Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi önkormányzatok I. 2012. szeptember 15. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi önkormányzatok I. 2012. szeptember 15. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári."— Előadás másolata:

1 Helyi önkormányzatok I. 2012. szeptember 15. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 2

3 Elvi alapvetés 3 Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág - autonómia hangsúlyos - gyenge felügyelet ellenőrzés elméleti álláspontok Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében Osztott közigazgatás államigazgatás önkormányzati közigazgatás államigazgatási szervek autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek helyi önkormányzatok államigazgatás önkormányzati igazgatás Kapcsolódási pontok - jogalkotás - jogalkalmazás - finanszírozás - törvényességi felügyelet

4 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/ 4 Irányítás - meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez - szervezeten kívüli viszony - helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében Felügyelet - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ - jogi kategória civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban tevékenység hatósági felügyelete Ellenőrzés - információszerzés - javaslattétel - helyi önkormányzatok esetén Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék

5 Országgyűlés 5 1, Felhatalmazás rendelet alkotására - törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok - törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása- feladat és hatáskör - kötelező feladatok - kötelező szervei - gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők - jogállása - megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére - kivételes - törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása - kormány indítványozza - Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról - megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely - fővárosi kerületek kialakítása

6 A köztársasági elnök 6 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése 2013. január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése

7 A kormány 7 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása - kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát - önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok- irányítása - végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz

8 Miniszterek 8 1, Belügyminiszter - helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik - közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ - koordinálja a fejlesztési pályázatokat - önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik - Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el - közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter - törvényességi felügyelet irányítása - kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását - előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek - államigazgatási feladatok szakmai irányítása - fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése - pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján

9 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/ 9 1, Törvényességi felhívás- jogszabálysértés esetén - 30 napos határidő - köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát- jogszabálysértő rendelet - Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén- megállapítást kezdeményez - rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet- köteles eleget tenni - felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel - önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására - érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása - kezdeményezi a polgármesternél - összehívja ha nem tesz eleget a polgármester

10 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése - törvényszéknél - határozat felfüggeszthető 9, Helyi önkormányzat mulasztása - nem hoz határozatot - feladatot nem lát el - Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) - mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság - jegyzőkönyv megküldését elmulasztja - információkérésnek nem tesz eleget - mulasztást nem pótolja - fegyelmi eljárást nem folytatják le időben 10

11 Ügyészség és Bíróság 11 1. Ügyészi felhívás - ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok- egyedi döntést - intézkedés törvényességét - 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése - ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság - önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) - önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) - önkormányzati rendelet felülvizsgálata - jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) - kormányhivatal kezdeményezi - jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást Kúria

12 Az Alkotmánybíróság 12 1, Rendelet felülvizsgálata - egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) - alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) - utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa ) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén - megjelöli az eljárásra jogosult szervet - állami szervek egymás közti - önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el

13 A megyei jogú város A főváros és kerületei A megyei önkormányzat

14 A megyei jogú város önkormányzata 14 Sajátos jogállás - város (település) - területén ellátja saját hatásköreit - saját hatáskörként elláthat megyei önkormányzati feladatot - választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában Megyei jogú várossá nyilvánítás - minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab) - Országgyűlés döntése alapján 50 000 lakosnál nagyobb város (Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron) Szervezete - közgyűlés - bizottságok - polgármesteri hivatal - kerületi hivatalok - kerületi képviselő-testület Tisztségviselők- polgármester - alpolgármester - jegyző, aljegyző - elöljáró - kerületi hivatal vezetője

15 A megyei jogú város feladata 15 Ellátja a települési önkormányzatok - kötelező feladatait - önként vállalt feladatait saját területén Ellátja a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén Elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján) Együttműködés a megyei önkormányzattal - Megállapodás - közszolgáltatás nyújtása - közös intézményfenntartás - közös finanszírozás - Társulás létrehozása - egyeztető bizottság létrehozása

16 A főváros sajátos önkormányzati rendszere és szervezete 16 Kétszintű önkormányzat - fővárosi önkormányzat: Budapestre hat - kerületi önkormányzat: kerületre hat (23 kerület) - alapjogok egyenlőek - nincs alá- és fölérendeltség önálló települési önkormányzatok Fővárosi Önkormányzat - közgyűlés - kerületi küldött tanácskozási joga - közvetlen, listás választás - főpolgármester - főpolgármester helyettes - főpolgármesteri hivatal - főjegyző Kerületi önkormányzat - képviselő-testület – vegyes választási rendszer - polgármester - alpolgármester - jegyző

17 A fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörei 17 Alapvetés - települési önkormányzat, települési feladatokat végez - főváros egészét vagy kerületet meghaladó részét érinti - főváros különleges szerepéhez kötődő feladata (rendeletet alkothat) - regionális, országos feladatot is kaphat - kerületnek feladatot adhat át Rendeletalkotás - törvény állapítja meg az elosztást - főváros egész területére kiterjed - rendelet végrehajtása felhatalmazást adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra - bevételek elosztása - cél és címzett támogatási rendszert vezethet be - településrendezés (általános rendezési terv) - rendelettervezetek kölcsönös véleményezése Gazdálkodás - önálló bevétel (támogatás) - osztott bevétel (helyi adók) - kizárólagos bevétel – illeték főváros, szabálysértési bírság főváros

18 A megyei önkormányzati hivatal 18 A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt

19 A helyi önkormányzat tisztségviselői 19

20 A polgármester jogállása Sajátos jogviszony - visszamenőleges hatállyal, törvény erejénél fogva jön létre -képviselő –testület a munkáltatói jogok gyakorlója 20 - megválasztás: 5 évre, az új polgármester megválasztásáig szól - esküt tesz a képviselő-testület előtt - főállású (sajátos foglalkoztatási jogviszony) vagy társadalmi megbízatás (nem jön létre foglalkoztatási jogviszony) - a képviselő-testület tagja és elnöke - a képviselő-testület törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselő - a képviselő-testület egyik szerve is: önkormányzati feladatellátást biztosítja A polgármester díjazása, költségtérítése - havi illetménye a lakosságszám függvénye - társadalmi megbízatás: 50% - havi 15% mértékű költségtérítés - közszolgálati járadék Összeférhetetlenség - munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve szellemi tevékenység - képviselőre vonatkozó szabályok - fegyelmi és kártérítési felelősség

21 A polgármesteri tisztség megszűnése -új polgármester megválasztása -passzív választójog elvesztése (pl. cselekvőképtelen) -összeférhetetlenség kimondása (30 napon belül nem szünteti meg) -méltatlanság megállapítása (közügyektől eltiltás, végrehajtandó szabadságvesztés) -lemondás (írásbeli nyilatkozat) -képviselő-testület feloszlatása (országgyűlési határozat) -halál -sorozatos törvénysértő tevékenység (jogerős bírósági ítélet) 21

22 A polgármester feladat- és hatáskörök sajátosság ai 22 1. Önkormányzati feladat- és hatáskör - képviselő-testület egyes feladatokat átruházhat - önkormányzati hatáskör - önkormányzati hatósági jogkör - törvény alapján – önállóan, saját jogkörben eljárhat 2. Államigazgatási feladat- és hatáskörök - kivételesen - törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet - képviselő-testület nem utasíthatja, nem bírálhatja felül - polgármester: államigazgatási szerv, hatóság - pl. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem

23 A polgármester feladatai I. 23 1. A képviselő-testület működésével összefüggő feladatok - képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése - ülés előkészítése - ülés összehívása, vezetése - aláírja az ülés jegyzőkönyvét, a rendeletet - részt vesz és koordinálja a képviselő-testület döntésének végrehajtását - ismételt tárgyalást kezdeményezhet (érdeksértő döntések) - halaszthatatlan, két ülés közötti ügyekben dönthet 2. Bizottsággal kapcsolatos feladatok - indítványára a bizottságot össze kell hívni - koordinálja a bizottság működését - felfüggesztheti bizottsági döntések végrehajtását - javaslatot tehet napirendre

24 A polgármester feladatai II. 24 3. A polgármesteri hivatallal összefüggő feladatok -irányítja a hivatalt -feladatait meghatározza (előterjeszt) - munkarendet meghatározza - hivatal szervezeti rendjét meghatározza 4. Gazdálkodási jogkörök - kötelezettséget vállalhat - felel a gazdálkodás szabályszerűségéért - gazdasági programot terjeszt elő - költségvetési koncepciót, rendeletet terjeszt elő - gazdálkodik a költségvetés végrehajtásáról - zárszámadást előterjeszt 5. Lakossággal, civil szervezetekkel kapcsolatos feladata - képviselő-testületi ülések nyilvánosságát biztosítja - közmeghallgatást vezet - közösséggel kapcsolatot tart, meghívja képviselő-testület ülésre 6. Államigazgatási feladatot láthat el- törvény, kormányrendelet alapján - kivételesen

25 Az alpolgármester jogállása, feladatai 25 Tisztség keletkezése képviselő-testület választja titkos szavazással, minősített többséggel, polgármester javaslatára Kétféle jogállás az alpolgármester képviselő - legalább egyet a saját tagjai közül választ a képviselő-testület - főállás, társadalmi megbízatás az alpolgármester nem képviselő - nem tagja a képviselőtestületnek - polgármestert képviselő-testület elnökeként nem helyettesíti - ülésen tanácskozási joggal vesz részt Feladatok polgármester helyettesítése - akadályoztatás, távollét, megüresedik a hely - nem ruházható rá hatáskör! - eljárása eseti jellegű, meghatalmazáson vagy képviselő-testület határozatán alapul a polgármester munkájának segítése - feladat megosztása - általános helyettes megbízása polgármester irányítja a munkáját - képviselő-testület erre nem jogosult

26 A jegyző jogállása 26 Kettősség: - az önkormányzat tisztségviselője - közigazgatási, állami feladatot ellátó tisztviselő A polgármester nevezi ki pályázat alapján Határozatlan időre /kormánymegbízott kijelölhet/ Képesítési előírás és 2 év gyakorlat /felmentés adható/ Összeférhetetlenség - másik jegyzőt helyettesíthet - irányítási, elszámolási jogviszony Illetmény - lakosságszám alapján - illetménypótlék - személyi illetmény Jogviszony megszűnése - megszűnik /halál, fegyelmi büntetés/ - megszüntethető /közös megegyezés, lemondás, felmentés/ - kötelező megszüntetni /méltatlan/

27 A jegyző feladatai 27 1. Az önkormányzat működésévek kapcsolatos feladatok - képviselő-testület ülésének előkészítése - döntések szakmai előkészítése - tanácskozási jog - jelzi ha a döntés jogsértő - beszámol a hivatal tevékenységéről 2. A kiadmányozás rendjének szabályozása - önkormányzati hatáskört nem kaphat - államigazgatási ügyekben rendelkezik hatáskörrel - kiadmányozás: - aláírás átengedése, nem hatáskör áttelepítése - belső szabályzatban - hivatkozni kell a jegyző megbízására 3. Munkáltatói jogkör gyakorlása - polgármester egyetértése - kinevezés, felmentés, bérezés, vezetői megbízás 4. A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy előkészítése - például honvédelmi, védelmi ügyek 5. Dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben

28 Az aljegyző polgármester nevezi ki, a jegyző javaslatára határozatlan időre, pályázat alapján vezetői megbízatás jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat képesítési és gyakorlati időre vonatkozó előírások jegyzőt helyettesíti jegyző által meghatározott feladatot lát el 28

29 Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 29

30 A közigazgatás rendszere 30 1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása - hatósági ügyek - igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek- Kormányhivatal - egyéb területi szervek - jegyző 2. Önkormányzati alrendszer - helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása - állami feladatot elláthat - képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást

31 A helyi önkormányzás alapelvei 31 Alaptörvény - helyi közügyek intézése - helyi közhatalom gyakorlása Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ - jogi megalapozás - helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése

32 Az egységes polgármesteri hivatal Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják 32 - polgármester - bizottság - polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal feladata: - önkormányzat működése - polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol - hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ - egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat - gyámhivatal sajátos jogállású szervezet önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

33 Az egységes polgármesteri hivatal 33 Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok - adminisztráció - belső igazgatási, szakmai háttér - előkészít döntést - végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése - előkészít - végrehajt - ellenőriz új dimenzió JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai

34 A polgármesteri hivatal létrehozása 34 Képviselő-testület hozza létre - határozatban - alapító okirat - állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - saját költségvetése van - intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felel őse Elnevezése:  főváros: főpolgármesteri hivatal  kerület: polgármesteri hivatal  megye: megyei önkormányzati hivatal  település: polgármesteri hivatal  közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása - feladat-finanszírozás - elkülönített számlára - munkáltató - szerződést köthet

35 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata 35 SZMSZ – képviselőtestület fogadja el: - jegyző javaslatára - polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ- szervezeti felépítés - működés rendje - létszám - feladatok elosztása, felelőse - munkarend - ügyfélfogadás rendje - alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői - település nagysága - lakosságszám - intézményháló - ügyirat forgalom

36 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése 36 A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt  a polgármester irányítja  jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre  képviselő-testület döntései szerint  saját hatáskörben  meghatározza a feladatokat  hatáskört átruházhat  belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be A jegyző vezetése  munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/  javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire  konkrét munkaszervezési utasításokat ad  a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi  belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/ önkormányzati jogkörökre korlátozva

37 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya 37 - Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet - Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés - Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport - titkárság - humán erőforrás - pénzügy - gazdálkodás, beszerzés - hatósági feladatok - szervezés - humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) - jogi feladatok (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

38 A megyei önkormányzati hivatal 38 A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette (MIK) 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés konszolidáció Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A (fő)jegyző vezeti a hivatalt

39 A közös önkormányzati hivatal 39 Körjegyzőségek megszűnnek 2013. január 1. 60 napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület - költségvetés egyesítésére - közös intézmény működtetésére - szabad megállapodás Kötelező közös hivatal - járáson belül - egy település választja el - lakosságszám 2000 fő alatt - legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása - megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig - ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki - város kötelező székhely Megállapodás – létszám: - város állapítja meg - községek esetén egyező akarat

40 A közös önkormányzati hivatal 2. 40 Megállapodás - biztosítani kell az igazgatás erőforrásait - ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása - jegyző vezeti a közös hivatalt - valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot - kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges

41 A helyi népszavazás

42 Elvi alapok és szabályozás 42 Helyi önkormányzáshoz való jog a választópolgárokat illeti a hatalomgyakorlás két módja - képviselőtestület útján (választások, közvetett demokrácia) - közvetlen demokrácia - helyi népszavazás - helyi népi kezdeményezés - falugyűlés - közmeghallgatás Közvetett demokrácia jellemzői- kivételes, kiegészítő, befolyásoló - nagy jelentőségű ügyek - egyenrangúság Szabályozás- Alaptörvény - helyi önkormányzatokról szóló törvény - választási eljárásról szóló törvény - T/3479. számú törvényjavaslat - belügyminiszteri rendeletek - önkormányzati rendelet (további feltételeket, eljárásrendet szabályoz)

43 A népszavazás alapvető fajtái és tárgykörei 43 Jogi alap szerint- kötelező (képviselő-testület kötelez a népszavazás elrendelésére) - fakultatív (képviselő-testület mérlegelési jogköre az elrendelés) Kötőerő - ügydöntő (az eredmény köti a képviselő-testületet) - véleménynyilvánító (szabad elhatározás szerint dönt a képviselő-testület) Lehetséges tárgykörök- képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy - önkormányzati rendelet megerősítése Kötelező tárgykörök- település másik megyéhez történő átcsatolása - községegyesítés vagy községegyesítés megszüntetése - új község kialakítása - lakott területrész átadása, cseréje - fővárosi területszervezési kérdések - társult képviselő-testület alakítás, kiválás - amit az önkormányzat rendelete előírt kezdeményezés Tiltott tárgykörök- költségvetés - helyi adó neme, mértéke - képviselő-testület feloszlatása - képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdések

44 Helyi népszavazáson résztvevők köre Az érvényesség és eredményesség 44 Részt vehet - helyi önkormányzati választáson szavazhat (aktív választójog) - minden nagykorú magyar állampolgár - EU tagállam nagykorú állampolgára - menekültként, bevándoroltként, letelepedettként elismert nagykorú - bizonyos tárgykörök esetén csak az érintett településrész választópolgárai vehetnek részt (pl. lakott területrész átadása, új község alakítás) településen lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezve Érvényes népszavazás - szavazásra jogosultak több mint fele szavazott Eredményes népszavazás - szavazók több mint fele a kérdésre azonos választ ad - eredménytelen népszavazás képviselő-testület dönthet - ugyanabban a kérdésben 1 éven belül nem lehet népszavazást kitűzni

45 A helyi népszavazás kezdeményezése és eljárása 45 Polgármesternél kezdeményezheti - képviselők egynegyede - bizottság - helyi társadalmi szervezet vezető testülete - önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (10-25%) kitűzést a képviselő-testület mérlegelheti képviselő-testület köteles kitűzni Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése - csak egy kérdés szerepelhet - helyi választási iroda vezetője (jegyző) hitelesíti és határozatát közzéteszi - kezdeményező tájékoztatása Az aláírásgyűjtés - választópolgár írja alá, nem vonhatja vissza - 1 hónap áll rendelkezésre, egyszer lehet benyújtani - munkahelyen, hivatali helységekben nem lehet gyűjteni - előnyt ígérni tilos Az aláírások ellenőrzése- helyi választási bizottság feladata - rovancs/tételes vizsgálat - 45 nap

46 A népszavazás elrendelése, előkészítése és lebonyolítása 46 Polgármester- legközelebbi ülésen bejelenti a kezdeményezést - elutasítja a kezdeményezést (késve nyújtották be vagy kevés aláírás volt) Képviselő-testület - polgármester bejelentésétől számított 30 napon belül dönt a kezdeményezésről - elrendeli a népszavazást - kitűzi az időpontját nem a helyi választási bizottság feladata Lebonyolítás- névjegyzés készítése és közszemlére tétele - választópolgárok értesítése Eredmény megállapítása - helyi választási bizottság állapítja meg - közzététel Jogorvoslat kifogás - aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével kapcsolatban - képviselő-testület döntése ellen bíróság

47 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 47


Letölteni ppt "Helyi önkormányzatok I. 2012. szeptember 15. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári."

Hasonló előadás


Google Hirdetések