Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik Harkány, 2014. április 3-5. Kolláth JánosHarkány, 2014. április 3-5. Kolláth Jánosfőkönyvelő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik Harkány, 2014. április 3-5. Kolláth JánosHarkány, 2014. április 3-5. Kolláth Jánosfőkönyvelő."— Előadás másolata:

1 A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik Harkány, 2014. április 3-5. Kolláth JánosHarkány, 2014. április 3-5. Kolláth Jánosfőkönyvelő

2 A BDSZ felépítése BDSZ Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek

3 Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Jelenlegi feladat: • Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés • Beszámolók, bevallások elkészítése • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés • - Éves beszámoló készítés (PK-141, egyszeres könyvvitel, vagy PK-142, kettős könyvvitel) • - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére • - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére írásban

4 Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Új feladat 2014-től: • Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés • Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés változatlan • 2016. március 15-ig az alapszabály újra elfogadtatása, benyújtása • Beszámolók, bevallások elkészítése • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés változatlan • - Éves beszámoló készítés (PK-141 vagy PK-142) • - Éves beszámoló készítés (PK-141 vagy PK-142) változatlan • - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére, • - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére nem papíralapon, hanem elektronikusan!

5 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek Jelenlegi feladat: • Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés • Beszámolók, bevallások elkészítése • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés • - Éves beszámoló készítés (PK-141 vagy PK-142) elektronikusan vagy papíralapon • - Éves beszámoló leadás az anyaszervezet – • - Éves beszámoló leadás az anyaszervezet – BDSZ – részére írásban

6 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek Új feladat 2015-től: • Számviteli, adózási szabályok betartása, • Számviteli, adózási szabályok betartása, változatlan •• A módosított BDSZ alapszabály szerinti működés feltételeinek kialakítása •• Áttérés kettős könyvvezetésre • Beszámolók, bevallások elkészítése • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés • - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés a kettős könyvvitel szabályai szerint • - Éves beszámoló készítés (csak PK-142) • - Éves beszámoló készítés (csak PK-142) csak elektronikusan • - Éves beszámoló leadása • - Éves beszámoló leadása a Bírósági Hivatal részére elektronikusan

7 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek A számviteli követelmények teljesítéséhez szükséges: •• - számítógép •• - könyvelőprogram •• - kettős könyvvitelt ismerő könyvelő •• - zárómérleg a kettős könyvvitelre történő átálláshoz. A bevallási követelmények teljesítéséhez szükséges: •• - ügyfélkapui regisztráció •• - elektronikus bevallási rendszerek ismerete.

8 Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek • - A BDSZ gazdálkodásának részei • - Ellátmányt kapnak, elszámolási kötelezettség terheli őket • - A gazdálkodás során a BDSZ szabályzatait kötelesek betartani • - A törvényi előírások betartása (SZJA szabályok, adótörvények, számlakérés, segélyezés) rájuk is vonatkozik.

9 Jogszabályok • 2000. évi C törvény: Számviteli törvény (Szt.) • 2003. évi XCII. törvény: Az adózás rendje (Art.) • 1995. évi CXVII. Törvény: Jövedelemadó törvény (Szja.) • 2007. évi CXXVII. törvény: ÁFA- törvény (Áfa tv.) • 2011. évi CLXXV. törvény: Civil törvény (Ectv.) • 1990. évi C. törvény: A helyi adókról (Helyi adók tv) • 2012. évi I. törvény: Munka törvénykönyve (Munka tv) • 2013. évi V. törvény: Polgári törvénykönyv (Ptk.) • 1996. évi LXXXI. Törvény: Társasági adó törvény (Tao) • És ezekhez kapcsolódó rendeletek!

10 Kötelezettségek a származtatott jogi szervezetekre • 2000. évi 224. sz. kormányrendelet: • 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül: • c) az egyesületre, az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet) • l) a c) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére!

11 Jogszabályi kötelezettségek • Számviteli tv 4 §: • (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. • (2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. • Egyszeres könyvvitellel alátámasztott - a (2) bekezdés d) pontja szerinti - egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény5- 6. §-okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi. • Egyszeres könyvvitellel alátámasztott - a (2) bekezdés d) pontja szerinti - egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az 5- 6. §-okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi.

12 Jogszabályi kötelezettségek Civil törvény 28 §: • (4) Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyez. 29. §: • (2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: • a) a mérleget (egyszerűsített mérleget, 2015-től mérleget), • b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), • c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 2015-től kötelező • (3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

13 Kiegészítő melléklet •• A kiegészítő melléklet gondoskodik arról, hogy a szervezet a gazdálkodásról és vagyoni helyzetről valós képet mutasson be. •• A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. •• Kell még: - Számviteli politika - Pénzkezelési szabályzat stb.

14 Jogszabályi kötelezettségek Civil törvény 30 §: • (4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. • (5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

15 Megszűnés esetei Jogutóddal történő megszűnésJogutóddal történő megszűnés -Egyesülés, szétválás (Civil tv. 10/C §): egyenrangú szervezetek olvadnak össze, illetve jönnek létre. -Beolvadás (Civil tv. 10/C §): a beolvadó szervezet elveszti önállóságát, a beolvasztó szervezet változatlan formában működik tovább, de a beolvadó szervezetnek is jogutódja lesz. -Összeolvadás (Civil tv. 10/C §): Új, közös szervezet jön létre, amely mindkét előd jogutódja lesz.

16 Megszűnés esetei Jogutód nélküli megszűnés eseténJogutód nélküli megszűnés esetén - Egyszerűsített törlés (Civil tv. 9/K -9/N §): ha nem volt adószáma a szervezet kérésére, vagy bírói döntés alapján - Végelszámolás (Civil tv. 9. -9/J §): A szervezet dönti el és határozza meg a feltételeit. - Kényszer végelszámolás (Civil tv. 9/J): Szabálytalan működés, nagy működésképtelenség esetén a bíróság rendeli el. - Csődeljárás, felszámolás (Civil tv. 10. §): Fizetési meghagyás vagy fizetésképtelenség esetén.

17 Felelősség Új polgári törvénykönyv A vezető tisztségviselő felelőssége • A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

18 Jó szerencsét!Jó szerencsét!


Letölteni ppt "A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik Harkány, 2014. április 3-5. Kolláth JánosHarkány, 2014. április 3-5. Kolláth Jánosfőkönyvelő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések