Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken"— Előadás másolata:

1 Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken

2 Művelődési tevékenységek/szolgáltatások
Cél: Az ún. „kultúra” elsajátítása Iskolarendszerhez kapcsolódóan Iskolarendszertől függetlenül köznevelés közművelődés

3 A művelődési szolgáltatások és a települési önkormányzatok
2011. évi CXC. tv. kötelező: óvodai nevelés 1997. évi CXL. tv. kötelező: Közművelődési tevékenység támogatása + települési könyvtári ellátás biztosítása választható: tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása

4 (a) Köznevelési szolgáltatások és ellátás a településeken

5 Az oktatás Alapfokú Középfokú nevelés-oktatás nevelés-oktatás
köznevelés Alapfokú nevelés-oktatás Középfokú nevelés-oktatás felsőfokú oktatás felsőoktatás az önkormányzatokkal nem áll szignifikáns kapcsolatban

6 A tankötelezettség attól a naptári évtől, amelyben
*A köznevelési törvényben változott18-ról 16 évre attól a naptári évtől, amelyben a gyermek a 6. életévét augusztus 31-ig betölti (Indokolt esetben – szakértői bizottság javaslata alapján – a gyermek további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban), addig a tanévig, amelyben a gyermek a 16.* életévét betölti (SNI-s tanuló esetében: meghosszabbítható annak a tanévnek a végéig, amelyben 23. életévét betölti) A tankötelezettség elvileg magántanulóként is teljesíthető: igazgató kétségei esetén  kormányhivatal a gyámhatóság/gyermekjóléti szolgálat véleménye alapján dönt (halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén gy. sz. szakvéleményének beszerzése kötelező)

7 A köznevelés rendszere
iskolarendszer óvoda általános iskola szakiskola középiskola alapfokú művészeti iskola gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény kollégium/diákotthon Pedagógiai –szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény Pedagógiai szakszolgálati intézmény Nevelési-oktatási intézmények

8 A gyermeket 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő – és
Az óvoda A gyermeket 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő – és napközbeni ellátását biztosító – intézmény kötelezettség: (2014. IX. 1-től) attól az évtől, amelynek aug. 31-i napjáig a gyermek 3. életévét betölti, napi négy óra óvodai nevelés Az általános iskola Indokolt esetben az 5. év betöltéséig a jegyző mentességet adhat Az alapfokú nevelés-oktatás színtere tól csak nyolc évfolyamos általános iskola működhet szakiskola középiskolák cél: érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzése (2013. IX. 1-től) három szakképzési évfolyammal, amely közismereti képzést is magában foglal szakközépiskola cél: ált. műveltség és felkészítés a szakmai érettségire, továbbtanulásra 4 középiskolai évfolyam, amit szakmai vizsgára való felkészítés követ gimnázium: cél: ált. műveltség és felkészítés az érettségire, továbbtanulásra 4 (esetleg 6, 8 évf. + nyelvi felkészítő) évf.

9 A köznevelés szervezési kérdései I. (a tágabb kontextus)
stratégiai tervezés ágazati irányítás kormány Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és NAT érettségi vizsgaszabályzata miniszter(ek) szakminiszter saját feladat- és hatáskörök egyéb tervezési dokumentumok miniszter által létrehozott tanács Oktatási Hivatal finanszírozás költségvetés (nem állami fenntartó esetén költségvetési hozzájárulás a pedagógusok, oktató-nevelő munkát közv. segítő alkalmazottak béréhez-illetményéhez IX. 1-től) a főszabály szerinti ingyenesség – térítési díj/tandíj fenntartói hozzájárulás pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai-szakmai szolgáltatások Köznevelési intézmények

10 A köznevelés szervezési kérdései II. (a feladatellátásra kötelezettek)
2013. január 1-jétől: Az alapfeladatok ellátásáról az óvoda kivételével az állam (fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján látja el – 198 járási tankerület/19 megyeközponti tankerület), az óvoda esetében a települési önkormányzat útján gondoskodik Köznevelési szerződés egyházi és nemzetiségi önkormányzati fenntartók államival megegyező finanszírozás! nem állami fenntartók Települési önkormányzatok Kötelezettség teljesítése alól felmentés csak kivételes (pl. gazdasági teljesítőképesség igazolt hiánya) esetben Átvehetik (3000 lakos felett átveszik) Általános iskolai nevelés-oktatását középiskolai nevelés-oktatását alapfokú művészetoktatását kollégiumi ellátását sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását - SZAKKÉPZÉS KIVÉTELÉVEL! - biztosító intézmények működtetését (s nem a fenntartását)

11 Fenntartás vs. Működtetés (egyszerűsített séma)
a) szakmai irányítás, b) szakmai feladatok ellátása, c) szakmai dologi kiadások d) pedagógusok, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatása . MŰKÖDTETÉS a) nem szakmai dologi kiadások (pl. épület állagmegóvása, rezsi) b) technikai személyzet (pl. gondnok, takarító) foglalkoztatása..

12 A köznevelés szervezési kérdései III. (az alapítás – működés kérdései)
Egyházi és más nem állami, nem települési ök-i köznevelési intézmények engedélyező és ellenőrző hatósága: Fővárosi/megyei kormányhivatal (engedély csak a nem KIK, nem települési ök. által alapított intézmény esetében szükséges) Bejelentést költségvetési szerv esetében a törzskönyvi nyilvántartást végző szervnél, a KIK által fenntartott intézmény esetében az Oktatási Hivatalnál Főbb dokumentumok: SZMSZ* házirend pedagógiai program Máskor a fővárosi/megyei Kormányhivatalnál kell teljesíteni * Szakmai önállóság: minden olyan szervezeti és működési ügyben önállóan dönt, amit jogszabály nem utal más hatáskörébe Kell: összhang a fővárosi-megyei köznevelés-fejlesztési tervvel

13 (b) Közművelődési szolgáltatások a településeken

14 A közművelődés terei közművelődési intézmények
művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, d) stb. közgyűjtemények egyéb kulturális intézmények könyvtárak kép- és hang- archívumok mozik muzeális intézmények színházak levéltárak stb.

15 A települési önkormányzatok és a közművelődés
1997. Évi CXL. tv. szerint: „a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása” megyei jogú város / város / fővárosi kerület = közművelődési intézmény biztosítása egyéb települések: elegendő a „közösségi színtér” biztosítása (szakmai, személyi, infrastrukturális feltételek biztosítása nem előírás) Kötelezettség teljesíthető: Önkormányzati fenntartású intézmények/színtér, vagy közművelődési megállapodás útján (közművelődés lehetőségének minimumát rögzíteni kell benne)

16 A nyilvános könyvtári ellátás 1997. évi CXL. Tv.
a) mindenki által használható és megközelíthető, b) könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja a könyvtári alapfeladatokat (gyűjteményekkel kapcsolatos kötelezettségek, tájékoztatás, más könyvtárak elérése és könyvtárközi információ-áramlás) nyilvános könyvtárak Nemzeti Könyvtár (OSZK) Közkönyvtárak Tudományos és szakkönyvtárak

17 A közkönyvtári ellátás
Finanszírozás: (a) helyi önkormányzatok költségvetési fejezete (b) állománygyarapítási keretek érdekeltségnövelő támogatása települési könyvtárak megyei könyvtárak (fenntartója az állam) Nyilvános könyvtárak jellemzői + alkalmazkodás a helyi igényekhez közhasznú info-szolgáltatás helyismereti gyűjtőkör szabadpolcos állomány települési könyvtárak feladatai + speciális szervezési feladatok nemzeti/etnikai kisebbségek könyvtári ellátása


Letölteni ppt "Művelődési tevékenységek / szolgáltatások a településeken"

Hasonló előadás


Google Hirdetések