Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény."— Előadás másolata:

1 1 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény

2 2 A közoktatás intézményei: -A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei. -A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei. -Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények.

3 3 A pedagógiai szakszolgálatok a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő felkészítés; c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység; d) a nevelési tanácsadás; e) a logopédiai ellátás; f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; g) a konduktív pedagógiai ellátás; h) a gyógytestnevelés.

4 4 A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttműködnek a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség feltárása, a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése céljából. A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttműködnek a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség feltárása, a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése céljából. A pedagógiai szakszolgálat intézménye tevékenysége során együttműködik a szülővel, segítséget nyújt a gyermek otthoni neveléséhez. A pedagógiai szakszolgálat intézménye tevékenysége során együttműködik a szülővel, segítséget nyújt a gyermek otthoni neveléséhez.

5 5 A nevelési tanácsadás feladata Annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd Annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd Szakvélemény készítése Szakvélemény készítése A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával E feladatai körében E feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját segíti a családdal a kapcsolattartást segíti a családdal a kapcsolattartást Elláthatja az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatait is Elláthatja az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatait is

6 6 Nevelési tanácsadó feladatai 14/1994. MKM rendelet 22. § Szakvéleményt kell készíteni: (1) Szakvéleményt kell készíteni: (1) a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába b) Az óvoda vezetőjének megkeresésére az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentés céljából c) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.

7 7 Nevelési Tanácsadó Szakvélemény tartalmazza: - a … tanulási nehézség … megállapítását és az azt alátámasztó tényeket - Javaslatot a tanuló iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatosan - javaslatot a nevelési, oktatási intézmény által biztosítandó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra - Annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított rehabilitációs célú – képességfejlesztő terápia, pszichoterápia stb. – foglalkozáson kell résztvennie, ennek időkeretét - Annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított rehabilitációs célú – képességfejlesztő terápia, pszichoterápia stb. – foglalkozáson kell résztvennie, ennek időkeretét

8 8 Ha a nevelési tanácsadó úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából Ha a nevelési tanácsadó úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából (Egyet nem értés esetén a Szakmai Szolgáltató Intézmény dönt)

9 9 - Átlaglétszám számításnál 2 főnek számít - Nem igényli a pedagógiai program módosítását - A kt. 52.§ (7) pontja szerint egyéni felzárkóztató, fejlesztő foglalkozást szervez fejlesztő foglalkozást szervez - Finanszírozás: a költségvetési törvény 5. sz. melléklete 16 pontjában megfogalmazott melléklete 16 pontjában megfogalmazott felhatalmazás alapján az OKM rendeletben felhatalmazás alapján az OKM rendeletben szabályozza az igénylés módját szabályozza az igénylés módját

10 10 Sajátos nevelési igényű tanulók 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 29. pontja szerint az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 29. pontja szerint az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

11 11 Tanulói jogviszony Minden gyermek tanköteles: Legkorábban abban a tanévben, amelyben hatodik, legkésőbb amelyben nyolcadik életévét betölti (szülő kérelmére, NT, SZB javaslatára.) Teljesíthető: iskolába járással, vagy magántanulói jogviszonyban (szülő kérése, orvosi ill. NT, SZB javaslat) SNI tanuló: integrált szegregált intézményi szervezésben szegregált intézményi szervezésben

12 12 Osztályba sorolás Osztálylétszám számításkor az sni tanulókat két illetve három főként kell figyelembe venni (megengedett osztálylétszám) Osztálylétszám számításkor az sni tanulókat két illetve három főként kell figyelembe venni (megengedett osztálylétszám) Összevont osztályok: jogszabályban megfogalmazottak szerinti-e az összevonás Összevont osztályok: jogszabályban megfogalmazottak szerinti-e az összevonás

13 13 Szakértői vélemény tartalma SZB adatai SZB adatai A gyermek/tanuló ill. a szülők adatai A gyermek/tanuló ill. a szülők adatai Vizsgálat rövid leírása Vizsgálat rövid leírása Fogyatékosságra vonatkozó megállapítás, az azt alátámasztó tények Fogyatékosságra vonatkozó megállapítás, az azt alátámasztó tények Tankötelezettség teljesítésének módja Tankötelezettség teljesítésének módja Magántanuló esetében a heti foglalkoztatás ideje, a felkészüléshez szükséges szakemberek Magántanuló esetében a heti foglalkoztatás ideje, a felkészüléshez szükséges szakemberek

14 14 Kijelölt nevelési/oktatási intézmény Kijelölt nevelési/oktatási intézmény Osztályra, tagozatra vonatkozó javaslat Osztályra, tagozatra vonatkozó javaslat A tanuló nevelésével/oktatásával kapcsolatos javaslat: A tanuló nevelésével/oktatásával kapcsolatos javaslat: Sajátos követelmények Sajátos követelmények Egyes tantárgyakból, tananyagrészekből az értékelés, minősítés alóli mentesítés Egyes tantárgyakból, tananyagrészekből az értékelés, minősítés alóli mentesítés Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásra vonatkozó javaslat Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásra vonatkozó javaslat

15 15 Diagnózis Első felülvizsgálat 12 éves korig 12 éves kor után Enyhe értelmi fogyatékos első vizsgálatot követő egy év eltelte után első felülvizsgálat után 2 évenként 3 évenként Középsúlyos értelmi fogyatékos 3 évenként Mozgássérült Vak Gyengénlátó Siket Nagyothalló Beszédfogyatékos Autista Diszlexiás/diszgráfiás/diszkalkuliás első vizsgálatot követő egy év eltelte után első felülvizsgálat után 2 évenként 3 évenként Viselkedés fejl. súlyos rendellenessége 3 évenként Megjegyzés: a többi tanulótól külön, a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben tanuló (szegregáltan) testi vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben tanuló (szegregáltan) testi vagy érzékszervi fogyatékos tanuló esetében a felülvizsgálatra vonatkozó érzékszervi fogyatékos tanuló esetében a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

16 16 Az sni tanulókat ellátó intézmény ü Alapító okirata a feladatot konkrétan jelöli; ü Pedagógiai programja tartalmazza a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elemeket; ü Óratervében a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációra fordítandó órák megjelennek; ü A fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű gyógypedagógiai tanár/terapeuta segíti a munkát; ü Az osztályok a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működnek.

17 17 Irányelvek 2/2005. (III.1.) OM számú rendelet Az Irányelvnek az értelmi fogyatékos tanulók oktatására vonatkozó fejezetei: a) javaslatot tartalmaznak az egyes műveltségi területek százalékos arányaira; b) meghatározzák az egyes műveltségi területek keretében feldolgozásra kerülő nagyobb témaköröket és fejlesztési feladatokat; c) meghatározzák az egyes műveltségi területek kiemelt habilitációs/ rehabilitációs feladatait.

18 18 Az Irányelv tartalmazza: Az Irányelv tartalmazza:  A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezőket;  az ellátás közös elveit, céljait és feladatait;  a különböző képesítésű pedagógusok - óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus - feladatait és kompetenciáit. 2005. szeptember 1-jétől: az integrált nevelésben, oktatásban részesülők részére egyéni fejlesztési lap vezetése kötelező. (Külív: Tü. 356 r.sz.; belív: Tü. 357 r.sz.)

19 19 Pedagógus feladatai: - A tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulását -Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít -Tanórai tevékenység során szükség esetén megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz - egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres - alkalmazkodik az eltérő viselkedésekhez -Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatokba

20 20 Gyógypedagógus feladatai - Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését - Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására - Segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában - Javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására - Figyelemmel kíséri a tanulók haladását - Figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit - Terápiás fejlesztő tevékenységet végez.

21 21 Az EGYMI pedagógiai szakszolgálat feladatköréből elláthatja: a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő felkészítés; e) a logopédiai ellátás; g) a konduktív pedagógiai ellátás h) a gyógytestnevelés tevékenységeit valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetését.

22 22 A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatköréből elláthatja: - a szaktanácsadást, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítését, szervezését; - a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.

23 23 Felülvizsgálat (kt. 126. §) A SZB 2007. december 31-ig – hivatalból indított eljárás keretében – megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sni-vé nyilvánított tanulókat. A SZB 2007. december 31-ig – hivatalból indított eljárás keretében – megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sni-vé nyilvánított tanulókat.

24 24 Cél: annak megállapítása, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt nem sajátos nevelési igényű, hanem beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzd. nem sajátos nevelési igényű, hanem beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzd.

25 25 A SZB azoknak a tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, 2008. március 31-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére. A SZB azoknak a tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, 2008. március 31-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére. Amennyiben a tanuló külön osztályban, tagozaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelésben- oktatásban, intézkedni kell arról, hogy a következő tanévben átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba. Amennyiben a tanuló külön osztályban, tagozaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelésben- oktatásban, intézkedni kell arról, hogy a következő tanévben átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba.

26 26 A nevelési tanácsadás feladata, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. A nevelési tanácsadás feladata, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.

27 27 A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményben foglaltak ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele indokolja. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményben foglaltak ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele indokolja.

28 28 Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás keretében valósulhat meg. Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás keretében valósulhat meg.


Letölteni ppt "1 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések