Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG. Öröklés • Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL: • végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.] • Kötelesrész iránti igény [7:76.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG. Öröklés • Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL: • végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.] • Kötelesrész iránti igény [7:76."— Előadás másolata:

1 HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG

2 Öröklés • Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL: • végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.] • Kötelesrész iránti igény [7:76. §]

3 Kiesés az öröklésből • Kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót – v.ö. Ptk. 600. § b) (nem jogképes szervezet, termőföld?) • A közös balesetben vagy más hasonló közös veszélyhelyzetben elhunyt személyek az egymás után történő öröklés tekintetében a halál beálltának sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők.

4 Öröklési jog felépítése • felcserélődött a végintézkedésre és a törvényes öröklésre vonatkozó szabályozás

5 Végintézkedés • Továbbra is biztosított a végintézkedési szabadság • Végrendelet: az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék [ua. mint PK 85. számú állásfoglalás]

6 Végrendelet fajtái • Közvégrendelet • VÁLTOZÁS: • kizárólag közjegyző előtt (bíróság már nem) • Konzulnak sincs okirat-szerkesztési hatásköre

7 Végrendelet fajtái • Írásbeli magánvégrendelet • VÁLTOZÁS: • Keltezés helye már nem kell • Több különálló lapból álló holográf végrendeletnek NEM kell minden lapját aláírni • Tanú személye (részlegesen úgy korlátozott cselekvőképes, hogy tanú NEM lehet (?)) • Tanúk együttes jelenlétében ismeri el magáénak az aláírását • Közreműködő definíciója: a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget (a lóti-futi ?).

8 Végrendelet fajtái • Jogi személynek rendelt juttatás ! BH 1996.152 • VÁLTOZÁS: • Nem lehet tanú a jogi személy tagja [és a részvényes örökös?], vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja és munkavállalója. Ilyen személy közreműködése a végrendelet megalkotásában a jogi személynek rendelt juttatást érvénytelenné teszi.

9 Végrendelet fajtái • Szóbeli végrendelet • VÁLTOZÁS: • az életet veszélyeztető helyzet nem teszi lehetővé írásbeli magánvégrendelet tételét [v.ö. 634. §] • jelnyelv

10 Végrendelet fajtái • Közös végrendelet – főszabály szerint továbbra is érvénytelen • VÁLTOZÁS: • Házastársaknak az életközösség [BH.1976.450] fennállása alatt készített, ugyanabba az okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, ha… KIVÉVE: gyermek születik • Érvénytelen a közös végrendeletbe foglalt rendelkezés egyoldalú visszavonása, ha azt a végrendelet kizárta, vagy arra a másik végrendelkező értesítése nélkül került sor

11 Végrendelet fajtái • Közjegyzőnél letett végrendelet • Visszavétellel hatályát veszti

12 Örökösnevezés • VÁLTOZÁS: • Utóörökös nevezés (ehhez szükséges „előörökös” nevezés is!) • ha az előörökös a házastárs [Ptk. 7:28. § (3) bek.], DE: a házastárs visszterhes rendelkezési jogát és a szokásos mértékű ajándéknál nem nagyobb értékre vonatkozó ingyenes adományozási jogát nem érinti. • ha az előörökös leszármazó a hagyaték megnyílásakor nem rendelkezik végrendelkezési képességgel, és meghal anélkül, hogy ezt a képességét megszerezte volna

13 Meghagyás • VÁLTOZÁS: • Van követelésre jogosult [v.ö. 642. § (1) – senki nem követelhet] • Ha nincs senki feljogosítva, akkor a végrendeleti végrehajtó, hagyatékban részesülő személyek

14 Öröklési szerződés • VÁLTOZÁS • Harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében

15 Törvényes öröklés • Házastárs öröklése leszármazó mellett (közösen lakott lakáson haszonélvezet); megváltási igény időbeli korlát nélkül! • Házastárs öröklése szülő mellett (közösen lakott lakás állagát, DE: 7:69. § (1)) • Kötelesrész • Kitagadási okok: 7:78. § f), g) és (3) bek. • Alapja: két éven belül megnyílt öröklés esetén az öröklési, tartási, életjáradéki, gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értéke • Mértéke: örökrész 1/3-a

16 Hatálybalépés 2013. évi CLXXVII. törvény [Ptké] • Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. öröklési jogot szabályozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után megnyílt öröklésre kell alkalmazni. • Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. végintézkedésre vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után kelt végintézkedésre kell alkalmazni

17 Speciális rendelkezések • a végrendelet érvényességét a keltének idején hatályos szabályok szerint kell elbírálni, KIVÉVE: A Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendelet érvényességét a Ptk. szabályai szerint kell elbírálni, ha a végrendelet a Ptk. szerint érvényes lenne és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg. • A Ptk. utóöröklésre vonatkozó rendelkezését a Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendeletre is alkalmazni kell, feltéve, hogy az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg. • Ha az öröklés a Ptk. hatálybalépése előtt nyílt meg, a végrendelet megtámadásának elévülésére a Ptk.-ban előírt ötéves határidőt a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani.

18 Speciális rendelkezések • A Ptk. szóbeli végrendelkezés feltételeire és szóbeli végrendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után tett szóbeli végrendelet esetén kell alkalmazni. • A Ptk. kitagadási okokra vonatkozó rendelkezéseit az örökhagyó Ptk. hatálybalépése után tett kitagadó nyilatkozatára kell alkalmazni. • Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

19 Köszönöm a figyelmet! Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence közjegyző www.akozjegyzo.hu


Letölteni ppt "HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG. Öröklés • Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL: • végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.] • Kötelesrész iránti igény [7:76."

Hasonló előadás


Google Hirdetések