Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI."— Előadás másolata:

1 A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

2 I.A jogszabály módosítás célja: Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése  egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve)  egy befizetés Eredmény:  önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése  a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi

3 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es években  Az önkormányzati adóhatóság feladatai:  a 2010. adóév még átmeneti időszak  a 2009. évi bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig)  a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás)  a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik  a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként  elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

4  Az állami adóhatóság feladatai  hatáskörét 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja  a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti  2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti  a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el  hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el  hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

5  Az adózók kötelezettségeit érintő változások  bejelentési kötelezettség:  adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül)  az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján  bevallási kötelezettség  2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be  2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve  adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20.napjáig)  adófizetési kötelezettség  egy számlára kell megfizetni  előlegfizetés határideje nem változik  önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani  előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján  2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010. május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni

6  Az adózók kötelezettségeit érintő változások  2010-ben fizetendő előlegek:  a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;  a 2010. adóévben kezdődő előlegfizetési időszakra fizetendő első adóelőleg-részletet a 2009. évben kezdődő adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell;  a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani

7 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai Egyszeri adatszolgáltatások  2010. január 15-ig:  a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről  2010. január 31. napjáig:  a 2009. december 20-áig esedékes és megfizetett helyi iparűzési adó előleg-kiegészítés összegéről  a 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről  2010. április 30. napjáig:  a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről  2010. június 30. napjáig:  a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról,  a bevallott és a bevallással egyidejűleg megfizetett adó összegéről,  az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról  eltérő üzleti évesekre: speciális határidők

8 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások  kihirdetéstől számított 8 napon belül  önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről  minden hónap utolsó napjáig  a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá  az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről) (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

9 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása 5 főszámla :  önkormányzatonként megbontva helyi iparűzési adó helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság

10 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása befizetések elszámolása :  a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik  elszámolási szabály:  a kimutatott kötelezettségek alapján  először a korábban esedékes tartozásokra  azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában  túlfizetés összege nem kerül felosztásra felosztás:  a bevételre jogosult települési önkormányzatok között  a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában  a befizetés teljesítéstől számított 30 napon belül  a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás:  felosztást követő 5 napon belül  késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

11 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása „Előlegutalások”  az esedékességet megelőző munkanapon  települési önkormányzat költségvetési számlájára  az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15.  utalás 2010. szeptember 14-én  adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni)  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2010. december 20.  utalás 2010. december 17-én  az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

12 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása  2011. március 15.  utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon  adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni)  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval  2011. május 31. utalás 2011. május 30-án a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

13 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás  ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében)  a törvényben meghatározott szabályok szerint

14 VI. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok Ellenőrzés:  adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés:  a kérelem tárgyában az állami adóhatóság dönt  az önkormányzat egyetértési jogot gyakorol (a törvényben meghatározott határidőn belül)

15 Köszönjük a figyelmet! dr.Szikora János Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka


Letölteni ppt "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések