Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu."— Előadás másolata:

1

2 Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu

3 2 Végelszámolás

4 MegnevezésVégelszámolás Célja Olyan eljárás, amelyben a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet – a jogutód nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti. Lehetséges kimenetele VégelszámolásVégelszámolás megszüntetése Fizetés- képtelenség Fajtáinormálegyszerűsítettkényszer KövetkezményeJogutód nélkül megszűnik. Tevékenység folytatása Felszámolás Végelszámolás fogalma 1. a felszámolás elrendelése esetén a felszámolást megelőző nappal az Szt. szerinti – tevékenységet lezáró – beszámolót készít (Ctv. 108. § (2) bek.) 2. a végelszámolás folyamata alatt a társaság legfőbb szerve elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását (a meghatározott időpontra záró beszámolót, az azt követő napra nyitó mérleget kell készíteni) (Ctv. 113. § ).

5 4 A végelszámolás jogi háttere  A végelszámolás szabályai  a 2006. évi V. törvény a gazdasági társaságokról  a végelszámolás számviteli feladatai (72/2006. (IV.3.) Kormány rendelet)  Végelszámolás nem határozható el a fizetésképtelenség esetén, a felszámolás (jogerős) elrendelésével a végelszámolás megszűnik. Megszűnik akkor is ha büntetőjogi intézkedés történik a vállalkozással szemben.  A végelszámolás elindulhat:  a tulajdonosok önkéntes elhatározása alapján, vagy  a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott szankciója révén ez a kényszer-végelszámolás:  ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja,  ha az anyagi jogszabályok szerint a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be,  ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be.

6 5 A végelszámolás kezdete  A vállalkozás legfőbb szerve dönt:  a megszűnésről (végelszámolásról),  végelszámoló személyéről, végelszámoló tevékenységéért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Fokozott gondossággal, a cégérdekek és a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával kell eljárnia.  a végelszámolás kezdeti időpontjáról  a legfőbb szerv döntését megelőző időpont nem lehet.  A végelszámolás tényét „v.a.” toldattal a cégnévben jelezni kell (végelszámolás alatt).  Haladéktalanul értesíti a munkavállalókat és érdekvédelmi szervezeteket.  8 napon belül:  A végelszámoló a döntésről értesíti a cégbíróságot. A Cégbíróság elrendeli a közzétételt.

7 6 A kezdő időpontot követő  15 napon belül a végelszámoló szükség szerint értesíti a  földhivatalt,  adó, vám, illeték, TB hatóságot, helyi önkormányzati adóhatóságot,  munkaerőpiaci szervet, környezetvédelmi felügyelőséget,  pénzintézeteket, perek miatt érintett bíróságokat stb.  30 napon belül a kezdő időpontot megelőző nappal a szervezet vezetője:  tevékenységet lezáró beszámolót (üzleti jelentés nem) és szükséges adóbevallásokat készít,  tájékoztatást ad a folyamatban lévő ügyekről, iratokat átadja.  75 napon belül:  végelszámolási nyitó mérleget, majd korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt.  a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg összeállítása előtt a működés fenntartásával kapcsolatos költségek kivételével kifizetést nem teljesíthet.  ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a tagok a hiányzó összeget nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani.

8 7 Végelszámolási nyitómérleg  T/K 4 MSZE – K/T 4 Eredménytartalék  Nyitóleltár  Számviteli politikáját módosítja  ennek keretében a megváltozott fordulónapot,  valamint a megváltozott mérlegkészítés időpontját rögzíteni kell,  ugyanakkor az értékelési szabályokat is módosíthatja

9 8 Korrigált végelszámolási nyitómérleg  A végelszámoló a korrekciókról, eltérésekről tételes jegyzéket készít:  T3 Követelés – K9 Bevételek  T5/8 Költség, ráfordítás – K4 Kötelezettség  T/K3 Aktív időbeli elhatárolás – K/T 5/8/9 Eredményszámlák  T/K 5/8/9 Eredményszámlák– K/T4 Passzív időbeli elhatárolás  T8 Értékvesztések – K1-4 Értékvesztések, Tfelüli écs, céltartalék  T1-4 Értékvesztések, T8 felüli écs, céltartalék – K9 Visszaírások  T/K8 Társasági adó – K/T4 Társasági adó technikai tétel visszakönyvelendő  T/K1 Értékelési tartalék – K/T Értékhelyesbítés  T4 Eredménytartalék – K4 Lekötött tartalék

10 9 A kezdő időpontot követő  Közzétételtől számított 40 napon belül  Jelenthetik be hitelező igényüket a hitelezők a végelszámolónak.  A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel.  A végelszámolás befejezésekor a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni!  Végelszámolási kifogásnak van helye, ha a végelszámoló a hitelezői igénybejelentés határidejének lejártától számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy követelését elismeri-e, illetve, hogy a kifizetés mikorra várható.  70 napon belül:  a végelszámoló a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a végelszámoló benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából.  az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a bíróság előtt perben érvényesítheti.  a végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni.

11 10 A végelszámolás időszaka alatt  Rendezni kell a gazdasági működés következtében beállt környezeti ártalmak káros következményeit.  A végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni.  nem lehet azonnali hatállyal felmondani a munkaszerződéseket, stb  tartási és életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kártalanítás illeti meg.  A jövőben felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló köteles harmadik személyt megbízni, akinek részére át kell adnia az ügy összes körülményei figyelembevételével erre a célra képzett lekötött tartalékot.  A végelszámolás év végén, illetve évente:  ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll,  a végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére.  A végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni (egyébként kényszer-végelszámolására kerül sor)

12 11 Évenkénti számviteli beszámoló 1. év Eredménykimutatás Az előző üzleti év adatai KorrekciókEllenőrzés hatása Tárgyévi bevételek, költségek, ráfordítások Az összevont adatok

13 12 Évenkénti számviteli beszámoló további évek

14 13 A végelszámolás befejezésekor  adóbevallásokat, vagyonfelosztás csak APEH nullás igazolása alapján!  a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót és végelszámolási zárómérleget:  az eszközök, illetve a kötelezettségek piaci értéken szerepelnek  a vagyonfelosztási javaslatot, a vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani.  vagyonfelosztás tárgyában dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.  A társaság jogutód nélküli megszűnésének különböző eseteiben általános szabályként a volt tagok (részvényesek) kötelesek a rendezetlen tartozásokért helytállni.  Ha a tag helytállási kötelezettsége a társaság megszűnését megelőzően korlátlan és egyetemleges volt a társaság megszűnésekor a kielégítetlen tartozásokért a helytállási kötelezettség változatlanul korlátlan és teljes.  Korlátozott tagi (részvényesi) felelősség esetén a felelősség a társaság megszűnésekor is korlátozott marad. Kivétel az olyan visszaélés a korlátolt felelősséggel, ami a hitelezők kijátszását célozta rosszhiszeműen.  a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést zárójelentés.

15 14 Záró számviteli beszámoló

16 15 Végelszámolási zárómérleg  T1-3 Eszközök – K4 Eredménytartalék tőke hozzájárulás  T/K1-4 Eszköz-forrás – K/T9/8 Rendkívüli eredmény piaci értékelés  T8 Rendkívüli ráfordítás/3 Követelés – K4 FIZÁFA átadás ÁFA  T3 Követelés – K9 Bevételek, T5/8 Költség, ráfordítás – K4 Kötelezettség még várható tételek  T4 Passzív időbeli elhatárolás – K 5/8/9 Eredményszámlák, T5/8/9 Eredményszámlák– K3 Aktív időbeli elhatárolás  T4 Céltartalék – K9 Visszaírások  T/K8 Társasági adó – K/T4 Társasági adó  T4 Értékelési tartalék – K1 Értékhelyesbítés  T4 Lekötött tartalék – K4 Kötelezettség szavatossági igények  T4 Kötelezettség –K9 Rendkívüli bevétel elengedések  T8 Rendkívüli ráfordítás – K1-3 Eszközök lemondások

17 16 Vagyonfelosztási javaslat példa (nincsen kötelező forma)

18 17 Egyéb végelszámolás  Kényszer-végelszámolás: A végelszámolást annak kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni (Ctv. 105. § (1) bek.). Ellenkező esetben kényszer-végelszámolásra kerül sor, amelyet egy éven belül be kell fejezni (Ctv. 116. § (4) bek.).  a cégbíróság végelszámolóként a felszámolók névjegyzékében szereplő szervezetet rendel ki.  a végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján értékesítheti.  ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján vagy a későbbiekben, a végelszámolási eljárás során azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezetére nem elegendő, a végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság felszámolási eljárás lefolytatását kezdeményezi.  Egyszerűsített végelszámolás:  Kkt és bt. esetén 120 nap alatt  Nincsen peresített vagy vitatott hitelezői igény

19 18 Vagyonrendezési eljárás  Ha a céget jogutód nélkül törölték a cégjegyzékből.  felszámolási,  egyszerűsített felszámolási,  illetve végelszámolási eljárás.  Az eljárás tárgyát képező vagyonnak a törölt cég tulajdonában kell állnia.  Ténylegesen fellelhető, a közhiteles nyilvántartásban félrevezető módon szereplő vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetét rendezze a bíróság segítségével.  Az eljárás lefolytatását elrendelő és a Cégközlönyben közzétételre kerülő végzésében a bíróság felhívja a cég kielégítést nem nyert hitelezőit a vagyonrendezőnél jelentkezésre.

20 19 Számviteli folyamat összefoglalva

21 20 Állítson össze vagyonfelosztási javaslatot a következő záró leltár adatok alapján (adatok könyv szerinti értéken)!  Saját fejlesztésű könyvelési szoftver, neve:…, azonosítója:…, értéke: 2.000 E Ft.  Az Önkormányzattól X. számú szerződés alapján leltár szerint kezelésre átvett eszköz X hrsz. telek, értéke 2.500 E Ft.  XXX-999 forgalmi rendszámú, … típusú személygépkocsi, alvázszám:…, motorszám:…, értéke 4.000 E Ft.  1 db, piros, üveges komód, méretei:…, értéke: 1.300 E Ft.  X Bank, Y számlaszámon lévő pénzkészlete: 23.250 E Ft.  Első tulajdonos (adóazonosító jele) által jegyzett tőke 14.000 E Ft, a Második tulajdonos (adóazonosító jele) által jegyzett tőke 14.000 E Ft.  Végelszámolási XY szállítónkkal szembeni, X számú számlából eredő kötelezettség (teljesítés időpontja, esedékessége) 250 E Ft.  ÁFA legyen 25%, SZJA legyen 20%.

22 21 Záró adóelszámolások  A jegyzett tőkén felül a tulajdonosok részére felosztásra kerülő vagyon SZJA (68.§ (1)): 2.300 * 0,2 = 460 E Ft  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K4. SZJA, 460.000 Ft  A tulajdonosoknak átadott eszközök után felszámított ÁFA (ha a piaci ár 2.000 szoftver +1.300 áru)*0,25 = 575 E Ft.  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K4. ÁFA, 575.000 Ft

23 22 Vagyonfelosztási javaslat

24 23 Vagyonfelosztás könyvelése  T4. Vagyonkezelés miatti kötelezettségek – K1. Telek. 2.500.000 Ft  T4. Szállítók – K3. Bankszámla 250.000 Ft  T4. SZJA – K3. Bankszámla 460.000 Ft  T4. ÁFA – K3. Bankszámla 575.000 Ft  T4. Jegyzett tőke - K4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, 28.000.000 Ft  T4. Eredménytartalék - T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, 2.300.000 Ft  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K3. Bankszámla, 21.965.000 Ft  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K2. Áruk, 1.300.000 Ft  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K1. Gépkocsi, 4.000.000 Ft  T4. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – K1. Szoftver, 2.000.000 Ft

25 Gazdasági társaság végelszámolása esetén elszámolás a megszűnt társaság tulajdonosánál


Letölteni ppt "Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések