Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatásügy aktuális kérdései, jogszabályi változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatásügy aktuális kérdései, jogszabályi változások"— Előadás másolata:

1 Az oktatásügy aktuális kérdései, jogszabályi változások
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Dr. Ilosvai István

2 Törvényi háttér 1993. évi LXXIX. tv. – a közoktatásról
2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. tv. – a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról

3 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
A törvény Magyar Közlöny évi számában jelent meg. A törvény hatályba lépése fokozatosan történik 2012. szeptember 1. 2013. január 1. 2013. szeptember 1. 2014. szeptember 1. A törvény hatálybalépéseivel fokozatosan kerül hatályon kívül helyezésre a közoktatási törvény rendelkezései

4 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
2012. szeptember 1. a törvény rendelkezéseinek általános hatálybalépésnek időpontja pedagógiai program felülvizsgálata SZMSZ felülvizsgálata (tíznél több szakmai munkaközösség esetén az intézmény alapító okiratának felülvizsgálata (legitimációra vonatkozó rendelkezések megváltozása) Fenntartói egyetértés csak többletkötelezettség vállalása esetén szükséges

5 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
2013. január 1. Fenntartói jogok és működtetői kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések hatályba lépése Nkt. 74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Kik vehetnek még részt a feladat ellátásban? Települési önkormányzatok Egyházi intézmények fenntartói Magánintézmények fenntartói

6 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
Fenntartói jogok gyakorlója Állam (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján) Működtető Települési önkormányzat

7 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
Állami fenntartás = szakmai irányítás a pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok gyakorlása és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás lebonyolítása az intézményvezetők kinevezésre vonatkozó jogok gyakorlása (2012. szeptember 1. és december 31-e között a települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, valamint a megbízás visszavonására vonatkozó jogot a fenntartó gyakorolja.)

8 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
Működtetés a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltetése, karbantartása a működtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak viselése, az ingatlan vagyonvédelméről való gondoskodás, továbbá minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezések működtetése, karbantartása, a tulajdonában lévő taneszközök javítása, karbantartás, a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerezése

9 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
2013. szeptember 1. Erkölcstanórákra illetve hittanórákra vonatkozó rendelkezés bevezetése Tanításrendjére, tanítási, képzési idő időre vonatkozó szabályok életbe lépése Nevelési-oktatási intézményekben foglalkozott vezetők, pedagógusok, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre vonatkozó rendelkezése hatálybalépése Pedagógusok előmeneteli rendszere alkalmazása Garantált illetményre vonatkozó rendelkezések bevezetése Köznevelési finanszírozás rendszer szabályainak bevezetése

10 2011. évi CXC. tv. – a nemzeti köznevelésről
Végrehajtási rendeletek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló ../2012. (...) EMMI rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  …/2012. (….) Korm. Rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról ../2012 ( . .) Korm. rendelet

11 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló ../2012. (...) EMMI rendelet Az Nkt szeptember 1-jei hatálybalépése miatt vált indokolttá egy, a nevelési-oktatási intézmények működését újraszabályozó miniszteri rendelet kiadása Az Nkt. fentebb hivatkozott keret jellege miatt a miniszteri rendeleti szintű szabályozás sok olyan elemet tartalmaz, amelyek korábban a Kt-ban kerültek szabályozásra. A rendelet új szabályozási elemeket is tartalmaz. Ezek vagy az Nkt. elfogadásával kerültek be az óvodai ellátás, az alap- és középfokú oktatás rendszerébe, vagy a korábbi rendelethez képest részletesebb szabályozásukra kerül sor (pl. hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokban folyó nevelés-oktatás indítására vonatkozó, az egész napos iskolai, a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatásra vonatkozó részletszabályok, a független vizsgabizottság előtti vizsga részletszabályai, a pedagógiai-szakmai ellenőrzések szabályai, a tanulók fizikai állapotának felméréséhez kötődő iskolai feladatok, a Köznevelési Hídprogramok megszervezése, a vendégtanulói jogállás rendezése, az intézményi tanács működése).

12 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  …/2012. (….) Korm. Rendelet Köznevelés információs rendszerének létrehozása és működtetése (Az intézménytörzs, bejelentkezés a KIR-be, az OM azonosító igénylése, változás-bejelentés, az adatszolgáltatási kötelezettség a köznevelési intézmény átszervezése, átalakulása, megszűnése és más változás esetén, a jogviszonyt igazoló azonosító szám igénylése, kiadása és változás-bejelentés) A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása A pedagógusok állandó helyettesítési rendszere A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető normatív állami hozzájárulás és támogatással összefüggő eljárásrendnek a helyi önkormányzatok részére meghatározott támogatási eljárásrendhez való közelítése, egységes, összemérhető létszámfelmérési időpontok meghatározása, az igénylések folyamataiban a teljes körű átláthatóság kialakítása, valamint a költségvetési források feletti ellenőrzés erősítése. A köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatok meghatározása

13 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról ../2012 ( . .) Korm. rendelet
Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervezeti egységekből áll. A tankerületek az Intézményfenntartó Központ területi szervezeti egységei. Egy tankerület több járást foglal magába. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 tankerület kialakításra kerül sor.) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény), valamint Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szervként, b) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.

14 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról ../2012 ( . .) Korm. rendelet
Az Intézményfenntartó Központ feladatai: a) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, b) előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását, c) ellátja az oktatáspolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, d) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó tankerületek területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával, e) elemzi a fenntartásában működő köznevelési intézményekben lefolytatott ellenőrzések eredményeit és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozásához, f) ellátja a jogszabályban, az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az oktatásügy aktuális kérdései, jogszabályi változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések