Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken"— Előadás másolata:

1 Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken Busko.Tibor@uni-nke.hu

2 Művelődési tevékenységek/szolgáltatások Cél: Az ún. „kultúra” elsajátítása Iskolarendszerhez kapcsolódóan Iskolarendszertől függetlenül közművelődés köznevelés

3 A művelődési szolgáltatások és a települési önkormányzatok kötelező kötelező: óvodai nevelés választható: tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 2011. évi CXC. tv. 1997. évi CXL. tv. kötelező kötelező: Közművelődési tevékenység támogatása + települési könyvtári ellátás biztosítása

4 (a) Köznevelési szolgáltatások és ellátás a településeken

5 köznevelés Az oktatás Alapfokú nevelés-oktatás Középfokú nevelés-oktatás felsőoktatás az önkormányzatokkal nem áll szignifikáns kapcsolatban felsőfokú oktatás

6 A tankötelezettség attól a naptári évtől, amelyben a gyermek a 6. életévét augusztus 31-ig betölti (Indokolt esetben – szakértői bizottság javaslata alapján – a gyermek további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban), addig a tanévig, amelyben a gyermek a 16.* életévét betölti (SNI-s tanuló esetében: meghosszabbítható annak a tanévnek a végéig, amelyben 23. életévét betölti) *A köznevelési törvényben változott18-ról 16 évre A tankötelezettség elvileg magántanulóként is teljesíthető: igazgató kétségei esetén  kormányhivatal a gyámhatóság/gyermekjóléti szolgálat véleménye alapján dönt (halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén gy. sz. szakvéleményének beszerzése kötelező)

7 A köznevelés rendszere óvoda általános iskola szakiskolaközépiskola iskolarendszer gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény kollégium/diákotthon Pedagógiai szakszolgálati intézmény Pedagógiai – szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alapfokú művészeti iskola Nevelési-oktatási intézmények

8 A gyermeket 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő – és napközbeni ellátását biztosító – intézmény -kötelezettség: (2014. IX. 1-től) attól az évtől, amelynek aug. 31-i napjáig a gyermek 3. életévét betölti, napi négy óra óvodai nevelés Az óvoda Az általános iskola Az alapfokú nevelés-oktatás színtere - 2006-tól csak nyolc évfolyamos általános iskola működhet szakiskola • cél: érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzése • (2013. IX. 1-től) három szakképzési évfolyammal, amely közismereti képzést is magában foglal középiskolák gimnázium gimnázium: • cél: ált. műveltség és felkészítés az érettségire, továbbtanulásra • 4 (esetleg 6, 8 évf. + nyelvi felkészítő) évf. szakközépiskola cél: ált. műveltség és felkészítés a szakmai érettségire, továbbtanulásra • 4 középiskolai évfolyam, amit szakmai vizsgára való felkészítés követ Indokolt esetben az 5. év betöltéséig a jegyző mentességet adhat

9 A köznevelés szervezési kérdései I. (a tágabb kontextus) •költségvetés (nem állami fenntartó esetén költségvetési hozzájárulás a pedagógusok, oktató-nevelő munkát közv. segítő alkalmazottak béréhez- illetményéhez 2013. IX. 1-től) •a főszabály szerinti ingyenesség – térítési díj/tandíj •fenntartói hozzájárulás miniszter(ek) finanszírozás ágazati irányítás • pedagógiai szakszolgálatok és • pedagógiai-szakmai szolgáltatások • miniszter által létrehozott tanács •Oktatási Hivatal Köznevelési intézmények stratégiai tervezés kormány • Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és NAT • érettségi vizsgaszabályzata szakminiszter egyéb tervezési dokumentumok saját feladat- és hatáskörök

10 A köznevelés szervezési kérdései II. (a feladatellátásra kötelezettek) 2013. január 1-jétől: Az alapfeladatok ellátásáról az óvoda kivételével az állam (fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján látja el – 198 járási tankerület/19 megyeközponti tankerület), az óvoda esetében a települési önkormányzat útján gondoskodik nem állami fenntartók egyházi és nemzetiségi önkormányzati fenntartók • államival megegyező finanszírozás! Átvehetik (3000 lakos felett átveszik) Köznevelési szerződés Települési önkormányzatok -Általános iskolai nevelés-oktatását - középiskolai nevelés-oktatását - alapfokú művészetoktatását - kollégiumi ellátását - sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását - SZAKKÉPZÉS KIVÉTELÉVEL! - biztosító intézmények működtetését (s nem a fenntartását) Kötelezettség teljesítése alól felmentés csak kivételes (pl. gazdasági teljesítőképes ség igazolt hiánya) esetben

11 Fenntartás vs. Működtetés (egyszerűsített séma) FENNTARTÁS a) szakmai irányítás, b) szakmai feladatok ellátása, c) szakmai dologi kiadások d) pedagógusok, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatása. MŰKÖDTETÉS a) nem szakmai dologi kiadások (pl. épület állagmegóvása, rezsi) b) technikai személyzet (pl. gondnok, takarító) foglalkoztatása..

12 A köznevelés szervezési kérdései III. (az alapítás – működés kérdései) Alapítás Működés Főbb dokumentumok: • SZMSZ* • házirend • pedagógiai program * Szakmai önállóság: minden olyan szervezeti és működési ügyben önállóan dönt, amit jogszabály nem utal más hatáskörébe Egyházi és más nem állami, nem települési ök-i köznevelési intézmények engedélyező és ellenőrző hatósága: Fővárosi/megyei kormányhivatal (engedély csak a nem KIK, nem települési ök. által alapított intézmény esetében szükséges) Bejelentést költségvetési szerv esetében a törzskönyvi nyilvántartást végző szervnél, a KIK által fenntartott intézmény esetében az Oktatási Hivatalnál Máskor a fővárosi/megyei Kormányhivatalnál kell teljesíteni Kell: összhang a fővárosi- megyei köznevelés- fejlesztési tervvel

13 (b) Közművelődési szolgáltatások a településeken

14 A közművelődés terei a)művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, b) közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, d) stb. közművelődési intézmények közgyűjtemények könyvtárak levéltárak muzeális intézmények kép- és hang- archívumok egyéb kulturális intézmények színházak mozik stb.

15 A települési önkormányzatok és a közművelődés 1997. Évi CXL. tv. szerint: „a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása” megyei jogú város / város / fővárosi kerület = közművelődési intézmény biztosítása egyéb települések: elegendő a „közösségi színtér” biztosítása (szakmai, személyi, infrastrukturális feltételek biztosítása nem előírás) Kötelezettség teljesíthető: -Önkormányzati fenntartású intézmények/színtér, vagy - közművelődési megállapodás útján (közművelődés lehetőségének minimumát rögzíteni kell benne)

16 A nyilvános könyvtári ellátás 1997. évi CXL. Tv. a) mindenki által használható és megközelíthető, b) könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja a könyvtári alapfeladatokat (gyűjteményekkel kapcsolatos kötelezettségek, tájékoztatás, más könyvtárak elérése és könyvtárközi információ-áramlás) nyilvános könyvtárak Nemzeti Könyvtár (OSZK) Tudományos és szakkönyvtárak Közkönyvtárak

17 A közkönyvtári ellátás megyei könyvtárak (fenntartója az állam) települési könyvtárak Nyilvános könyvtárak jellemzői + -alkalmazkodás a helyi igényekhez - közhasznú info-szolgáltatás - helyismereti gyűjtőkör - szabadpolcos állomány -települési könyvtárak feladatai + - speciális szervezési feladatok - nemzeti/etnikai kisebbségek könyvtári ellátása Finanszírozás: (a) helyi önkormányzatok költségvetési fejezete (b) állománygyarapítási keretek érdekeltségnövelő támogatása


Letölteni ppt "Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken"

Hasonló előadás


Google Hirdetések