Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó Vira Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó Vira Sándor."— Előadás másolata:

1 előadó Vira Sándor

2 szgk Nem közösségi beszerzés, ha lakóhely magváltozással kapcsolatosan az újnak minősülő szgk-t átviszik egyik tagállamból a másikba. Ha egyidejűleg adómentességet alkalmaztak az értékesítésre (közösségi termékértékesítés jogcímen), akkor az előző szabály nem alkalmazandó. Az adómentesen másik tagállamból vásárolt szgk-t, ha visszajuttatják a értékesítés országába nem minősül értékesítésnek.

3 Nem áfa köteles a szolgáltatás, ha harmadik országban lakó nem adóalany személynek nyújtják
2013. jan. 1.től hosszútávú közlekedési eszköz bérbeadása. Kivétel kedvtelési célú hajók bérbeadásánál a teljesítési hely az, ahol azt ténylegesen a bérlő rendelkezésre bocsátják. 2015. jan. 1.-től a távközlési, rádió-és tv. műsor, valamint az elektronikus szolgáltatások adómentesek. (az elektronikus levélben történő kommunikáció nem elektronikus szolgáltatás) Nem új szabály! A HÉA 59. cikkben felsorolt szolgáltatások (Áfa 46. §) Nem új szabály!

4 Nem adóköteles a közösségi termékbeszerzés
Alanyi adómentes Mezőgazdasági kistermelő Kizárólag adólevonásra jogosító adómentes tevékenységet végzők esetében, még akkor is ha a szolgáltatásnyújtás okán közösségi adószámot kaptak. Ha a termékvásárlás során közlik az adószámot akkor adóköteles a közösségi beszerzésük. (Áfa 20. § (7) bek.)

5 Új adóalany 2137/85/EGK rendelet alapján létrehozott európai gazdasági egyesülés, ha terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt tagjainak vagy harmadik félnek. Mi az az európai gazdasági egyesülés? Az európai gazdasági egyesülés más vállalkozásoktól elsősorban rendeltetésében különbözik. Célja, hogy megkönnyítse és fejlessze tagjai tevékenységét, javítsa, fokozza eredményességüket, ugyanakkor az egyesülésnek nem lehet célja, hogy önmaga számára nyereséget érjen el. Elsődleges funkciója, hogy a közösségi piacon egyforma feltételek érvényesüljenek, megvalósuljon a tagállami határokon átnyúló kooperáció, illetve a kis- és közepes méretű vállalkozások számára hatékony és rugalmas együttműködési forma szülessen. A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesüléshez (röviden: ege) legalább két tag szükséges, akik külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. Az európai gazdasági egyesülést a Tanács július 25-i 2137/85/EGK rendelete intézményesítette. A Rendelet hazánk európai uniós csatlakozását követően automatikusan a belső jog részévé vált.

6 Étteremi vendéglátó-ipari szolgáltatás
Kész és félkész ételek és italok értékesítése, azonnali, helybeni fogyasztást lehetővé tevő körülmények között. Éttermi a szolgáltatás, ha a szolgáltató létesítményében történik a szolgáltatás Vendéglátó-ipari, ha azon kívül (cukrászda állásfoglalás felülvizsgálata a NAV által)

7 Elktronikus szolgálatás
Rendelet I. számú melléklete sorolja Nem elektronikus a következő szolgáltatás: Rádió tv. műsor Távközlési szolgáltatás Ha csak megrendelés és feldolgozás történik elektronikusan Cd-rom floppy és más hasonló adathordozó értékesítése Cd és audió kazetta értékesítés -ban történő tanácsadás Oktatás, ha csak a tananyagot küldik elektronikusan Offline adattárolás Internethez történő hozzáférés biztosítása Stb.

8 Szolgáltatásnak minősül
Ha kizárólag a megrendelő által rendelkezésre bocsájtott alkatrészeket szereljük össze. (ez eddig is nyilvánvaló volt)

9 opció A részvények és üzletrészek adás-vételéhez kapcsolódó opció szolgáltatásnyújtásnak minősül, adómentes és elkülönül az alapjául szolgáló ügyletektől.

10 Székhely fogalom Ilyenként bejelentett hely
Anomália esetén a központi irányítás helye (ahol a vezetők a döntéseket meghozzák) Postai cím nem lehet székhely, ha tényleges a címnek csak postázásban van szerepe.

11 Állandó telephely fogalom
Állandó telephely ugyanolyan funkciót tölt be mint a székhely a szolgáltatások teljesítési helyének megahatározásakor. A HÉA 44. cikk és az Áfa 37. § (1) bek vonatkozásában állandó telephely az a hely ahol a szolgáltatás fogadásához a személyi és tárgyi feltételek állandóan adottak Egyéb vonatkozásban (pl. nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás, vagy termékértékesítés esetében az értékesítéssel nem érintett telephely meghatározásakor), az állandó telephely az a hely ahol a szolgáltatás nyújtások teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. A közösségi adószámmal rendelkezés nem jelent állandó telephelyet.

12 Nem adóalanyok illetőségi kérdései a HÉA irányelv és az Áfa tv
Nem adóalanyok illetőségi kérdései a HÉA irányelv és az Áfa tv. vonatkozásában Lakcím a hatósági nyilvántartásba bejegyzett cím, vagy az adóhatóságnak ilyen címként megadott hely, kivéve ha az adtközlés ténylegesen nem felel meg a vóságnak. Szokásos tartózkodási hely: az a hely ahol a magánszemély személyes vagy szakmai kötődése miatt rendszeresen tartózkodik Itt nincs kimondva a 180 napos szabály!!!!!!!

13 Távértékesítés A illetve a EUR átlépése egy adott évben nem módosítja az átlépés előtt teljesített értékesítések teljesítési helyét. Az összeghatár átlépése módosítja viszont, annak az értékesítésnek a teljesíítési helyét amellyel átlépték a határt, az adott évi további értékesítések valamint a követő év értékesítéseinek teljesítési helyét

14 Közösségi termékbeszerzés
A közösségi termékbeszerzés adóterhét a rendeletetési ország szabályai szerint kell meghatározni. Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy esetleg a származási országban adómentes lenne a termékértékesítése.

15 Szolgáltatás igénybevevőjének jogállása
A nem adóalany jogi személy is adóalanynak minősül, ha közösségi adószámot kapott, vagy kellett volna kapnia azon okból, hogy a közösségi beszerzése meghaladta a EUR-t, vagy választotta az értékhatár alatt a közösségi beszerzés címén történő adózást.

16 Adóalanynak lehet tekinteni a közösségi vevőt
Ha rendelkezik közösségi adószámmal és ezt ellenőriztük Ha a vevő még nem kapott közösségi adószámot, akkor is adóalanynak tekinthető, ha az adóalanyiságát egyéb eszközzel ellenőrzi az értékesítő. Pl. adóhatósági igazolás, cégbejegyzés, stb.

17 3. országbeli adóalanyok
Harmadik országbeli adóalanyok adóalanyiságának ellenőrzése az adóalany adóhatósága által kiállított igazolással történhet elsősorban. Más hatóság által kiállított igazolás is elfogadható. Megfelelő igazolás lehet az általános kereskedelmi gyakorlatban elfogadott ellenőrzés eredményeképpen keletkezett adat pl. banki adatok.

18 Szolgáltatás igénybevevőjének adóalanyisága
Ellenőrizni szükséges, hogy a fellépő magánszemély a vásárolt szolgáltatást a kizárólag személyi szükségletei kielégítésére fordítja-e, mivel ekkor nem adóalany. Ennek ellenőrzése leginkább a szolgáltatás miben létében valósul meg pl. fodrász. Ha egy adott szolgáltatás a személyi szükségleteket és az adóalanyi szükségleteket egyaránt szolgálja, akkor az igénybevevőt adóalanynak kell tekinteni.

19 A szolgáltatást vásárló illetősége
A szolgáltatás igénybevevőjének illetőségét ellenőrizni szükséges, ha a teljesítési helyet az Áfa tv. 37. § (1) bek alapján kell megállapítani (HÉA 44. cikk). Az illetőség ellenőrzése a bemutatott közösségi adószámmal és kereskedelmi, banki adatokkal történhet. Ha a vevőnek több országban van telephelye és székhelye akkor a szolgáltatással leginkább érintett helyben kell az illetékességet meghatározni, vagyis ott adózik az igénybe vett szolgáltatás.

20 A leginkább érintett telephely meghatározása
A szolgáltatás nyújtó a nyújtott szolgáltatás jellegadó tartalma alapján próbálja az érintett telephelyet meghatározni. Figyelembe veszi a vevő közlését, és az egyéb pl. a szerződésben szereplő információkat. Ha nem köthető a szolgáltatás egyértelműen telephelyhez, akkor joggal lehet a székehelyet érintettnek tekinteni.

21 3. Országbeli nem adóalanyok illetősg ellenőrzése
A harmadik országbeli adóalanyok ellenőrzése leginkább a magányszemély adatainak ellenőrzésével történik. (pl. útlevél másolat, banki adat, stb.) Az illetőség ellenőrzésnek akkor van helye ha szolgáltatás nyújtás teljesítési hely szabályai alapján a vevő 3. országbeli lakhelyére tartózkodási helyére esik a teljesítési hely.

22 Garanciális szabály A szolgáltatás igénybevevőjének illetőségét (adóalany, nem adóalany), a teljesítés időpontjában kell vizsgálni. A korábbi és későbbi változások nincsenek hatással a teljesítési helyre. Kivéve ha nem jóhiszemű joggyakorlásról van szó.

23 Teljesítési hely szabályok értelmezése
Labdarúgó mérkőzés közvetítési jogának átengedése Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk Áfa visszatérítés ügyintézése Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk Temetési és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 37. § (2) bek. HÉA 45. cikk Szövegfordítás Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44.cikk, kivéve a harmadik országbeli nem adóalany igénybevevő esetén, akkor az ÁFA 46. § HÉA 59. cikk (harmadik országban teljesített)

24 Közvetítők által nyújtott szolgáltatások (ügynökök)
A közvetítők által nyújtott szolgáltatást az Áfa 37. § (1) és a 38. § alapján adózik HÉA 44. cikk és 46. cikk. Közvetítői szolgáltatásnak minősül akaár az eladó akár a vevő nevében és javára történő fellépés az ügylet során. A szállodai szolgáltatás közvetítése a hivatkozott jogszabály szerint történik (nem az ingatlannal kapcsolatos közvetítési szabály alkalmazandó)

25 Oktatási, kulturális, művészeti, sport, tudományos, szórakoztatási szolgáltatások
Ha belépődíj, jegy ellenében veszi igénybe az adóalany, akkor a teljesítési hely az a hely ahol ténylegesen történik az esemény. Ha nem erről van szó, akkor a 37. § (1) bekezdése alkalmazandó. Ha nem adóalany veszi igénybe akkor mindentől függetlenül az a teljesítési hely, ahol a szolgáltatás ténylegesen megvalósul.

26 Nem adóalanynak nyújtott összeszerelési szolgáltatás
Teljesítési hely az a hely ahol a tevékenységet ténylegesen kifejtik. Minden nem adóalanynak nyújtott ingóságon végzett munka teljesítési helye a tényleges munkavégzés helyszíne. Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk.

27 Éttermi vendéglátó-ipari szolgáltatás
Teljesítési hely ahol ténylegesen nyújtják Ha közlekedési eszközön nyújtják, akkor ha a közösség területére eső szakaszon nyújtják akkor a teljesítési hely az indulás helye. Ha 3. ország területén nyújtják úgy a teljesítési hely a tényleges vendéglátás helye. A helyet a szolgáltatás megkezdésének időpontjában kell vizsgálni.

28 Közlekedési eszközöknek minősülnek a bérbeadás szempontjából
Közúti járművek, gépkocsik, motorkrékpárok, biciklik, triciklik. Lakókocsik. Pótkocsik Vasúti kocsik Hajók Repülők Beteg és áruszállító jármű Mezőgazdasági vontatók és egyéb mezgazd. járművek Mechanikus vagy elektronikus hajtású kerekesszék. A tartósan helyhez kötött jármű és a konténer nem közlekedési eszköz.

29 Közlekedési eszköz bérbeadása
Adóalanynak és nem adóalanynak történő rövid távú bérbeadás esetén az eszköz rendelkezésre bocsátásának a helye. A hosszú távú bérbeadás teljesítési helye adóalany bérlő esetében az igénybevevő letelepedése, nem adóalany esetében a bérbeadó letelepedése. 2013.jan. 1.-től a nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadás teljesítési helye a nem adóalany bérlő illetőségi országa. A bérlet időtartamát a szerződés alapján kell meghatározni, de ez olyan vélelem ami bizonyítékok alapján megdönthető. A rövidtávú szerződés vis maior miatti túllépése nem eredményezi a szerződés hosszának a túllépését. A hosszú távú bérletet megelőző rövidtávú bérlet időtartama nem kérdőjelezhető meg, ha rendeletetés szerű a joggyakorlás. A több rövidtávú szerződés folyamatosan követi egymást egyazon jármű esetében, úgy a rövidtávú szerződések időtartamát össze kell számolni.

30 Adóalap egységesítés Ha a fizetés módjára való tekintettel (pl. hitel vagy bankkártya) plusz összeget követel az eladó, akkor a plusz összeg beletartozik az termék vagy a szolgáltatás adó alapjába.

31 adómérték A szállodai szolgáltatás kedvezményes adókulcsával adózik a kempingekben felállított sátrak és lakókocsik bérleti díja, vagy más mobil házak bérbeadása.

32 adómentesség Szakmai továbbképzések a képzés hosszától függetlenül adómentesek, ha akreditált intézmény nyújtja. Jelentős bizonytalanság!

33 adómentesség Adómentes az a fuvarozási szolgáltatás is ami a lakóhely megváltozásával kapcsolatos importhoz kapcsolódik. Útipoggyászban kivitt termékre az adómentesség akkor vonatkozik, ha egy számlában szereplő termékek ára meghaladja a 175 EUR összeget (összeszámítási szabály)

34 adólevonás Import esetében a levonási jog tárgyi feltétele a elektronikus igazolás, ha valamely tagállam bevezeti a vámalakiságra az elektronikus bonyolítást.

35

36


Letölteni ppt "Előadó Vira Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések