Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi önkormányzatok I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi önkormányzatok I."— Előadás másolata:

1 Helyi önkormányzatok I.
2012. szeptember 15. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

3 Elvi alapvetés Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében
helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág elméleti álláspontok autonómia hangsúlyos gyenge felügyelet ellenőrzés Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében államigazgatási szervek államigazgatás autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek Osztott közigazgatás államigazgatás önkormányzati közigazgatás helyi önkormányzatok önkormányzati igazgatás jogalkotás jogalkalmazás finanszírozás törvényességi felügyelet Kapcsolódási pontok

4 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/
meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez szervezeten kívüli viszony helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ Felügyelet civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban - jogi kategória tevékenység hatósági felügyelete információszerzés javaslattétel helyi önkormányzatok esetén Ellenőrzés Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék

5 Országgyűlés 1, Felhatalmazás rendelet alkotására
törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása feladat és hatáskör kötelező feladatok kötelező szervei gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők jogállása megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére kivételes törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása kormány indítványozza Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely fővárosi kerületek kialakítása

6 A köztársasági elnök 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése

7 A kormány 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok irányítása végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz

8 Miniszterek 1, Belügyminiszter
helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ koordinálja a fejlesztési pályázatokat önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter törvényességi felügyelet irányítása kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek államigazgatási feladatok szakmai irányítása fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján

9 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/
1, Törvényességi felhívás jogszabálysértés esetén 30 napos határidő köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértő rendelet Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén megállapítást kezdeményez rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet köteles eleget tenni felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása kezdeményezi a polgármesternél összehívja ha nem tesz eleget a polgármester

10 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése
törvényszéknél határozat felfüggeszthető nem hoz határozatot feladatot nem lát el 9, Helyi önkormányzat mulasztása Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság jegyzőkönyv megküldését elmulasztja információkérésnek nem tesz eleget mulasztást nem pótolja fegyelmi eljárást nem folytatják le időben

11 Ügyészség és Bíróság 1. Ügyészi felhívás 2. Bíróság
- ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok egyedi döntést intézkedés törvényességét 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) önkormányzati rendelet felülvizsgálata jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) kormányhivatal kezdeményezi Kúria jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást

12 Az Alkotmánybíróság 1, Rendelet felülvizsgálata
egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén megjelöli az eljárásra jogosult szervet állami szervek egymás közti önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el

13 A megyei jogú város A főváros és kerületei A megyei önkormányzat

14 A megyei jogú város önkormányzata
Sajátos jogállás város (település) területén ellátja saját hatásköreit saját hatáskörként elláthat megyei önkormányzati feladatot választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában Megyei jogú várossá nyilvánítás minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab) Országgyűlés döntése alapján lakosnál nagyobb város (Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron) Szervezete közgyűlés bizottságok polgármesteri hivatal kerületi hivatalok kerületi képviselő-testület Tisztségviselők polgármester alpolgármester jegyző, aljegyző elöljáró kerületi hivatal vezetője

15 A megyei jogú város feladata
kötelező feladatait önként vállalt feladatait Ellátja a települési önkormányzatok saját területén Ellátja a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén Elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján) Együttműködés a megyei önkormányzattal közszolgáltatás nyújtása közös intézményfenntartás közös finanszírozás - Megállapodás Társulás létrehozása egyeztető bizottság létrehozása

16 A főváros sajátos önkormányzati rendszere és szervezete
Kétszintű önkormányzat fővárosi önkormányzat: Budapestre hat kerületi önkormányzat: kerületre hat (23 kerület) alapjogok egyenlőek nincs alá- és fölérendeltség önálló települési önkormányzatok Fővárosi Önkormányzat - közgyűlés kerületi küldött tanácskozási joga közvetlen, listás választás főpolgármester főpolgármester helyettes főpolgármesteri hivatal főjegyző Kerületi önkormányzat képviselő-testület – vegyes választási rendszer polgármester alpolgármester jegyző

17 A fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörei
Alapvetés települési önkormányzat, települési feladatokat végez főváros egészét vagy kerületet meghaladó részét érinti főváros különleges szerepéhez kötődő feladata (rendeletet alkothat) regionális, országos feladatot is kaphat kerületnek feladatot adhat át Rendeletalkotás törvény állapítja meg az elosztást főváros egész területére kiterjed rendelet végrehajtása felhatalmazást adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra bevételek elosztása cél és címzett támogatási rendszert vezethet be településrendezés (általános rendezési terv) rendelettervezetek kölcsönös véleményezése Gazdálkodás önálló bevétel (támogatás) osztott bevétel (helyi adók) kizárólagos bevétel – illeték főváros, szabálysértési bírság főváros

18 A megyei önkormányzati hivatal
A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt

19 A helyi önkormányzat tisztségviselői

20 A polgármester jogállása
Sajátos jogviszony - visszamenőleges hatállyal, törvény erejénél fogva jön létre képviselő –testület a munkáltatói jogok gyakorlója megválasztás: 5 évre, az új polgármester megválasztásáig szól esküt tesz a képviselő-testület előtt főállású (sajátos foglalkoztatási jogviszony) vagy társadalmi megbízatás (nem jön létre foglalkoztatási jogviszony) a képviselő-testület tagja és elnöke a képviselő-testület törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselő a képviselő-testület egyik szerve is: önkormányzati feladatellátást biztosítja A polgármester díjazása, költségtérítése havi illetménye a lakosságszám függvénye társadalmi megbízatás: 50% havi 15% mértékű költségtérítés közszolgálati járadék Összeférhetetlenség munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve szellemi tevékenység képviselőre vonatkozó szabályok fegyelmi és kártérítési felelősség

21 A polgármesteri tisztség megszűnése
új polgármester megválasztása passzív választójog elvesztése (pl. cselekvőképtelen) összeférhetetlenség kimondása (30 napon belül nem szünteti meg) méltatlanság megállapítása (közügyektől eltiltás, végrehajtandó szabadságvesztés) lemondás (írásbeli nyilatkozat) képviselő-testület feloszlatása (országgyűlési határozat) halál sorozatos törvénysértő tevékenység (jogerős bírósági ítélet)

22 A polgármester feladat- és hatáskörök sajátosságai
1. Önkormányzati feladat- és hatáskör - képviselő-testület egyes feladatokat átruházhat önkormányzati hatáskör önkormányzati hatósági jogkör - törvény alapján – önállóan, saját jogkörben eljárhat 2. Államigazgatási feladat- és hatáskörök kivételesen törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet képviselő-testület nem utasíthatja, nem bírálhatja felül polgármester: államigazgatási szerv, hatóság pl. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem

23 A polgármester feladatai I.
1. A képviselő-testület működésével összefüggő feladatok képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése ülés előkészítése ülés összehívása, vezetése aláírja az ülés jegyzőkönyvét, a rendeletet részt vesz és koordinálja a képviselő-testület döntésének végrehajtását ismételt tárgyalást kezdeményezhet (érdeksértő döntések) halaszthatatlan, két ülés közötti ügyekben dönthet 2. Bizottsággal kapcsolatos feladatok indítványára a bizottságot össze kell hívni koordinálja a bizottság működését felfüggesztheti bizottsági döntések végrehajtását javaslatot tehet napirendre

24 A polgármester feladatai II.
3. A polgármesteri hivatallal összefüggő feladatok irányítja a hivatalt feladatait meghatározza (előterjeszt) munkarendet meghatározza hivatal szervezeti rendjét meghatározza 4. Gazdálkodási jogkörök kötelezettséget vállalhat felel a gazdálkodás szabályszerűségéért gazdasági programot terjeszt elő költségvetési koncepciót, rendeletet terjeszt elő gazdálkodik a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást előterjeszt 5. Lakossággal, civil szervezetekkel kapcsolatos feladata képviselő-testületi ülések nyilvánosságát biztosítja közmeghallgatást vezet közösséggel kapcsolatot tart, meghívja képviselő-testület ülésre 6. Államigazgatási feladatot láthat el törvény, kormányrendelet alapján kivételesen

25 Az alpolgármester jogállása, feladatai
Tisztség keletkezése képviselő-testület választja titkos szavazással, minősített többséggel, polgármester javaslatára Kétféle jogállás az alpolgármester képviselő - legalább egyet a saját tagjai közül választ a képviselő-testület - főállás, társadalmi megbízatás az alpolgármester nem képviselő - nem tagja a képviselőtestületnek polgármestert képviselő-testület elnökeként nem helyettesíti ülésen tanácskozási joggal vesz részt Feladatok polgármester helyettesítése akadályoztatás, távollét, megüresedik a hely nem ruházható rá hatáskör! eljárása eseti jellegű, meghatalmazáson vagy képviselő-testület határozatán alapul a polgármester munkájának segítése feladat megosztása általános helyettes megbízása polgármester irányítja a munkáját képviselő-testület erre nem jogosult

26 A jegyző jogállása az önkormányzat tisztségviselője
Kettősség: az önkormányzat tisztségviselője közigazgatási, állami feladatot ellátó tisztviselő A polgármester nevezi ki pályázat alapján Határozatlan időre /kormánymegbízott kijelölhet/ Képesítési előírás és 2 év gyakorlat /felmentés adható/ Összeférhetetlenség másik jegyzőt helyettesíthet irányítási, elszámolási jogviszony Illetmény lakosságszám alapján illetménypótlék személyi illetmény Jogviszony megszűnése megszűnik /halál, fegyelmi büntetés/ megszüntethető /közös megegyezés, lemondás, felmentés/ kötelező megszüntetni /méltatlan/

27 A jegyző feladatai 1. Az önkormányzat működésévek kapcsolatos feladatok képviselő-testület ülésének előkészítése döntések szakmai előkészítése tanácskozási jog jelzi ha a döntés jogsértő beszámol a hivatal tevékenységéről 2. A kiadmányozás rendjének szabályozása önkormányzati hatáskört nem kaphat államigazgatási ügyekben rendelkezik hatáskörrel kiadmányozás: - aláírás átengedése, nem hatáskör áttelepítése - belső szabályzatban - hivatkozni kell a jegyző megbízására 3. Munkáltatói jogkör gyakorlása polgármester egyetértése kinevezés, felmentés, bérezés, vezetői megbízás 4. A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy előkészítése - például honvédelmi, védelmi ügyek 5. Dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben

28 Az aljegyző polgármester nevezi ki, a jegyző javaslatára
határozatlan időre, pályázat alapján vezetői megbízatás jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat képesítési és gyakorlati időre vonatkozó előírások jegyzőt helyettesíti jegyző által meghatározott feladatot lát el

29 Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal

30 A közigazgatás rendszere
1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása hatósági ügyek igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek Kormányhivatal egyéb területi szervek jegyző 2. Önkormányzati alrendszer helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása állami feladatot elláthat képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást

31 A helyi önkormányzás alapelvei
helyi közügyek intézése helyi közhatalom gyakorlása Alaptörvény Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ jogi megalapozás helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése

32 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják polgármester bizottság polgármesteri hivatal önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat Polgármesteri hivatal feladata: önkormányzat működése polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat gyámhivatal sajátos jogállású szervezet (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

33 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok adminisztráció belső igazgatási, szakmai háttér előkészít döntést végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése új dimenzió előkészít végrehajt ellenőriz JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai

34 A polgármesteri hivatal létrehozása
Képviselő-testület hozza létre határozatban alapító okirat állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv munkáltató szerződést köthet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetése van intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felelőse Elnevezése: főváros: főpolgármesteri hivatal kerület: polgármesteri hivatal megye: megyei önkormányzati hivatal település: polgármesteri hivatal közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása feladat-finanszírozás elkülönített számlára

35 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata
SZMSZ – képviselőtestület fogadja el: jegyző javaslatára polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ szervezeti felépítés működés rendje létszám feladatok elosztása, felelőse munkarend ügyfélfogadás rendje alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői település nagysága lakosságszám intézményháló ügyirat forgalom

36 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése
A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre képviselő-testület döntései szerint saját hatáskörben meghatározza a feladatokat hatáskört átruházhat belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be önkormányzati jogkörökre korlátozva A jegyző vezetése munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/ javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire konkrét munkaszervezési utasításokat ad a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/

37 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya
Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport titkárság humán erőforrás pénzügy gazdálkodás, beszerzés hatósági feladatok szervezés humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) jogi feladatok (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

38 A megyei önkormányzati hivatal
A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette (MIK) január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés konszolidáció Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A (fő)jegyző vezeti a hivatalt

39 A közös önkormányzati hivatal
Körjegyzőségek megszűnnek január napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület költségvetés egyesítésére közös intézmény működtetésére szabad megállapodás Kötelező közös hivatal járáson belül egy település választja el lakosságszám 2000 fő alatt legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása - megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki város kötelező székhely Megállapodás – létszám: város állapítja meg községek esetén egyező akarat

40 A közös önkormányzati hivatal 2.
biztosítani kell az igazgatás erőforrásait ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Megállapodás Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása jegyző vezeti a közös hivatalt valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges

41 A helyi népszavazás

42 Elvi alapok és szabályozás
Helyi önkormányzáshoz való jog a választópolgárokat illeti a hatalomgyakorlás két módja képviselőtestület útján (választások, közvetett demokrácia) közvetlen demokrácia helyi népszavazás helyi népi kezdeményezés falugyűlés közmeghallgatás Közvetett demokrácia jellemzői kivételes, kiegészítő, befolyásoló nagy jelentőségű ügyek egyenrangúság Szabályozás Alaptörvény helyi önkormányzatokról szóló törvény választási eljárásról szóló törvény T/3479. számú törvényjavaslat belügyminiszteri rendeletek önkormányzati rendelet (további feltételeket, eljárásrendet szabályoz)

43 A népszavazás alapvető fajtái és tárgykörei
Jogi alap szerint kötelező (képviselő-testület kötelez a népszavazás elrendelésére) fakultatív (képviselő-testület mérlegelési jogköre az elrendelés) Kötőerő ügydöntő (az eredmény köti a képviselő-testületet) véleménynyilvánító (szabad elhatározás szerint dönt a képviselő-testület) Lehetséges tárgykörök képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy önkormányzati rendelet megerősítése Kötelező tárgykörök település másik megyéhez történő átcsatolása községegyesítés vagy községegyesítés megszüntetése új község kialakítása lakott területrész átadása, cseréje fővárosi területszervezési kérdések társult képviselő-testület alakítás, kiválás amit az önkormányzat rendelete előírt kezdeményezés Tiltott tárgykörök költségvetés helyi adó neme, mértéke képviselő-testület feloszlatása képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdések

44 Helyi népszavazáson résztvevők köre Az érvényesség és eredményesség
Részt vehet helyi önkormányzati választáson szavazhat (aktív választójog) minden nagykorú magyar állampolgár EU tagállam nagykorú állampolgára menekültként, bevándoroltként, letelepedettként elismert nagykorú bizonyos tárgykörök esetén csak az érintett településrész választópolgárai vehetnek részt (pl. lakott területrész átadása, új község alakítás) településen lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezve Érvényes népszavazás - szavazásra jogosultak több mint fele szavazott Eredményes népszavazás szavazók több mint fele a kérdésre azonos választ ad eredménytelen népszavazás képviselő-testület dönthet ugyanabban a kérdésben 1 éven belül nem lehet népszavazást kitűzni

45 A helyi népszavazás kezdeményezése és eljárása
Polgármesternél kezdeményezheti képviselők egynegyede bizottság helyi társadalmi szervezet vezető testülete önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (10-25%) kitűzést a képviselő-testület mérlegelheti képviselő-testület köteles kitűzni Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése csak egy kérdés szerepelhet helyi választási iroda vezetője (jegyző) hitelesíti és határozatát közzéteszi kezdeményező tájékoztatása Az aláírásgyűjtés választópolgár írja alá, nem vonhatja vissza 1 hónap áll rendelkezésre, egyszer lehet benyújtani munkahelyen, hivatali helységekben nem lehet gyűjteni előnyt ígérni tilos Az aláírások ellenőrzése helyi választási bizottság feladata rovancs/tételes vizsgálat 45 nap

46 A népszavazás elrendelése, előkészítése és lebonyolítása
Polgármester - legközelebbi ülésen bejelenti a kezdeményezést - elutasítja a kezdeményezést (késve nyújtották be vagy kevés aláírás volt) Képviselő-testület polgármester bejelentésétől számított 30 napon belül dönt a kezdeményezésről elrendeli a népszavazást kitűzi az időpontját nem a helyi választási bizottság feladata Lebonyolítás névjegyzés készítése és közszemlére tétele választópolgárok értesítése Eredmény megállapítása helyi választási bizottság állapítja meg közzététel Jogorvoslat kifogás aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével kapcsolatban képviselő-testület döntése ellen bíróság

47 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Helyi önkormányzatok I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések