Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály.  A nemzeti köznevelésr ő l szóló 2011. évi CXC. törvény(Nkt.) és a hozzá kapcsolódó rendeletek  A közoktatásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály.  A nemzeti köznevelésr ő l szóló 2011. évi CXC. törvény(Nkt.) és a hozzá kapcsolódó rendeletek  A közoktatásról."— Előadás másolata:

1 Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2  A nemzeti köznevelésr ő l szóló 2011. évi CXC. törvény(Nkt.) és a hozzá kapcsolódó rendeletek  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény hatályban tartott rendelkezései  A nevelési-oktatási intézmények m ű ködésér ő l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet)  A nemzeti köznevelésr ő l szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Végrehajtási rendelet)  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  A f ő városi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet szóló 121/2013.  az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013.(IV. 26.) Korm. rendelet  A szabálysértésekr ő l szóló1999. évi LXIX. törvény  Az egyes szabálysértésekr ő l szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet  A személyes adatok védelmér ő l és a közérdek ű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény  A gyermekek védelmér ő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet  a 2013/2014. tanév rendjér ő l szóló /2013 (.) EMMI rendelet  A pedagógiai szakszolgálati intézmények m ű ködésér ő l szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

3  Állam - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Önkormányzat (települési, nemzetiségi)  Egyház  Alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

4

5

6  Fenntartó és m ű ködtet ő  Fenntartó  M ű ködési egységek:  Központ  Megyeközponti tankerület – a megyeszékhelyen(Pest megye kivétel – Cegléd)  Tankerület (illetékességi területe megegyezik a járás illetékességi területével)

7  Az óvodai ellátás biztosítása  Óvodáztatási támogatás  Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása, adatszolgáltatás (KH)  A HHH- s gyermeke, tanulók nyilvántartása, adatszolgáltatás ( a KH nak is- Jogszabály: A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló szóló 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) A jegyz ő összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzet ű gyermekek és tanulók számát, és az így el ő álló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az illetékes kormányhivatal számára továbbítja” – intézményben is nyilvántartott adat)  A nemzetiséghez tartozók jogainak biztosítása az óvodai nevelés során  A gyermekek védelme helyi rendszerének kiépítése, m ű ködtetése, a gyermekek ellátásának megszervezése

8  A köznevelési intézményekkel kapcsolatos m ű ködtet ő i feladatok ellátása (megállapodás alapján) (KLIK)  köznevelési – eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása;  t ű zvédelmi  munkavédelmi  egészségügyi el ő írások szerinti üzemeltetés, karbantartás

9  A tanköteles korú gyermekek (tanulók) nyilvántartása (Nkt. 45. § (8)  A tanköteles gyermekekr ő l vezetett nyilvántartás megküldése az állami intézményfenntartó központ (KLIK tankerület) útján a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes iskolának (Nkt. 45. § (10)  Gondoskodás a tankötelezettség teljesítésér ő l (általános iskola els ő évfolyamára történ ő beiratkozás; az általános iskola utolsó évfolyamán végzett, középfokú intézménybe fel nem vett tanulók esetében) (OF)  Igazolatlan mulasztással kapcsolatos eljárás (Nkt. 45. § (9)  Rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatok (Nkt. 30. § (5) a)  Az érettségi vizsga feladatlapjainak elosztása (OF, középiskolák igazgatói)

10  Szakért ő i vizsgálaton való megjelenésre kötelezés (Nkt. 47. § (6)  Nevelési tanácsadáson (iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton; fejleszt ő foglakozáson való részvétel) történ ő megjelenésre kötelezés Nkt. 72. § (4); 20/2012. EMMI rendelet 63. § (3) bekezdés  A sajátos nevelési igény ű tanulók szakvéleményének fellebbezésével kapcsolatos els ő fokú eljárás (Szakért ő i és Rehabilitációs Bizottság, OF)

11  Nyilvántartás vezetése  Nyilvántartásba vétel (egyházi és magánintézmények)  Engedélyezés (m ű ködés, szakmai vizsga szervezés, magántanulói státusz)  Intézmény kijelölés (a fegyelmi határozattal az iskola látogatásától eltiltott) tanulók számára  Vizsgaszervezés (érettségi, tanulmányok alatti)  Egyéb szervezési feladatok (OKTV, KIFIR, Országos kompetenciamérés)  Másodfokú eljárások lefolytatása (sni tanulók)  Ellen ő rzés (törvényességi, hatósági – közrem ű ködés a pedagógiai-szakmai ellen ő rzés lefolytatásában)  Közrem ű ködés a pedagógusok min ő sít ő eljárásában  Közrem ű ködés a HÍD program megszervezésében

12  Az iskolai körzethatárok kijelölése november utolsó napjáig kikéri a települési önkormányzatok véleményét, (adatokat a HHH-s gyermekekr ő l -) – február utolsó napjáig tájékoztatás a települési önkormányzatnak, az általános iskolának  Közlemény (hirdetmény) az iskolai beiratkozás id ő pontjáról – beiratkozás el ő tt 30 nappal

13  Fellebbezés elbírálása vizsgabizottság m ű ködésével kapcsolatban (a KH által m ű ködtetett vizsgabizottság esetében az Oktatási Hivatal a másodfokon eljáró hatóság)  A megyei köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében történ ő közrem ű ködés (helyi önkormányzat véleményének kikérése)

14  Önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények (2013. január 1-jét ő l óvodák)  Állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények  Egyházi és magán fenntartók  Egyházi és magán fenntartású nevelési- oktatási intézmények  Gyermekek, tanulók, szül ő k

15 Merklné Kálvin Mária f ő osztályvezet ő Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási F ő osztály kalvin.maria@pmkh.hu


Letölteni ppt "Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály.  A nemzeti köznevelésr ő l szóló 2011. évi CXC. törvény(Nkt.) és a hozzá kapcsolódó rendeletek  A közoktatásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések