Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Intézményátszervezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Intézményátszervezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak."— Előadás másolata:

1

2  Intézményátszervezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása  A megyei szintű feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés- fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos feladatok

3 Nkt. 4. § 11. pontja Kt. 121. § (1) bek. 15. pont Nkt. 21. § (3) bek. Kt. 37. § (5) bek. a köznevelési intézmény alapító okiratában azon részek módosítása amelyek tartalmazzák az:  c) az intézmény típusát,  d) az intézmény feladatellátási helyét, (székhelyét, tagintézményét, telephelyét),  e)alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,  f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,  …  j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,

4 Nkt. 83. § Kt. 102. § A fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról. A döntés előtt ki kell kérni:  az intézmény alkalmazotti közössége,  az óvodaszék, az iskolaszék, (Kt. az iskolaszéknek,  a szülői szervezet, az iskolai szülői szervezetnek)  a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.

5 Nkt. 83. § Kt. 102. § A fenntartó – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben  óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,  óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,  óvoda feladatait nem változtathatja meg.

6 Nkt. 83. § Kt. 102. § A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést  a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,  a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: › egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, › szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,  a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, kapcsolatban. Kt. 102. § (11) bekezdésnél pontosabb meghatározás! A fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja.

7 Kt. 88. § (5)-(7) A helyi önkormányzat új közoktatási intézménye létesítéséhez beszerzi kormányhivatal megyei fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat a közoktatási intézménye megszüntetésekor, átszervezésekor a megfelelő színvonalon történő további gondoskodás és az igénybevétel aránytalan terhének megítéléséhez közoktatási szakértői véleményt szerez be. A szakértői vélemény mellett a kormányhivatal megyei fejlesztési tervre épített szakvéleményét is megkéri.

8 Nkt. 4. § 2. és 74. § (3) bek. Az óvoda vallási, világnézeti szempontból elkötelezett intézmény fenntartójával részére történő átadásakor a települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerződés miatt a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat.

9 Nkt. 50. § (6)-(11) bek. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési- oktatási intézményekben. A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

10 Nkt. 50. § (6)-(11) bek. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.

11 Nkt. 33. § (1) bek. Az egyházi és magánintézmény köznevelési szerződés vagy a fenntartó egyoldalú nyilatkozata alapján részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, általános iskola feladatainak ellátásában. Felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. Nkt. 76. § (7) bek. A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.

12 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § A kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal legkésőbb február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az általános iskolákat a kijelölt körzetekről.

13 Nkt. 50. § (7) bek. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §  Az iskolai beiratkozás idejéről a kormányhivatal közleményt (hirdetményt) tesz közzé a honlapján és a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.  A szülő a közleményben (hirdetményben) közzétett időpontban köteles beíratni az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése alapján a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja: 2013. április 8-9. (hétfő, kedd) 8:00 -18:00 óra

14 TÁMOP 3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KIR, akkreditációs rendszerek, közösségi felületek TÁMOP 3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása pedagógus-továbbképzés, életpályamodell, minősítési rendszer – PILOT program TÁMOP 3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban mérési, értékelési rendszerek fejlesztése, minőségbiztosítás, intézményellenőrzés – PILOT program TÁMOP 3.1.10-11/1: Helyi oktatásirányítás fejlesztése Komplex helyzetelemzés, intézményszerkezet optimalizálás megyei képviseletek

15 Nkt. 75. § (1) bek. A megyei szintű feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-fejlesztési terv A tervet  az oktatásért felelős miniszter adja ki,  az Oktatási Hivatal terjeszti elő,  elkészítésében közreműködnek › a kormányhivatalok › a helyi önkormányzatok

16 Nkt. 75. § (1) Véleményt nyilvánít  a helyi önkormányzatok, akik a véleményükhöz beszerzik a településen működő köznevelési intézmény › nevelőtestületének, › alkalmazotti közösségének, › szülői és diákszervezeteinek véleményét.  a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (szakképzési terv) Nkt. 97. § (8) bek. Az Oktatási Hivatal a köznevelés-fejlesztési tervet első alkalommal 2013. április 30-ig készíti el.

17 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. Az elfogadott tervet az Oktatási Hivatal a KIR honlapján dokumentum formátumban teszi közzé, melyhez adatnyilvántartás kapcsolódik. A nyilvántartásba adatot szolgáltat a települési önkormányzat jegyzője, önkormányzati társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője arról, hogy a településen működő óvoda milyen jogcímen, milyen időtartamban és mekkora gyermeklétszámmal vesz részt a kötelező feladatellátásban. A kormányrendelet hamarosan módosul!

18


Letölteni ppt " Intézményátszervezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések