Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajátos nevelési igényű tanulókat érintő változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajátos nevelési igényű tanulókat érintő változások"— Előadás másolata:

1 Sajátos nevelési igényű tanulókat érintő változások
Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Sajátos nevelési igényű tanulókat érintő változások Schaffer István EGYMI egységvezető Kiskőrös, október 8. Cím: 6200 Kiskőrös, Hrúz Mária u. 2/1. Telefon: +36 (78) Honlap:

2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló - Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló Beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről(Nkt.) 4§ 3,13,25 pont

3 Sajátos nevelési igényű tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarai vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral)küzd 2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről(Nkt.) 4§ 3,13,25 pont

4 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat,de nem minősül sajátos nevelési igényűnek 2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről(Nkt.) 4§ 3,13,25 pont

5 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről(Nkt.) 4§ 3,13,25 pont

6 Egyéb pszichés fejlődési zavar
2011. szeptember elsejétől megszűnt: „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenesség” megnevezés „SNI a,SNI b,”elkülönítés kötelezettsége mind a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői vélemények készítése mind a tanulók ellátása tekintetében Nkt. az átmeneti rendelkezésben-Nkt.96.§(8)-(9) bekezdés- biztosítja a kellő időt arra,hogy az intézmények alapító okirataiban, a gyermekek, tanulók szakértői véleményében az új szabályozás átvezetésre kerüljön

7 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása I. (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.(A szakértői javaslatok értelmezése!) (3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatás, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (továbbiakban : a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók –külön vagy közös vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt:gyógypedagógia nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény)történhet.

8 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása II. Sajátos nevelési igény A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési oktatási intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesül. (Nkt. 47.§(5)) A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő nevelési oktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. (Az Nkt 27. § (8) alapján szept. 1-től hatályos) Új heti foglalkozási időkeret szeptember 1-től lépett hatályba.

9 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása III. Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkozás, a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás , a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. (Nkt. 47.§(8)) Új heti foglalkozási időkeret szeptember 1-től lépett hatályba

10 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás időkerete I.
2013. szeptember 1-től a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a Nkt 6. melléklete határozza meg (Nkt.27.§(8)) 20/2012 EMMI r.138.§: Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeret felhasználásáról

11 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 50. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 138. § (1) Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeretet abban az esetben, ha a tanulót külön osztályban tanítják, osztályonként kell biztosítani. (2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti Óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.

12 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás időkerete II.
Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján - a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka az SNI tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani. (20/2012. (VIII:31)EMMI rend.138.§(5))

13 A Kt. 30 § (9) bekezdés mentesítési lehetőségei helyébe a következő lép
Nkt.56.§ (1)A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. (2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. 2012.évi CXXIV.törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2013.évi CXC törvény módosításáról 17§

14 Méltányossági elvek Nkt.51 § (5)
Az SNI és a BTM(N) tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során által használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 20/2012 EMMI.r.33.§(3) Amennyiben az SNI, valamint a BTM(N) jelentkező élni kíván az Nkt. 51§(5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolni kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg az igazgató döntésében a vizsgázó számára biztosíthatja : - az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközöket, - az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabítását, - a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést.

15 Feladatok SNI, BTM(N) ellátással kapcsolatban 20/2012. (VIII. 31
Feladatok SNI, BTM(N) ellátással kapcsolatban 20/2012.(VIII.31.) EMMI (R) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Szakértői bizottsági vizsgálat kezdeményezése szülő, óvoda, iskolaigazgató által (R.21.§-(4)) Speciális szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértő bizottság szakvélemény alapján történhet (R.28.§(4)) Az SNI és BTM(N) tanulók pedagógiai kedvezményeinek vizsgahelyzetben való alkalmazásának részletes szabályai (R.68.§(4)-(5), 71.§(3)-(4) SNI, BTM(N) tanulók esetében a szakvélemények feltűntetési módja a felvételi és mulasztási , ill. beírási naplóban, törzslapon.(R.90.§(4).95.§(5),99.§(4) Felterjesztési kötelezettség felülvizsgálata minden év június 30-ig. (R.95.§(6) Egyéni fejlesztési terv elkészítésével és dokumentálásával, a fejlesztő neveléssel kapcsolatos szabályok (R.139.§(19-(2),140.§(1) 32/2012 EMMI rendelet SNI irányelvek (óvodai és iskolai nevelés)

16 Köszönöm a figyelmet! schaffy67@gmail.com
Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Köszönöm a figyelmet! Cím: 6200 Kiskőrös, Hrúz Mária u. 2/1. Telefon: +36 (78) Honlap:


Letölteni ppt "Sajátos nevelési igényű tanulókat érintő változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések