Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira,"— Előadás másolata:

1 A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési [vagy más jogcímnek] jogcímüknek a megállapításával – biztosítsa [Hetv. 1.§] Az öröklés közhitelű tanúsítása, azaz - biztosítja az örökséghez való tényleges hozzájutást, a hagyaték megosztásának alapja - elzárja az utat a hagyatéki hitelezők elül (c/p viribus) - garantálja az öröklési illetékbevételt

2 Jogforrások 1959. évi IV. tv. Ptk.
2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról 1952. évi III. tv. Pp. 2008. évi XLV. tv. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról [csak azokra az eljárási kérdésekre, amelyekre a hagyatéki eljárásról szóló törvény külön engedi alkalmazni: Közjegyző kizárása és az eljáró közjegyző kijelölése Hagyaték átadását érintő lényeges kérdés tárgyában előzetes bizonyítás felvétele vagy iü. szakértő kirendelése (ha eredménye kihat az eljárás lefolytatására) – ha abban a kérdésben, amelyben az előzetes bizonyítás felvételére vagy igazságügyi szakértő kirendelésére került sor, a hagyatéki eljárásban bizonyításnak van helye - azt figyelembe véve dönt. Ha nincs helye, a közjegyző nem veheti figyelembe, de a felek igen!

3 Hatáskör és illetékesség
Az eljárás lefolytatására a közjegyző rendelkezik hatáskörrel, azonban egyes eljárási cselekményeket a jegyző folytat le Illetékesség az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye, Fentiek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az öröklésben érdekelt [nem mindenki, aki a hagyatéki eljárásban érdekelt, hanem csak az, aki az öröklésben] hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző illetékes. [2 eset: HUN államp ÖB/külföldi ingó]

4 Az eljárás alanyai Hatósági oldal (Közjegyző, Jegyző)
Felek és más eljárásbeli személyek hagyatéki eljárásban érdekelt Hagyatéki vagyon birtokosa Hagyatékba tartozó jog/követelés kötelezettje tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs az öröklésben érdekelt hagyatéki hitelező Igénylő kötelesrészre jogosult gyámhatóság örökösként érdekelt Örökös, dologi hagyományos, halála esetére szóló ajándékban részesített, valamint az utóörökös és a dologi utóhagyományost

5 Az eljárás szakaszai Az eljárás mindig a jegyző előtt indul (kiv. Megismételt eljárás) Leltározás: Jegyző hatásköre (kiv. kiegészítés) A hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak, az örökhagyó és az örökös(ök) személyére vonatkozó adatok öszeírása. Kötelező eset: hagyatéki vagyontárgy jellege (belföldön fekvő ingatlan van, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés, lajstromozott vagyontárgy, illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó) Örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van, és méhmagzat, cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú/nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy csak a Magyar Állam - Örökhagyó rendelkezése folytán (Alapítvány rendelés) Kérelemre Biztosítási intézkedés valószínű, h. hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van Hagyatékba tartozó Gt., ill. szövetkezeti részesedés esetén a társaság működése/vagyon megóvása

6 Az eljárás szakaszai Tárgyalás előkészítése
VONY lekérdezése (1992-től tartalmazza a végrendeleteket) Végintézkedés beszerzése (szóbeli végrendelet esetén előzetes nyilatkozatra felhívás [Hetv. 47. §]) külföldi örökhagyó - nagykövetség értesítése hirdetmény Leltár kiegészítése (bszla egyenleg) Idézés (tartalma: [Pp. 96. §] eljáró közjegyzőt és a közjegyző ügyszámot, a felek nevét, perbeli állását és a per tárgyát, valamint a kitűzött tárgyalás (meghallgatás) idejét és helyét., végintézkedés esetleges érvénytelenségére vonatkozó körülményről tájékoztatni) Végrendelet hiányában Végrendelet esetén a kötelesrészre nem jogosult törvényes örököst nem kell Hirdetmény [Hetv. 56. § §] (külföldi érdekelt (kiv. első tárgyalásra idézés), ismeretlen helyen tartózkodó érdekelt, létező ismeretlen adatokkal rendelkező érdekelt, nincs ismert örökös, ismeretlen hagyatéki tartozás jogosultja) 15 napra közzétenni a MOKK honlapján

7 Az eljárás szakaszai Tárgyalás
Törekedni kell arra, h. egy határnapon belül befejeződjön; tárgyalásról jegyzőkönyv készül (lehet hangfelvétel útján, vagy írásban), a Pp. szabályai szerint, valamint a Hetv alapján tartalmazza: az eljáró közjegyzőt és ügyszámot; a felek nevét és eljárásbeli állását, továbbá a nemperes eljárás tárgyát; a tárgyalás helyét, továbbá kezdő és befejező időpontját; a közjegyző, a jegyzőkönyvvezető nevét; a jelenlevő feleknek és képviselőiknek nevét és eljárásbeli állását az öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az adóhatóság állapítja meg az érdekeltek előadásait, kérelmeit, jelentős nyilatkozatait utalni kell a felek által becsatolt iratokra, az érdekeltek milyen egyező előadást tettek, milyen vitás kérdés merült fel létrejött-e a hagyaték átadására vonatkozólag egyezség, ha nem, akkor melyik fél, milyen igényeket támasztott a végrendelet kihirdetését (a végrendeletre is rá kell vezetni )

8 Az eljárás szakaszai (tárgyalás menete)
A tárgyalás menete Megnyitása Számbavétel leltár ismertetés végintézkedés kihirdetése Tényállás megállapítása (mi a hagyatékba tartozó vagyon, kik és milyen jogcímen támasztottak és támaszthatnak a hagyatékra igényt (öröklési rend), kit, milyen jogcímen, milyen jog illet meg, illetve milyen kötelezettség [elismert hagyatéki teher] terhel) Bizonyítás (a peres eljárással szemben a hagyatéki eljárásban bizonyítás felvételnek nincs helye. Kivéve: a hagyatéki vagyon megállapítására, az örökösi minőség igazolására vagy álláspontjuk alátámasztására okiratot csatolhatnak be, szóbeli végrendelet esetén tanúmeghallgatás, a haszonélvezeti jog megváltása kérdésében bizonyítást folytat le a közjegyző)

9 Az eljárás szakaszai (tárgyalás menete)
Felfüggesztés [Hetv. 71. §] Lehetőség: Gondnokság alá helyezési eljárás; hagyaték vagy egy részének átadása olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában büntetőeljárás, közigazgatási hatósági eljárás, polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás van folyamatban. Kötelező: a hagyaték átadását befolyásoló kérdésben a) házasság létezésének, érvényességének vagy gyermek családi jogállásának bírósági megállapítása, b) holtnak nyilvánítási vagy halál tényének megállapítása iránti eljárás c) az ingatlan-nyilvántartásban az örökhagyó tulajdonaként, ca) bejegyzett ingatlanra vagy annak a tulajdoni hányadára az örökhagyó túlélő házastársa vagy volt (elvált) házastársa házastársi vagyonközösség vagy élettársa élettársi vagyonközösség jogcímén őt megillető részesedés megállapítása (Azért mert az örökös ezt nem ismerik el!) vagy cb) be nem jegyzett ingatlannal kapcsolatban az örökhagyó tulajdonjogának ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzése tárgyában bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban.

10 Halasztás [Hetv. 68. §] a) fontos okból azt bármelyik hagyatéki eljárásban érdekelt kéri (vö. Pp § kitűzött határnap előtt legkésőbb nyolc nappal előterjesztett, indokolt közös kérelmére), b) egyezség megkötése érdekében érdemesnek látszik, vagy c) tényállás további tisztázása miatt szükséges.

11 A hagyatéki eljárás megszüntetése [Hetv. 78. §]
A közjegyző az előtte folyamatban levő hagyatéki eljárást végzéssel akkor is megszünteti, ha öröklési bizonyítvány kiadását nem kérték és a) megszűnik az a körülmény, amelynek fennállása miatt a hagyaték leltározása e törvény alapján kötelező (pl. nagykorú lett a kiskorú) b) a hagyatéki leltár felvétele kérelemre történt és a kérelmező - több kérelmező esetén valamennyi kérelmező - e kérelmét a hagyatékátadó végzés meghozataláig visszavonta (pl.: ha leltározandó vagyontárgyat nem tud bejelenteni, akkor a kjö úgy tekinti, hogy kérelmét visszavonta)

12 Határozatok a hagyatéki eljárásban
A közjegyző nem ítélettel, hanem végzéssel határoz. Elnevezésében nem végzés, de hatályában azonos azzal az öröklési bizonyítvány. Teljes hatályú hagyatékátadó végzés ha a hagyaték átadásának nincs törvényes akadálya, és nincs öröklésjogi vita, illetve csak másodlagos öröklési vita merült fel és az igény előterjesztője (hagyatéki hitelező, kötelesrészt pénzben igénylő, kötelmi hagyományos) a teljes hatályú átadáshoz hozzájárul pénzösszeget a többi örökösként érdekelt biztosítékként közjegyzői letétbe helyez az örökösként érdekelt a hagyatékba tartozó ingatlanra az igény összege erejéig jelzálogjogot bejegyzését engedi

13 Az eljárás szakaszai (tárgyalás menete)
Ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés Ha a hagyatékot teljes hatállyal átadni nem lehet, hagyatékátadó végzésben meghatározott örökös jóhiszemű birtokos birtokosként a hagyatéki tárgyakat használhatja, de el nem idegenítheti és meg nem terhelheti a hagyaték teljes hatályú átadásáig, vagy a hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válásának megállapításáig. Az eljárás befejezését követő intézkedések hagyatékátadó végzés közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatot érint (cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, gépjármű- nyilvántartás, stb), akkor a közjegyző a nyilvántartást vezető hatóságot a végzés egy példányának megküldésével megkeresi a bejegyzés céljából.

14 Jogorvoslatok Rendes jogorvoslat Fellebbezés (törvényszék jár el)
Rendkívüli jogorvoslat Eljárás megismétlése (perújításhoz hasonló) Hagyatéki per ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül indítható (határidő elteltét követő 8. napig a közjegyzőnél igazolni kell)

15 Közvetítői eljárás (perelterelő eljárás)
Hagyatéki per igazolására nyitva álló határidő alatt - a per megindítása helyett –; végződhet egyezségként jóváhagyandó megállapodással Annak hiányában a meghosszabbított határidőn belül a hagyatéki per megindítható

16 Egyezség egyezség Ha az örökösként érdekelt és az öröklésben érdekelt más személy, a kieséses örökös, a hagyatéki hitelező, vagy az igénylő között létrejött egyezség. Élők közötti jogügylet, a hagyatékot az egyezség szerinti jogcímen szerző félnek adja át az örökös öröklés jogcímén történő közbenső jogszerzésének (!! pro viribus felelősség !!) megállapítása mellett (illeték vonzata [Itv. 10. § (1) bek. !!]). Az egyezséget a közjegyzőnek jóvá kell hagyni osztályos egyezség Az örökösként érdekeltek között kizárólag a hagyatéki vagyon tárgyaira vonatkozóan létrejött egyezség, amely nem minősül élők közötti jogügyletnek és a hagyatékot az egyezség alapján öröklés jogcímén kell átadni (illeték vonzata [Itv. 10. § (3) bek. !!]). Ezt az egyezséget nem kell a közjegyzőnek jóváhagyni

17 A hagyaték átadása tárgyalás nélkül
Ha az örökhagyó után végintézkedés nem maradt, a közjegyző a hagyatékot tárgyalás nélkül is átadhatja ha csak egy törvényes örökös van, ha az örökösként érdekeltek egyezően, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkoznak arról, hogy az örökhagyónak kizárólagos törvényes örökösei és a hagyaték átadását a törvényes öröklés rendje szerint kérik, vagy csatolják az iratokhoz a közöttük a hagyatékra vonatkozóan létrejött teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt olyan egyezséget, amelynek alapján a hagyaték átadható, a póthagyatéki eljárásban vagy ha az örökhagyó után csak olyan ingóság maradt, amelynek átadása az öröklési illeték alól mentes [tárgyi illetékmentesek, és nem alanyi]

18 Az özvegyi jog megváltása
A házastársat úgy kell tekinteni, mintha ő is gyermek volna özvegy, örökösként érdekelt a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig kérheti PK.84. özvegy által lakott lakásra nem lehet egyoldalúan kérni (de egyezséget köthetnek) Egyezséget a közjegyző hagyja jóvá Egyezség hiányában, ha az örökösök között öröklési jogi vita nincs, és a hagyaték teljes hatályú átadásának van helye, a közjegyző a megváltás kérdésében külön végzéssel dönt.

19 végrendeleti végrehajtó
örökhagyó végrendeletében nevezhet Nyilatkoznia kell a megbízatása elfogadásáról jegyző/közjegyző ennek megállapításáról végzést hoz, amelyben kioktatja a jogairól és kötelezettségeiről Öröklésben érdekelt jogállása illeti

20 Öröklési bizonyítvány
Öröklési rend igazolása céljából Hagyatéki vagyon hiányában (pl.: peres eljárásban jogutódlás megállapítása céljából) ! Közbenső öröklési bizonyítvány: Hagyatéki vagyon esetében, ha a kérelmező igazolja, hogy az öröklési rend tekintetében több, örökösként érdekelt között öröklési jogi vita nincs (a közjegyző a határozatához kötve van) Öröklési bizonyítvány tanúsítja: Ki, milyen jogcímen, milyen arányban örököl

21 Póthagyatéki eljárás Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy hagyatéki hitelezői igény esetén nincs helye, mert az eljárásnak akkor van helye, ha vagyontárgy kerül elő!!! A hitelezői igény nem vagyontárgy!!!

22 Köszönöm a figyelmet ! dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc
Bp. VIII. 1. sz. közjegyző, a MOKK jogi tudományos tanácsadója


Letölteni ppt "A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések