Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Civil törvény. Hatályon kívül helyezett  Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény  Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Civil törvény. Hatályon kívül helyezett  Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény  Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény "— Előadás másolata:

1 1 Civil törvény

2 Hatályon kívül helyezett  Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény  Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény  NCA 2003. évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r  114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról  115/1992. (VII.23) Korm r. alapítványok gazdálkodási rendjéről 2

3 3 ÚJ  Polgári Törvénykönyv 1959.évi IV. törvény 61-64§ és 74/A-F§ és 578/J§;  2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ( Civil tv, Ectv)  2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról  350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről  342/2011.(XII.29.) Korm.r a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

4 4 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Hatály:  Egyesület, alapítvány  Közhasznú szervezet  Egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek (szövetség, párt, szakszervezet, tömegmozgalom, ) Civil szervezet:  Alapítvány  Egyesület (párt kivételével) Mo. nyilvántartásba vett  Civil társaság

5 5 Egyesülési jog alapján létrejött szervezetek  Szabadságjog,  Egyesület: rendszeres működés, nyilvántartott tagság,  Különös forma: szövetség, párt, szakszervezet, egyéb ( biztosító, sport ) az elnevezésnek tartalmaznia kell a különös forma megnevezést,  Egyesület: jogi személy,  Szövetség: tagjai között legalább 2 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van.

6 6 Ptk 61-64§ Egyesület Új szabályok:  Különleges jogállású tagság  Legfőbb szerv: taggyűlés  Évente egyszer kötelező összehívni a taggyűlést és akkor is, ha a tagok 1/10-e (alapszabály eltérhet) ok és cél megjelölésével kéri, bíróság elrendeli  Személyes részvétel elektronikus úton – ha személyazonosság igazolható, alapszabály tartalmazza

7  Határozatképesség:ha a tagok több mint fele jelen van, egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet)  Ha nem határozatképes az ülés a megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 7

8 Megszűnés - Átalakulás legfőbb szerv döntése alapján; - Feloszlásról határoz a legfőbb szerv; (végelszámolás) - Bíróság feloszlatja;(kényszer-végelszámolás) - Törvényességi ellenőrzési eljárás keretében a bíróság megszünteti, megállapítja a megszűnését, (kényszer- végelszámolás) - Fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti (felszámolási eljárás) Vagyon: létesítő okirat, v. törvény eltérő rendelkezése hiányában Nemzeti Együttműködési Alapot illeti Felhasználás módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni 8

9 9 Ptk 74/A§- 74/F § Alapítvány  Változás: a megszűnéskori eljárások

10 10 Ptk 578/J § - Civil társaság  Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak  Megállapodás a tagok között, ügyvitelre kijelölt tag, bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja, megszűnik, ha 1 főre csökken, nem tartós, nem hosszútávú, nem kell nyilvántartásba vetetni, nincs adminisztráció

11 ÚJ! Végelszámolási eljárás „v.a”  2006. évi V. tv.(Ctv) rendelkezési szerint  Ha nem fizetésképtelen a szervezet és jogutód nélkül szűnik meg  A legfőbb szerv dönt a megszűnésről/feloszlásról, megválasztja a végelszámolót, megjelöli a kezdő időpontot,  Bíróság határozata alapján ( kényszer- végelszámolás) 11

12 ÚJ! Csődeljárás, felszámolási eljárás – 1991. évi IL. tv.  Felszámolás: célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek  A csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. 12

13 Törvényességi ellenőrzés – ügyészség  Belső szabályzatai megfelelnek-e jogszabályoknak és a létesítő okiratnak;  Ellenőrzi, hogy működése, határozatai, legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak;  Ha a működés törvényessége nem biztosítható – keresettel bírósághoz fordulhat. 13

14 Közhasznú jogállás megszerzésének feltételei  Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő okiratában - közfeladat teljesítésére irányuló - közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és társadalmi támogatottsága kimutatható - civil szervezet ( kiv. civil társaság) - egyéb 14

15 Közhasznú tevékenység  minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; 15

16  Hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek. 16

17 17 Megfelelő erőforrás Előző két lezárt üzleti év vonatkozásában legalább egy feltétel teljesül: • Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot; vagy • Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív; vagy • Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás 1/4-edét ( vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül)

18 18 Támogatottság Előző két lezárt üzleti évben az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül: - Szja 1% támogatás kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át ( kiv: állami feladat átvállalása, normatív támogatás,); vagy - Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,vagy - Közhasznú tevékenység ellátását tartósan ( két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes segíti,

19 19  Minden évben a letétbe helyezett beszámolóból, közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését.  Ha nem teljesül bíróság megszűnteti a szervezet közhasznú jogállást, törli a nyilvántartásból az erre vonatkozó adatokat.

20 Könyvvezetés  az alapcél szerinti tevékenységéből, ill. a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani,  nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet 2012.01.01.-től 20

21 Beszámolás  Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni,  Üzleti év: A naptári évvel azonos, kiv. alakulás, megszűnés.  Beszámoló formája: könyvvezetés módja, szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, 21

22 A civil szervezet beszámolója tartalmazza: • a mérleget (egyszerűsített mérleget), • az eredménykimutatást • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet • közhasznúsági mellékletet ( elektronikusan 2012.03.31.)  2012 évben kezdődő üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni 22

23 Kiegészítő melléklet  támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként,  támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat,  üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat  végzett közhasznú tevékenységeket, fő célcsoportot, eredményeket és a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat,  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,  Közhasznú célszerinti juttatások kimutatását,  Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását 23

24 Közzététel, letétbe helyezés  Közhasznú szervezet köteles 05.31.-ig a jóváhagyott beszámolót, közhasznúsági mellékletet, könyvvizsgálói záradékot ( ha kell!)  Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni (Bp. Pf 24. 1363. 1055. Bp Szalay u. 16.)  Saját honlap esetén- megjelentetés kötelező a honlapon is ( 2 év)  Mulasztás esetén (1 év) a bíróság értesíti az ügyészséget törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása végett 24

25 Nem változott  Gazdálkodás szabályai,  Adománygyűjtés szabályai,  Közhasznú szervezet - létesítő okirat tartalma, - működés és gazdálkodás különös szabályai 25

26 26 2011. évi CLXXXI törvény - nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés, törlés  Székhely szerinti törvényszék (Miskolci) polgári nem peres eljárásban  Elektronikus vagy papír alapú benyújtás  2011.12.23. előtt nyilvántartásba vett szervezetek papír alapon is benyújthatják a változásbejegyzési kérelmet, a bíróság elektronizálja azokat  2012.05.30. után elektronikus eljárás kötelező újonnan létrejövő szervezeteknél: - 8 § felsorolt szervezetek (szövetség) - a kérelmező ha jogi képviselővel jár el, - egyszerűsített nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést) kér a kérelmező, - közhasznú minősítés kérelmezése esetén ( közhasznú szervezet is) - OBH beszámoló megküldése is elektronikusan

27  Minősített elektronikus aláírással kell ellátni a beadványt, vagy  Közig eljárás biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapu)  Egyszerűsített eljárás elektronikus eljárásban – minta alapján készült létesítő okirat – 15 napos bejegyzési eljárás  Országosan egységes, elektronikus, bárki által ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartás  Honlap is – Civil Információs Portál 27

28 Elektronikus eljárásra nem kötelezettek  Elektronikus utat választotta áttérhet a papír alapú eljárásra – kérni kell. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy körülményeiben olyan változás történt, amely miatt aránytalan megterhelést jelent az elektronikus eljárás.  Elutasíthatja a bíróság azonos okból ismételt kérelem nem terjesztető elő 28

29 29 Egyszerűsített nyilvántartásba vétel  Minta okirat alapján készült a létesítő okirat (rendelkezés nem hagyható el, nem bővíthető)  15 napon belül határoz a nyilvántartásba vételről a bíróság, vagy elutasítja a nyilvántartásba vételt ( nincs hiánypótlás) 30 napon belül ismételten kérhető a nyilvántartásba vétel

30 Változásbejegyzés  Létesítő okirat módosítása – egységes szerkezetű okiraton igazolnia kell a kérelmezőnek, ( jogi képviselőnek), hogy a létesítő okirat szövege megfelel módosítások alapján hatályos tartalomnak és egyértelműen ki kell tűnni, mely pont változott 30

31 31 Közhasznúsági nyilvántartásba vétel  Megszűnik a kiemelkedőn közhasznú fokozat  ÚJ! Újonnan alakuló szervezet csak két lezárt üzleti év után kérheti a közhasznúként való nyilvántartásba vételt  A már nyilvántartásba vett közhasznú ( kiemelkedően ) szervezet – beszámoló letétbe helyezése!! mellett - 2014. május 31-ig továbbra is igénybe veheti a biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú  A már nyilvántartásba vett szervezetek kezdeményezhetik 2014. május 31-ig, e törvény szerinti közhasznúként való nyilvántartása vételt.  2014 június 01. után már csak e tv szerinti szervezetek a közhasznúak


Letölteni ppt "1 Civil törvény. Hatályon kívül helyezett  Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény  Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvény "

Hasonló előadás


Google Hirdetések