Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL dr. Horváth Szabolcs szakigazgató Leszkovich Ildikó főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL dr. Horváth Szabolcs szakigazgató Leszkovich Ildikó főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL dr. Horváth Szabolcs szakigazgató Leszkovich Ildikó főosztályvezető

2 I.A jogszabály módosítás célja: Cél : A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése  egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve)  egy befizetés A helyi iparűzési adó továbbra is az önkormányzat bevételét képezi

3 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es évekre  Az önkormányzati adóhatóság feladatai:  a 2010. év még átmeneti időszak • a 2009. évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig)  a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás)

4  Az önkormányzati adóhatóság feladatai:  a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik  a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként  elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés) II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es évekre

5  Az állami adóhatóság feladatai  Hatáskörét a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja  a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti  a 2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti

6  a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el  hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el  hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója  Az állami adóhatóság feladatai

7  Az adózók kötelezettségeit érintő változások  bejelentési kötelezettség:  adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül)  az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján  bevallási kötelezettség  2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be  2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve  adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig)

8  adófizetési kötelezettség  egy számlára kell megfizetni  előlegfizetés határideje nem változik  előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján  2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010. május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni  önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani  Az adózók kötelezettségeit érintő változások

9  2010-ben fizetendő előlegek :  a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;  Az adózók kötelezettségeit érintő változások

10  2010-ben fizetendő előlegek :  a 2010. szeptember 15.-i adóelőleg-részletet a 2009.-es adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a 2010. március 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell;  a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani  Az adózók kötelezettségeit érintő változások

11 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai Egyszeri adatszolgáltatások  2010. január 15-ig:  a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről  arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti  2010. január 31. napjáig:  a 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről  2010. április 30. napjáig:  a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről

12 Egyszeri adatszolgáltatások  2010. június 30. napjáig:  a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról,  bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen),  az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról  az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül :  a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről  eltérő üzleti évesekre: speciális határidők III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai

13 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások  kihirdetéstől számított 8 napon belül  önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről  a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.

14 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások  minden hónap utolsó napjáig  a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá  az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről)  (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

15 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása 5 főszámla:  önkormányzatonként megbontva •helyi iparűzési adó •helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék •helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék •helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság •helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság

16 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása befizetések elszámolása:  a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik  elszámolási szabály:  a kimutatott kötelezettségek alapján  először a korábban esedékes tartozásokra  azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában  a túlfizetés összege nem kerül felosztásra

17 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása felosztás:  a bevételre jogosult települési önkormányzatok között  a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában  a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül  a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás:  felosztást követő 5 napon belül  késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

18 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása „Előlegutalások”  az esedékességet megelőző munkanapon  települési önkormányzat költségvetési számlájára  az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15.  utalás 2010. szeptember 14-én  adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval

19 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása 2010. december 20.  utalás 2010. december 17-én  az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg- kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

20 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása  2011. március 15.  utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon  adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni)  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval  2011. május 31. •utalás 2011. május 30-án •a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet

21 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás  ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében)  a törvényben meghatározott szabályok szerint

22 •2010. 01. 01-től hatályos az Art. 43. § (10) bekezdése, amely szerint az állami adóhatóság helyi iparűzési adót, illetve a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot, adóbírságot, mulasztási bírságot külön számlákon, a bevételre jogosult települési önkormányzatonként tartja nyilván. • Az Art. 167. § (1) bekezdés szerint a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható. •Helyi iparűzési adó esetén a késedelmi pótlékot a települési önkormányzatonként kimutatott tartozás, illetve megállapított adóhiány összege után települési önkormányzatonként, külön kell felszámítani. VI. HIPA késedelmi pótlék felszámítása

23 VII. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok Ellenőrzés:  adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés:  a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza  az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult

24 Helyi iparűzési adó Adatszolgáltatások

25 Jogszabályi háttér  A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.)  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)  2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

26 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  2010. január 15 -ig történő benyújtási határidővel, a 2010. január 1-jén hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatás, a Krtv. 215.§ (3) bekezdése alapján, ( 10A10. sz. adatszolgáltatás)  2010. január 15 -ig közli azt a költségvetési számlaszámot, amelyre az állami adóhatóság az önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, a Krtv. 215. § (4) bekezdése alapján ( 10THIPAÖSZ sz. adatlap)

27 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  2010. január 31 -ig adatot szolgáltat az általa 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a Htv. szerinti telephelyéről, a Krtv. 215. § (2) bekezdése alapján ( 10THIPAÖ sz. adatlap)

28 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  2010. április 30-ig be kell küldeni a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét tartalmazó adatszolgáltatást, a Krtv. 215. § (1) a) pontja alapján ( 10A12. sz. adatszolgáltatás)  2010. június 30-i benyújtási határidővel ad számot a 2009. adóévről, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg- kiegészítés összegét is) különbözetéről, valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról, a Krtv. 215. § (1) c) és d) pontja alapján, ( 10A13. sz. adatszolgáltatás)

29 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  2010. évben a 2009. adóévet érintő, az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről is be kell nyújtani adatszolgáltatást – az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül – abban az esetben, ha azt az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően nyújtotta be a vállalkozó, a Krtv. 215. § (1) b) pontja alapján, ( 10A15. sz. adatszolgáltatás)

30 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  folyamatosan kerül benyújtásra az adatszolgáltatás a helyi iparűzési adót megállapító önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról és megszűnéséről, az Art. 52. § (18) bekezdése a) pontja alapján. ( 10A14. sz. adatszolgáltatás )  folyamatosan kerül benyújtásra adatszolgáltatás a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámáról, valamint költségvetési számlaszámáról, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, az Art. 52. § (18) bekezdése b) pontja alapján ( 10THIPAÖSZ sz. adatlap)

31 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége  folyamatosan, minden hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről, az Art. 52. § (19) bekezdése alapján ( 10THIPAÖ sz. adatlap)

32 Önkormányzatokat érintő új rendelkezések Az Art. 52. §-a a következő új (20)–(22) bekezdésekkel egészül ki:  „(20) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóüggyel összefüggő valamennyi iraton – ideértve az elektronikus úton megküldött iratot is – feltünteti az érintett települési önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát.  (21) A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet.  (22) Az önkormányzati adóhatóságot terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget körjegyzőség esetén települési önkormányzatonként kell teljesíteni.”

33 A benyújtás részletes menete (1) A/ A számítógépre telepíteni kell a Java futtatókörnyezet legalább 1.5 verzióját. Ehhez segítséget kaphat az APEH honlapjának "http://www.apeh.hu/ebevallas/abevjava/ internetes_090127.html" oldalán. A Java futtatókörnyezet meglétének vizsgálata Futtassuk a "java -version" parancsot. Ha a parancs végrehajtása során 1.5 vagy ennél magasabb verziót jelez ki a gépe, akkor nincs szükség telepítésre A Java futtatókörnyezet telepítése. Böngészőprogrammal a "http://www.java.com" címről ingyenesen letölthető és telepíthető.

34 A benyújtás részletes menete (2) B/ A számítógépre telepíteni kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot. Ezt a böngészőprogrammal a http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html címről lehet megtenni. (Itt is le lehet tölteni a Java keretprogramot) A legegyszerűbb, ha a telepítés közben feltett kérdésekre elfogadjuk a program által felajánlott lehetőséget.

35 A benyújtás részletes menete (3) C/ A nyomtatványok programjainak letöltése Önkormányzatok által beküldendő adatszolgáltatások: 10A10 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A12 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A13 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A14 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A15 : ADATSZOLGÁLTATÁS Önkormányzatok által beküldendő adatlapok: 10THIPAÖ : ADATLAP 10THIPAÖSZ : ADATLAP A keresett nyomtatványkitöltő programot úgy éri el leggyorsabban, ha kiválasztja a keresőben (Bevallás száma legördülő menüből) a nyomtatvány számát. Ennek hiányában, kérjük, használja az összetett keresést.

36 A benyújtás részletes menete (4) Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével. az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany)http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany Nyomtatványok telepítése: A nyomtatvány számának kiválasztását követően megjelenik a bevallás számához tartozó nyomtatvány letöltési lehetősége. A telepítésre kattintva megkezdődik a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése. Ajánljuk az aktív súgó telepítését is. D/ A nyomtatványkitöltő (ÁNYK és konkrét nyomtatványok) programok letöltése:

37 A benyújtás részletes menete (5) E/ A nyomtatványok kitöltése: Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével A nyomtatvány teljes kitöltése és a csatolmányok kezelése után a program Ellenőrzések menüpontjára kattintva kell a kitöltés helyességét megvizsgálni A kitöltő által kifejlesztett programmal A megfelelően elnevezett a technikai leírásban ismertetett módon kialakított állományt kell a felhasználó könyvtárában található abevjava\mentesek könyvtárba elhelyezni. A csatolmányok a felhasználó könyvtárában található abevjava\csatolmanyok könyvtárba kerülnek.

38 A benyújtás részletes menete (6) F/ A nyomtatványok feladása a hivatali portálra : közvetlenül "http:\magyarország.hu" címről az ÁNYK program Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali kapuval menüjének Elektronikus küldés a Hivatali kapun keresztül menüpontja használatával. A hivatali portál meghívható:

39 A benyújtás részletes menete (7) A hivatali portál felkínálja a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\krtitok könyvtárban lévő állományokat beküldésre. Kijelölés és elfogadás esetén az állományok a portálon beküldésre kerülnek. Erről EBEV nyugtát, beérkeztetési igazolást ad az ügyfélnek. Az állami adóhatóság az előbbiekben leírt módon hozzá eljuttatott nyomtatványok vizsgálata után az ügyfélnek az értesítési tárhelyre üzenetet küld a hibátlan vagy a hibás nyomtatvány beérkezéséről.

40 Segítség a Hivatali Kapu használatához

41 Mi a Hivatali Kapu? •A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer, KR) része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. •Hivatali kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a központi rendszerhez. A csatlakozás a Miniszterelnöki Hivatal és a csatlakozandó hivatal között megkötött megállapodás alapján történik. •A csatlakozás során a hivatalok „regisztrálják” ügyintézőiket. A HKP-hoz hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők azonosítása Ügyfélkapu regisztrációval történik, ezért a Hivatali Kapu használatának alapvető feltétele az ügyintézők számára az Ügyfélkapu-regisztráció (http://www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu).http://www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu

42 A Hivatali Kapu használata •A Hivatali Kapu egy böngészővel elérhető, internetes alkalmazás. Elérhető a http://www.magyarorszag.hu/hkp oldalon. Ahhoz, hogy a felhasználó bejelentkezhessen Hivatali Kapujába, először be kell jelentkeznie bejelentkezési nevével és jelszavával az Ügyfélkapuba.http://www.magyarorszag.hu/hkp

43 Miután bejelentkezett az Ügyfélkapun (és a www.magyarorszag.hu/hkp oldalon áll), be kell jelentkeznie a Hivatali Kapuba is. Az ügykezelő felhasználónak meg kell adni hivatala azonosítóját (Hivatal rövid neve) és az ehhez tartozó jelszót. www.magyarorszag.hu/hkp

44 • Hivatal rövid neve: A hivatal egyedi azonosítója (rövid neve), melynek meghatározására a hivatal központi rendszerhez történő csatlakozásakor kerül sor. • Hivatali jelszó: A hivatali ügykezelőhöz tartozó jelszó. A mezők kitöltését követően nyomja meg a gombot! Ezzel az alkalmazás ellenőrzi, hogy az ügyfélkapuba bejelentkezett ügyfél részére a megadott hivatal esetében az ügykezelői jogkör engedélyezett-e. Ha nem jogosult, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Ha jogosult a hivatali ügyek kezelésére, akkor megjelenik az alkalmazás főoldala, a postafiók állapot jelentés.

45 A nyitóképernyő

46 Dokumentumok listázása Keresés, szűkítés Amennyiben a hivatal postafiókjában lévő dokumentumokra, azok adataira kíváncsi, kattintson a Dokumentumok fülre! A lekérdezéshez szűkítési feltételeket is választhat. Ezeket a képernyő felső blokkjában, a keresési ablakban lehet megadni.

47 Szűkítési lehetőségek Találati lista

48 Dokumentum letöltése A hivatal részére érkező dokumentumok három nagy csoportra oszthatóak. –Az ügyfelek által kitöltött és felküldött dokumentumok, melyek alapja egy a hivatal által előállított formanyomtatvány (ÁNYT-vel tervezett és ÁNYK-val kitöltött kr kiterjesztésű űrlap). – Más hivatalok által küldött üzenetek. Formailag és tartalmilag ezek lehetnek formanyomtatványok (űrlapok), illetve tetszőleges típusú fájlok. –A központi rendszer üzenetei, melyek egyes rendszerfolyamatok kapcsán automatikusan képződnek a hivatal számára: •Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által az ügyfél részére küldött dokumentum ügyfél általi átvételéről. •Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által küldött és az ügyfél által 5 napig át nem vett üzenet törléséről, melynek hatására a hivatalnak az üzenet tartalmát postai úton kell kézbesítenie.

49 Ügyfél vagy más hivatal által küldött dokumentum letöltése Letöltés folyamata 1.Az ügykezelő által kiválasztott dokumentumot elkéri az alkalmazás a hivatal postafiókjából. 2.A letöltés során elhelyezi a dokumentumot az ügykezelő által megadott könyvtárba 3.A dokumentum letöltésével egy időben elhelyez a könyvárban egy információs fájlt is.info.xml néven. A fájl a letöltött dokumentum boríték adatait tartalmazza. File letöltése •Amennyiben tehát a kiválasztott dokumentum érkeztetési számára (linkre) kattint, letöltheti a dokumentumot. A fájl letöltési ablakban megjelenik a letöltésre kerülő dokumentum érkeztetési száma. Input paraméterként megadandó a letöltés helye és a hivatal titkosító kulcsának helye.

50

51 Információs adatok Letöltési üzenet Az itt megnevezett fájlnak kell megjelennie… … az itt megnevezett könyvtárban.

52 File feltöltés Hivatal számára

53 A dokumentum küldéséhez, feltöltéshez az alábbi adatok megadása szükséges: KRID: A címzett hivatal azonosító száma a Központi Rendszerben. Rövidnév: A címzett hivatal rövidneve. A legördülő listából választható ki, illetve folyamatos gépeléssel kereshető is. Amennyiben űrlapfájlt (ÁNYT- vel tervezett, ÁNYK-val kitöltött.kr kiterjesztésű fájl) kívánunk feltölteni, a fejlécadatokból a rendszer automatikusan beilleszti a címzett nevét a Dokumentum típus azonosítóját, illetve a Dokumentum típus leírását. Ezek után, ha más címzettet próbálunk megadni, a küldés sikertelen lesz. A KRID és a Rövidnév közül elég csak az egyiket megadni a címzett hivatal azonosításhoz. Feltöltendő dokumentum neve: A gomb segítségével az ügykezelő kiválaszthatja a feltöltendő, elküldendő dokumentumot. Alapértelmezett könyvtárként a program felajánl egy könyvtárat (operációs rendszer beállítástól függ!), de olyan könyvtárat jelöl meg, amilyet szeretne.

54 Feltöltés visszaigazolása A feltöltést követően a „Feltöltés visszaigazolása” blokkban megjelennek a visszaigazolás adatai, az érkeztetési szám és az visszaigazolási információkat tartalmazó rendszerüzenet fájl neve. Az „Üzenet” blokkban megjelenő üzenet nyújt információt a feltöltés eredményéről.

55 BŐVEBBEN az ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL és ADATBEJELENTÉSEKRŐL

56 Adatszolgáltatások jellemzői: (1)  az adatszolgáltatások csak elektronikus formában nyújthatók be,  az önkormányzatokat a Magyar Állam Kincstár által alkalmazott 6 jegyű számmal azonosítjuk,  az önkormányzatok által benyújtandó adatszolgáltatások határideje nem jogvesztő,  az adatszolgáltatás tartalmazza az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait

57 Adatszolgáltatások jellemzői: (2) Az adatszolgáltatás jellegének meghatározását szolgáló kódkocka legördülős részében a következők választhatók: - Alap adatszolgáltatás, ebben az esetben a kódkocka üresen marad; - Módosítás esetén a kódkockába „M” betűt kell jelölni; - Javítás esetében a kódkocka üresen marad, azonban a fejlécben található „Az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódja” kódkockába be kell írni az eredeti adatszolgáltatás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.

58 Adatszolgáltatások jellemzői: (3)  Módosításnak akkor van helye, ha az önkormányzat utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt valamely adat, az adatszolgáltatás nem teljes körű.  Módosítás esetén a módosított, „új” adatokkal együtt, valamennyi – a módosítással érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett – adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket a módosítás nem érint, az eredeti (alap) adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni.

59 Adatszolgáltatások jellemzői: (4)  Ha már a módosított adatszolgáltatást kell módosítani, akkor „M” betűt kell jelölni az „adatszolgáltatás jellege” kódkockában.  Az összeg adatokat forintban kell megadni.

60 Adatszolgáltatások jellemzői: (5) Az adatszolgáltatás javítása  Az adóhatóság az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltatás az adatszolgáltató közreműködése nélkül nem javítható ki – megfelelő határidő kitűzésével az adatszolgáltatót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A felhívást az adatszolgáltatás benyújtásával érintett önkormányzat elektronikus tárhelyére küldi az állami adóhatóság.  Az adatszolgáltatás javítása esetén az „adatszolgáltatás jellege” kódkockát nem kell kitölteni, üresen marad.

61 (10THIPAÖSZ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.15. Önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása saját magára nézve - Az önkormányzat 6 jegyű törzskönyvi nyilvántartási száma (A körjegyzőség minden egyes települése külön törzskönyvi számot kap) - Az önkormányzat költségvetési számlaszáma és a pénzintézet adatai Az önkormányzatok azonosítása MÁK-azonosító = adatlap hivatali kapun benyújtása Technikai azonosító = önk. adóhatósági rendszerekben való azonosíthatósága, (HIPA-kód)

62 A ‘THIPAÖSZ jelű adatlap képe

63 10A10. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelet(ek)ről 2010.01.15.  Az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzé tett formában, megküldi a 2010.01.01-jén hatályos helyi iparűzési adót szabályozó rendeletét/rendeleteit.  A rendeletben foglaltakat fel kell sorolni, mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységhez fűződő adómértékeket, mind az adókedvezmény és adómentesség lehetőségét.  Az adatszolgáltatás mellé csatolmányként be kell nyújtania a rendelet szöveges formátumát is. A rendelet alapján ellenőrzési szempontok kerülnek - az adóhivatal által alkalmazott feldolgozói programba – beépítésre arra vonatkozóan, hogy adózó a helyi iparűzési adóbevallását a települési önkormányzat által megadott adómértékek szerint készítette-e el.  Az adatszolgáltatások kontroll adatként is szolgálnak.

64 Piaci és vásá rozó Épít ő- ipar és kuta -tás egyéb Csatolmány (önkormányzati rendelet )

65 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.31. 10THIPAÖ-01 számú lap Adatszolgáltatás az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységről. Havi rendszerességgel kell benyújtani, de csak akkor,ha az adott hónapban az önkormányzat rendelkezik ideiglenes tevékenységgel kapcsolatos bejelentés alá eső adattal. Adatok: - Adóalany azonosító adatai - Iparűzési tevékenység kezdete, vége - Az engedély kiadásának időpontja

66 10THIPAÖ I.

67 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.31. 10THIPAÖ-02 számú lap Az önkormányzati iparűzési adóalanyokra vonatkozó EGYSZERI bejelentés az önkormányzat által 2010. január 1-jén nyilvántartott állandó adóalanyokról. Adatok: - Adóalany azonosító adatai - Székhely - Telephely (telephelyenként új blokk) - Adókötelezettség keletkezésének időpontja

68 10THIPAÖ II.

69 10A12. sz. adatszolgáltatás a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről 2010.04.30  A 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adó kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesítenie az adózónak. Az állami adóhatóság a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti.  Az adatszolgáltatás két lapból áll. A második – 01 lap – dinamikus lap.

70 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; - valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

71 Nem könyvelődik, tájékoztató adat Dinamikus lap Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét. A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított 2010. március 15- én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a 2010. március 15- én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni.

72 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)  Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét.  A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított 2010. március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni.  Az e) oszlopban a 2010. március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni.  Az f) oszlopban pedig az előlegmérséklés címén módosított előleg összegét. Amennyiben az adóelőleg határozattal módosításra került, úgy a d), és e) oszlopban a határozattal módosított összeget kell feltüntetni.  A 2010. március 15-én esedékes települési önkormányzat által előírt helyi iparűzési adóelőleg megfizetését még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

73 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)  Az április 30-ig teljesítendő adatszolgáltatások határidejére megállapított törvényi határidő nem jogvesztő, de az önkormányzat akkor jár el jogszerűen, ha ezen törvényi határidőben teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.  Amennyiben az adatszolgáltatás hibás kiértesítő levélben kell az önkormányzati adóhatóságot megkeresni.  Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtása érdekében az önkormányzati adóhatóság járhat el!  A 01-lap: 20 fő helyi iparűzési adókötelezettséggel bíró adózóra vonatkozó adat vihető fel.

74 10A13. sz. adatszolgáltatás a 2009. adóévről 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg- kiegészítés összegét is) különbözetéről, valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról. 2010.06.30.  a 2010. szeptember 15-én esedékes és a 2011. március 15-én esedékes adóelőleg összege elválaszthatatlan részét képezi az adózók által benyújtandó bevallásoknak.  Az adatok adózónként összesítve (fő-adónemen), illetve az al- adónemekre, HIPA-kódokra lebontva az önkormányzatonként is megjelennek.  A helyi iparűzési adó előlegek önkormányzatok felé történő utalása az esedékességet megelőző napon történik.  A d) e) f) oszlopok adatait nyilvántartjuk, nem könyvelődnek, a g) és a h) oszlop adatait könyveljük adózónként és HIPA kódonként.

75 • A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; - valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

76 Könyvelődő tételek Dinamikus lap Tájékoztató adatok

77 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)  Az a), b), c) oszlopba az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét kell beírni.  A d) oszlopba a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban bevallott, a 2009. évre vonatkozó adókötelezettség összegét kell beírni.  Az e) oszlopba a 2010. évben benyújtott bevallásban bevallott, a 2009. évre vonatkozó adókötelezettség összegéből a bevallással egyidejűleg megfizetett adó összegét kell rögzíteni.  Az f) oszlopba a 2009. adóévről a 2010. évben benyújtott bevallásban megállapított - előjel helyesen - az elszámolási különbözet összegét szükséges beírni. Ebben az oszlopban csak pozitív szám szerepelhet.

78 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)  A g) oszlopba a 2010. szeptember 15-én esedékes adóelőleg összegét, az h) oszlopba a 2011. március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni.  Figyelem! A d) e), az f), a g), a h) oszlopokban a nulla értéket is szerepeltetni szükséges.

79 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (3) A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozat blokk kitöltése  A i) oszlopba amennyiben az adózó a Htv. 39/A. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni.  A j) oszlopba, ha az adózó a Htv. 39/A. §-ának (3) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni.  Az k) oszlopba, amennyiben az adózó a Htv. 39/B. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni.  Az i), j), k) oszlopok közül csak egy jelölhető!

80 10A14. sz. adatszolgáltatás, helyi iparűzési adót megállapító rendelet bevezetésével, módosításával, megszűntetésével kapcsolatosan  Az önkormányzati rendeletek változásának esetén nyújtják be az önkormányzatok (bevezetés, módosítás, megszüntetés), a b. pontban legördülő menüben választható, hogy melyik eseményről van szó.  Egyéb adataiban megegyezik a 10A10 adatszolgáltatási lappal.  Az önkormányzatnak a rendelet módosítását követő 8 napon belül a változásról az állami adóhatóságot tájékoztatnia kell.  A rendelet szövegét csatolmányként meg kell küldenie az önkormányzatnak.

81 Az adatlap a 10A10. számú adatlaphoz képest annyiban mutat változást, hogy a rendelet hatályát bontottuk hatály kezdetre és hatály vége dátumra. 1. érték – bevezetés, 2. érték – módosítás 3. érték – megszüntetés

82 10A14. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)  Ha az a), b) oszlopban szerepel adat, akkor kérjük a c) vagy d) oszlopot is töltse ki, továbbá az önkormányzati rendelet bevezetése és módosítása esetében vagy az e) oszlopban, vagy az f), g), h) oszlopban is tüntessen fel adatot. Az önkormányzati rendelet megszüntetése esetén csak az a), b) és d) oszlop lehet kitöltött.  az adatszolgáltatási lap mellé minden esetben csatolni kell az önkormányzati rendelet szövegét pdf formában, melyet a „Csatolmány” kódkockában – X-jelzéssel - jelölni szükséges.  Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: amennyiben az önkormányzat rendeletét módosította, vagy helyi iparűzési adót rendelettel bevezette, illetve megszüntette, a rendelet számát, illetve a rendelet szövegét az állami adóhatóságnak a kihirdetéstől számított 8 napon belül köteles megküldeni.

83 10A15. sz. önkormányzatok adatszolgáltatása a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegével kapcsolatosan  Az adatszolgáltatás 2 lapból áll, főlapból és 01-es lapból  Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: A 2009. évre vonatkozó önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül

84 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; - valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

85 az e) oszlopba a 2010. szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a 2011. március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni. •Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét.

86 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)  Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét.  A d) oszlopba a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó összegét kell beírni.

87 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)  Az e ) és f) oszlopokban a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adóelőlegek összegeit kell szerepeltetni az alábbi bontásban: – az e) oszlopban a 2010. szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; –az f) oszlopba a 2011. március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni.

88 09OKO. Önkormányzati köztartozás bejelentése Működő adóalanyokra vonatkozó bejelentés, mely valamennyi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adóra vonatkozóan benyújtható az állami adóhatósághoz. Helyi iparűzési adó esetében csak azokra a tartozásokra, melyek a 2010. január 1-jét megelőző adóévek kötelezettségeiből erednek. Benyújtás módja: Elektronikus úton, havi rendszerességgel.

89 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM APEH ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA HATÁROZAT 5 NAP 30 NAP 15 NAP JOGORVOSLAT APEH

90 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ - AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: - A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET - 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL ELEKTRONIKUS ÚTON KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)

91 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK 1.KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG 2.NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: a)FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] b)MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] 3.NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] 4.RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

92 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: - AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT - NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT - KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN - FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT - SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT - ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve

93 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: 1.KÉRELEM ADATAI 2.ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA 3.FELTÁRT TÉNYÁLLÁS 4.NYILATKOZAT INDOKOLÁSA -- - - - - - - -

94 Help  Dr. Lázár József96/ 522-311  Gerlach Ildikó96/ 522-419  www.apeh.hu Szervezet Regionális Igazgatóságok APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

95 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL dr. Horváth Szabolcs szakigazgató Leszkovich Ildikó főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések