Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bírósági végrehajtás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bírósági végrehajtás"— Előadás másolata:

1 A bírósági végrehajtás
Polgári eljárásjog előadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 A bírósági végrehajtás fogalma
- törvényben szabályozott nemperes eljárás, - amelyben állami vagy közhatalommal felruházott szerv, - elsődlegesen vagyoni kényszer alkalmazásával, - vagy érvényre juttatja az egyedi ügyben elismert alanyi jogot (kielégítési végrehajtás), - vagy előzetesen biztosítja az alanyi jog kikényszeríthetőségét (biztosítási végrehajtás) A bírósági végrehajtás

3 A bírósági végrehajtás jogforrásai
- Alaptörvény - Pp. - a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény – kódex - egyéb jogszabályok (pl évi LXXV. törvény, évi LXXXV. törvény) A bírósági végrehajtás

4 A bírósági végrehajtás szereplői
1. végrehajtó – végrehajtási cselekmények elvégzése a.) törvényszéki végrehajtó b.) önálló bírósági végrehajtó 2. bíróság – végrehajtás elrendelése, foganatosítása 3. közjegyző – végrehajtás elrendelése 4. felek: végrehajtást kérő – adós 5. egyéb szervek: gyámhatóság, rendőrség 6. egyéb személyek: szakértő, zárgondnok, ügygondnok A bírósági végrehajtás

5 A bírósági végrehajtás alapelvei
1. A Pp. általános alapelvei nem feltétlenül érvényesülnek! 2. saját alapelvek - fokozatosság - hitelezői érdek elsődlegessége A bírósági végrehajtás

6 A bírósági végrehajtás folyamata
1. végrehajtás elrendelése 1.1. végrehajtási kérelem 1.2. végrehajtható okirat kibocsátása 1.3. végrehajtó kijelölése 2. végrehajtás foganatosítása 2.1. végrehajtási költségek előlegezése 2.2. adós értesítése, felhívása önkéntes teljesítése 2.3. végrehajtási cselekmények 2.4. befolyt összeg kifizetése A bírósági végrehajtás

7 A végrehajtás elrendelésének feltételei
1. végrehajtandó határozat marasztalást tartalmaz, 2. végrehajtandó határozat jogerős vagy előzetesen végrehajtható 3. teljesítési határidő lejárt A bírósági végrehajtás

8 Végrehajtható okiratok: végrehajtási lap
1. Bíróság állítja ki: 1.1. perbíróság - polgári ügyben hozott marasztaló határozat - polgári ügyben jóváhagyott egyezség - jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvédi díj megfizetésére kötelező határozata - büntetőügyben hozott, polgári jogi igényt elbíráló határozat 1.2. adós lakóhelye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság - nem magyar közjegyző által kibocsátott jogerős európai fizetési meghagyás - külföldi bírósági határozat 1.3. adós lakóhelye szerinti törvényszék - választottbírósági határozat 2. Közjegyző állítja ki: - közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó határozat - közjegyző által jóváhagyott egyezség A bírósági végrehajtás

9 Végrehajtható okiratok: végrehajtási záradék
1. Bíróság állítja ki: - jegyző birtokvitában hozott pénzbeli marasztaló határozata - keresettel meg nem támadott munkáltatói fizetési felszólítás - ingatlan közös tulajdonának árveréssel megszüntetésére irányuló teljes bizonyító erejű magánokirat - békéltető testület, egészségügyi közvetítői tanács kötelező határozata 2. Közjegyző állítja ki: - közjegyzői okirat, amely tartalmazza a kötelezettségvállalást, a jogosult és kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, összegét és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét A bírósági végrehajtás

10 Végrehajtható okiratok: közvetlen bírósági letiltás
1. Kötelező: - végrehajtást kérő kérte - a végrehajtás tárgya tartásdíj, időszakos szolgáltatás, és a munkabér a követelést fedezi 2. Lehetséges: - a főkövetelés nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegét - indokolt A bírósági végrehajtás

11 Végrehajtható okiratok: közvetlen bírósági felhívás
Feltételei: 1. tartásdíjban marasztalás 2. jogosult kérelme A bírósági végrehajtás

12 Végrehajtó kijelölése, végrehajtási költségek előlegezése
A. Végrehajtó illetékessége: 1.) adós lakóhelye 2.) adós végrehajtható vagyontárgyának helye B. Végrehajtási költségek 1.) illeték (1% Ft) 2.) munkadíj (sávosan változik) 3.) költségtérítés 4.) behajtási jutalék A bírósági végrehajtás

13 Pénzkövetelés végrehajtásának folyamata
1. Végrehajtás munkabérre 2. Végrehajtás pénzintézetnél kezelt összegre 3. Ingó-végrehajtás 4. Ingatlan-végrehajtás A bírósági végrehajtás

14 Végrehajtás munkabérre
1. Végrehajtói letiltás: határidő csak tartásdíj esetében 2. Munkáltató készfizető kezessége 3. Csoportosítás: a.) 33% - 50 %: munkabér, nyugdíj b.) 33% - gyes, táppénz, családi pótlék, munkanélküli ellátás c.) mentesség: PhD ösztöndíj, fogyatékossági támogatás, törvényen alapuló tartásdíj, szociális segély A bírósági végrehajtás

15 Végrehajtás pénzintézetnél kezelt összegre
1. Bírósági átutalási végzés - más szabályok végrehajtási lap és záradék esetében! 2. Végrehajtói hatósági átutalási megbízás - meglepetés-hatás! 3. Közös szabályok - legkisebb öregségi nyugdíj összegét meg nem haladó rész: nem vonható végrehajtás alá (kivéve gyermektartásdíj 50 %) - legkisebb öregségi nyugdíj összegét meghaladó, de annak négyszeresét meg nem haladó rész: 50% vonható végrehajtás alá - legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresénél magasabb rész: a teljes összeg végrehajtás alá vonható A bírósági végrehajtás

16 A bírósági végrehajtás
Ingó-végrehajtás 1. Foglalás - határidő: 30 nap – 45 nap - becsérték megállapítása - lefoglalt vagyontárgy adós birtokában marad! Zár alá vétel is alkalmazható - végrehajtás alól mentes vagyontárgyak - különleges szabályok A bírósági végrehajtás

17 A bírósági végrehajtás
Ingó-végrehajtás 2. Értékesítés a.) árverés (hagyományos vagy elektronikus) főbb szabályok: Ki árverezhet? Kötelező előleg? Kikiáltási ár a becsérték 35%-ig szállítható le! Mikor kell a vételárat kifizetni? b.) árverésen kívüli eladás c.) ingóság átvétele végrehajtást kérő által A bírósági végrehajtás

18 Ingatlan-végrehajtás
1. Foglalás – 3 munkanap – végrehajtási jog ingatlan- nyilvántartásba bejegyzése 2. Értékesítés (csak elektronikus) – 45 napon belül a.) árverés (hagyományos vagy elektronikus) főbb szabályok: Ki árverezhet? Kötelező előleg? Kikiáltási ár a becsérték 50 vagy 70%-ig szállítható le! Mikor kell a vételárat kifizetni? Mikor kell az ingatlant az árverési vevő birtokába adni? b.) árverésen kívüli eladás c.) ingóság átvétele végrehajtást kérő által A bírósági végrehajtás

19 Végrehajtás során befolyt összeg kifizetése
1. végrehajtási költségek 2. gyermektartásdíj 3. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj 4. munkabér 5. büntetőeljárásban (szabálysértési eljárásban) az állam javára fizetendő összeg 6. köztartozás 7. egyéb követelés 8. rendbírság A bírósági végrehajtás

20 Meghatározott cselekmény végrehajtása
1. Foganatosítási módok: - pénzbírság - pénzbeni egyenértékre kötelezés - végrehajtást kérő feljogosítása a cselekmény elvégésére - rendőrség közreműködés 2. Ingóság kiadása – végrehajtható okiratot előzetesen nem kell postán megküldeni! 3. Gyermek átadása – gyámhatóság, rendőrség közreműködése 4. Lakásügyben hozott határozat végrehajtása 5. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése – nemperes eljárás A bírósági végrehajtás

21 Biztosítási végrehajtás
1. Általános feltételek: a.) végrehajtható okirat kiállítására még nincs mód b.) a követelés későbbi kielégítése veszélyben van 2. Különös feltételek: a.) házassági vagyonjogi kereset b.) szellemi tulajdonból származó igéby iránti kereset c.) követelés közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolt (választottbíróság is) d.) korlátlanul felelős tag – a társasággal szemben elrendelték a kielégítési végrehajtást 3. Intézkedések: a.) pénzkövetelés biztosítása b.) ingatlan zárlata A bírósági végrehajtás

22 Végrehajtás felfüggesztése
1. Kötelező - végrehajtást kérő kérelme alapján - zálogjogosult bekapcsolódás iránti kérelme 2. Lehetséges - adós kérelme alapján - végrehajtásban jogorvoslattal éltek - Pp. alapján: Perújítás, felülvizsgálati kérelem, alkotmányjogi panasz, végrehajtás megszüntetése iránti per, végrehajtási igényper A bírósági végrehajtás

23 Végrehajtás szünetelése
- végrehajtást kérő a költségeket nem előlegezte, - végrehajtást kérő megtagadta közreműködését, - adós személye nem állapítható meg, - adós a teljesítésre halasztást kapott, - adós meghalt, a végrehajtást kérő nem kérte a jogutódlás megállapítását - nincs lefoglalható vagyontárgy, vagy a lefoglalt vagyontárgyak értékesítése sikertelen volt - külön törvényi rendelkezés Nincs – egy kivétellel – szünetelés alapján megszűnés, de elévülés: 5 év! A bírósági végrehajtás

24 Végrehajtás megszüntetése
1. Végrehajtást elrendelő bíróság által: - végrehajtandó határozatot hatályon kívül helyezték vagy megváltoztatták 2. Végrehajtást foganatosító bíróság által: - végrehajtást kérő kérelmére + a megszüntetés más érdekét nem sérti + a végrehajtási költségeket rendezték A bírósági végrehajtás

25 Jogorvoslatok a végrehajtásban
1. A végrehajtás elrendelésével kapcsolatban - fellebbezés - végrehajtási lap visszavonása, végrehajtási záradék törlése iránti kérelem 2. A végrehajtás foganatosításával kapcsolatban - végrehajtási kifogás (végrehajtó cselekményeivel szemben) - fellebbezés (bírósági határozattal szemben) A bírósági végrehajtás

26 A bírósági végrehajtás
Köszönöm a figyelmet! A bírósági végrehajtás


Letölteni ppt "A bírósági végrehajtás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések