-TÖBB TULAJDONOS
Ha a zálogjog ugyanannak a követelésnek biztosítására több zálogtárgyat terhel, kétség esetén minden zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál (egyetemleges zálogjog). Ha a zálogtárgyak több személy tulajdonában vannak (és jogviszonyukból más nem következik), egymás közti viszonyukban a zálogtárgyak értékének arányában kötelesek helytállni. (Akinek terhére ezt az arányt meghaladó kielégítés történik, a többi tulajdonostól a többlet arányos megtérítését követelheti.)

8 A ZÁLOGJOG KELETKEZÉSE
SZERZŐDÉS Mindig írásban!!! (egyes fajtáknál közjegyzői okirat) JOGSZABÁLY (pl. fuvarozó, vállalkozó törvényes zálogjoga, az MNB-ről szóló tv.62. § (1) Az MNB-t jegybanki feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező követelése alapján belföldi adósának bármilyen címen birtokába jutott vagyona felett törvényes zálogjog illeti meg). BÍRÓSÁGI VAGY (jogszabályi rendelkezés alapján) MÁS HATÓSÁGI HATÁROZAT (végrehajtást elrendelő adóhatósági határozat)

9 A BIZTOSÍTOTT JOGVISZONY ÉS A ZÁLOGJOGVISZONY, HA A SZEMÉLYES ÉS A DOLOGI ADÓS AZONOS
ZÁLOGJOGOSULT (záloghitelező) kielégítési jog a zálogtárgyra nézve ZÁLOGKÖTELEZETT dologi kötelezett (dologi adós) TŰRÉSI KÖTELEZETTSÉG zálogjogviszony A B alapjogviszony (pl. kölcsön) JOGOSULT (HITELEZŐ) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELÉSE SZEMÉLYES KÖTELEZETT (ADÓS) AKTÍV MAGATARTÁS

10 …, HA A SZEMÉLYES ÉS DOLOGI ADÓS KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLY
- a zálogtárgyat C megvette A-tól, vagy - a zálogtárgyat eleve C adta ZÁLOGKÖTELEZETT TŰRÉSI KÖTELEZETTSÉG C ZÁLOGJOGVISZONY A B alapjogviszony SZEMÉLYES KÖTELEZETT (ADÓS) AKTÍV MAGATARTÁS JOGOSULT, ZÁLOGJOGOSULT

11 A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE
2. A FELEK ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSA ALAPJÁN (már a kielégítési jog megnyílta előtt is) 2.1. KÖZÖS ÉRTÉKESÍTÉS feltételei: legalacsonyabb ár (vagy számítási módja), határidő 2.2. A JOGOSULT MAGA ÉRTÉKESÍTI feltételei: határidő a zálogtárgynak hivatalosan jegyzett piaci ára van, vagy a jogosult záloghitel nyújtásával üzletszerűen foglalkozik 2.3. MÁS SZEMÉLY MEGBÍZÁSA AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személy BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN, VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN az igényérvényesítés általános módja (ha jogszabály kivételt nem tesz, pl.: fuvarozó törvényes zálogjoga, MNB törvényes zálogjoga)

12 A ZÁLOGKÖTELEZETTET VÉDŐ SZABÁLYOK
lex commissoria tilalma Semmis a kielégítési jog megnyílta előtt létrejött az a megállapodás, amely szerint a jogosult a kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén megszerzi a zálogtárgy tulajdonjogát. Ha a zálogjog több dolgot terhel, (a jogosult határozhatja meg a kielégítési jog érvényesítésének sorrendjét, de) az értékesítés csak annyi zálogtárgyra terjedhet ki, amennyi a kielégítéshez szükséges. Értesítési kötelezettség A zálogtárgy értékesítése előtt a kötelezettet értesíteni kell az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről. Elszámolási kötelezettség A zálogtárgy értékesítésének bevétele a jogosultat illeti meg, de köteles a kötelezettel elszámolni, és a követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt kiadni. Semmis a zálogjog megszűnése előtt kötött az a megállapodás, amely a jogosultat az elszámolási kötelezettség alól mentesíti.

13 KIELÉGÍTÉSI SORREND Ha ugyanazt a zálogtárgyat több zálogjog terheli, törvény eltérő rendelkezésének hiányában a kielégítés joga a jogosultakat zálogjoguk keletkezésének sorrendjében (rangsor) illeti meg. (A kielégítési jogot - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a zálogtárgyra az elzálogosítás után szerzett jogok nem érintik). Ha a zálogjog több dolgot terhel, a jogosult határozhatja meg a kielégítési jog érvényesítésének sorrendjét.

14 A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSE ÁLTALÁBAN 1
A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSE ÁLTALÁBAN 1. A személyes kötelezett vagyonából sor kerül a kielégítésre. 1.1. A biztosított követelés teljesítése a személyes kötelezett részéről. 1.2. A személyes kötelezett által adott zálogtárgyból a jogosult (végrehajtás útján vagy a felek megállapodása szerint) kielégíti a követelését.

15 A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSE ÁLTALÁBAN 2. A követelés kielégítése nélkül
2.1. a zálogtárgy elpusztul (Ha az elpusztulásért vagy értékcsökkenésért a tulajdonos felelős, továbbá, ha a zálogtárgyat biztosítékadási kötelezettség alapján kötötték le, és a kárért a jogosult nem felelős, a tulajdonostól, illetőleg a biztosíték adására kötelezettől megfelelő új zálogtárgyat vagy további fedezetet lehet követelni. A pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. Jelzálogjog esetében mind a tulajdonos, mind a jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelheti.) 2.2. a követelés a zálogjog átruházása nélkül átszáll

16 A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSÉNEK SAJÁTOS ESETEI 3
A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSÉNEK SAJÁTOS ESETEI 3. Harmadik személy zálogtárgyából vagy egyébként vagyonából a követelést kiegyenlítik 3.1 Harmadik személy tulajdonában lévő zálogtárgyból kerül sor a kielégítésre A zálogjog megszűnik, a zálogjogosult – mivel ő kielégítést kapott – már nem léphet fel követeléssel, DE: a követelés átszáll a zálogtárgy tulajdonosára (a követelés egyéb biztosítékaival CESSIO LEGIS) 3.2 Nem a zálogtárgyból, hanem egyébként egy harmadik személy elégíti ki a követelést A követelést kielégítőnek megtérítési igénye lesz, ennek erejéig átszáll rá a zálogjog ( a zálogjog tehát relatíve, a korábbi jogosultra nézve szűnik csak meg)

17 A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSÉNEK SAJÁTOS ESETEI 4
A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSÉNEK SAJÁTOS ESETEI 4. A CONFUSIO: A JOGOSULTI ÉS A KÖTELEZETTI POZÍCIÓ ÖSSZEOLVADÁSA a) A zálogjogosult megszerzi a zálogtárgy tulajdonjogát, így saját dolga biztosítaná saját követelését. A ZJ megszűnik. b) A zálogtárgy tulajdonosa megszerzi a saját dolgával biztosított követelést. A ZJ megszűnik. DE: ha a zálogtárgy más, későbbi rangsorú zálogjogokkal is terhelve van, e zálogjogosultakkal szemben ún. tulajdonosi jelzálogjoga fennmarad, ha nem ő a zálogjogosultakkal szemben a személyes kötelezett.

18 A ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSÉNEK SAJÁTOS ESETEI 5. Külön törvényi rendelkezések
A zálogjog megszűnik, ha törvény - a végrehajtási vagy - más eljárás körében így rendelkezik.

19 A ZÁLOGJOG II. A ZÁLOGJOG FAJAI

20 A FELOSZTÁS LEHETSÉGES SZEMPONTJAI
1. JÁRULÉKOS VAGY ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOG (Van-e személyes kötelezett?) 2. A ZÁLOGTÁRGY BIRTOKLÁSA ALAPJÁN 3. A ZÁLOG TÁRGYA SZERINT

21 JÁRULÉKOS ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOG
Egy követelés biztosítékaként, ahhoz kapcsolódva létrehozott, a biztosított követelés jogi sorsát osztó zálogjog A zálogjog a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terheli. A zálogjogosult - a zálogszerződésben meghatározott összeg, valamint annak járulékai erejéig - kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból kereshet kielégítést.

22 A ZÁLOGTÁRGY BIRTOKLÁSA ALAPJÁN
JELZÁLOG KÉZIZÁLOG A zálogtárgy a zálog-kötelezett birtokában marad, a zálogjogot egy közhiteles nyilvántartásba jegyzik be (ingatlan-nyilvántartás, a MOKK-nál vezetett zálogjogi nyilván-tartás A zálogtárgy átkerül a zálogjogosult, vagy egy harmadik személy, mint zálogtartó birtokába

23 dolgok, jogok, követelések együtt, mint egész
A ZÁLOG TÁRGYA SZERINT DOLGOKON VAGYONON dolgok, jogok, követelések együtt, mint egész KÖVETELÉSEN ÉS JOGON KÉZIZÁLOG - csak ingó JELZÁLOG - ingó - ingatlan JELZÁLOG TÍPUSÚ

24 A JELZÁLOGJOG RANGHELYE
3 MFt zálogjogi határérték 3. ranghely 4 MFt 2. ranghely az ingatlan forgalmi értéke 10 MFt 5 MFt 1. ranghely

25 RENDELKEZÉS A ZÁLOGJOG RANGHELYÉVEL
Ranghely előzetes feljegyzése A tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban feljegyeztetheti, hogy az ingatlant egy éven belül a feljegyzésben meghatározott összegnél nem nagyobb összeg erejéig jelzálogjoggal kívánja megterhelni. A feljegyzésben meghatározott határidő alatt bejegyezni kért zálogjog a feljegyzés rangsorban elfoglalt helyéhez (ranghely) igazodó ranghelyet kap. A megszűnő jelzálogjog ranghelyén új jelzálogjog alapítása A tulajdonos a megszűnő jelzálogjog ranghelyén és a megszűnés terjedelmében a bejegyzett zálogjog törlésével egyidejűleg, annál nem terhesebb új jelzálogjogot alapíthat. A ranghely fenntartása A tulajdonos a megszűnő jelzálogjog ranghelyét egy év tartamára fenntarthatja. Lemondás a ranghellyel való rendelkezésről A tulajdonos erről a jogáról harmadik személlyel vagy a lemondással érintett ranghelyet követő ranghelyen bejegyzett zálogjogosulttal szemben mondhat le. Ilyen esetben a tulajdonos a ranghellyel kapcsolatos jogait csak annak hozzájárulásával gyakorolhatja, akivel szemben arról lemondott.


Letölteni ppt "A ZÁLOGJOGRÓL ÁLTALÁBAN KÖZÖS SZABÁLYOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések