Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új környezet. Új problémák? Az iskoláskor küszöbén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új környezet. Új problémák? Az iskoláskor küszöbén."— Előadás másolata:

1 Új környezet. Új problémák? Az iskoláskor küszöbén

2 Nemzeti Köznevelési törvény (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértõi bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követõen válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kezdõdik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülõ kérelmére szakértõi bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor elõtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését."

3 Az óvodás kisgyermekek iskolaérettségi vizsgálata nem kötelez ő, de az óvoda, az iskola és a szül ő kezdeményezheti, hogy az óvodás gyermek tankötelezettségének kezdetér ő l iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakért ő i bizottság döntsön.

4 Nkt. 45. § (4) bekezdés szerint: "A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetõje, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakért ő i bizottság, az óvoda, az iskola vezet ő je vagy a szülõ kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakért ő i bizottság dönt."

5 Fejlődéslélektani vonatkozások a gyermek képessé válik a tudatos alkalmazkodásra szüleiről leválva új kapcsolatokat alakít gondolkodásának érzelmi telítettsége csökken képes a késleltetésre, bizonyos mértékű önuralomra elfogadja a szabályokat érdeklődése a tudásszerzés és a teljesítmény felé irányul saját teljesítményét adekvát kritikával szemléli figyelmét tartósan tudja összpontosítani érlelődik kitartása, képes egy feladat befejezésére

6 Testi fejlettségtől az idegrendszer érettségéig a jelent ő s bens ő átalakuláshoz testi fejl ő désében is alakváltással idomul elkezd ő dik a fogváltása, teste megnyúlik, mely az idegrendszer érésér ő l is tájékoztat érzékszervei épek (hallása, látása pontos) nincs beszédhibája, beszédértése megfelel ő képes testrészeinek harmonikus m ű ködtetésére: elemi mozgásai összerendezettek, egyensúlyát meg tudja tartani jól ismeri testrészeit, mely a világról való tájékozódás kiindulópontját jelenti számára dominanciája kialakult finommozgásai egyre pontosabbá válnak

7 Mi kell még a sikeres olvasás- és írástanuláshoz? legalább átlagos terjedelm ű alapszókincs érett gondolkodási funkciók megbízhatóan m ű köd ő emlékezet id ő ben, térben és a világban való tájékozódás képessége azonosság és különböz ő ség felismerése …

8 Mire lehetnek hatással kudarcélményei? érzelmi életére a szül ő -gyerek kapcsolatra tanuláshoz való viszonyára kortárskapcsolataira, feln ő ttekhez való viszonyára

9 Mit lehet tenni? az iskolaérettség kritériumainak figyelembe vétele már az óvodai felkészítés során is iskolaérettségi vizsgálat (nem csak annak eldöntésére: menjen-e vagy maradjon…) érési problémák: el ő nyös lehet még egy év óvodai nevelés szocializációs problémák: inkább hátrány a „visszatartás” nulladik osztályok szerepe célzott, szakemberek között összehangolt fejleszt ő munka miben lehet partner a szül ő ? differenciált feladatkijelölés és értékelés

10 Az iskolaérettségi vizsgálatok helye a pedagógiai szakszolgálati ellátásban

11 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 18. § (1) A szül ő és a pedagógus nevel ő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. (2) Pedagógiai szakszolgálat a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, b) a fejleszt ő nevelés, c) szakért ő i bizottsági tevékenység, d) a nevelési tanácsadás, e) a logopédiai ellátás, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, g) a konduktív pedagógiai ellátás, h) a gyógytestnevelés, i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. (3)A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, m ű ködési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait az oktatásért felel ő s miniszter rendeletben állapítja meg.

12 Szakértői bizottságok megyei szakért ő i bizottság tankerületi szakért ő i bizottság harmadik életévüket betöltött gyerekek, tanulók teljes kör ű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek) vizsgálat, felülvizsgálat a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása Területi ellátási kötelezettsége: adott tankerület (járás) területe

13 A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása = iskolaérettségi vizsgálat

14 15/2013. EMMI rendelet Iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából szakért ő i véleményt kell készíteni óvodába járó gyermek estében, annak megítélése céljából, hogy hétéves korában szükséges-e újabb nevelési évet kezdenie? annak megítélésére, hogy a gyermek számára javasolt-e, hogy hat éves kora el ő tt megkezdje tankötelezettségének teljesítését óvodába járó gyermek esetén, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettség egyértelm ű en nem állapítható meg – a gyermek óvodai fejl ő dését nyomonkövet ő óvodai dokumentumok alapján ha a szül ő nem ért egyet az óvodának az óvodai fej ő dést nyomonkövet ő dokumentumainak alapján szület ő, a gyermek „iskolába léphet” javaslatával ha a szül ő nem ért egyet a hatodik életévét augusztus 31-ig betölt ő gyerekr ő l szóló óvodai döntéssel a gyermek óvodai nevelésben való további részvételével

15 Ha óvodai nevelésben kell maradnia a gyermeknek – a szakért ő i bizottság értesíti a járási hivatalt. A szül ő a szakért ő i véleményben foglaltak ellen eljárást indíthat a járási hivatalnál (felülvizsgálatot kezdeményezhet)

16 PREVENCIÓ!!!

17 PREVENCIÓS PROGRAM Pedagógiai fejlesztések megvalósulása a tanév során Pedagógiai szakszolgálat részér ő l Óvón ő k a szakszolgálattal konzultálva az óvodai foglalkozásokon fejlesztik a gyerekeket Lehet ő leg bevonni a szül ő t mindkét részr ő l

18 PREVENCIÓS PROGRAM Cél: ne az iskolaérettségi vizsgálaton derüljön ki, hogy részképességzavara, tanulási nehézsége van a gyereknek, esetleg BTMN gyerek/tanuló lesz! Szenzitív szakaszban kell fejleszteni!!

19 Iskolaérettségi vizsgálat Szül ő t, gyereket fel kell készíteni!

20 ISKOLAÉRETTSÉG

21 FOGALMA Biológiai és pszichés érés eredményeként létrejöv ő fejlettségi szint, az iskolai éltre való alkalmasság. Azoknak az els ő sorban pszichés funkcióknak a megléte, melyek alapfeltételei az eredményes iskolai tanulásnak.

22 TEVÉKENYSÉGVÁLTÁS: a játékdominanciát a szervezett tanulás váltja fel, a tevékenységet egyre inkább a feladattudat és kötelességtudat szervezi, minden tevékenység a tanulásnak rendel ő dik alá.

23 Az óvoda fontos iskolaelőkészítő munkát végez: szervezett, célraorientált képességfejleszt ő foglalkozások, követelmények megfogalmazása, a tanulás elemei játékos formában, a teljesítmény értékelése

24 AZ ISKOLAÉRETLENSÉG: tanulási lemaradáshoz, magatartászavarhoz, súlyos esetekben pszichoszomatikus tünetképz ő déshez vezet

25 AZ ISKOLAÉRETLENSÉG TIPIKUS OKAI: túl fiatal életkor, fejl ő dési lemaradás, zavar, családi motiváció hiánya, kedvez ő tlen szociális háttérhatások.

26 Az iskolaérettség kritériumai: testi, pszichés, szociális.

27 SZOMATIKUS FEJLETTSÉG: els ő sorban orvosi kérdés, els ő alakváltozás, élettani görbület, ujjpercek elcsontosodása, érzékszervek m ű köd ő képessége

28 Els ő megnyúlás, a nemek alkati elkülönülése

29 PSZICHÉS FEJLETTSÉG a cselekvés szándékos irányításának képessége, szenzomotoros koordináció, általános tájékozottság, szándékos figyelem, szándékos emlékezet, reproduktív képzelet, gondolkodási m ű veletek

30

31

32 SZOCIÁLIS FEJLETTSÉG, BEILLESZKEDÉSI ALKALMASSÁG tudja érzelmeit szabályozni, tudja vágyait késleltetni, tudjon lemondani pillanatnyi érdekeir ő l, tudjon más célkit ű zéseivel azonosulni, tudjon meghatározott célok irányában együttm ű ködni

33 VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK mozgásos feladatok megoldása utasításra, beszélgetés a mindennapi élet történéseir ő l, szegélydíszrajz, tizenhat szótagos mondat, eseménykép értelmezése, gondolkodási m ű veletvégzés

34 Iskolaérett gyermek szegélydíszrajza

35 Iskolaéretlen gyermek szegélydíszrajza

36 Eseménykép értelmezése

37 ÉRTELMEZÉSI SZINTEK érzéki (enumeratív) szint, leíró (descriptív) szint, értelmez ő (interpretatív) szint


Letölteni ppt "Új környezet. Új problémák? Az iskoláskor küszöbén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések