Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések”"— Előadás másolata:

1 „Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések”
Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Pécs 2014. Február 21. „Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések” ÁROP Dr. Kovács Ildikó 1

2 A szerződés megerősítése és módosítása
6:185.§[Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. - csak pénz lehet - kötelezettségvállalás biztosítéka, nem a jele - nem csak a szerződéskötéskor lehet adni - felelősség nem felróhatóságot jelent ( régi Ptk. alapján sem!), kimentés 6:142.§ szerint - kötbérbe is beszámít (nem csak a kártérítésbe)

3 6:186. § [Kötbér] (1) A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. - kapcsolódhat késedelemhez, hibás teljesítéshez, nem teljesítéshez (meghiúsulás - felelősség fogalma, kimentés – mint a foglalónál - hibás teljesítés esetére kikötött kötbérnél nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni ( EBH ) ( írásbeliség, kártérítés, mérséklés, kamat kikötés semmissége változatlan) 6:190. § [Jogvesztés kikötése] Nincs változás!

4 Módosítás: 6:191. § [A szerződés felek általi módosítása] (1) A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. (részletszabályok nem változtak!) 4) A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja. ( eddig sem volt kétséges!)

5 6:192. § [Bírósági szerződésmódosítás]
(1) Bármelyik fél a szerződés bírósági módosítását kérheti, ha a felek közötti tartós jogviszonyban a szerződés megkötését követően előállott körülmény következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené, és ÚJ! a) a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható; b) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és c) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe. (2) A bíróság a szerződést az általa meghatározott időponttól, legkorábban a szerződésmódosításra irányuló igény bíróság előtti érvényesítésének időpontjától kezdődően úgy módosíthatja, hogy a körülmények megváltozása miatt egyik fél lényeges jogi érdeke se sérüljön.

6 ENGEDMÉNYEZÉS, JOGÁTRUHÁZÁS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS
6:193. § [Engedményezés] (1) A jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át. (2) A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

7 -Átruházó és rendelkező ügyletből áll ( lehet egyben is)
Új! -Átruházó és rendelkező ügyletből áll ( lehet egyben is) -Az értesítéshez elegendő a rendelkező ügylet megjelölése, ill. a rendelkező ügyletet tartalmazó okirat átadása (az értesítésnek a szerződés módosítás jogára és a kifogásokra van kihatása - teljesítési utasítás váltja ki a joghatást, ettől kezdve lehet az engedményesnek teljesíteni - az engedményezéssel okozott költségeket meg kell - lejárt kamat is átszáll - nincs kezesi felelősség, az engedményező szerződés alapján felel ( jogszavatosság) Bírói gyakorlatból átültetett szabályok: - a jogviszonynak léteznie kell - a követelést azonosítható módon kell megjelölni - harmadik személlyel szemben hatálytalan, belső jogviszonyban szerződésszegés ( Új! Nem lehet hozzá kötbért vagy felmondási jogot kikötni!)

8 Jogátruházás: 6:202. § [Jogátruházás] (1) A jogosult jogát másra átruházhatja, kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik. (2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jog átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a jogátruházás szükséges. A jogátruházás az átruházó és az új jogosult szerződése, amellyel az új jogosult az átruházó helyébe lép. (3) A jogok átruházására az engedményezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (4) Ha a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Fő szabály: minden jog forgalomképes, melynek forgalomképességét törvény ne zárja ki, vagy a jog természetéből ez nem következik

9 Tartozásátvállalás: 6:203. § [Tartozásátvállalás] (1) Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel (e fejezet alkalmazásában: átvállaló) abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. -három alanyú szerződés ( lehet előzetes hozzájárulás + kétalanyú szerződés , kiköthető a visszavonás lehetősége) - minden jog megilleti a tatozás átvállalót 6:205. § [Teljesítésátvállalás] Ha harmadik személy megállapodik a kötelezettel a kötelezett tartozásának átvállalásáról, a harmadik személy köteles lesz a kötelezett tartozását teljesíteni vagy a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az lejáratkor teljesíthessen. A jogosult nem követelheti a tartozást a harmadik személytől. (Harmadik személy és a kötelezett belső jogviszonyára vonatkozik, jogosultra nem hat ki) 6:206. § [Tartozáselvállalás] Ha a felek a teljesítésátvállalásról a jogosultat értesítik, egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezettet mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló egyéb követelését. ( jogosult számára nem hátrányos, sőt kedvezőbb!) 6:207. § [Tartozás átszállása jogszabály rendelkezése alapján]

10 Szerződésátruházás: 6:208. § A szerződésátruházás szerződéssel
(1) A szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. - valódi alanyváltozás, kilépő féllel a jogviszony lezárul - belépő felet illet meg minden jog - három alanyú szerződés, de lehet előzetes hozzájárulás - engedményezés, tartozásátvállalás szabályaira utalás ( „más” követelést az új alany nem számíthat be) 6:211. § [Szerződésátruházás jogszabály rendelkezése alapján] Ha valakinek egy szerződésből származó valamennyi joga és kötelezettsége jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, a szerződésátruházás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11 A szerződés megszűnése
6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával (1) A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. (2) A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. 3) A szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Ha az eredeti állapot természetben nem állítható helyre, a szerződés felbontásának nincs helye. Új! Rendező elv az reverzibilitás!

12 6:213. § [Megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal]
1) Aki jogszabálynál vagy a szerződésnél fogva felmondásra vagy elállásra jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. A szerződés felmondása esetén a szerződés megszüntetésének, elállás esetén a szerződés felbontásának a szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy elállásra a fél akkor jogosult, ha az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlja. (2) elállás bánatpénz ellenében ( nincs változás) Új! (3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tartós jogviszonyt létrehozó, határozatlan időre kötött szerződést megfelelő felmondási idő alkalmazásával bármelyik fél felmondhatja. A felmondási jog kizárása semmis. ( eddig egyes szerződésekben szerepelt) 6:214. § [Bíróság általi megszüntetés] E rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a szerződés bíróság által történő megszüntetésére.


Letölteni ppt "„Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések