Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011.évi CLXXV. törvény legfontosabb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011.évi CLXXV. törvény legfontosabb."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011.évi CLXXV. törvény legfontosabb elemeiről Nagykanizsa, 2012. 02. 09. Udvaros Renáta Civil Szolgáltató Központ vezető

2 2011.CLXXV. Törvény A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dolgozta ki az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét, amelyet 2011. július 11-ig lehetett véleményezni. törvény tervezetét 2011. November 6-én terjeszttették be a Parlament elé. Az Országgyűlés, 2011. december 5-én, 258 igen, 52 nem és 38 tartózkodás mellett fogadta el.

3 Hatályos jogszabályok, amik hatályon kívül helyeződtek: • az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, • a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény, • a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény

4 Új jogszabályok • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil Rendelet) • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Nyilvántartási tv.)

5 1. A törvény hatálya • A törvény hatálya a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, • valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre (szövetség, civil társulás) terjed ki.

6 Szervezeti formák Egyesület • –önkéntesen létrehozott, • –önkormányzattal rendelkező szervezet, • –alapszabályban meghatározott célra alakul, • –nyilvántartott tagsággal rendelkezik, • –céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. • –jogi személy [Ptk. 61. § (1)]

7 Szervezeti formák Alapítvány • –magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre. [Ptk. 74/A. § (1)]

8 Szervezeti formák C ivil társaság A civil társulás alapításához az szükséges, hogy legalább három tag a szervezet megalakítását kimondja. A civil társaság egy fő vezető, képviselő megválasztását igényli, aki eljár a civil társaság képviselőjeként. Regisztrációt igényel, annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott ügyekben és eljárásokban létezésüket a jogalkalmazók kezelni tudják. – főszabály: polgári jogi társaság –nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy [Ptk. 578/J. § (1)] A civil társaság lehetővé tenné az utcaszépítők, környezetvédők, az alkalmi rendezvényszervezők, a hobbitársak, a művészeti alkotóközösségek, a diákönkormányzatok, gyermek- és ifjúsági közösségek, az eseti érdekvédelmi szerveződések akadálytalan részvételét a közéletben.

9 Régi-új fogalmak • adomány • adományosztó szervezet • civil szervezet • elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet • feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás • gazdálkodó / gazdasági-vállalkozási tevékenység • induló tőke / törzsvagyon • költségvetési támogatás • közszolgáltatási szerződés • legfőbb szerv [Civil tv. 2. §]

10 Változás !- nyilvántartás A nyilvántartás rendszere megújul: Civil Információs Portál civil.kormany.hu – hamarosan, teljes adattartalom: 2012.06.30. (civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő közhiteles adatai, beszámolói, támogatások adatai, a NEA pályázati kiírásai és testületi döntései, segédletek, civil szakmai anyagok) [Civil tv. 14. §]

11 Változás !- nyilvántartás Országos Bírósági Hivatal • Közhiteles, országos nyilvántartás – indulása: 2012.06.30. • Adattartalma: szervezetek alapadatai, beszámolók, közhasznúsági mellékletek) • Adatkapcsolatok: NAV, KSH [Nyilvántartási tv.]

12 Főbb változások - nyilvántartás Elektronikus ügyintézés (bírósági) indulása: 2012.06.30. • Nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés • Beszámoló-készítés • Nyilvántartásból való lekérdezés

13 Változás ! E törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a – a tovább működő – civil szervezet továbbra is igénybe veheti a bejelentés előtt megszerzett és a hatályos jogszabályok által biztosított kedvezményeket 2014. május 31. napjáig.

14 Változás ! A közhasznú szervezet 2012. január 1-től kettős könyvvitelt vezet. A korábban egyszeres könyvvitelt vezető szervezet az üzleti év kezdőnapjával (január 1-jével) térhet át kettős könyvvitelre. • NINCS VÁLTOZÁS: a nem közhasznú szervezet akkor vezet kettős könyvvitelt, ha a háromból kettőt elér – a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, – az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, – az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt

15 VII. FEJEZET A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS Erőforrás Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: • a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy • b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy • c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. Társadalmi támogatottság • SZJA-ból 2% összes bevétel származzon. • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy • c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a szervezet munkáját.

16 Változás !- letétbehelyezés 2012. évben csak az a szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely letétbe helyezte 2011. évről szóló beszámolóját. A beszámolót a 2011. évre vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni. Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24. A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével lehet igazolni.

17 Változás !- beszámolás (számviteli) Beszámolási kötelezettség –határidő: május 31. (mérleg-fordulónap minden civil szervezetnél: december 31.) – minden civil szervezet elkészíti •mérleg (egyszerűsített mérleg) •eredmény-kimutatás (eredménylevezetés) •közhasznúsági melléklet (nincs külön közhasznúsági jelentés) •+ kettős könyvvitel esetén: kiegészítő melléklet • Nyilvánosság, letétbe helyezés – már a 2011. évi beszámolóra vonatkozóan is! • A beszámolót az OBH-nak kell megküldeni. • Támogatási előfeltétel!

18 Közhasznú szervezet • Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. • A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki adó és vámtartozás… • Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a minimálbér (93 000 Ft) 160-ad részét kell figyelembe venni.

19 A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó szabályok • Eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. (NEA-t illeti meg a vagyona, ha …) • A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

20 IX. FEJEZET A CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI Azon civil szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, a 19. § c) pont szerinti, központi költségvetésből származó bevétele – ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat – eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét, jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetnek minősül. Vezetője vagyon nyilatkozat adásra kötelezett.

21 X. FEJEZET NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP • Nemzeti Együttműködési Alap (elkülönített állami pénzalap) Az NEA fordítható: • civil szervezet működésének támogatása (NEA alap 60%-a); • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása.

22 NEA fordítható • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és intézmények támogatása; • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; • civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; • adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; • civil érdekképviseleti tevékenység támogatása.

23 Nemzeti Együttműködési Alap szervezete • Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) létesít. A Tanács 9 főből áll. • 3 tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, • b) 3 tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, • c) 3 tagját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégia partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.

24 Nemzeti Együttműködési Alap • A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok alapján, a Tanács elnökének egyetértésével tárgyév február 15-éig döntenie kell a pályázatok kiírásáról. (2012.ben március) • 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást – ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat –, amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

25 Civil Információs Centrum Célja a civil szervezetek • működésének szakmai támogatása, • fenntarthatóságuk erősítése, • államháztartási támogatások felhasználásának elősegítése. Nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek, melyek • segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is), • szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben.

26 Változás!- megszűnés A civil szervezet megszűnik: • Legfőbb szerv kimondja a megszűnést: végelszámolással • Feloszlatás (tevékenysége Alaptörvénybe, vagy a Btk-ba ütközik) • Megszüntetés (ügyész keresete alapján) •Megszűnés megállapítása A bíróság megállapítja a megszűnést: • Legalább egy éve nem működik (nem nyújtott be beszámolót) • Az egyesület tagjainak száma 10 fő alá csökken Új eljárások alkalmazása: Csőd-, felszámolási, (kényszer)végelszámolási eljárás A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya kiterjed a civil szervezetekre is. [Civil tv. 9-10. §]

27 Átmeneti szabályozások 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást – beleértve a helyi önkormányzati támogatásokat; ide nem értve az államháztartás alrendszereiből származó [54. §] feladatfinanszírozási, normatív, EU-s támogatásokat – amely letétbe helyezte beszámolóját. [Civil tv. 75. § (1)]

28 Udvaros Renáta 30/718- 8655 www.ciszoksomogy.hu www.sie.hu E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com


Letölteni ppt "Tájékoztató „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011.évi CLXXV. törvény legfontosabb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések