Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013. •A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013. •A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló."— Előadás másolata:

1 ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013

2 •A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] •Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény •Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

3 •A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet •Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet •A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet •A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

4 Az intézményi működés jogi környezetének új elemei Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény [MK 2012/178. (XII. 22.)] Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény [MK 2012/172. (XII. 18.)]

5 Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)] A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

6 INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA Pedagógiai program 2012. augusztus 31-ig: iskolák (mindennapos testnevelés) [Nkt. 97§ (6)] 2012. december 31-ig [20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 193.§ (4)]: iskolák további felvételi, átvételi kérelmek 2013. március 31-ig [Nkt. 97.§ (14)]: iskolák kerettantervről szóló jogszabály [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet] rendelkezései alapján 2013. augusztus 31-ig: óvodák, iskolák a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmi előírásai alapján Szervezeti es működési szabályzat [Nkt. 97. § (15)] 2013. március 31-ig: óvodák, iskolák, köznevelési törvény rendelkezései alapján végrehajtási rendeletben foglaltak alapján

7 HÁZIREND 2012. szeptember 1-ig: óvodák, iskolák, kollégiumok a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmi eljárásai alapján

8 MUNKATERV. Előzetes véleményeztetési kötelezettség: • fenntartó, • óvodaszék, iskolaszék, • óvodai, iskolai, szülői szervezet, közösség, • intézményi tanács, • iskolai, kollégiumi diákönkormányzat. a tanulókat érintő programokat illetően,. Elfogadás: nevelőtestület. Jóváhagyás:.

9 SZERVEZETI ES MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, HÁZIREND. Előzetes véleményeztetési kötelezettség : • óvodaszék, iskolaszék, ennek hiányában óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség • az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat,. Elfogadás: nevelőtestület. Egyetértési jog: fenntartó, működtető - azon rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul Jóváhagyás: fenntartó - ha a nevelési-oktatási intézményt az egyház tartja fenn

10 PEDAGÓGIAI PROGRAM Előzetes véleményeztetési kötelezettség : – Elfogadás: nevelőtestület Egyetértési jog: fenntartó, működtető – azon rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul Jóváhagyás: intézményvezető fenntartó – ha a nevelési-oktatási intézményt az egyház tartja fenn

11 AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMOK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA. Az óvoda értékei Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése.

12 A különleges bánásmódot igénylő gyermek • sajátos nevelési igenyű gyermek, • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, • kiemelten tehetséges gyermek A gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos es halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

13 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek (katolikus értékrend átadása) Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda eseten. „nemzeti, etnikai kisebbség” helyett „nemzetiség” fogalom használata.

14 HÁZIREND FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÚJ ELEMEI • a gyermekekről készült értékelés megismerése a szülő részéről történő hozzáférés módja • az óvodába lépés követelményei • az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek • a felvételi, átvételi kérelmek elbírálása, szabályai • a mulasztás igazolása és nyilvántartása •az óvodában elvárható magatartás • a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodai és óvodán kívüli rendezvényeken elvárt megjelenés, magatartás

15 A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása • A működés rendjén belül az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje • A kiadmányozás és a képviselet szabályai • A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás rendje • A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás formája, módja

16 Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról • Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje • Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje • Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök • Munkaköri-leírás minták • Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei

17 A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend • A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalma, szervezeti formája, időkerete (EGYMI esetén) • Szakmai munkaközösségek létrehozása és működése az intézményben [Nkt. 97. § (15)] • A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának az Ávr. 13. §-ában meghatározott tartalmi elemei

18


Letölteni ppt "ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013. •A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések