Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Honlap: www.msztarsasag.hu Készítette: Matukovics Gábor,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Honlap: www.msztarsasag.hu Készítette: Matukovics Gábor,"— Előadás másolata:

1 Honlap: www.msztarsasag.hu
Készítette: Matukovics Gábor,

2 Végelszámolás

3 Végelszámolás megszüntetése
Végelszámolás fogalma Megnevezés Végelszámolás Célja Olyan eljárás, amelyben a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet – a jogutód nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti. Lehetséges kimenetele Végelszámolás megszüntetése Fizetés-képtelenség Fajtái normál egyszerűsített kényszer Következménye Jogutód nélkül megszűnik. Tevékenység folytatása Felszámolás 1. a felszámolás elrendelése esetén a felszámolást megelőző nappal az Szt. szerinti – tevékenységet lezáró – beszámolót készít (Ctv § (2) bek.) 2. a végelszámolás folyamata alatt a társaság legfőbb szerve elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását (a meghatározott időpontra záró beszámolót, az azt követő napra nyitó mérleget kell készíteni) (Ctv § ).

4 A végelszámolás jogi háttere
A végelszámolás szabályai a évi V. törvény a gazdasági társaságokról a végelszámolás számviteli feladatai (72/2006. (IV.3.) Kormány rendelet) Végelszámolás nem határozható el a fizetésképtelenség esetén, a felszámolás (jogerős) elrendelésével a végelszámolás megszűnik. Megszűnik akkor is ha büntetőjogi intézkedés történik a vállalkozással szemben. A végelszámolás elindulhat: a tulajdonosok önkéntes elhatározása alapján, vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott szankciója révén ez a kényszer-végelszámolás: ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha az anyagi jogszabályok szerint a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be.

5 A végelszámolás kezdete
A vállalkozás legfőbb szerve dönt: a megszűnésről (végelszámolásról), végelszámoló személyéről, végelszámoló tevékenységéért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Fokozott gondossággal, a cégérdekek és a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával kell eljárnia. a végelszámolás kezdeti időpontjáról a legfőbb szerv döntését megelőző időpont nem lehet. A végelszámolás tényét „v.a.” toldattal a cégnévben jelezni kell (végelszámolás alatt). Haladéktalanul értesíti a munkavállalókat és érdekvédelmi szervezeteket. 8 napon belül: A végelszámoló a döntésről értesíti a cégbíróságot. A Cégbíróság elrendeli a közzétételt.

6 A kezdő időpontot követő
15 napon belül a végelszámoló szükség szerint értesíti a földhivatalt, adó, vám, illeték, TB hatóságot, helyi önkormányzati adóhatóságot, munkaerőpiaci szervet, környezetvédelmi felügyelőséget, pénzintézeteket, perek miatt érintett bíróságokat stb. 30 napon belül a kezdő időpontot megelőző nappal a szervezet vezetője: tevékenységet lezáró beszámolót (üzleti jelentés nem) és szükséges adóbevallásokat készít, tájékoztatást ad a folyamatban lévő ügyekről, iratokat átadja. 75 napon belül: végelszámolási nyitó mérleget, majd korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt. a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg összeállítása előtt a működés fenntartásával kapcsolatos költségek kivételével kifizetést nem teljesíthet. ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a tagok a hiányzó összeget nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani.

7 Végelszámolási nyitómérleg
T/K 4 MSZE – K/T 4 Eredménytartalék Nyitóleltár Számviteli politikáját módosítja ennek keretében a megváltozott fordulónapot, valamint a megváltozott mérlegkészítés időpontját rögzíteni kell, ugyanakkor az értékelési szabályokat is módosíthatja

8 Korrigált végelszámolási nyitómérleg
A végelszámoló a korrekciókról, eltérésekről tételes jegyzéket készít: T3 Követelés – K9 Bevételek T5/8 Költség, ráfordítás – K4 Kötelezettség T/K3 Aktív időbeli elhatárolás – K/T 5/8/9 Eredményszámlák T/K 5/8/9 Eredményszámlák– K/T4 Passzív időbeli elhatárolás T8 Értékvesztések – K1-4 Értékvesztések, Tfelüli écs, céltartalék T1-4 Értékvesztések, T8 felüli écs, céltartalék – K9 Visszaírások T/K8 Társasági adó – K/T4 Társasági adó technikai tétel visszakönyvelendő T/K1 Értékelési tartalék – K/T Értékhelyesbítés T4 Eredménytartalék – K4 Lekötött tartalék

9 A kezdő időpontot követő
Közzétételtől számított 40 napon belül Jelenthetik be hitelező igényüket a hitelezők a végelszámolónak. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel. A végelszámolás befejezésekor a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni! Végelszámolási kifogásnak van helye, ha a végelszámoló a hitelezői igénybejelentés határidejének lejártától számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy követelését elismeri-e, illetve, hogy a kifizetés mikorra várható. 70 napon belül: a végelszámoló a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a végelszámoló benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából. az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a bíróság előtt perben érvényesítheti. a végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni.

10 A végelszámolás időszaka alatt
Rendezni kell a gazdasági működés következtében beállt környezeti ártalmak káros következményeit. A végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. nem lehet azonnali hatállyal felmondani a munkaszerződéseket, stb tartási és életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kártalanítás illeti meg. A jövőben felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló köteles harmadik személyt megbízni, akinek részére át kell adnia az ügy összes körülményei figyelembevételével erre a célra képzett lekötött tartalékot. A végelszámolás év végén, illetve évente: ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll, a végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére. A végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni (egyébként kényszer-végelszámolására kerül sor)

11 Évenkénti számviteli beszámoló 1. év
Eredménykimutatás Az előző üzleti év adatai Korrekciók Ellenőrzés hatása Tárgyévi bevételek, költségek, ráfordítások Az összevont adatok

12 Évenkénti számviteli beszámoló további évek

13 A végelszámolás befejezésekor
adóbevallásokat, vagyonfelosztás csak APEH nullás igazolása alapján! a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót és végelszámolási zárómérleget: az eszközök, illetve a kötelezettségek piaci értéken szerepelnek a vagyonfelosztási javaslatot, a vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani. vagyonfelosztás tárgyában dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. A társaság jogutód nélküli megszűnésének különböző eseteiben általános szabályként a volt tagok (részvényesek) kötelesek a rendezetlen tartozásokért helytállni. Ha a tag helytállási kötelezettsége a társaság megszűnését megelőzően korlátlan és egyetemleges volt a társaság megszűnésekor a kielégítetlen tartozásokért a helytállási kötelezettség változatlanul korlátlan és teljes. Korlátozott tagi (részvényesi) felelősség esetén a felelősség a társaság megszűnésekor is korlátozott marad. Kivétel az olyan visszaélés a korlátolt felelősséggel, ami a hitelezők kijátszását célozta rosszhiszeműen. a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést zárójelentés.

14 Záró számviteli beszámoló

15 Végelszámolási zárómérleg
T1-3 Eszközök – K4 Eredménytartalék tőke hozzájárulás T/K1-4 Eszköz-forrás – K/T9/8 Rendkívüli eredmény piaci értékelés T8 Rendkívüli ráfordítás/3 Követelés – K4 FIZÁFA átadás ÁFA T3 Követelés – K9 Bevételek, T5/8 Költség, ráfordítás – K4 Kötelezettség még várható tételek T4 Passzív időbeli elhatárolás – K 5/8/9 Eredményszámlák, T5/8/9 Eredményszámlák– K3 Aktív időbeli elhatárolás T4 Céltartalék – K9 Visszaírások T/K8 Társasági adó – K/T4 Társasági adó T4 Értékelési tartalék – K1 Értékhelyesbítés T4 Lekötött tartalék – K4 Kötelezettség szavatossági igények T4 Kötelezettség –K9 Rendkívüli bevétel elengedések T8 Rendkívüli ráfordítás – K1-3 Eszközök lemondások

16 Vagyonfelosztási javaslat példa (nincsen kötelező forma)

17 Egyéb végelszámolás Kényszer-végelszámolás:
A végelszámolást annak kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni (Ctv § (1) bek.). Ellenkező esetben kényszer-végelszámolásra kerül sor, amelyet egy éven belül be kell fejezni (Ctv § (4) bek.). a cégbíróság végelszámolóként a felszámolók névjegyzékében szereplő szervezetet rendel ki. a végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján értékesítheti. ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján vagy a későbbiekben, a végelszámolási eljárás során azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezetére nem elegendő, a végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság felszámolási eljárás lefolytatását kezdeményezi. Egyszerűsített végelszámolás: Kkt és bt. esetén 120 nap alatt Nincsen peresített vagy vitatott hitelezői igény

18 Vagyonrendezési eljárás
Ha a céget jogutód nélkül törölték a cégjegyzékből. felszámolási, egyszerűsített felszámolási, illetve végelszámolási eljárás. Az eljárás tárgyát képező vagyonnak a törölt cég tulajdonában kell állnia. Ténylegesen fellelhető, a közhiteles nyilvántartásban félrevezető módon szereplő vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetét rendezze a bíróság segítségével. Az eljárás lefolytatását elrendelő és a Cégközlönyben közzétételre kerülő végzésében a bíróság felhívja a cég kielégítést nem nyert hitelezőit a vagyonrendezőnél jelentkezésre.

19 Számviteli folyamat összefoglalva

20 Állítson össze vagyonfelosztási javaslatot a következő záró leltár adatok alapján (adatok könyv szerinti értéken)! Saját fejlesztésű könyvelési szoftver, neve:…, azonosítója:…, értéke: E Ft. Az Önkormányzattól X. számú szerződés alapján leltár szerint kezelésre átvett eszköz X hrsz. telek, értéke E Ft. XXX-999 forgalmi rendszámú, … típusú személygépkocsi, alvázszám:…, motorszám:…, értéke E Ft. 1 db, piros, üveges komód, méretei:…, értéke: E Ft. X Bank, Y számlaszámon lévő pénzkészlete: E Ft. Első tulajdonos (adóazonosító jele) által jegyzett tőke E Ft, a Második tulajdonos (adóazonosító jele) által jegyzett tőke E Ft. Végelszámolási XY szállítónkkal szembeni, X számú számlából eredő kötelezettség (teljesítés időpontja, esedékessége) 250 E Ft. ÁFA legyen 25%, SZJA legyen 20%.

21 Záró adóelszámolások A jegyzett tőkén felül a tulajdonosok részére felosztásra kerülő vagyon SZJA (68.§ (1)): * 0,2 = 460 E Ft T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K4. SZJA, Ft A tulajdonosoknak átadott eszközök után felszámított ÁFA (ha a piaci ár szoftver áru)*0,25 = 575 E Ft. T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K4. ÁFA, Ft

22 Vagyonfelosztási javaslat

23 Vagyonfelosztás könyvelése
T4. Vagyonkezelés miatti kötelezettségek – K1. Telek Ft T4. Szállítók – K3. Bankszámla Ft T4. SZJA – K3. Bankszámla Ft T4. ÁFA – K3. Bankszámla Ft T4. Jegyzett tőke - K4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, Ft T4. Eredménytartalék - T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, Ft T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K3. Bankszámla, Ft T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K2. Áruk, Ft T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K1. Gépkocsi, Ft T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K1. Szoftver, Ft

24 Gazdasági társaság végelszámolása esetén elszámolás a megszűnt társaság tulajdonosánál


Letölteni ppt "Honlap: www.msztarsasag.hu Készítette: Matukovics Gábor,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések