Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23.

2 Mt. II. rész A munkaviszony A munkaviszony alanyai: –Munkavállaló Természetes személy, életkori határok 16. (15. tanszünetben) éves, kivéve: egyes kulturális, művészeti stb. –a munkaviszony egyes típusaiban sajátos jogok, kötelezettségek megjelenése: fiatal mv. Szerződéskötési önállóság: –Saját nyilatkozattal létesített munkaviszony 18. év alatt –Cselekvőképtelenek AB 39/2011. (V. 31.) határozat szerinti mulasztásos törvénysértés –Eltérő megállapodás: -

3 A munkaviszony létesítése A munkaszerződés: kizárólagos jogalapja a munkaviszony. Gt. 24. § szerinti választás önmagában munkajogviszonyt nem keletkeztet. KELL megállapodás: a tisztségviselő e pozícióját munkaviszonyban látja el + legalább alapbér+munkakör A munkaszerződés def. (függő munka): elhatárolás egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól –Utasítás szerinti munkavégzés –Foglalkoztatási, bérfizetési kötelezettség Munkaszerződés eltérési lehetőség – eltérő rendelkezés hiányában – a munkavállaló javára lehetséges A munkaszerződés érvényességének kelléke az írásbeliség /ld még 23. § (1) átadás/ Munkáltató gondoskodik, elmulasztása miatt érvénytelenségre a mv. csak 30 napon belül hivatkozhat

4 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 91/533/EGK irányelv szerint Munkaviszony kezdetétől 15 napon belül írásban (részben hivatkozással) –napi munkaidő –alapbéren túli munkabér, egyéb juttatások –bér elszámolás módja, bérfizetés gyakorisága, kifizetés napja –munkakörbe tartozó feladatok –rendes szabadság mértéke, számításának módja, kiadása –irányadó felmondási idő megállapításának szabályai –KSZ hatálya –munkáltatói jogkör gyakorlója

5 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége- puhítások 15 napon belüli megszűnés esetén (igazolásokkal) –utolsó munkában töltött napon –3 munkanapon belül Munkáltató adataiban, fentiekben történő változás esetén 15 napon belül NINCS tájékoztatási kötelezettség (kivéve munkáltatói jogkör gyakorlója) –Msz alapján a munkaviszony az egy hónapot –Munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg

6 A munkaviszony kezdete Munkaszerződésben (hiányában: a megkötést követő nap) Megkötés-létrejötte közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná. Elállás joga (bármely fél): ha a megkötést követően körülményei lényeges változása miatt a teljesítés lehetetlen, vagy aránytalan sérelemmel járna (pl: üzletbezárás)

7 A munkaszerződés teljesítése Alapvető kötelezettségek (munkáltató) –Msz és szabályok szerinti foglalkoztatás (kv: eltérő megállapodás pl. távmunka) –Indokolt költségek megtérítése –A mv. testi alkata, fejlettségének megfelelő munka –Biztonságos munkavégzés követelményei, munkaköri orvosi alkalmassági vizsg. –Fogyatékkal élők-feltételek biztosítása –Hiv. 6. § (4) általános magatartási szabályok: tájékoztatási kötelezettség: tény, adat, körülmény, ismeret, képzés –Költségtérítések szabályai Korm.r.

8 A munkaszerződés teljesítése Alapvető kötelezettségek (munkavállaló) –Előírt helyen, időben, munkára képes állapotban megjelenni –Munkaidő alatt – munkavégzés céljából munkára képes állapotban – rendelkezésre állni –Személyes munkavégzési kötelezettség –Minőségi elemek: szakértelem, gondosság, előírások, szokások –Megfelelő magatartás (jogviszony bizalmi jellege) de 8. § (1) jogos gazdasági érdek figyelembe vétele, és 228. § versenytilalmi megállapodás –Együttműködési kötelezettség –Tájékoztatási kötelezettség /6. § (4)/ –Borravaló, hálapénz – a munkáltató előzetes hozzájárulása alapján (de munkabér erre tekintettel nem csökkenthető)

9 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Egyoldalú intézkedéssel - Más munkakör, munkahely, munkáltató Összesen 44 munkanap, vagy 352 óra (nem variálható) - várható tartalmáról tájékoztatni kell - Munkáltató jogkör gyakorlása automatikusan nem változik, de biz. képviselettel megbízható (20. §) - Kártérítési felelősség egyetemleges a munkavállalóval szemben! - Más helységben csal hozzájárulásával: várandós, ill. a gyermeke 3 éves koráig 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevelő hozzátartozójának tartós, személyes gondozása Díjazás: az ellátott munkakör díja, de legalább alapbére

10 A munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének jogkövetkezményei KSZ, vagy munkaszerződés –Kötelességszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmény –Munkaviszonnyal összefüggő, határozott időre szóló-a mv. személyét, méltóságát nem sértő –Vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény max. 1 havi alapbér –Alkalmazhatósága: 15nap/1 év/elévülésig –Intézkedés írásban és indoklással –Ugyanazon ok nem lehet a rendes/rk felmondás indoka

11 Munkaszerződés módosítása Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: –Teljes, vagy részmunkaidős –Távmunka –Határozatlan idejű foglalkoztatási lehetőségekről mv. ajánlatára 15 napon belül munkáltatói válasz Fizetés nélküli szabadság (gy gond.) után a mv. kérésére a napi munkaidő felének megfelelő részmunkaidőre módosítási kötelezettség

12 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Átalakított megszüntetési struktúra Korábban a legtöbb jogvita tárgyköre Megszűnés esetei bővülnek Felmondási védelmek csoportosítása: –nem is közölhető, –közölhető, de a felmondási idő csak a védelem után kezdődhet Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeinek változása Rendkívüli felmondás helyett azonnali hatályú felmondás jogintézménye

13 Munkaviszony megszűnése Átvevő munkáltató nem e tv. hatálya alatt –15 nappal korábban írásos tájékoztatás Egyéb: –pl. több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók száma egyre csökken

14 Munkaviszony megszüntetése Érvényességi kellék: írásban Erre irányuló jognyilatkozat, megállapodás: –Közös megegyezés –Felmondás –Azonnali hatályú felmondás Írásban, elmaradása jogellenes megszüntetés! Érvénytelen az a megállapodás, amely valamely megszüntetésre irányuló jogot kizár!

15 Munkaviszony megszüntetése Felmondási tilalmak (abszolút tilalom, a közlés tilos): –Várandósság –Szülési szabadság –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (nem a gy 3 éves koráig)(ha mindkét szülő igénybe veszi, az anyát illeti meg) –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolg. telj. –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó –ÜT elnök ÜT egyetértés szükséges –Szakszervezeti tisztségviselő (közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével) Előzetes munkavállalói bejelentés szükséges! –Várandósság –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

16 Munkaviszony megszüntetése Felmondási korlátozás megváltozása (öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 év): –Különösen indokolt eset helyett munkavállaló magatartása (ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (ld. mint azonnali hatályú felmondás) + –Munkavállaló képességei, munkaáltató működése okkal is felmondható, ha nincs megfelelő(képesség, végzettség, gyakorlat) munkakör, vagy az ajánlatot a munkavállaló elutasítja

17 Munkaviszony megszüntetése Munkáltató határozott idejű mv. felmondás: –Felszámolás, csődeljárás alatt –Munkavállaló képességei okán –Fenntartása elháríthatatlan külső okból lehetetlen Határozatlan idejű nem indoklásköteles, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

18 Munkaviszony megszüntetése Munkavállaló felmondása –Határozatlan: nem indoklásköteles –Határozott: indokolni kell

19 Munkaviszony megszüntetése Felmondási idő: Kezdete: a közlést követő nap, de lehet későbbi is DE az alábbiak lejáratát követő nap legkorábban(nincs 15/30 napos késleltetés): –Betegség miatt kk. de max. a bsz. lejáratát követő 1 év –Beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség –Hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélkül szabadság

20 Munkaviszony megszüntetése Azonnali hatályú megszüntetés: - munkavállaló részéről: jár a felmentési időre járó távolléti díj és a végkielégítés Indoklás nélküli azonnali hatályú megszüntetések esetei: - próbaidő alatt bármely fél - munkáltató a határozott idő lejárata esetén (hátralévő időre, max 12 hó távolléti díj)

21 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Eljárás (mint korábban): –Átadás átvételi kötelezettség (feltételek munkáltató) –Elszámolási kötelezettség: Felmondás: utolsó munkában töltött napon Egyéb esetekben: 3 munkanapon belül Értékelés: –Munkavállaló kérelmére, írásban –Csak az egy éven túli munkaviszonyban kötelező –Megszűnéskor, illetve utána max. 1 évig

22 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: Munkáltatói: –Okozott kár megtérítése (elmaradt jövedelem jogcímen max. 12 havi távolléti díj) –Végkielégítést fizet: Ha jogellenesen nem felmondással szüntette meg Felmondáskor nem fizetett végkielégítést –Ha a munkavállalónak nem volt kára, követelheti a felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget is

23 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: –Megszűnés napja a jognyilatkozat közlésekori! –Bíróság helyreállítja a jogviszonyt, de csak a munkavállaló kérésére: Egyenlő bánásmód követelményében ütközik Felmondással a várandósság, szülési szabadság, gyermek gond fiz nélküli szab, repr, kezelés Ha a munkavállaló munkavállalói képviselő Választott szakszervezeti képviselő Sikeresen megtámadott közös megegyezés

24 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: Munkavállalói: –Akkor is e szabályok alkalmazandók, ha a mv. nem teljesíti munkakör átadási kötelezettségét –Felmondási időre járó távolléti díj fizetendő –Határozott idejű munkaviszony jogellenes felmondása esetén a hátralévő időre számított, max. 3 hó távolléti díjnak megfelelő összeg fizetendő (ezen felül a munkáltató igényelhet kártérítést max. 12 havi távolléti díjat)


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések