Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő,"— Előadás másolata:

1 A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények közhiteles tanúsítása -Perpótló -állam által elismert és kikényszeríthető alanyi jog érvényre juttatása

2 A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyző közhatalmi tevékenysége (Legfelsőbb Bíróság 3/2004 Polgári jogegységi határozat) Nemperes eljárások fajtái: -Klasszikus -Közjegyzői okiratok

3 A közjegyzői nemperes eljárások -Klasszikus -hagyatéki eljárás, -értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása, -előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése, -bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése közös megegyezés alapján, -elektronikus fizetési meghagyás, -végrehajtás elrendelése -Közjegyzői okiratok -Ügyleti okirat -Ténytanúsító okirat

4 Jogforrások -2008. évi XLV. törvény -A klasszikus nemperes eljárások általános szabályai, -Öt nemperes eljárás - a közjegyző előtti előzetes bizonyítás, -az igazságügyi szakértő kirendelés, -az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítás, -bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetés, -Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetés -1952. évi III. törvény -Egyes nemperes eljárások jogszabályai -2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról -Stb.

5 Előzetes bizonyítás -Célja (preservation of evidence) -Illetékesség -Kérelmező lakóhelye, székhelye -Bizonyítás tárgyának a helye -Eljárás költségei -Közjegyzői eljárási díj (14/1991 IM.r. szerinti összegben) -Bizonyítási eljárás költségei (szakértői díj, tanúdíj, stb) -Letéti számlán kell kezelni

6 Előzetes bizonyítás feltételei –Általános szabályok szerint nincs helye eljárásnak, ha –Kényszerintézkedés foganatosítása lenne szükséges –Hozzájáruló nyilatkozat hiányában, ha a bizonyítás –személyi szabadságát korlátozó, illetve testi épségének sérelmével járó vizsgálat tűrését tenné szükségessé –Kérelmezőtől eltérő személy hozzájárulása lenne szükséges vagy a kérelmezőtől eltérő személy birtokában lévő szemletárgy felmutatása, megfigyelése, vizsgálata lenne szükséges. [Kivéve ha az előzetes bizonyítás a Pp. 207. §-a alapján kérik] -speciális szabályok szerint, akkor sincs helye az eljárásnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban.

7 Előzetes bizonyítás feltételei –Az eljárásnak helye van, – Pp. 207. §-ában szabályozott esetekben, azaz akkor, ha –valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; –valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti; –valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli; –a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi (pl.: apasági per), –ha a kérelmezőnek bizonyíték beszerzéséhez - különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához - jogi érdeke fűződik.

8 Kérelem tartalma -Általános szabályok -az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, -a kérelem előterjesztésének indokait, a rövid tényállást, -az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat, -a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét) [A szakértő nevét NEM jelölheti meg] -Speciális szabályok -a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat, -azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak helye van, -az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmező szerint az eljárás lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, -a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét, -azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania -a Pp. 207. §-a szerinti esetekben az ellenfél nevét és lakóhelyét (székhelyét), ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek oka

9 Eljárás a kérelem beérkezése után -Kérelem megvizsgálása -Hiánypótlás, felhívás a közjegyzői díj és bizonyítási költségek fedezésére előreláthatóan szükséges összegek megfizetésére -A kérelmező által megjelölt ellenfél előzetes bizonyítás elrendelése tárgyában történő meghallgatása (észrevételezésre kiadás) -Szakértő kirendelése [Ki lehet szakértő?] / tanú meghallgatása / szemletárgy megvizsgálása -Szakértő díjmegállapító végzés (jogerőre emelkedés után intézkedés a kiutalás céljából) -ha a szakértő költségeinek fedezésére szükséges teljes összeg (különbözet esetén) bizalmi őrzésbe helyezése megtörtént az elkészített szakvéleményt ki kell adni -a szakértői véleményt bármelyik fél felhasználhatja. Azt kizárólag bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére küldheti meg, ha a megkereső törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére és megjelölte annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

10 „sui generis” eljárás, az igazságügyi szakértő kirendelése •Létező jogintézmény (2005. évi XLVIII. törvény) •Egyoldalú eljárás (nincs ellenfél, nincs meghallgatás) •A perben a másik fél kezdeményezheti a szakvélemény kiegészítését vagy más szakértő kijelölését

11 Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása •elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT értékpapír •Dematerializáltra nem lehet

12 Kérelmező •utolsó birtokos •akit az értékpapír alapján valamely jog illet •akit az értékpapír alapján valamely kötelezettség terhel

13 Illetékesség •bármelyik közjegyző illetékes

14 A kérelem tartalma •az értékpapír kiállítójának (kibocsátójának) neve, székhelye • az értékpapír lényeges tartalma (megnevezés, az általa megtestesített jog, követelés, ha rendelkezésére áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, sorozatszáma, sorszáma) •ha rendelkezésre áll, az értékpapír másolata

15

16

17 Hirdetményt követő intézkedések •Eljárás megszüntetése: –a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják, –magát az értékpapír birtokosaként megjelölő személy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelent be •Semmissé nyilvánítás: –a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt nem mutatták be, ÉS annak hollétére vonatkozó adatot sem jelentettek be

18 Végzések közlése •Kérelmezővel, •az értékpapír kiállítójával, •a központi értéktárral, •egyéb érdekelttel.

19 A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése •közösen kérelem •nincs olyan gyermek, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek •a bejegyzett élettársak a megszüntetés kérdéseiben közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.

20 Eljárás •Felek meghallgatása •meghallgatáson személyesen jelenlét kötelező, ennek hiánya az ELJÁRÁS és nem a kapcsolat megszüntetésével jár •A KAPCSOLATOT megszüntető végzést illetékes anyakönyvvezetőnek megküldi.

21 Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése •Nem összekeverendő a „bejegyzett élettársi kapcsolattal” •Kizárólag bizonyítási eszköz •Nincs családjogi (apasági vélelmet nem keletkeztet), öröklésjogi hatása

22 Eljárás •két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező közösen tett nyilatkozata, hogy élettársi kapcsolatban élnek •bármelyik élettárs nyilatkozata, hogy az élettársi kapcsolat nem áll fenn •Személyes jelenlét kötelező

23


Letölteni ppt "A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések