Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Baracskainé dr Boór Judit 2012. február Munkabér.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Baracskainé dr Boór Judit 2012. február Munkabér."— Előadás másolata:

1 Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Baracskainé dr Boór Judit 2012. február Munkabér és járulék analitika : Egyszeres könyvvitel,

2 2000.évi C. tv.162§ (1)  Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében,a használatában illetve tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól,továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről,a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó,de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról,nem pénzben kiegyenlített bevételekről és ráfordításokról pénzforgalmi könyvvitelt köteles vezetni.

3 2000.évi C.tv.162§ (1)  E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges,hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

4 Egyszeres könyvvitel  A pénzeszközökről és azok forrásairól,valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni.

5 2000. évi C tv.162 § (2 ) (3 )  Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lenni,amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzmozgással nem járó vagyon-eredményváltozásokat is az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.  A könyvvezetés folyamatosságáért és helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

6 2011.évi CLXXV.tv VI. fejezet  A civilszervezetnek az alapcél szerinti( ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve gazdasági – vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait ) elkülönítetten kell nyilvántartani.  Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

7 Naplófőkönyv A naplófőkönyvben a tényleges pénzmozgásokat, csak szabályosan kiállított bizonylatok alapján, azokkal megegyezően kell könyvelni. A naplófőkönyv szerkezete:  I. Pénzforgalmi rovatok  II. Részletező rovatok

8 Naplófőkönyv A pénzforgalmi rovatok tartalma  Bankszámlarovat:  bevétel  kiadás  egyenleg  Pénztárrovat  bevétel  kiadás  egyenleg

9 Naplófőkönyv Részletező rovatok tartalma  A részletező rovatokat úgy kell tagolni, ahogy az az adott szervezet igényeinek megfelel, ugyanis valamennyi bevételnek, költségnek, kiadásnak szerepelnie kell. Ezen rovatok tartalma attól is függ, hogy a szervezet milyen feladatot lát el,közhasznú-e, alanya-e az ÁFÁ-nak stb. A részletező rovatok elemei:  bevételek  kiadások  követelések  kötelezettségek  pénzügyi eredmény elszámolása  induló tőke és tőkeváltozás

10 2000. Évi C.tv 164.§ (3) Könyvviteli zárlat  Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a a naplófőkönyvet vagy más,e törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást az általa választott időszakonként,de legalább az egyszerűsített beszámoló alátámasztásához,a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatáshoz köteles lezárni.

11 Könyvviteli rendszer változása  Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet, (közhasznú, illetve egyéb ) szervezet áttérhet a kettős könyvvitelre nyitáskor.  A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére áttérhet nyitáskor.

12 Beszámoló fajtái a)egyszeres könyvvitel esetén:egyszerűsített beszámoló( mérleg és eredmény levezetés ) b)kettős könyvvitel esetén (224/200.XII.19) kormány rendelet szerinti: egyszerűsített éves beszámoló, és közhasznúsági melléklet c)Számviteli törvény szerinti éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló,vagy sajátos egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet.

13 2011.éviCLXXV.tv.VI. fejezet  Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel,( csak alakuláskor és megszűnéskor térhet el ) a mérleg fordulónapja –a megszűnést kivéve- december 31  A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, a kapott támogatások felhasznált összegeit ( jogcímenként ).

14 2011.Évi CLXXV tv.VII. fejezet  Közhasznú szervezetté minősíthető az a közhasznú tevékenységet végző szervezet,amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható

15 Megfelelő erőforrás  Előző üzleti év vonatkozásában legalább egy teljesül:  Az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió Ft-ot  Két év egybeszámított adózott eredménye( tárgyévi erdménye) nem negatív,vagy  A személyi jellegű ráfordításai (vezetőtisztségviselők juttatásai nélkül) eléri az összes ráfordítás( kiadás) egynegyedét

16 Megfelelő társadalmi támogatottság  Előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában legalább egy teljesül ( két év átlagában) :  Az SZJA 1+1 %-ból a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg ( állami normatíva,1% és EU-s támogatások kivételével) számított bevétel 2%-át  Közhasznú tevékenység felmerült költsége, ráfordítása eléri az összes ráfordítások felét  A közhasznú tevékenység ellátását legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti ( beszámolóból ellenőrzik).

17 Nyilvánosságra hozatal, közzététel  A közhasznú nonprofit gazdasági társaságokat a cégbíróság veszi nyilvántartásba, a számviteli törvény előírásai szerint kell a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségüknek megfelelni.  A civil szervezetet a törvényszék veszi nyilvántartásba ( Civil Információs Portál honlap) a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott ( könyvvizsgált) beszámolóját és közhasznúsági mellékletet kell közzétenni és letétbe helyezni. Ha van saját honlapja a megtekintését ott is biztosítani kell

18 Számviteli szolgáltatás igénybevétele A vállalkozási tevékenységet is folytató civil szervezet, közhasznú civil szervezet ( elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű,ha éves összes bevételéből 60% vállalkozói bevétel arány tervezése ! ), a Szvt. szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével, a Szvt. szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével,

19 olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve alkalmazni  aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel,  illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik,  és aki szerepel a törvény vonatkozó előírásai szerinti nyilvántartásokban  és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik,

20 vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot, amelynek  a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja,  alkalmazottja rendelkezik az előbbi képesítéssel  és a törvény előírásai szerinti nyilvántartásba történt bejegyzés alapján a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).

21 Könyvvizsgálat Kötelező a könyvvizsgálat közhasznú szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában 2012. évtől meghaladja a 200 millió forintot.

22 Alapítvány gazdálkodása  Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.  Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapítványi célú tevékenység) folytathat és vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az alapítvány célját nem veszélyezteti.

23 Alapítvány gazdálkodása  Alapítványi célú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja, ezek jellemzően a közhasznú tevékenység fogalomkörébe tartoznak.  Vállalkozói feladatok kapcsolódhatnak az alapítványi célú tevékenységhez, illetve attól független tevékenységek is lehetnek.

24 Alapítvány bevétele  a vállalkozási tevékenységből  alapítványi célú tevékenységből (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is).  adományokból, normatívákból  pályázati forrásból.

25 Alapítvány költségei Csoportosítása  vállalkozási tevékenység közvetlen költségei;  alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei;  az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások).  az alapítvány bevételeit, költségeit (kiadásait) a fenti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint kell, hogy nyilvántartsa.

26 Egyesületek ( korábban társadalmi) szervezet gazdálkodása Ezen szervezetek tevékenységében a gazdasági, vállalkozási tevékenység, nem lehet elsődleges, de az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység mellett folytathat vállalkozási tevékenységet is a cél szerinti tevékenység elősegítésére.

27 Társadalmi szervezet pénzügyi forrásai  az állam költségvetési hozzájárulása  önkormányzatok hozzájárulása  saját bevételek (ideértve a vállalkozási tevékenység bevételeit és vállalkozásai hozadékát, a létrehozott vállalkozásban a felelőssége nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét)  rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka  alapítványi támogatások  hazai és külföldi szervezetektől kapott támogatások  egyéb támogatások  pályázati források ( EU ).

28 Egyház gazdálkodása Gazdasági önállósága megteremtése érdekében az egyházi jogi személy céljai megvalósításához gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Pl. Pannonhalmi apátság borászata

29 Egyház gazdálkodása Alaptevékenység:  Hitéleti tevékenység, továbbá az e tevékenység megvalósítása érdekében végzett szolgáltatások  Kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, tudományos, műemlékvédelmi tevékenység

30 Egyház gazdálkodása Gazdasági-vállalkozási tevékenység: A törvény lehetővé teszi a gazdasági tevékenység folytatását, amely hozzásegíti a céljai megvalósításához szükséges anyagi alapok bővítéséhez. Gazdasági szervezeteket hozhat létre, illetve maga is vállalkozhat. A kétféle lehetőség közül jogi korlát nélkül választhat.

31 Közhasznú nonprofit gazdasági társaság gazdálkodása A közhasznú nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között.

32 Közhasznú nonprofit gazdasági társaság gazdálkodása A közhasznú társaságra a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályait kell megfelelően alkalmazni ( lehet Kkt,Bt,Kft, Zrt ). Könyvvezetésében a célszerinti,közhasznú és vállakozói bevételeket,költségeket és ráfordításokat el kell különíteni.

33 Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Civil (nonprofit ) Sajátos számviteli elszámolások Baracskainé dr Boór Judit 2012. február Munkabér."

Hasonló előadás


Google Hirdetések