Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Osztályfőnöki helyi tanterv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Osztályfőnöki helyi tanterv"— Előadás másolata:

1 Osztályfőnöki helyi tanterv
Összeállították: az MPI munkatársai Előadó: Bódi Judit Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztató Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár 2013. március

2 Az osztályfőnöki nevelőmunka felértékelődése
OKOK: a modern kor veszélyei közvetlen környezet veszélyeztető tényezői családok helyzete az információhoz jutás széles skálája – ellenőrizetlenség az iskolával kapcsolatos társadalmi elvárások tanulók helyzete, tanulási, nevelési hiányosságok

3 Az új köznevelési koncepcióban
A nevelés hangsúlyos szerepe nemzeti közNEVELÉSI törvény tartalmi szabályozásban: NAT kerettantervek ped. program és helyi tantervek

4 Elvárás a felnövekvő nemzedéktől
a haza felelős polgára legyen – kifejlődjön benne a hazafiság reális önismereten alapuló szilárd erkölcsi ítélőképesség megtalálja helyét a családban, társadalomban, munka világában törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatokra legyen képes felelős döntések meghozatalára legyen képes önálló tájékozódásra, cselekvésre ismerje, értse a természeti, a társadalmi, kulturális jelenségeket tartsa értéknek a kultúra, és az élővilág változatosságának megőrzését EGYSZERRE LEGYEN NEMZETI ÉS EURÓPAI POLGÁR/EMBER/MUNKAVÁLLALÓ NEVELÉSI CÉLÚ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK KELLENEK!

5 Óratervi ajánlás az osztályfőnöki óra évfolyamon mindegyik képzési típusban kötelező tantárgy szakiskola: Osztályközösség-építés minimális óraszáma: 1-1 óra Központi kerettanterv nincs, kivéve szakiskola: Osztályközösség-építés (OKÉ) – szakiskolai közismereti Koncepció az osztályfőnöki helyi tantervről (OFI)

6 Helyi tanterv készítése

7 Előkészítés

8 Munkafolyamat – (munka)közösségi szint
Osztályfőnöki (munka)közösség feladata 1. szakmai anyagok tanulmányozása - NAT fejlesztési területei, egészségnevelési, környezeti nevelési programok, kerettantervek, erkölcstan meglévő programok, kínálat

9 A NAT fejlesztési területei és az osztályfőnöki
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret, társas kultúra A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematika kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás A TEMATIKAI EGYSÉGEK ALAPJAI LEHETNEK az osztályfőnöki helyi tantervben

10 Fejlesztési területek és tantárgyak
Erkölcsi nevelés erkölcstan, humán tantárgyak, biológia, környezetismeret, természetismeret Nemzeti öntudat, hazafias nevelés történelem és állampolgári nev., művészetek, magyar irodalom, isk. ünnepélyek, megemlékezések, tanulm. kir. erkölcstan Állampolgárságra, demokráciára nevelés történelem és állampolgári nev., erkölcstan Önismeret, társas kultúra erkölcstan, természetism., magyar irodalom, magyar nyelv, biológia, technika, testnevelés

11 Fejlesztési területek és tantárgyak
Családi életre nevelés erkölcstan, természetism., magyar irod., biológia, egészségnapok, környezeti nevelési programok Testi és lelki egészségre nevelés erkölcstan, természetismeret, biológia, testnevelés (magyar irodalom, művészetek), egészségnapok, környezeti nevelési programok Felelősségvállalás másokért, önkéntesség erkölcstan, (munkaformák!) Fenntarthatóság, környezettudatosság erkölcstan, természetism., biológia, földrajz, technika, egészségnapok, környezeti nevelési programok

12 Fejlesztési területek és tantárgyak
Pályaorientáció Környezetismeret, technika, testnevelés (kicsit mindegyik tantárgy) Gazdasági és pénzügyi nevelés erkölcstan, történelem és állampolgári ism., matematika, technika Médiatudatosságra nevelés erkölcstan, médiaismeret A tanulás tanítása minden tantárgy(?) MINDEN ÉVFOLYAMON ÁT KELL TEKINTENI, MELY TANTÁRGYBAN, MIKOR, MENNYIRE RENDSZERESEN, HANGSÚLYOSAN JELENNEK MEG

13 Erkölcstan és osztályfőnöki
Külön figyelmet érdemlő tantárgy! Feladat - tartalom és nevelési/fejlesztési célok , követelmények ÖSSZEHANGOLÁSA évfolyamonként

14 Munkafolyamat – (munka)közösségi szint
2. döntések meghozatala óraterv - óraszám meghatározása 1-4. évf.?, évf.: 1< x éves órakeret VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK a tartalom szabályozására: átvétel, adaptáció (Apáczai Kiadó ) saját helyi tanterv készítése

15 Saját helyi tanterv elkészítése

16 Munkafolyamat – (munka)közösségi szint
3. célok meghatározása fejlesztési ciklusonként - életkori sajátosságokból, - helyi nevelési problémákból, - NAT fejlesztési területekből kiindulva 4. javaslat az éves órakeret felosztására a NAT fejlesztési területei szerint évfolyamonként óraszámban munkaközösség feladata

17 Fejlesztési területek és óraszámok a 7. évfolyamon (heti 1 óra) – PÉLDA
Erkölcsi nevelés - 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - 3 Állampolgárságra, demokráciára nevelés - 4 Önismeret, társas kultúra - 2 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - 2 Családi életre nevelés - 3 Testi és lelki egészségre nevelés - 3 Fenntarthatóság, környezettudatosság - 3 Pályaorientáció - 4 Gazdasági és pénzügyi nevelés - 3 Médiatudatosságra nevelés - 4 A tanulás tanítása - 4

18 Munkafolyamat – (munka)közösségi, egyéni/csoport szint
5. Az egyes fejlesztési területekhez tartozó tartalmak kibontása fejlesztési ciklusonként (tanévenként) – teammunka (egyéni munka) a kidolgozás szempontjai: - előzetes tudás, - nevelési-fejlesztési feladatok, - ismeretek/fejlesztési követelmények, - kulcsfogalmak/fogalmak 6. megbeszélés a munkaközösségben – összehangolás 7. helyi tanterv-tervezet fejlesztési ciklusonként

19 Példa

20 Ismeretek, fejlesztési feladatok
A javasolt forma Tematikai egység Pálya- orientáció Órakeret óra Előzetes tudás Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok tantárgy1.: tantárgy2: Kulcsfogalmak, fogalmak

21 5. évf. Órakeret: 3 óra/tanév Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: legfontosabb foglalkozások ismerete, szülők foglalkozása, mit szeretek leginkább, milyen tantárgyak a kedvenceim, mi mindenben vagyok jó-rossz Nevelési-fejlesztési célok: önismeret fejlesztése, személyes tulajdonságok felismerésének kép., megítélése, érdeklődés irányítása Új ismeretek, készségek: „Ilyen vagyok” –önismeret a korosztálynak megfelelően, szakmák, foglalkozások körének bőv., szakmák és érdeklődés kapcsolata, szakmák és tulajdonságok Kulcsfogalmak: szakma, foglalkozás, érdeklődési kör, külső, belső tulajdonságok, személyiségvonás, jellem, hozzáállás, munka Kapcsolódási pontok: …..

22 6. évf. Órakeret: 3 óra/tanév Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: önértékelés, szakma/foglalkozás, személyiségvonás, tantárgyak (tudományterületek) követelményei, szakmák ismerete Nevelési-fejlesztési célok: tanulási szokások, stílusok felismerése, célok kitűzése a tanulásban, személyes tulajdonságok és szakmák kapcsolata, tanulás – tudomány – szakma kapcsolatának felismerése Új ismeretek, készségek: érdeklődési kör, hobbi, kedvenc és nem szeretett tantárgyak, új tanulási stratégiák tudományterületek, a munka világa, a munka értéke Kulcsfogalmak: érdeklődési kör, tudományok rendszere, kapcsolat a tantárgyakkal, munka, munkavégzés, felelősség, tanulási motívumok, szakmák csoportosítása Kapcsolódási pontok: …..

23 7. évf. Órakeret: 4 óra/tanév Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: érdeklődési kör, tanulási motívumok, tudományok és tantárgyak, munka világa Nevelési-fejlesztési célok: személyes fejlődési célok megfogalmazása, fejlődési stratégiák megfogalmazásának képessége, rövid és hosszú távú célok kitűzése, differenciáltabb pályakép kialakítása Új ismeretek, készségek: pályakövetelmények ismerete, végzettségek és szakképzettségek, elhelyezkedési lehetőségek, karrier, pályatervezés, saját követelmények felállítása (miben vagyok jó-miben kell fejlődnöm?), karrierút tervezése, szakmák és iskolák kapcsolata Kulcsfogalmak: végzettség, szakképzettség, szakmák és iskolák, karrierút, differenciált pályakép, szakmacsoportok Kapcsolódási pontok: …..

24 8. évf. Órakeret: 4 óra/tanév Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: szakma/foglalkozásismeret, önismeret, karrierlehetőségek, végzettségek, szakképzettségek Nevelési-fejlesztési célok: továbbtanulás irányának meghatározására való kép., saját tehetség tudatosítása, külső megítélése, a munka világa Új ismeretek, készségek: tehetség fogalma, saját tehetség felismerése, továbbtanulás tervezése, felvételire való készülés, tájékoztatás a felvételi eljárásról, viselkedés, hozzáállás a munkához, munkahelyhez, illem Kulcsfogalmak: tehetség, továbbtanulás, felvételi, felvételi eljárás, munkahelyi viszonyok, munkahelyi viselkedés, illem Kapcsolódási pontok: …..

25 Véglegesítés, elfogadtatás

26 Munkafolyamat – nevelőtestületi szint
8. nevelőtestületi megbeszélés, egyeztetés az egyes szaktantárgyakat tanítókkal 9. esetleges korrekciók (bármin! arányok, tartalmak, fejlesztési területek, fogalmak) 10. véglegesítés Mindehhez: ütemterv-készítés + egyeztetések a vezetőséggel a munkafolyamat során

27 További információ: bodi.judit@mpigyor.hu 96/529-405


Letölteni ppt "Osztályfőnöki helyi tanterv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések