Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit, hogyan, mikortól az új Mt-ben? A végleges munkajogi kódex hatályba lépés előtt 2012. június 27-28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit, hogyan, mikortól az új Mt-ben? A végleges munkajogi kódex hatályba lépés előtt 2012. június 27-28."— Előadás másolata:

1 Mit, hogyan, mikortól az új Mt-ben? A végleges munkajogi kódex hatályba lépés előtt 2012. június 27-28.

2 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják.

3 Három törvény követendő… 2012-ben 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2012. évi …. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról (T7415 törvényjavaslat a továbbiakban Mth.)

4 A hatályba léptető törvény (T7415) Szerkezete: –1. § - 19. § Első rész Átmeneti rendelkezések –20. § - 86. § Második rész Módosító rendelkezések (66 törvényt) Pl. Flt., Kjt., Mvt., Szja., Met., Tbj., Art., Efo., Kf., stb. Ebből 85. § a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről módosítása –87. § - 90. § Harmadik rész Záró rendelkezések

5 Átmeneti rendelkezések Új szabályok július 1-től: –a hatálybalépéskor fennálló jogviszonyokra is (kivéve!) Egyoldalú jognyilatkozatok: –A KÖZLÉSKOR hatályos rendelkezések szerint Kivéve kötelezettségvállalás, munkáltatói szabályzat (16-17. §) A munkáltató személyében bekövetkező változás speciális szabályai! /Mth. 3. §/

6 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész A munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

7 Mt. I. rész általános rendelkezések Általános magatartási követelmények –Egyoldalú teljesítés-meghatározás aránytalan sérelem nélkül (túlmunka, szerződéstől eltérő foglalkoztatás) –Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás: nem ehhez fűz joghátrányt, hanem a konkrét tényállás megvalósulásához –Munkavállaló magatartása nem veszélyeztetheti a munkáltató jogos gazdasági érdekét (munkaidőn kívül is), munkáltatója helytelen megítélése, üzleti titok megőrzése, de versenytilalmi megállapodás a jogviszony megszűnése után+egyebekben Ptk. szabályai

8 Mt. I. rész általános rendelkezések Személyhez fűződő jogok védelme 10. § (2) Személyes adatok kezelése: hozzájárulásával közölhető 3. félnek + statisztikai (azonosíthatóság nélkül) átadás + adatkezelőnek átadható

9 Mt. I. rész jognyilatkozatok Kötelezettségvállalás –Munkavállaló csak tv. kifejezett rendelkezése alapján tehet ilyen jognyilatkozatot –Munkáltató kötelezettségvállalása (pl. szabályzatban tett) közlést követően nem módosítható, vagy vonható vissza egyoldalúan, Kivéve: a közlést követően beállt lényeges változás esetén! Ez nem értelmezhető kiterjesztően, és csak a jövőre vonatkozóan módosítható, mondható fel, a már nyújtott szolgáltatás nem követelhető vissza. Pl: prémium kiírás –A kötelezettségvállalás eleve (előre) feltételhez is köthető pl._ prémium esedékességkor is fennálló munkaviszony, határozott időre meghatározott cafeteria. –Munkáltatói gyakorlat jelentősége!!!

10 Mt. I. rész jognyilatkozatok megtételének módja Munkáltató –Munkáltatói jogkör gyakorlója (munkáltatói joggyakorlás rendjét a munkáltató határozza meg) –A joggyakorlás érvénytelensége, kivéve jóváhagyással, vagy ha a munkavállaló alappal következethetett az eljáró jogosultságára.

11 Mt. I. rész alaki kötöttség Jognyilatkozat írásba foglalása: –Munkáltató köteles –Egy pld. átadása –Formai kellékek: felek neve, lényeges adatai –Elektronikus dokumentum is lehet írásbeli! megfelelő feltételek teljesülése esetén Példák!

12 Mt. I. rész jognyilatkozat közlése Átadás napján címzett, vagy az átvételre jogosult személy,elektronikus dokumentum hozzáférés-átvétel megakadályozása/meghiúsuláskor is Postai úton Tértivevény! Átvétel, megtagadás, ismeretlen/elköltözött miatti meghiúsulás napján, egyéb eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén az 5. munkanapon Bizonyítási teher a jognyilatkozatot tevőn

13 A munkaviszony létesítése A munkaszerződés: kizárólagos jogalapja a munkaviszony. Gt. 24. § szerinti választás önmagában munkajogviszonyt nem keletkeztet. KELL megállapodás: a tisztségviselő e pozícióját munkaviszonyban látja el + legalább alapbér+munkakör A munkaszerződés def. (függő munka): elhatárolás egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól –Utasítás szerinti munkavégzés –Foglalkoztatási, bérfizetési kötelezettség HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS A munkaszerződés érvényességének kelléke az írásbeliség /ld még 23. § (1) átadás/ ÁTADÁS BIZONYÍTHATÓSÁGA

14 A munkaszerződés tartalma Munkáltató lényeges adatainak változásáról 15 napon belüli tájékoztatás Alapbér, munkakör Határozatlan időre, általános teljes munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában Munkahely – meghatározása hiányában, ahol a munkáját szokásosan végzi (azonosítható cím, nagyobb földrajzi egység: megye, ország-pontosítás egyoldalú jognyilatkozatban közölve – rendeltetésszerű joggyakorlás, méltányos eljárás!) „változó” nem lehet Mth. 4. § (1) átmeneti rendelkezése a „változóra” Próbaidő: munkaszerződésben max. 3 hónap, rövidebb próbaidő esetén max. 1X hosszabbítható, de max. 3 hónap! Mth. 4. (2) csak a hatályba lépést követően kötött munkaszerződésekre

15 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 91/533/EGK irányelv szerint Munkaviszony kezdetétől 15 napon belül írásban (részben hivatkozással) –napi munkaidő –alapbéren túli munkabér, egyéb juttatások –bér elszámolás módja, bérfizetés gyakorisága, kifizetés napja –munkakörbe tartozó feladatok –rendes szabadság mértéke, számításának módja, kiadása –irányadó felmondási idő megállapításának szabályai –KSZ hatálya –munkáltatói jogkör gyakorlója

16 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége- puhítások 15 napon belüli megszűnés esetén (igazolásokkal) –utolsó munkában töltött napon –3 munkanapon belül Munkáltató adataiban, fentiekben történő változás esetén 15 napon belül NINCS tájékoztatási kötelezettség (kivéve munkáltatói jogkör gyakorlója) –Msz alapján a munkaviszony az egy hónapot –Munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg

17 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 15 napot meghaladó külföldi munkavégzés (+) 7 nappal korábban írásban –külföldi munkavégzés helye, tartama –pénzbeli és természetbeni juttatások –a díjazás és egyéb juttatások pénzneme –a hazatérésre irányadó szabályok

18 A munkaviszony kezdete Munkaszerződésben (hiányában: a megkötést követő nap) Összhang a Tbj módosításával Mth. Mth. 44. § (5) Megkötés-létrejötte közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná. Elállás joga (bármely fél): ha a megkötést követően körülményei lényeges változása miatt a teljesítés lehetetlen, vagy aránytalan sérelemmel járna (pl: üzletbezárás) Mth. 4. § (3) csak a hatályba lépést követően kötött munkaszerződésekre

19 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Egyoldalú intézkedéssel átmenetileg - Más munkakör, munkahely, munkáltató Összesen 44 munkanap, vagy 352 óra (nem variálható) - várható tartalmáról tájékoztatni kell Mth. 85. § (46) hatályba lép 2013. január 1-én. Mth. 85. § (3) Arányosítási követelmény: év közben kezdődött, határozott idejű, részmunkaidős munkaviszonyra - Munkáltató jogkör gyakorlása automatikusan nem változik, de biz. képviselettel megbízható (20. §) - Kártérítési felelősség egyetemleges a munkavállalóval szemben!

20 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Egyoldalú intézkedéssel átmenetileg - Más helységben csak hozzájárulásával: várandós, ill. a gyermeke 3 éves koráig 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevelő hozzátartozójának tartós, személyes gondozása Díjazás: az ellátott munkakör díja, de legalább alapbére

21 Mentesülés a munkavégzési (és rendelkezésre állási) kötelezettség alól Keresőképtelensége Reprodukciós eljárással összefüggő intézményi kezelés Kötelező orvosi vizsgálat időtartama Véradáshoz szükséges, legalább 4 óra (munkahelyi esetén is) Szoptató anya 0-6 hó: 2*1ó/nap (2*2) 6-9 hó: 1ó/nap (2) Hozzátartozó halála esetén 2 munkanap(Mth. 17. §- pontosítja 294. §-t) Általános iskolai tanulmányok esetén a képzéshez szükséges idő és a felek megállapodása szerinti képzésben való részvételhez szükséges idő Önkéntes,v. létesítményi tűzoltói szolgálat Bíróság, v. hatóság felhívására, vagy eljárásban személyes részvétel idejére (tanúként) Különös méltánylást érdemlő személyi, családi, v. elháríthatatlan ok miatt indokoltan Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Kötelezettségszegés miatti mentesülés max. 30 nap idejére

22 A munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének jogkövetkezményei KSZ, vagy munkaszerződés –Kötelességszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmény –Munkaviszonnyal összefüggő, határozott időre szóló-a mv. személyét, méltóságát nem sértő –Vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény max. 1 havi alapbér –Alkalmazhatósága: 15nap/1 év/elévülésig –Intézkedés írásban és indoklással –Ugyanazon ok nem lehet a rendes/rk felmondás indoka Mth. 6. § a kötelezettségszegés időpontjában (tartós ilyen állapot esetén a jogellenes állapot megszűnésének napja) hatályos rendelkezések alkalmazhatók.

23 Munkaszerződés módosítása Közös megegyezéssel Megkötésre vonatkozó szabályokkal: pl írásban Fiz. nélküli szabadságról visszatérőknek ajánlattételi kötelezettség munkabér módosításra, igénye szerint munkaidő mértékének módosítására is. Várandós (a gyermek 1 éves koráig) munkakör módosítás, vagy felmentés alapbérrel, de a felajánlott munkakör visszautasítása alapos ok nélkül - nem jár díjazás

24 Munkaviszony megszüntetése Érvényességi kellék: írásban Erre irányuló jognyilatkozat, megállapodás: –Közös megegyezés –Felmondás –Azonnali hatályú felmondás (kötelességszegés, próbaidő alatti, határozott idejű lejárat előtti) Írásban, elmaradása jogellenes megszüntetés! Érvénytelen az a megállapodás, amely valamely megszüntetésre irányuló jogot kizár!

25 Munkaviszony megszüntetése Közös megegyezés: –Nem érinti módosítás Figyelem! –Lehetséges a felmondási védelem ideje alatt is! –Ajánlati kötöttség időtartama!

26 Munkaviszony megszüntetése Felmondás: –Megállapodás esetén max. 1 évre kizárható Mth. 7. § (1)-(2) megszűnéskori, jognyilatkozat közlésekor hatályos szabályok! Vigyázat a június végén postázott felmondásokkal!

27 Munkaviszony megszüntetése Felmondási tilalmak (abszolút tilalom, a közlés tilos): –Várandósság –Szülési szabadság –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (nem a gy 3 éves koráig) ha mindkét szülő igénybe veszi, az anyát illeti meg) –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolg. telj. –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó Mth. 7. § (4) folyamatban lévő kezelések max. 2012. december 31-ig –ÜT elnök ÜT egyetértés szükséges –Szakszervezeti tisztségviselő (közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével) Előzetes munkavállalói bejelentés szükséges! –Várandósság –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

28 Munkaviszony megszüntetése Felmondási tilalom (közölni lehet, a felmondási idő nem kezdődhet a tilalom ideje alatt): –Betegség miatti keresőképtelenség max. bsz. utáni 1 év –Beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség –Hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság Felmondási korlátozás megváltozása (öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 év): –a munkavállaló magatartása (ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi + –Munkavállaló képességei, munkaáltató működése okkal is felmondható, ha nincs megfelelő(képesség, végzettség, gyakorlat) munkakör, vagy az ajánlatot a munkavállaló elutasítja

29 Munkaviszony megszüntetése Munkáltató határozott idejű mv. felmondás: –Felszámolás, csődeljárás alatt –Munkavállaló képességei okán –Fenntartása elháríthatatlan külső okból lehetetlen Határozatlan idejű nem indoklásköteles, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

30 Munkaviszony megszüntetése Munkavállaló felmondása –Határozatlan: nem indoklásköteles –Határozott: indokolni kell

31 Munkaviszony megszüntetése Felmondási idő: Kezdete: a közlést követő nap, de lehet későbbi is DE az alábbiak lejáratát követő nap legkorábban(nincs 15/30 napos késleltetés): –Betegség miatt kk. de max. a bsz. lejáratát követő 1 év –Beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség –Hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélkül szabadság

32 Munkaviszony megszüntetése Felmondási idő: –30 nap –Munkáltató felmondása esetén időtartam hosszabbodások korábbak szerinti szakaszolással –Felek megállapodása max. 6 hó (1 év volt) KSZ hosszabbat is megállapíthat. Mth. 7. § (6) csak a hatálybalépést követően megkötött munkaszerződésekre alkalmazható. –Le kell vonni a 30 napnál hosszabb bérrel ellátatlan időszakot (kivéve gyerek gondozása miatti fiz. nélküli szab.) –Határozott idejű mv. felmondása esetén max. a határozott idő lejáratáig

33 Munkaviszony megszüntetése Felmentési idő: –Munkáltató felmondása esetén min. felére –Munkavállaló kérésének megfelelően max. 2 részletben –Távolléti díjjal fizetendő (átlagkereset volt) –Munkavállaló felmondása esetén nincs (kivéve a munkáltató intézkedése esetén-de ekkor kifizetési és igazolás-kiadási kötelezettség is korábban teljesítendő) –A felmondási idő alatti kk. és szabadság időtartamával nem hosszabbodik meg a munkaviszony

34 Munkaviszony megszüntetése Végkielégítés esetei: –Munkáltató felmondása –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Gazdasági egység átvételével már nem e tv. hatálya alá tartozik Mértéke (mint korábban): 1-6 hó, DE távolléti díjjal fizetendő (átlagkereset volt) –Időtartamból kiesik: 30 napnál hosszabb bérrel el nem látott időtartam kv: gyermek gond céljából fiz nélküli szab., tényleges önkéntes tartalékos szolg. max. 3 hó

35 Munkaviszony megszüntetése Végkielégítés mértéke (öregségi nyugdíjig 5 éven belül): –+1, +2., +3 hónapokkal nő – de blokkokban Nem jár: –Ha a közlés (megszűnés) időpontjában nyugdíjasnak minősül –Ha a felmondás indoka a munkaviszonnyal összefüggő magatartás, vagy képesség (nem egészségi ok)

36 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Eljárás: –Átadás átvételi kötelezettség (feltételek munkáltató) –Elszámolási kötelezettség Mth 85. § (4): Felmondás: utolsó munkában töltött naptól Egyéb esetekben: megszűnéstől számított 5 munkanapon belül Értékelés: –Munkavállaló kérelmére, írásban –Csak az egy éven túli munkaviszonyban kötelező –Megszűnéskor, illetve utána max. 1 évig

37 Munkaidő, pihenőidő Alapvetés: –A munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége –Időbeli keretek a munkáltató egyoldalú meghatározásával=munkaidő Mth. 8. § (1) a XI. fejezet alkalmazása a 2012. június 30-t követen kezdődött munkaidőkeret, vagy közölt munkaidő- beosztás tekintetében alkalmazandó, kivéve –Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárata előtti megszűnés esetén –Munkaidő-beosztás módosítása –Tényleges önkéntes tartalékos katona szolgálatteljesítése idejére kapott fizetés nélküli szabadság

38 Munkaidő, pihenőidő –Több műszakos Tartalma eléri a heti 80 órát (adott munkanapon több munkavállalói csoportot különböző időszakokban foglalkoztat) –Idényjellegű Munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához, időpontjához kötődik

39 Munkaidő-keret Munkaidő-keret mértéke: –Egyoldalúan: 4 hónap/16 hét –Sajátos működésű munkáltatók 6 hónap/26 hét (2003/88/EK irányelv)-de nem kell KSZ Megszakítás nélküli Több műszakos Idényjellegű 135. § (4) vasúti, közúti személyszállítás, repülés, kikötők stb. –KSZ: 12 hónap/52 hét ha technikai, munkaszervezési okok indokolják

40 Munkaidő-keret Munkaviszony munkaidő-keret lejárata előtti megszűnésekor: –Elszámolás az általános munkarend alapján: napi munkaidő/teljesített munkaidő –kockázat, akinek az érdekkörében szűnik meg a munkaviszony: RK/állásidő szabályai szerint: –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Határozott idő lejárata –Munkáltató 79. § (1): próbaidő, hat.lejárat előtti –Munkáltató működésével összefüggő felmondása –Munkavállaló azonnali hatályú felmondása (kv. mv. próbaidő alatti)

41 Munkaidő-keret Előlegnyújtásból eredő követelések szabályai szerint: –Munkavállaló felmondása –Munkavállaló próbaidő alatti azonnali hatályú felmondása –Munkáltató azonnali hatályú felmondása –Munkáltatónak a mv munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával –A nem egészségi okkal összefüggő képességeivel indokolt felmondással

42 Elszámolási időszak Elszámolási időszak (munkaidő-keret hiányában): –Csak beosztási szabály. –Adott heti munkaidő hosszabb idő alatt ledolgoztatható –Mértéke: 4hó/16hét, 6hó/26hét, 12hó/52hét –Közlése: kezdő/befejező időpont, lejárat előtti megszüntetés eljárása mint munkaidő-keretnél Nyilvántartási nehézségek!

43 Munkaidő-beosztás Munkaidő-beosztás szabályai(munkarend): –Munkáltató állapítja meg –Részben/egészben írásban átengedheti (kötetlen)- Mth. 85. §(6) munkavégzés önálló megszervezésére és a munkakör sajátos jellegére tekintettel (szabadságot ekkor is nyilván kell tartani) –Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén (korábbi átirányítás, kiküldetés, kirendelés) a munkavégzés helye szerinti munkarend irányadó

44 Munkaidő-beosztás –Közlése: 7 nappal korábban, legalább egy hétre (utolsó irányadó)-változatlan munkaidő-beosztást nem kell hetente kiadni! Írásban Módosítás (nem a közlés) legalább 4 nappal korábban: gazdálkodásban/működésben előre nem látható körülmény merül fel

45 Munkaidő, pihenőidő Munkanap áthelyezéskor a szombati munkavégzéssel érintett naptári héten meghaladhatja a fenti korlátokat Osztott napi munkaidő: –Megállapodás alapján a munkáltató beoszthatja –Max. 2 részletben, közöttük min. 2 óra pihenőidő – rendeltetésszerű joggyakorlás

46 Vasárnapi munkavégzés Vasárnap (rendes munkaidő): –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör (közvetlenül kapcsolódó, helyi, v társadalmi szokás, baleset, kárelhárítás, vagyonvédelem) –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör –Kizárólag szombat-vasárnap részmunkaidős –Társadalmi közszükségletet kielégítő, illetve külföldi szolgáltatás- nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés –A kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló Mth.. 85. § (8)

47 Munkaszüneti napi munkavégzés Munkaszüneti nap: 01.01.,03.15, húsvéthétfő, 05.01.,pünkösdhétfő, 08.20,10.23.,11.01.,12.25-26.,de msz. napra vonatkozó beosztási szabályok alkalmazandók húsvét- és pünkösdvasárnapra Beosztás munkaszüneti napra rendes munkaidőben elrendelhető: –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Társadalmi közszükségletet kielégítő, külföldi szolgáltatás-nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés

48 Munkaközi szünet Munkaközi szünet (a beosztás szerinti munkaidő, RK munkaidővel együtt): –Mértéke: 6 ó-t meghaladó: 20 perc 9 órát meghaladóan: +25 perc fiatal munkavállalók 4,5 órát meghaladóan 30 perc, 6 órát meghaladóan 45 perc –Munkavégzés megszakításával, legalább 3, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően –Kiadható több részletben is, de legalább 1*20p –Megállapodás, KSZ előírhatja munkaidőben kiadását is (fizetve), mértékben a munkavállaló javára el lehet térni

49 Napi pihenőidő –Napi munkaidő befejezése, következő napi munkakezdés között min.11 ó egybefüggően –Min. 8 óra napi pihenőidő – nem kell KSZ: Osztott napi munkaidő Megszakítás nélküli Több műszakos Idényjellegű tevékenység Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetén –Készenlétet követően (ha nem történt munkavégzés) nem jár pihenőidő.

50 Rendkívüli munkaidő maximuma: –Teljes munkaidő esetén: 250 óra/naptári év, Mth. 8. § (2) 2012-ben 225 óra KSZ 300 óra/naptári év –Részmunkaidő, határozott időtartamú, évközben kezdődött munkaviszony esetén: Teljes munkaidőhöz képest arányosan

51 Szabadság Az új szabályok csak 2013. január 1-től alkalmazandók Mth. 85. § (46) kivéve katona fiz. nélküli szab. Naptári évre a munkában töltött idő alapján arányosan jár. Munkában töltött időtartamnak elismert időszakok definiálása. Fajtái: –Alap (20 nap) –Pót Életkori (1-10 nap) Gyermek után járó: 16 évesnél fiatalabb: 2/4/7 nap (szülő, gyermek def.!) Apának járó 5/7 nap születést követő 2. hó végéig (munkaidő-kedvezmény volt) Fiatal munkavállaló: 5 nap Föld alatt dolgozó, ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen napi 3 ó-t dolgozó: 5 nap Min. 50% eg károsodott munkavállalónak 5 nap

52 Munkában töltött idő Miért fontos? –Beosztás alapján munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés (msz, heti p, egyenlőtlen munkaidő-beosztásra tekintettel mentesülés) –Szabadság –Szülési szabadság –Gyermek gond céljából igénybe vett fiz nélküli szabadság első 6 hó –Naptári évenként 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolg telj max. 3 hó –Munkavégzés alóli mentesülés esetei (repr. orvosi vizsg, véradás, szoptatás, hozzátartozó halála, ált isk, létesítményi tűzoltó bíróság, különös méltánylást igénylő)

53 Szabadság kiadása –Munkáltató adja ki (előzetes meghallgatás) –7 munkanap/év (max 2 részletben) munkavállaló kérésének megfelelő időpontban (kv. 1-3. hónap) Mth. 85. § (9) év közben kezdődött, vagy megszűnő munkaviszony esetén arányosan jár – 15 napos előzetes bejelentés –Legalább 14 egybefüggő nap-eltérő megállapodás hiányában –Kiadás közlése 15 nappal korábban –Megváltás csak megszűnés esetében – kismamák csak 2012. dec.31-ig! Mth. 8. § (6) –Kiadás esedékesség évében (kv. 10.01. vagy utána kezdődő jogviszony: 03.31-ig, illetve áthúzódás max 5 munkanap) –Munkavállaló oldalán felmerült okból ki nem adott szabadságot az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni

54 Szabadság kiadása Kivételesen fontos gazdasági érdek, működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén: –Közölt időpont módosítható –Megkezdett szabadság megszakítható (ktg. térítés) –KSZ a szabadság ¼-t 03.31-ig Alap és életkori pótszabadság: –1/3-a az esedékesség évet követő év végéig kiadható

55 Szabadság kiadása –Beosztás szerinti munkanapokra –Eltérő munkaidő-beosztás esetén a beosztással azonos tartamra mentesül, a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani –Munkaidő-beosztás hiányában általános munkarend szerint. Szabadság túlfizetések a munkaviszony megszűnésekor?!

56 Munkaidő, pihenőidő Betegszabadság: –15 munkanap/év – arányosan, nincs más korrigáló tényező –Kiadása: mint szabadság Nem jár betegszabadság: –Üzemi baleset, foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség –Veszélyeztetett várandósság Mth. 85. § (10)

57 Szülési szabadság –Anya jogosult (örökbe fogadó nő is) –Egybefüggő 24 hét (eltérő megállapodás hiányában 4 hét szülés előtt) –Tartama munkába töltött időnek minősül, kivéve a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot

58 Munkaidő nyilvántartás Munkáltatói kötelezettség (naprakész): –Rendes –Rendkívüli –Szabadság –készenlét Kezdő és befejező időpontok is! R-RK: a beosztáson rögzített változások hónap végi igazolásával is nyilvántartható.

59 A munka díjazása Alkalmazandó 2012. július 1-től! Alapbér: legalább a kötelező legkisebb munkabér Megállapítása időbérben. 1 órára járó alapbér havi alapbér esetén –Általános teljes napi munkaidő esetén 174 ó-val –Általánostól eltérő teljes, vagy részmunkaidő esetén a 174 ó időarányos részével

60 A munka díjazása Munkabér megállapítása: –Időbér –Teljesítménybér-bele kell írni a munkaszerződésbe –Idő- és teljesítménybér összekapcsolása Meghatározható úgy is, hogy tartalmazza a bérpótlékokat tartalmazza (kivéve rendkívüli munka ellentételezése)

61 Bérpótlékok –Ki jogosult rá? –Minek az ellentételezése? –Típusai? –Mennyi a minimum mértéke? –Milyen eltérési lehetőségek vannak?

62 Bérpótlékok Bérpótlékok: rendes munkaidőben járó munkabéren felül Számítási alapja: alapbér-eltérő megállapodás hiányában (eddig is, de csak KSZ-ben) Fajtái: –Vasárnapi (rendes munkaidőben): több műszakos, készenléti jellegű 50% –Munkaszüneti nap (rendes munkaidőben): 100% –Több műszakos (ha a munkaidő kezdet rendszeresen változik) 18- 06 ó között 30% műszakpótlék –1 óránál több éjszakai munkavégzés 15% (kivéve, ha műszakpótlékra jogosult)

63 Bérpótlékok Rendkívüli munkavégzés ellentételezése I. csoport 50%, vagy szabadidő (a felek megállapodása): –Napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rk. –Munkaidő-kereten felüli –Elszámolási időszakon felüli Szabadidő>= elrendelt rk. munka, s erre alapbér jár

64 Bérpótlékok Rendkívüli munka ellentételezése: II. csoport –Heti pihenőnapon elrendelt:50%+pihenő, 100% –Munkaszüneti napra elrendelt rk: 50%+pihenő, 100% Pihenőnap kiadása: Következő hónapban Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén: munkaidő-keret, elszámolási időszak végéig Szabadidő kiadása: Munkaidő-kereten felül végzett munka esetén a következő munkaidő-keret végéig A felek megállapodása alapján legkésőbb a tárgyévet követő év december 31-ig.

65 Bérpótlékok Egyszerűsítés: megállapodási lehetőség! Munkaszerződésben havi átalány (alapbér+átalány): –Bérpótlék helyett, rendkívüli munka ellentételezése is –K/Ü esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló –Általános magatartási szabályok, rendeltetésszerű joggyakorlás!!!

66 Bérpótlékok Alapbéresített bérpótlék Átalány garanciális szabálya: Mth 9. § előző 12 hónap, de csak 2013. június 30-ig kötött szerződések esetében.

67 Díjazás munkavégzés hiányában –Munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének beosztás szerinti munkaidőben (állásidő): alapbér kivéve elháríthatatlan külső ok –Munkáltató hozzájárulása alapján történt mentesülés: díjazás megállapodás szerint –Távolléti díj (tartalmazza a bérpótlékokat is): Szabadság Orvosi vizsgálat véradás, szoptatás, hozzátartozó halála, ált. isk. tanulmányok, kötelezettségszegés miatti mentesítés idejére (max. 30 nap) Bíróság, hatósági meghallgatás időtartama (tanúként) Óra/telj bér esetén a napi munkaidő, ha általános munkarend szerint munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő BSZ 70%

68 Távolléti díj Csak 2013. január 1-től alkalmazható Mth 85. § (46) –Számítási alapja –alapbér+bérpótlékok-ha a mentesülés idején munkaidő- beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult –Betegszabadság esetén – arányos bérpótlék jár

69 Kötelező legkisebb munkabér A munka díjazása tagállami hatáskör A magyar munkajog hagyományosan rendelkezik a minimálbérről jogpolitikai alapkérdés: –Érdekképviseletekkel megelőző, konzultációs, egyeztetési kötelezettségek –Gazdaságpolitikai: kapjon e a Kormány felhatalmazást a differenciált meghatározásra –A minimálbér meghatározásának jelentősége túlmutat a munkaviszony szabályozásán (TB biztosított, nyugdíjminimum stb.)

70 A munka díjazása Kötelező legkisebb munkabér (garantált bérminimum is) összege, hatálya: Kr. naptári évenként felülvizsgálva Felhatalmazás (Kormány): munkabéremelés (ide értve a béren kívüli juttatásokat is) elvárt mértéke Eltérések(egyes munkavállalói csoportokra) –Munkaköri követelmények –Nemzeti munkaerő-piac jellemzői –Nemzetgazdaság helyzete –Egyes nemzetgazdasági ágazatok, és egyes földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságai

71 Megszűnik az átlagkereset 2012. Július 1-től, de a „régi” távolléti díjjal! Mit kell fizetni az átlagkereset helyett, s hol találjuk? –más munkakörbe áthelyezett terhes nő 60. § –határozott idejű munkaviszony megszűnésekor 79. § (2)-távolléti díj –munkaviszony megszüntetésekor a felmentés időszakára 70. § (3)-távolléti díj –végkielégítés fizetésekor 77. § (3)-(4)-távolléti díj –a munkaviszony jogellenes megszüntetésekor 82. §, 84. §-távolléti díj

72 A munka díjazása A munkabér védelme: –Megállapítás, kifizetés „Ft” (kv. külföldi munkavégzés, vagy jogszabály) –Utólag havonta 1X elszámolni(eltérően megállapodhatnak), de kifizetni 10-ig! –10-ig írásos elszámolás (elszámolás helyessége, levonások, jogcímek és összegeik) –20-ig tájékoztatás a szükséges módosításról+különbözet kifizetése –Többletkifizetés esetén levonás az előlegnyújtás szabályai szerint

73 A munka díjazása A munkabér védelme: Mth. 9. § (5) az alábbi rendelkezéseket csak a 2012. június 30-t követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni. –Egyenlőtlen munkaidő-beosztás/órabéres elszámolás esetén (174 osztó, ill arányosítás). –Munkaidő-keret lejáratakor: általános munkarend és napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével –Különbözet elszámolás a munkaidő-keret lejáratát követő 20 napon belül nem kell 10-ig. –Kifizetés 10-ig, tisztán teljesítménybér esetén legalább havonta alapbér 50%-a előlegként fizetendő

74 A munka díjazása A munkabér védelme: –Kifizetés módja: kp, vagy utalás (fizetési számlára) –Bérfizetési napon rendelkezhessen vele –A kifizetés a munkavállaló részére költséget nem okozhat (ide nem értve a nem mo-i székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást) –Kifizetés a munkavállalónak, vagy meghatalmazottjának –Készpénzes bérfizetés további kritériumai: Pihenőnap, szabadság esetén azt megelőzően Megszűnés esetén postán küldeni (munkáltató költsége) Jogos távollét esetén a megelőző napon, vagy postán (munkáltató költsége) Kifizetés munkaidőben Kifizetés a munkáltató telephelyén (szórakozóhelyen csak az ott dolgozóknak)

75 A munka díjazása A munkabér védelme: –Bérfizetés késedelme esetén: az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat a késedelembe eséstől –Levonás (a levonásmentes munkabérrészig): jogszabály, végrehajtható határozat –Mth. 85. § (19) a levonásmentes munkabérrel szemben beszámításnak helye nincs. –Munkáltató követelése: A munkavállaló hozzájárulásával a levonásmentes munkabérrészig Ha előlegnyújtásból ered

76 Munkajogi kárfelelősség struktúrája Mth. 10. § A kártérítési felelősségre a károkozó magatartás (esemény), ha ennek időpontja nem állapítható meg, a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezések irányadóak. Munkáltatói: - Objektív (vétkességtől független) - Vétkességi Munkavállalói -Általános -szándékos -gondatlan -Megőrzési -általános megőrzési -leltárfelelősség

77 Munkajogi kárfelelősség Munkáltató oldaláról: –Objektív (vétkességtől független) –Új kimentési ok: ellenőrzési kör (működési kör helyett) –Ellenőrzési körön kívüli kimentés 2 együttes feltétele: „nem számolhatott vele” és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülményt elhárítsa Munkavállaló oldaláról: –Vétkességi felelősség (szándékos/gondatlan) max. 4 havi távolléti díj

78 Igényérvényesítés Munkavállalói igényérvényesítés –A munkáltató tevőleges magatartása (felhívás) alapján Munkáltatói igényérvényesítés –Kötelező határozat (nem mentesít a bírósági eljárástól) –Fizetési felszólítás (csak bértartozásokra) –Bíróság előtt (kv.KSZ)

79 Munkajogi kárfelelősség speciális alakzata Munkavállalói biztosíték: –Írásbeli megállapodás alapján –Munkakörében 3. személytől/személynek pénzt/értéket vesz/ad át, vagy azt közvetlenül ellenőrzi. –Összege: max 1 havi alapbér (nem kiegészíthető) –Munkáltató elkülönített számlán elhelyezi. –Visszajár: Munkaköri feltétel megszűnik Munkaviszony megszűnik –Felhasználása: kizárólag kártérítési igény kielégítésére (általános szabályok szerint bírói úton, fizetési felszólítással)

80 A munkaviszony egyes típusainak különös szabályai Típusai: –Határozott idejű –Munkavégzés behívás alapján –Munkakör megosztás –Több munkáltató által létesített munkaviszony –Távmunka-végzés –Bedolgozói munkaviszony –EF, vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony (Efo marad) –Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony –Vezető állású munkavállaló –Cselekvőképtelen munkavállaló

81 Határozott idejű munkaviszony Meghatározása: naptárilag, vagy egyéb alkalmas módon (tájékoztatás a várható tartamról) A megszűnés nem függhet kizárólag a fél akaratától Max. 5 év (vagy a hatósági engedélyben megjelölt) 6 hónapon belüli ismétlések összeszámítása Mth. 85. § (20) A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

82 Határozott idejű munkaviszony Kikerült: –Határozatlanná alakulás (jognyilatkozat ráutaló magatartással is létrehozható, továbbdolgozás esetén a felek között érvénytelen szerződés áll fenn, az általános szabály szerint a munkáltató köteles azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve,ha az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el – felmondáskor járó távolléti díj fizetendő+végkielégítés

83 Vezető állású munkavállaló Ki lehet vezető állású? –Munkáltató vezetője –Helyettese (vezető közvetlen irányítása alatt és részben, vagy egészben az első számú vezető helyettesítésére jogosult) –Msz a vezetőre vonatkozó rendelkezések (kivéve KSZ kiterjed rá) alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló kiemelkedő jelentőségű, vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a minimálbér *7

84 Munkaerő-kölcsönzés Tilos a kölcsönzés: –Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály tiltja –Sztrájkban résztvevő munkavállaló helyettesítésére –Adott kölcsönvevőnél próbaidő alatt, fm 6 hónapon belül szűnt meg – Mth. Megszűnt ez a visszakölcsönzési tilalom! –5 éven túl Mth. 11. § (2) az 5 év legkésőbb 2011. december 1-én elkezdődött Tilos a kölcsönzött dolgozó továbbkölcsönzése. Tilos más kölcsönbeadóval/kölcsönvevővel jogviszony létesítési tilalmat, korlátozást kikötni, közvetítői díjat fizetni Kölcsönvevő tájékoztatási kötelezettsége: ÜT félévente, munkavállalók folyamatosan

85 Munkaerő-kölcsönzés Mth. 85. § (26) Semmis a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között létrejött megállapodás, a tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással. Kölcsönbeadó-kölcsönvevő szerződése, tájékoztatása Elszámolások: 5-e/3 munkanapon belül Kölcsönvevő kérésére: –Munkavállalók Art. szerinti bejelentése –Kölcsönbeadó nyilvántartási igazolása A kölcsönvevő Art. szerinti bejelentése is /2012. januártól 17. § (17)/

86 Munkaerő-kölcsönzés Mth. 85. § (27) Egyenlő bánásmód követelménye 184. naptól (munkabér és védelme, ebk): –Határozatlan id. kölcsönzési munkaviszony és a kikölcsönzési idők között is díjazásban részesül –Munkaerő-piactól tartósan távollévő (2004. évi CXXIII. Tv 1. § (2) 1.) –Helyi önkorm. tulajdonában lévő Gt, közhasznú szervezet, vagy nyilvántartásba vett közhasznú szevezet.

87 Munkaerő-kölcsönzés Mth. 85. § (28) A felmondási idő 15 nap Törölve: Felmondási idő 15/30 nap (2 éven belüli összeszámítási szabály), az egész felmentési idő Mth. 85. § (29) Csoportos létszámcsökkentés szabályai nem alkalmzhatók. Végkielégítés fizetési kötelezettség szempontjából a munkaviszony utolsó kikölcsönzés alatti tartamát kell figyelembe venni.

88 Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Mth. 12. § A megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések irányadók! Versenytilalmi megállapodás: –Meg kell állapodni –Max megszűnést követő 2 évig: –Megfelelő ellenérték (milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – képzettség, gyakorlat), de minimum azonos időszakra járó alapbér 1/3 –A munkavállaló elállási joga: ha a munkavállaló a munkaviszonyát azonnali hatállyal (kötelességszegés, magatartás) szüntette meg. –Munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak.

89 Tanulmányi szerződés Mth. 12. § A megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések irányadók! Munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak.

90 Tanulmányi szerződés Biztosított szabadidő: Vizsgák, felkészülés: állapodjanak meg a felek Mth. 5. § a hatálybalépést megelőzően keletkezett tanulmányokra 1992. évi XXII.tv. 115. §-a irányadó –Tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb –A jogszabály, vagy –Az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára Mth. 85. § (32) A munkaviszonyban töltött idő számításánál – eltérő megállapodás hiányában – a 115. § (2) irányadó.

91 Üzemi tanács Jogutódlás esetén átvevő, és átadó együttes tájékoztatása: időpont, ok, munkavállalókat érintő gazdasági szociális következmények Üzemi megállapodás köthető –A munka díjazása fejezet kivételével munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket szabályozhat, ha a munkáltató nem tartozik KSZ hatálya alá, vagy a munkáltatónál KSZ megkötésére jogosult SzSz nincs. Mth. 85. §(33) Üzemi tanács elnökének munkajogi védelme megbízatása idejére+azt követő 6 hónapra, ha a tisztséget legalább 12 hónapig betöltötte Mth, 13. § (1) a hatálybalépést megelőzően megválasztott ÜT tagra 2012. december 31-ig alkalmazandó a védelem

92 Szakszervezet Szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme: Mth. 14. § (1) a védelmi szabály alkalmazandó a 2012. június 30-án a 1992. évi XXII. Tv. 28. § szerinti tisztségviselőre is Mth. 14. § (2) a tisztségviselő munkaidő-kedvezménye 2012. december 31-ig a 2012. január 1-i taglétszám irányadó Kollektív szerződés kötési jogosultság: létszámfüggő, de nem függ az ÜT választás eredményétől telephelyi létszám/szakszervezeti tagok

93 Kollektív szerződés Hatálya –Időbeli Kihirdetéstől 3 hónapos felmondási idővel felmondható (megkötéstől 6 hónapig nem) Határozott időre kötött a lejáratakor megszűnik A felek valamelyikének jogutód nélküli megszűnése esetén hatályát veszti Több munkáltató által kötött ksz esetén csak a jogutód nélkül megszűnő tekintetében veszti hatályát Mth. 15. § hatályos kollektív szerződés – ha a kötő szakszervezet (szövetség) már nem jogosult az új szabályok szerint annak megkötésére, 2013. január 1-én hatályát veszti. Több szakszervezet által kötött KSZ esetében, csak ha egyik sem jogosult kötni.

94 Kollektív szerződés Hatálya –Időbeli: Mth. 85. § (41) Jogutódlás: az átvevő munkáltató 1 évig köteles a meghatározott munkafeltételeket tartani (munka- és pihenőidő szabályokat is), kivéve ha a ksz 1 évnél korábban lejár, vagy az átvevőnél van másik érvényes ksz –Személyi: Mth. 85. § (39) Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén – eltérő megállapodás hiányában – a bérfizetésre kötelezett munkáltató által kötött KSZ terjed ki.

95 Munkaügyi vita Munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő igényét fizetési felszólítással (írásban) is érvényesítheti. max. minimálbér*3 Mth. 16. § (2) igényérvényesítéssel kapcsolatos határidőre az igény keletkezésekor hatályos rendelkezések irányadók. Mth. (3) a kollektív munkaügyi vita elbírálására a kezdeményezésének időpontjában hatályos rendelkezések irányadók.

96 Záró rendelkezések Def: –Fiatal munkavállaló –Hozzátartozó Mth. 17. § = közeli hozzátartozó –Gyermek, fogyatékos gyermek –Kötelező orvosi vizsgálat –Munkavállalói képviselő –Munkavégzésre irányuló jogviszony –Nyugdíjas munkavállaló –Szülő

97 Záró rendelkezések Megfelelés a 96/71/EK irányelvnek (szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetésről) –Leghosszabb munkaidő, legrövidebb pihenőidő mértéke –Fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke –Legalacsonyabb munkabér összege –Munkaerő-kölcsönzés feltételei –Munkavédelmi feltételek –Várandós, kisgyermekes nő, fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei –Egyenlő bánásmód követelménye Mth. 85. § (44) nem kell alkalmazni, ha a küldő ország munkafeltételi kedvezőbbek! Ha van ágazati, alágazati kollektív szerződés az alkalmazandó. Mth. 85. § (45) kivételek a rövid idejű munkákra (fizetett szabadság, bér)

98 Záró rendelkezések Mth. 18. §: az Mt. 295-297. § alkalmazhatósága: ha a 295. § (1) szerinti megállapodást a Mt. hatálybalépését követően kötötték. Figyelem! A korábbi megállapodások esetén él a készfizető kezesség! A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult KÖTELES ÍRÁSBAN tájékoztatni a külföldi munkáltatót az irányadó munkafeltételekről. Ennek elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló megfelelő követeléseiért.

99 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Mit, hogyan, mikortól az új Mt-ben? A végleges munkajogi kódex hatályba lépés előtt 2012. június 27-28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések