Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 2. Öröklési jog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 2. Öröklési jog."— Előadás másolata:

1 Polgári jog 2. Öröklési jog

2 Öröklés Általános szabályok
Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre (öröklés). Szabályozás teljessége – nem maradjon uratlan dolog - ha más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Öröklés fajtái: törvény vagy végintézkedés alapján (sorrendjük!)

3 Öröklés Általános szabályok Kiesés az öröklésből
a) aki az örökhagyó előtt meghal; b) aki a hagyatékot az öröklés megnyílásakor törvénynél fogva nem szerezheti meg; c) aki az öröklésre érdemtelen; d) aki lemondott az öröklésről; e) akit az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy kitagadott; f) aki az örökséget visszautasította. g) speciális szabályok a házastársa

4 Öröklés Érdemtelenség okai: a) aki az örökhagyó életére tört;
b) aki szándékos eljárásával az örökhagyó végakaratának szabad nyilvánítását megakadályozta, vagy annak érvényesítését meghiúsította, illetőleg ezek valamelyikét megkísérelte; c) aki a hagyatékban való részesülés céljából az örökhagyó után törvényes öröklésre jogosult vagy az örökhagyó végintézkedésében részesített személy életére tört. Nem vehető figyelembe: ha az örökhagyó megbocsát csak az hivatkozhat rá, aki a kiesés folytán maga örökölne

5 Öröklés Lemondás az öröklésről
Csak és kizárólag törvényes öröklés esetén Örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben Csak akkor hat ki a leszármazókra, ha a megállapodás kifejezetten így szól A kötelesrészről való lemondást is jelenti

6 Öröklés Speciális szabályok a házastársakra (törvényes öröklés esetére) Nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség nem állott fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. (csak az hivatkozhat rá, aki maga válna így örökössé) Az életközösség megszakadása előtt tett végintézkedés alapján nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség nem állott fenn, kivéve ha a körülményekből az következik, hogy az örökhagyó végintézkedését azért nem vonta vissza, mert házastársát az életközösség megszakadása ellenére is juttatásban kívánta részesíteni.

7 Törvényes öröklés Törvényes öröklés általános rendje
Törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl. Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi leszármazó helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek. Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

8 Törvényes öröklés Törvényes öröklés általános rendje
Leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó szülői örökölnek fejenként egyenlő részben. Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek olyan módon, mint a gyermek helyén annak leszármazói. Ha a kiesett szülőnek nincs leszármazója, egyedül a másik szülő, illetőleg annak leszármazói örökölnek.

9 Törvényes öröklés Törvényes öröklés általános rendje
Leszármazóknak, házastársnak, szülőknek és szülők leszármazóinak hiányában törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői. Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső szülő helyén ennek leszármazói. Ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, helyette nagyszülőpárja, ha pedig ez is kiesett, ennek helyén leszármazója örököl. Ha valamelyik nagyszülőpár kiesett, és helyükön leszármazójuk nem örökölhet, az egész hagyatékot a másik nagyszülőpár vagy ezek leszármazója örökli.

10 Törvényes öröklés Törvényes öröklés általános rendje
Ha sem az örökhagyó nagyszülője, sem a nagyszülőktől leszármazó nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői.

11 Törvényes öröklés Ági öröklés
Törvényes öröklés speciális fajtája, kivétel a főszabály alól, „hungaricum” Ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés vagy ingyenes juttatás útján hárult vagyontárgy ági öröklés alá esik. Ági öröklésnek van helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy ingyenesen szerzett vagyontárgyra is, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte vagy ingyenesen kapta.(bizonyítás)

12 Törvényes öröklés Ági öröklés
A szülő örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra. A kieső szülő helyén leszármazói a törvényes öröklés általános szabályai szerint örökölnek. Ha sem az ági vagyontárgyak öröklésére jogosult szülő, sem szülői leszármazó nincs, a nagyszülő, ha nagyszülő sincs, az örökhagyó távolabbi felmenője örökli azt a vagyontárgyat, amely róla vagy felmenőjéről hárult az örökhagyóra. Ha ági örökös nincs, az ági vagyontárgy az örökhagyó egyéb vagyonával esik egy tekintet alá.

13 Törvényes öröklés Kivételek az ági öröklés szabályai alól:
azon ági vagyontárgy, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg az ági vagyontárgy helyébe lépett vagy az ági vagyontárgy értékén vásárolt vagyontárgy a szokásos mértékű ajándékra. az örökhagyó halálakor meg nem levő (átruházott, veszendőbe ment, felélt stb.) ági vagyontárgy pótlásának vagy értéke megtérítésének nincs helye. tizenöt évi házasság után a túlélő házastárssal szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra ági öröklés címén nem lehet igényt támasztani.

14 Törvényes öröklés Ági örökség kiadása Természetben
Ha ez célszerűtlen, bíróság elrendelheti pénzbeli kiegyenlítését

15 Törvényes öröklés Házastárs haszonélvezeti joga (özvegyi jog)
Az örökhagyó házastársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl . Ha a házastárs új házasságot köt, haszonélvezeti joga megszűnik.

16 Törvényes öröklés Házastárs haszonélvezeti joga (özvegyi jog)
Korlátozása csak a leszármazók kérhetik. bármikor helye van, a korlátozás azonban csak olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a házastárs szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat, valamint saját vagyonát és munkájának eredményét is.

17 Törvényes öröklés Mind a házastárs, mind az örökösök kérhetik
Házastárs haszonélvezeti joga (özvegyi jog) Megváltása Mind a házastárs, mind az örökösök kérhetik A házastárs által lakott lakásra, az általa használt berendezési és felszerelési tárgyakra fennálló haszonélvezet megváltását nem lehet A házastársat a megváltásra kerülő vagyonból - természetben vagy pénzben - olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a leszármazókkal együtt örökölne. A hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés megnyílásától számított egy éven belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél kell kérni.

18 Törvényes öröklés Örökbefogadás esetén I. Örökbefogadott örököl
Az örökbefogadott - az örökbefogadás fennállása alatt - az örökbefogadó vér szerinti leszármazójaként örököl. Az örökbefogadás nem érinti az örökbefogadott törvényes öröklési jogát vér szerinti rokonai után. (kivéve: titkos örökbefogadás!)

19 Törvényes öröklés Örökbefogadás esetén II. Örökbefogadó örököl
leszármazó és házastárs hiányában az örökbefogadó, illetőleg annak rokonai örökölnek a törvényes öröklés szabályai szerint. ha az örökbefogadott után sem az örökbefogadó, sem annak rokona nem örököl, törvényes örökösök az örökbefogadott vér szerinti rokonai.

20 Törvényes öröklés Osztályrabocsátás Előfeltétel:
Több leszármazó közösen örököl Ebben az esetben mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette (kivéve: szokásos mértékű ajándékot, rászorult leszármazónak nyújtott tartást).

21 Törvényes öröklés Osztályrabocsátás számítási módja
A hagyaték, valamint az osztályrabocsátott ingyenes adományok tiszta értékének összeszámításával nyert együttes érték megfelelő arányos elosztása útján kell megállapítani az egy-egy örököstársnak jutó örökrészt, és abból le kell vonni az örököstárs által osztályrabocsátott értéket. Az érték megállapításánál az adomány juttatáskori értékét kell számításba venni.

22 Törvényes öröklés Osztályrabocsátás számítási módja
Ha az örököstárs által osztályrabocsátott érték eléri vagy meghaladja az örökrészének az osztályrabocsátott értékek figyelembevételével kiszámított értékét, őt a felosztásra kerülő hagyatéki vagyonból kielégítettnek kell tekinteni, a többletet azonban visszatéríteni nem köteles. Ilyen esetben a hagyatékot a többi örököstárs között a hagyatékban nem részesülő örököstársnak, valamint az ilyen örököstárs adományának figyelmen kívül hagyásával kell felosztani.


Letölteni ppt "Polgári jog 2. Öröklési jog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések