Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó Vira Sándor. szgk • Nem közösségi beszerzés, ha lakóhely magváltozással kapcsolatosan az újnak minősülő szgk-t átviszik egyik tagállamból a másikba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó Vira Sándor. szgk • Nem közösségi beszerzés, ha lakóhely magváltozással kapcsolatosan az újnak minősülő szgk-t átviszik egyik tagállamból a másikba."— Előadás másolata:

1 előadó Vira Sándor

2 szgk • Nem közösségi beszerzés, ha lakóhely magváltozással kapcsolatosan az újnak minősülő szgk-t átviszik egyik tagállamból a másikba. • Ha egyidejűleg adómentességet alkalmaztak az értékesítésre (közösségi termékértékesítés jogcímen), akkor az előző szabály nem alkalmazandó. • Az adómentesen másik tagállamból vásárolt szgk-t, ha visszajuttatják a értékesítés országába nem minősül értékesítésnek.

3 Nem áfa köteles a szolgáltatás, ha harmadik országban lakó nem adóalany személynek nyújtják • 2013. jan. 1.től hosszútávú közlekedési eszköz bérbeadása. Kivétel kedvtelési célú hajók bérbeadásánál a teljesítési hely az, ahol azt ténylegesen a bérlő rendelkezésre bocsátják. • 2015. jan. 1.-től a távközlési, rádió-és tv. műsor, valamint az elektronikus szolgáltatások adómentesek. (az elektronikus levélben történő kommunikáció nem elektronikus szolgáltatás) Nem új szabály! • A HÉA 59. cikkben felsorolt szolgáltatások (Áfa 46. §) Nem új szabály!

4 Nem adóköteles a közösségi termékbeszerzés • Alanyi adómentes • Mezőgazdasági kistermelő • Kizárólag adólevonásra jogosító adómentes tevékenységet végzők esetében, még akkor is ha a szolgáltatásnyújtás okán közösségi adószámot kaptak. • Ha a termékvásárlás során közlik az adószámot akkor adóköteles a közösségi beszerzésük. (Áfa 20. § (7) bek.)

5 Új adóalany • 2137/85/EGK rendelet alapján létrehozott európai gazdasági egyesülés, ha terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt tagjainak vagy harmadik félnek. • Mi az az európai gazdasági egyesülés? • Az európai gazdasági egyesülés más vállalkozásoktól elsősorban rendeltetésében különbözik. Célja, hogy megkönnyítse és fejlessze tagjai tevékenységét, javítsa, fokozza eredményességüket, ugyanakkor az egyesülésnek nem lehet célja, hogy önmaga számára nyereséget érjen el. • Elsődleges funkciója, hogy a közösségi piacon egyforma feltételek érvényesüljenek, megvalósuljon a tagállami határokon átnyúló kooperáció, illetve a kis- és közepes méretű vállalkozások számára hatékony és rugalmas együttműködési forma szülessen. • A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesüléshez (röviden: ege) legalább két tag szükséges, akik külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. Az európai gazdasági egyesülést a Tanács 1985. július 25-i 2137/85/EGK rendelete intézményesítette.Tanács 1985. július 25-i 2137/85/EGK rendelete • A Rendelet hazánk európai uniós csatlakozását követően automatikusan a belső jog részévé vált.

6 Étteremi vendéglátó-ipari szolgáltatás • Kész és félkész ételek és italok értékesítése, azonnali, helybeni fogyasztást lehetővé tevő körülmények között. • Éttermi a szolgáltatás, ha a szolgáltató létesítményében történik a szolgáltatás • Vendéglátó-ipari, ha azon kívül • (cukrászda állásfoglalás felülvizsgálata a NAV által)

7 Elktronikus szolgálatás • Rendelet I. számú melléklete sorolja • Nem elektronikus a következő szolgáltatás: • Rádió tv. műsor • Távközlési szolgáltatás • Ha csak megrendelés és feldolgozás történik elektronikusan • Cd-rom floppy és más hasonló adathordozó értékesítése • Cd és audió kazetta értékesítés • E-mail-ban történő tanácsadás • Oktatás, ha csak a tananyagot küldik elektronikusan • Offline adattárolás • Internethez történő hozzáférés biztosítása • Stb.

8 Szolgáltatásnak minősül • Ha kizárólag a megrendelő által rendelkezésre bocsájtott alkatrészeket szereljük össze. (ez eddig is nyilvánvaló volt)

9 opció • A részvények és üzletrészek adás-vételéhez kapcsolódó opció szolgáltatásnyújtásnak minősül, adómentes és elkülönül az alapjául szolgáló ügyletektől.

10 Székhely fogalom • Ilyenként bejelentett hely • Anomália esetén a központi irányítás helye (ahol a vezetők a döntéseket meghozzák) • Postai cím nem lehet székhely, ha tényleges a címnek csak postázásban van szerepe.

11 Állandó telephely fogalom • Állandó telephely ugyanolyan funkciót tölt be mint a székhely a szolgáltatások teljesítési helyének megahatározásakor. • A HÉA 44. cikk és az Áfa 37. § (1) bek vonatkozásában állandó telephely az a hely ahol a szolgáltatás fogadásához a személyi és tárgyi feltételek állandóan adottak • Egyéb vonatkozásban (pl. nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás, vagy termékértékesítés esetében az értékesítéssel nem érintett telephely meghatározásakor), az állandó telephely az a hely ahol a szolgáltatás nyújtások teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. • A közösségi adószámmal rendelkezés nem jelent állandó telephelyet.

12 Nem adóalanyok illetőségi kérdései a HÉA irányelv és az Áfa tv. vonatkozásában • Lakcím a hatósági nyilvántartásba bejegyzett cím, vagy az adóhatóságnak ilyen címként megadott hely, kivéve ha az adtközlés ténylegesen nem felel meg a vóságnak. • Szokásos tartózkodási hely: az a hely ahol a magánszemély személyes vagy szakmai kötődése miatt rendszeresen tartózkodik • Itt nincs kimondva a 180 napos szabály!!!!!!!

13 Távértékesítés • A 35.000 illetve a 100000 EUR átlépése egy adott évben nem módosítja az átlépés előtt teljesített értékesítések teljesítési helyét. • Az összeghatár átlépése módosítja viszont, annak az értékesítésnek a teljesíítési helyét amellyel átlépték a határt, az adott évi további értékesítések valamint a követő év értékesítéseinek teljesítési helyét

14 Közösségi termékbeszerzés • A közösségi termékbeszerzés adóterhét a rendeletetési ország szabályai szerint kell meghatározni. Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy esetleg a származási országban adómentes lenne a termékértékesítése.

15 Szolgáltatás igénybevevőjének jogállása • A nem adóalany jogi személy is adóalanynak minősül, ha közösségi adószámot kapott, vagy kellett volna kapnia azon okból, hogy a közösségi beszerzése meghaladta a 10 000 EUR-t, vagy választotta az értékhatár alatt a közösségi beszerzés címén történő adózást.

16 Adóalanynak lehet tekinteni a közösségi vevőt • Ha rendelkezik közösségi adószámmal és ezt ellenőriztük • Ha a vevő még nem kapott közösségi adószámot, akkor is adóalanynak tekinthető, ha az adóalanyiságát egyéb eszközzel ellenőrzi az értékesítő. Pl. adóhatósági igazolás, cégbejegyzés, stb.

17 3. országbeli adóalanyok • Harmadik országbeli adóalanyok adóalanyiságának ellenőrzése az adóalany adóhatósága által kiállított igazolással történhet elsősorban. • Más hatóság által kiállított igazolás is elfogadható. • Megfelelő igazolás lehet az általános kereskedelmi gyakorlatban elfogadott ellenőrzés eredményeképpen keletkezett adat pl. banki adatok.

18 Szolgáltatás igénybevevőjének adóalanyisága • Ellenőrizni szükséges, hogy a fellépő magánszemély a vásárolt szolgáltatást a kizárólag személyi szükségletei kielégítésére fordítja-e, mivel ekkor nem adóalany. • Ennek ellenőrzése leginkább a szolgáltatás miben létében valósul meg pl. fodrász. • Ha egy adott szolgáltatás a személyi szükségleteket és az adóalanyi szükségleteket egyaránt szolgálja, akkor az igénybevevőt adóalanynak kell tekinteni.

19 A szolgáltatást vásárló illetősége • A szolgáltatás igénybevevőjének illetőségét ellenőrizni szükséges, ha a teljesítési helyet az Áfa tv. 37. § (1) bek alapján kell megállapítani (HÉA 44. cikk). • Az illetőség ellenőrzése a bemutatott közösségi adószámmal és kereskedelmi, banki adatokkal történhet. • Ha a vevőnek több országban van telephelye és székhelye akkor a szolgáltatással leginkább érintett helyben kell az illetékességet meghatározni, vagyis ott adózik az igénybe vett szolgáltatás.

20 A leginkább érintett telephely meghatározása • A szolgáltatás nyújtó a nyújtott szolgáltatás jellegadó tartalma alapján próbálja az érintett telephelyet meghatározni. • Figyelembe veszi a vevő közlését, és az egyéb pl. a szerződésben szereplő információkat. • Ha nem köthető a szolgáltatás egyértelműen telephelyhez, akkor joggal lehet a székehelyet érintettnek tekinteni.

21 3. Országbeli nem adóalanyok illetősg ellenőrzése • A harmadik országbeli adóalanyok ellenőrzése leginkább a magányszemély adatainak ellenőrzésével történik. (pl. útlevél másolat, banki adat, stb.) • Az illetőség ellenőrzésnek akkor van helye ha szolgáltatás nyújtás teljesítési hely szabályai alapján a vevő 3. országbeli lakhelyére tartózkodási helyére esik a teljesítési hely.

22 Garanciális szabály • A szolgáltatás igénybevevőjének illetőségét (adóalany, nem adóalany), a teljesítés időpontjában kell vizsgálni. A korábbi és későbbi változások nincsenek hatással a teljesítési helyre. Kivéve ha nem jóhiszemű joggyakorlásról van szó.

23 Teljesítési hely szabályok értelmezése • Labdarúgó mérkőzés közvetítési jogának átengedése Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk • Áfa visszatérítés ügyintézése Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk • Temetési és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 37. § (2) bek. HÉA 45. cikk • Szövegfordítás Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44.cikk, kivéve a harmadik országbeli nem adóalany igénybevevő esetén, akkor az ÁFA 46. § HÉA 59. cikk (harmadik országban teljesített)

24 Közvetítők által nyújtott szolgáltatások (ügynökök) • A közvetítők által nyújtott szolgáltatást az Áfa 37. § (1) és a 38. § alapján adózik HÉA 44. cikk és 46. cikk. • Közvetítői szolgáltatásnak minősül akaár az eladó akár a vevő nevében és javára történő fellépés az ügylet során. • A szállodai szolgáltatás közvetítése a hivatkozott jogszabály szerint történik (nem az ingatlannal kapcsolatos közvetítési szabály alkalmazandó)

25 Oktatási, kulturális, művészeti, sport, tudományos, szórakoztatási szolgáltatások • Ha belépődíj, jegy ellenében veszi igénybe az adóalany, akkor a teljesítési hely az a hely ahol ténylegesen történik az esemény. Ha nem erről van szó, akkor a 37. § (1) bekezdése alkalmazandó. • Ha nem adóalany veszi igénybe akkor mindentől függetlenül az a teljesítési hely, ahol a szolgáltatás ténylegesen megvalósul.

26 Nem adóalanynak nyújtott összeszerelési szolgáltatás • Teljesítési hely az a hely ahol a tevékenységet ténylegesen kifejtik. • Minden nem adóalanynak nyújtott ingóságon végzett munka teljesítési helye a tényleges munkavégzés helyszíne. Áfa 37. § (1) bek. HÉA 44. cikk.

27 Éttermi vendéglátó-ipari szolgáltatás • Teljesítési hely ahol ténylegesen nyújtják • Ha közlekedési eszközön nyújtják, akkor ha a közösség területére eső szakaszon nyújtják akkor a teljesítési hely az indulás helye. • Ha 3. ország területén nyújtják úgy a teljesítési hely a tényleges vendéglátás helye. • A helyet a szolgáltatás megkezdésének időpontjában kell vizsgálni.

28 Közlekedési eszközöknek minősülnek a bérbeadás szempontjából • Közúti járművek, gépkocsik, motorkrékpárok, biciklik, triciklik. Lakókocsik. • Pótkocsik • Vasúti kocsik • Hajók • Repülők • Beteg és áruszállító jármű • Mezőgazdasági vontatók és egyéb mezgazd. járművek • Mechanikus vagy elektronikus hajtású kerekesszék. • A tartósan helyhez kötött jármű és a konténer nem közlekedési eszköz.

29 Közlekedési eszköz bérbeadása • Adóalanynak és nem adóalanynak történő rövid távú bérbeadás esetén az eszköz rendelkezésre bocsátásának a helye. • A hosszú távú bérbeadás teljesítési helye adóalany bérlő esetében az igénybevevő letelepedése, nem adóalany esetében a bérbeadó letelepedése. • 2013.jan. 1.-től a nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadás teljesítési helye a nem adóalany bérlő illetőségi országa. • A bérlet időtartamát a szerződés alapján kell meghatározni, de ez olyan vélelem ami bizonyítékok alapján megdönthető. • A rövidtávú szerződés vis maior miatti túllépése nem eredményezi a szerződés hosszának a túllépését. • A hosszú távú bérletet megelőző rövidtávú bérlet időtartama nem kérdőjelezhető meg, ha rendeletetés szerű a joggyakorlás. • A több rövidtávú szerződés folyamatosan követi egymást egyazon jármű esetében, úgy a rövidtávú szerződések időtartamát össze kell számolni.

30 Adóalap egységesítés • Ha a fizetés módjára való tekintettel (pl. hitel vagy bankkártya) plusz összeget követel az eladó, akkor a plusz összeg beletartozik az termék vagy a szolgáltatás adó alapjába.

31 adómérték • A szállodai szolgáltatás kedvezményes adókulcsával adózik a kempingekben felállított sátrak és lakókocsik bérleti díja, vagy más mobil házak bérbeadása.

32 adómentesség • Szakmai továbbképzések a képzés hosszától függetlenül adómentesek, ha akreditált intézmény nyújtja. • Jelentős bizonytalanság!

33 adómentesség • Adómentes az a fuvarozási szolgáltatás is ami a lakóhely megváltozásával kapcsolatos importhoz kapcsolódik. • Útipoggyászban kivitt termékre az adómentesség akkor vonatkozik, ha egy számlában szereplő termékek ára meghaladja a 175 EUR összeget (összeszámítási szabály)

34 adólevonás • Import esetében a levonási jog tárgyi feltétele a elektronikus igazolás, ha valamely tagállam bevezeti a vámalakiságra az elektronikus bonyolítást.

35

36


Letölteni ppt "Előadó Vira Sándor. szgk • Nem közösségi beszerzés, ha lakóhely magváltozással kapcsolatosan az újnak minősülő szgk-t átviszik egyik tagállamból a másikba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések