Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERZŐDÉS LÉTSZAKASZAI MÓDOSÍTÁS Clausula rebus sic stantibus a felek által (240.§) jogszabály által (226.§) bíróság által (241.§) 1.Előszerződés 208.§

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERZŐDÉS LÉTSZAKASZAI MÓDOSÍTÁS Clausula rebus sic stantibus a felek által (240.§) jogszabály által (226.§) bíróság által (241.§) 1.Előszerződés 208.§"— Előadás másolata:

1 A SZERZŐDÉS LÉTSZAKASZAI MÓDOSÍTÁS Clausula rebus sic stantibus a felek által (240.§) jogszabály által (226.§) bíróság által (241.§) 1.Előszerződés 208.§ 2.Utaló magatartás, biztatási kár 6.§. 3.Culpa in contrahendo 205. § (4) bek. együttműködési kötelezettség, tájékoztatás Nem létezőség Érvényesség Hatályosság SZERZŐDÉSKÖTÉS (+TELJESÍTÉS) A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 1.Foglaló (szerződéskötéskor) 2.Kötbér 3.Jogvesztés kikötése 4.Tartozás elismerése 5.Jótállás A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYEK 1.Zálogjog 2.Óvadék 3.Fedezetlekötés bankszámlán 4.Kezesség 5.Bankgarancia TELJESÍTÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS  1.Késedelem 2.Hibás teljesítés 3.Teljesítés megtagadása 4.Lehetetlenülés + együttműködési kötelezettség megszegése A JOGOSULTI ÉRDEKEK KIELÉGÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS MEGSZŰNÉS A JOGOSULTI ÉRDEKEK KIELÉGÍTÉSE NÉLKÜL 1. Objektív okok halál feltétel bekövet- kezése confusio határidő 2. A felek akarata kétoldalú nyilatkozategyoldalú nyilatkozat felbontó szerződés EX TUNC megszüntető szerződés EX NUNC elállás EX TUNC felmondás EX NUNC szerződési tárgyalások ajánlat-ajánlati kötöttség-elfogadás - alany - tárgy - tartalom rendes lefolyás módosított tartalom SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELE- ZETTSÉGEK a teljesítési készséget ösztönzik a teljesítési képességet erősítik a dolog elpusztulása © Dr. Fabó Tibor PACTA SUNT SERVANDA!

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A SZOLGÁLTATÁS

3 A SZOLGÁLTATÁS FOGALMA A szolgáltatás az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles.

4 A SZOLGÁLTATÁS FAJAI 1.FŐSZOLGÁLTATÁS ÉS MELLÉKSZOLGÁLTATÁS 2.TEVŐLEGES ÉS NEMLEGES SZOLGÁLTATÁS 3.EGYSZERI, TARTÓS, IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ 4.OSZTHATÓ, OSZTHATATLAN 5.VISSZAFORDÍTHATÓ, VISSZAFORDÍTHATATLAN 6.FORGALMI JELLEGŰ, SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT 7.VISSZTERHES, INGYENES 8.EGYEDI, FAJLAGOS, ZÁRTFAJÚ 9.VAGYLAGOS 10.PÉNZSZOLGÁLTATÁS 11.FELTÉTELTŐL, IDŐHATÁROZÁSTÓL FÜGGŐ SZOLGÁLTATÁS

5 FŐSZOLGÁLTATÁS; MELLÉKSZOLGÁLTATÁS A szerződésre legjellemzőbb szolgáltatásfajta, amellyel a szerződés rendeltetése megvalósul. (a kötelezett szempontjából maga a főkötelezettség) A főszolgáltatás előmozdítását szolgálják, azzal járnak, azt megerősítik (pl. tájékoztatás adása a dolog lényeges tulajdonságairól, foglaló adása.)

6 TEVŐLEGES ÉS NEMLEGES SZOLGÁLTATÁS valamely dolog adása, tulajdonba adás, használatba adás (dare) munkavégzés, tevékenység kifejtése (facere) helytállás, készenlét (praestare) előszerződés (pactum de contrahendo) tartózkodás valamely magatartástól (a bérbeadó tartózkodik a bérlemény haszná- latától) tűrése valamely magatartásnak (a bérlő használja a dolgot)

7 ELŐSZERZŐDÉS (Ptk. 208.§) A felek megállapodnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ennek alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni. (szerződéskötési kötelezettség) Jogszabály előszerződés kötését kötelezővé teheti. Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. A szerződés megkötésének elmaradása esetén a bíróság bármelyik fél kérelmére a szerződést létrehozhatja és tartalmát megállapíthatja, még akkor is, ha az előszerződés a szerződés lényeges kérdéseiben való megállapodást nem tartalmazza, feltéve, hogy a nemzetgazdaság és a felek érdekeinek figyelembevételével, a felek tárgyalásai, korábbi szerződései és az eset összes körülményei alapján a szerződés tartalma meghatározható. Kivételesen az előszerződésben megállapított feltételek módosításával is létrehozhatja, ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy a felek különös méltánylást érdemlő érdeke indokolja. A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az előszerződés létrejötte után beállott körülmény folytán -a szerződés teljesítésére nem képes, illetőleg -a szerződés megkötése nemzetgazdasági érdeket sértene, vagy - ha e körülmény alapján a szerződés megkötése után elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. (Clausula rebus sic stantibus) A megkötendő (végleges) szerződésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

8 EGYSZERI, TARTÓS, IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ EGYSZERITARTÓSIDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ a szolgáltatás egyetlen magatartással teljesíthető (pl. kölcsön visszafizetése) a teljesítés huzamos ideig, folyamatosan történik (pl. tartás) időközönként, megszakításokkal, de rendszeresen (pl. bérleti díj, életjáradék fizetése)

9 OSZTHATÓ, OSZTHATATLAN a szolgáltatás fizikailag megosztható és a megosztott részek önmagukban is alkalmasak a jogosulti érdek legalább részleges kielégítésére (pl. kölcsön részlete) fizikailag nem bontható külön is használható részekre, vagy a felosztással a részek nem alkalmasak a szerződési érdek kielégítésére (pl. számítógép)

10 VISSZAFORDÍTHATÓVISSZAFORDÍTHATATLAN a szolgáltatást megelőző állapot visszaállítható (reverzibilis) pl. a még meglévő dolog visszaadása a szolgáltatást megelőző állapot nem állítható helyre (irreverzibilis) pl. a bérlő általi használat, a megbízott munkavégzése

11 FORGALMI JELLEGŰ, SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT Főszabály szerint a szolgáltatásokat más is teljesítheti, és másnak is teljesíthető, jogutódlás beállhat akár a kötelezetti, akár a jogosulti oldalon pl. pénzkölcsön A szolgáltatást csak meghatározott személy teljesítheti és/vagy meghatározott személy a jogosult pl. tartási szerződés, megbízás, speciális képességet igénylő tevékenység (opera ária előadása)

12 VISSZTERHES INGYENES A szolgáltatásért – általában – azzal egyenértékű ellenszolgáltatás áll, szinallagmatikus viszonyban állnak egymással Ptk. 201. § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik - ellenszolgáltatás jár. A visszterhesség vélelme A szolgáltatással nem áll szemben ellenszolgáltatás pl. ajándékozás Eltérő szerződés értelmezési, szerződésszegési szabályok, enyhébb felelősség

13 EGYEDI FAJLAGOS ZÁRTFAJÚ EGYEDIFAJLAGOSZÁRTFAJÚ mással nem helyettesíthető, meghatározott, konkrét dolog pl. a pécsi 23456 hrsz-ú ingatlan fajta és mennyiség szerint meghatározott szolgáltatás 200 db csirke Genus perire non potest! a fajtán belüli korlátozással, szűkítéssel meghatározott szolgáltatás pl. 200 db saját nevelésű csirke

14 VAGYLAGOS Két vagy több (egyenrangú) szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy ezek közül valamelyik fél vagy harmadik személy meghatározhatja, hogy melyik legyen a teljesítendő. A választás joga - ha jogszabály kivételt nem tesz - a kötelezettet illeti. Ez a joga a bírósági határozattal kitűzött teljesítési határidő elteltével a jogosultra száll át. Ha a jogosult választhatna, de a választással késedelembe esik, e joga a kötelezettre száll át. Ha az arra jogosult választott, a szerződés koncentrálódik a kiválasztott szolgáltatásra.

15 Vagylagos felhatalmazottság (facultas alternativa) Eredetileg csak egy szolgáltatásra irányul a szerződés, de ezt utóbb - valamelyik fél választása szerint - egy másik, ugyancsak eredetileg megállapított szolgáltatás váltja fel. Ha az eredeti szolgáltatás lehetetlenül, a felváltó szolgáltatás is lehetetlenül ( járulékos természetű) Hibás teljesítés esetén: kijavítás helyett kicserélés, árleszállítás helyett kijavítás, stb. Bánatpénz fizetése teljesítés helyett. Facultas alternativa activa (a jogosultat megillető választás, ld. hibás teljesítés) Facultas alternativa passiva (a kötelezettet megillető választás: a fuvarozó a küldemény megrongálódása esetén választhat, hogy megtéríti az értékcsökkenést vagy kiküszöböli a rongálódást)

16 PÉNZSZOLGÁLTATÁS Meghatározott összegű és fajtájú pénzt kell teljesíteni (pl. 100 Euro) A teljesítés helyén érvényben lévő pénznemben. Más pénznemben vagy aranyban meghatározott pénztartozás átszámítása: a fizetés helyén és idején érvényes árfolyam (ár) alapján. Elnevezése: ár, bér, díj (ellenérték) Kamat: más pénzének használatáért fizetendő, a használat tartamától és a kamatlábtól függő pénzösszeg. (Magánszemélyek között csak külön kikötés esetén jár.61/1993.XI.29. AB hat. kamatos kamat tilalom eltörlése magánszemélyek közötti viszonyokban) fajai: ügyleti kamat késedelmi kamat kár kamat egyenértéki kamat törvényes kamat

17 FELTÉTELTŐL, IDŐHATÁROZÁSTÓL FÜGGŐ SZOLGÁLTATÁS A feltétel: jövőbeni bizonytalan esemény, amelynek beálltától a szerződés hatálya függ: halasztja, vagy megszünteti a szerződés hatályát. Időhatározás Meghatározott jövőbeni időpont, amelynek bekövetkeztétől függ a joghatás kezdő és végződési határidő


Letölteni ppt "A SZERZŐDÉS LÉTSZAKASZAI MÓDOSÍTÁS Clausula rebus sic stantibus a felek által (240.§) jogszabály által (226.§) bíróság által (241.§) 1.Előszerződés 208.§"

Hasonló előadás


Google Hirdetések