Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN DR. CSÖTÖNYI TÜNDE főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN DR. CSÖTÖNYI TÜNDE főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN DR. CSÖTÖNYI TÜNDE főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály

2 2011. január 1. •Fővárosi és megyei kormányhivatalok megalakulása •Az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságainak megszűnése •Feladataikat a továbbiakban a fővárosi, megyei kormányhivatalok oktatási főosztályai látják el

3 2011. szeptember 1-jétől A volt regionális igazgatóságok székhelyén működő kormányhivatalok többletfeladatainak megoszlása a többi kormányhivatal között •Érettségi szervezés •Hatósági ellenőrzési feladatok

4 Jogszabályi háttér

5 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 1.Keretjogszabály – Felhatalmazó rendelkezések Nkt. 94.§ 2. Számos meghatározó intézkedése későbbi időpontokban vagy felmenő rendszerben válik hatályossá – Hatályba léptető rendelkezések Nkt. 95.§

6 Rendeletek •A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet •Az Oktatási Hivatalról szóló 307/ 2006. Korm. rendelet •20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról •111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

7 Oktatási Főosztály Közoktatás- értékelési Osztály Hatósági Osztály Budapest Főváros Kormányhivatala

8 Közoktatási- értékelési Osztály Működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot Közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben Részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos közoktatási mérések,versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében A nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat

9 Az érettségi vizsgaszabályzat szerint •az érettségi szervezésében való részvétel •a vizsgabizottság elnökének megbízása •a vizsgabizottság működtetése •a vizsgabizottság tevékenységének ellenőrzése •az OH értesítése a törvényes megtartás veszélyeztetése esetén

10 Emelt szintű érettségi vizsgák 2012 tavasz 36 960 vizsga

11 Hatósági kontroll szerepe •A közoktatási intézmények jogszerű működésének elősegítése •Preventív hatásával jogkövető magatartásra ösztönöz •A jogkövető magatartás erősítésével a nevelő-oktató munka minőségének emelése

12 Hatósági Osztály •Ellenőrzési jogkör •Engedélyezési jogkör

13 2011. július 1-től 20/1997. (II.13.) Korm. Rendelet A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Intézmények jegyzékének elkészítése és vezetése

14 2011. július 5-től 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet A szakmai vizsgaszervezési engedélyek kiadása és vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzése a kérelmet benyújtó székhelye szerinti területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalban történik

15 Az ellenőrzés Nkt. 86. § (1) A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet •a) pedagógiai-szakmai, •b) törvényességi, •c) hatósági ellenőrzés

16 A hatósági ellenőrzési eljárás •Hivatalból indított hatósági ellenőrzés  jogszabályban meghatározott, és kötelezően előírt ellenőrzések  előzetesen jóváhagyott munkaterv alapján •Egyéni bejelentésre indított hatósági ellenőrzés  Az egyéni panaszbejelentés tárgya a kormányhivatal hatáskörébe tartozik  Illetve a közoktatási intézmény feltehető jogszabálysértése több személyt érint (közérdekűség) Ket. alapján

17 Hatósági ellenőrzés Nkt. 79. § (2) A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. Nkt. 94. § (4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy l) a kormányhivatalok hatósági ellenőrzésének tárgyköreit rendeletben állapítsa meg.

18 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 38. § (1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

19 d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

20 A hatósági ellenőrzési eljárás Előzetes bejelentés nélkül •Ha veszélyeztetné az eljárás eredményességét •Az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban az érintettnél folyamatosan lát el feladatot

21 Eljárási határidők •Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények esetében: 30 nap (Nkt. szabályozása szerint 60 nap!) •Nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények esetében 60 nap •A határidők számításánál figyelembe veendők a Ket.-ben meghatározott eljárást megszakító cselekmények

22 Nkt. 79. § (3) A kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:

23 a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját, b) eljárást kezdeményez a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén a kifizető szervnél a költségvetési támogatás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére, szükség esetén az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási intézménybe történő átvételére, felvételére, c) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot, d) a semmisség megállapítása vagy a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indít.

24 A hatósági ellenőrzések tapasztalatai I. Kötelező tanügyi dokumentumok vezetése Tanügyi nyilvántartások •Az intézmények irattári, nyilvántartási rendszere nem követhető nyomon •Bizonyítvány nyomtatványok kezelése nem szabályos •Alapdokumentumok nem legitim példányok, az elfogadási eljárások betartása nem igazolt/nem igazolható •A KIR-ben talált dokumentumok nem egyeznek a helyszínen találtakkal

25 A hatósági ellenőrzések tapasztalatai II. Az SNI adminisztráció •Szakértői vélemények pontos adminisztrációja •A SNI gyermekekről nem rendelkezik hatályos szakértői véleménnyel az intézmény •Mentességi határozatok Magántanuló, tanulmányait külföldön folytató tankötelezett gyermekek adminisztrációja

26 A hatósági ellenőrzések tapasztalatai III. Az alkalmazási feltételek •Erkölcsi bizonyítvány hiánya •Nem természetes személlyel kötött megbízási szerződés •Végzettség/szakképzettség kérdése •Utolsó éves hallgató foglalkoztatása határozott idejű jogviszonyban (a közoktatási törvény alapján kötött szerződések még érvényesek)

27 Hatósági döntések

28 A kormányhivatal elsőfokú döntést hoz •Működési engedélyezési, nyilvántartásba vételi eljárásban •Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejötte vonatkozásában az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt •Kötelező felvételt biztosító óvoda ill. iskola kijelöléséről •Az osztályindítási tilalom alóli felmentésről •Az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadásáról •Szakértői bizottság előtti megjelenésre való kötelezés

29 A kormányhivatal másodfokú döntést hoz •A nem általa működtetett érettségi vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában •A szakmai vizsga vizsgabizottsága döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában •A sajátos nevelés igényt megállapító jegyzői határozat •Kizárás esetén történő iskolakijelölés tárgyában hozott határozat

30 Pedagógiai – szakmai ellenőrzés Tanügy-igazgatási szakértők bevonásával történik A kormányhivatalok az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben közreműködők

31 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet A kormányhivatal az Oktatási Hivatal által megadott szempontok szerint a következő tanévre szóló megyei ellenőrzési tervet készít (május 31.) •Ehhez kikéri a fenntartók véleményét •A megyei ellenőrzési tervet a nevelési-oktatási intézmények által beküldött adatok alapján felülvizsgálja, korrigálja (augusztus 31.) •Az ellenőrzési tervet úgy kell megalkotni, hogy az legalább ötévente a megye minden intézményének minden pedagógusára kiterjedjen.

32 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja: •A pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelése •Az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerinti értékelése •Az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva történő értékelés, az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon Eljárás: •A nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi a kormányhivatal részére az intézményben alkalmazott pedagógusok névsorát és azonosítóját (március15.)

33 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet •A kormányhivatal az ellenőrzés időpontja előtt 15 nappal elektronikus formában bekéri az érintett intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megtervezi az ellenőrzést menetét, és a szakértőt értesíti. •Az ellenőrzést követően az intézményvezető és az érintett pedagógusok értékelő lapot töltenek ki a szakértőről, és ezt megküldik a kormányhivatalnak.

34 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet Pedagógus ellenőrzés: •Általános pedagógiai szempontok szerint történik •Célja: pedagógiai készségek fejlesztése •Módszere: foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, dokumentumelemzés, interjú Intézményvezető ellenőrzés: •Célja: pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése •Módszere: Ua.

35 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet Intézményellenőrzés: •Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai- szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. •Módszere: mint fent, valamint kérdőíves felmérés •Intézkedés: az intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre intézkedési tervet készít, megjelöli a pedagógiai-szakmai munka fejlesztésének feladatait (nevelőtestület jóváhagyásával érvényes)

36 Magántanulói státusz •Nkt. 45. § (6) •Illetékesség: a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye •Gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat megkeresése

37 Intézmény kijelölés kizárás esetén •Nkt. 58. § (5) •15 nap, 7 nap •A tanulói jogviszony megszűnésének napja a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napja

38 Igazolatlan hiányzások •10, 30, 50 óra •20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 54. § (4)- (5) •általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal = Hatósági Főosztály Szabálysértési Osztálya

39 Kötelezés •Nkt. 72. § (4) •A szülő kötelességei és jogai körében tárgyalja a törvény

40 A 2012/2013. tanévben várható ellenőrzések 2013. március 1. és 2013. május 31. között hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját

41 Köszönöm a figyelmet oktatas.budapest@bfkh.hu Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály


Letölteni ppt "A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN DR. CSÖTÖNYI TÜNDE főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések