Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása a törvényi változások tükrében Peőcz Veronika Béki Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása a törvényi változások tükrében Peőcz Veronika Béki Andrea."— Előadás másolata:

1 Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása a törvényi változások tükrében Peőcz Veronika Béki Andrea

2 „Mi emberek különbözőek vagyunk, de emberi minőségünkben egyenlőek.” Illyés Sándor

3 A 2006. évi CXXI. tv., az 1993. évi LXXIX. tv. módosítása 20. § (3). A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermek

4 Közokt. tv. kategória SNINem SNI elnevezés „A megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége.” „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség.” (BTM) jellemzőkrendellenesség zavar (hosszantartó,súlyos) vélhetően biológiai kóreredet, markáns maradványtünetek nehézség nehezen tisztázható kóreredet,nincs feltűnő fejlődési eltérés, súlyos környezeti ártalom, enyhe maradványtünetek, részterületeket érintő iskolai eredménytelenség gyengeség környezeti ártalom, átmeneti következmény a tanulásra diagnózis Viselkedészavarok (BNO: F 90 - F 98) Specifikus és általános tanulási zavarok (BNO: F 80 – F 83) BNO: nincs

5 Közokt. tv. kategória SNI rendellenesség Nem SNI (BTM) nehézség gyengeség szolgáltatás óraszámok rehabilitációs célú órakeret terhére sérülésspecifikus ellátás:fejlesztő terápiák, pszichológiai gondozás, felzárkóztatás fejlesztő terápiák, pszichológiai gondozás, felzárkóztatás fejlesztés, felzárkóztatás szakember- szükséglet rehabilitációs célú órakeret terhére szervezett foglalkozásnál: pszichológus, gyógypedagógus /terapeuta, konduktor felzárkóztatásnál: a gyermeket tanító pedagógus, fejlesztő pedagógus pszichológus, gyógypedagógus /terapeuta, konduktor, fejlesztő pedagógus, tanító, szaktanár fejlesztő pedagógus, tanító, szaktanár

6 Közokt. tv. kategória SNI rendellenesség Nem SNI (BTM) nehézség gyengeség finanszírozás SNI normatívaA felülvizsgálat eredményétől függetlenül a 2007/2008.-as tanévben a SNI-re vonatkozó szabályok szerint. 2008/2009-től a nevelési tanácsadók veszik át a fejlesztés ellátásának szervezését, finanszírozás feladathoz kötötté tervezett, a 2008. évi költségvetésről szóló törvényben kerül majd kialakításra. diagnosztika TKVSZRBNev.tan./TKVSZRBNev.tan.

7 A 2006. évi felülvizsgálati eljárás A pszichés fejlődés zavarai (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat kiemelte az SNI-ből, egyúttal átemelte a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek körébe. A szakértői és rehabilitációs bizottságoknak 2008. július végéig kell elvégezni az elhatárolásokat, ill. dönteniük kell a tanulók további ellátásáról. 2008. július 31.-ig az intézmények mindenki után igénybe vehetik a normatív hozzájárulást.

8 A fejlesztő foglalkozáshoz való jog Organikus érintettség esetén: gyógypedagógiai ellátás keretében rehabilitációs célú foglalkozásra jogosult. Organikus érintettség hiányában: fejlesztő foglalkozásra jogosult (a kötelező tanórai foglalkozások 15%-ban). A NT gondoskodik az ellátás megszervezéséről.

9 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának finanszírozása 2008-ban 2007. CXXVII. törvény A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

10 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Fajlagos összeg: 240 000 Ft / év a 2008/2009. tanévre

11 Az igénylés feltételei 1. 16.2.1.a. Magántanuló / TKVSZRB vélemény / 5/2003.ESzCsM. Rend. 1. Bekezd. legalább heti 8 tanítási óra egyéni fejlesztés 16.2.1.b. 60% visszahelyezett tanulók, valamint a folyamatos figyelemmel kísérés alatt lévők 2 évig jár a hozzájárulás 16.2.1.c. 160% jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogy., autista, halmozottan fogy. SNI után

12 Az igénylés feltételei 2. 16.2.1.d. 80% jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedésében organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 16.2.1.e. 60% jár a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI

13 SNIBTM Fogyatékkal élő A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós, súlyos rendellenessége NT SZB organikus okra visszavezethető organikus okra nem vezethető vissza SZB NT szakértői véleményben kijelölt szakszolgálat, gyógypedagógus és az intézmény NT és az intézmény habilitációs és rehabiliációs foglalkozás fejlesztő foglalkozás 52. § (6)30. § (7) Problématípusok ellátási rendszere a 2007. évi LXXXVII. tv. alapján

14 A nevelési tanácsadás feladatai jogszabályi háttér: Közoktatási törvény 35.§ (4) bekezdés: A nevelési tanácsadás feladata: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 22. és 23. § A nevelési tanácsadás keretében készítendő szakvéleményekről és azok végrehajtásának ellenőrzéséről. Közoktatási törvény 30. § (7), (8) és (9) bekezdés: A BTM megállapításáról, a fejlesztő foglalkoztatásra való jogosultságról

15 A nevelési tanácsadás hagyományos feladatai A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása A BTM-mel küzdő gyermekek, tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása A BTM-mel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatása, terápiás gondozása a pedagógus és a szülő bevonásával Szakvélemény készítése a beiskolázáshoz

16 A nevelési tanácsadás új feladatai Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez,oktatásához, ha adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja (ez csak törvényileg új, egyébként eddig is ellátást nyert) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (nem organikus SNI) gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának segítése A NT szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése

17 A szakvéleményben foglaltak ellenőrzése, szakmai segítségnyújtás 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet 22. § (8)-(9) bekezdése (8)„A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében - szükség szerint- tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele azt indokolja. (9) A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a (8) bekezdésben meghatározott feladatainak végrehajtásához éves munkatervet készít.”

18 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Peőcz Veronika peoczvera@freemail.hu Béki Andrea mandera@freemail.hu


Letölteni ppt "Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása a törvényi változások tükrében Peőcz Veronika Béki Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések