Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek és implementációjuk szakmai támogatása Bánkuti Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek és implementációjuk szakmai támogatása Bánkuti Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek és implementációjuk szakmai támogatása Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit Hajdúszoboszló, 2012. október 10.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az előadás vázlata A kerettanterv-készítés folyamata Kutatás – Tartalmi szabályozás vizsgálata – Jelenleg akkreditált kerettantervek elemzése – Az iskolák adaptációs és implementációs gyakorlata A köznevelési törvény és a NAT vonatkozó rendelkezéseinek feldolgozása Az új kerettantervek koncepciójának, struktúrájának kialakítása Kerettantervek kidolgozása – Első változat elkészítése (munkacsoportokban) – Fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák konkretizálása – Lektorálás – Véglegesítés – szerkesztés Az elkészült kerettantervek felépítése

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek elemzése – következtetések 3 A kerettanterv legyen egységes, áttekinthető, amelynek a megvalósulását a kerettantervírók különböző eszközökkel való támogatása erősítheti. A részletes, de lényegre törő célhierarchia segíti az iskolai felhasználást. A célhierarchia részeként értelmezhető a NAT által megjelölt kulcskompetenciák és (kiemelt) fejlesztési követelmények minél gyakorlatorientáltabb értelmezése a kerettantervben. A tantervi követelmény (fejlesztési feladat/fejlesztési követelmény) fogalmának pontos definiálása szükséges, hisz a kerettantervírók csak így készíthetik el egységes szemléletben a kerettanterveket.

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek elemzése – következtetések 4 A differenciálás lehetőségét a kerettantervek különböző módon és változatos eszközökkel biztosíthatják (pl. alternatívák megjelenítése az órakeretekre, tananyag-variációk lehetőségének biztosítása, változatos módszertani és értékelési eljárások ajánlása). Fontos a kerettanterv adaptálhatósága, hogy mind tartalmában, mind formájában segítse a felhasználást (pl. ajánlás az óratervek több változatára).

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NAT (110/2012. Korm. rend.) szerint Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik – a nevelés-oktatás céljait, – a tantárgyi rendszert, – az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, – a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, – a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, – a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, továbbá az ajánlott időkeretet.

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NAT (110/2012. Korm. rend.) szerint A NAT meghatározza a kerettanterv/ekkel szemben támasztott követelményeket: – értékrendszerük tükrözi a Nemzeti alaptantervben meghatározott közös értékeket; – biztosítják az adott pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést; – azonosítható – koherens és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, műveltségképet közvetítenek; – segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozást; – kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat; – továbbfejleszthetők, adaptálhatók.

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

8

9 Célok, feladatok Fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés Egységesség és differenciálás Tantárgyak és óraszámok Tantárgyi kerettantervek Az egyes kerettantervek felépítése

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tantárgyi kerettantervek szerkezete Tematikai egység/ Fejlesztési cél A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően – lehet konkrét téma: pl. Relációk, függvények, sorozatok, de képességterület is: pl. Szóbeli szövegek megértése és alkotása; Gondolkodási, megismerési módszerek. A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg. Órakeret Előzetes tudás A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. Nevelési, fejlesztési célok Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján. Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják). Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek.

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelvek2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene2222 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés és sport5555 Szabadon tervezhető órakeret2233 Rendelkezésre álló órakeret25 27

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom4434 Idegen nyelv3333 Matematika4333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. Ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés és sport5555 Osztályfőnöki óra1111 Szabadon tervezhető órakeret 2333 Rendelkezésre álló órakeret28 31

13 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak és óraszámok a 4 évfolyamos gimnáziumban Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és médiaism.. 1 Művészetek 22 Informatika 11 Technika, életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport 5555 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető órakeret 4468 Rendelkezésre álló órakeret 353635

14 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak és óraszámok a szakközépiskolában Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom4444 Idegen nyelvek3333 Matematika3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika221 Kémia21 Biológia – egészségtan 221 Földrajz21 Szakmai tárgyak67811 Művészetek* 1 Informatika1 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 4444 Rendelkezésre álló órakeret 353635

15 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tervek a bevezetés segítéséhez Módszertani ajánlások, segédletek kidolgozása a belépő évfolyamokon, kés ő bbiekben a többi évfolyamra is Új tantárgyakhoz, pl. erkölcstan, természettudományos gyakorlatok Új tartalmak feldolgozásához, pl. a fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához IKT-eszközök, informatikai módszerek használatának támogatása Új tantárgyi tartalmakhoz, megközelítési módokhoz A mindennapi testneveléshez


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervek és implementációjuk szakmai támogatása Bánkuti Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések