Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti alaptanterv változásai 2012. február 24. Horváth Zsuzsanna OFI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti alaptanterv változásai 2012. február 24. Horváth Zsuzsanna OFI"— Előadás másolata:

1 A Nemzeti alaptanterv változásai február 24. Horváth Zsuzsanna OFI

2 A készítés keretei Bizottságok neveiTagok száma NAT bizottság 9 Szerkesztőbizottság 4 Védnöki testület11 Alapfokú bizottság10 Középfokú bizottság 9 Szakiskolai bizottság 4 Szakmai bizottságok (kb. 10x6 – bizottságonként változó létszám) 60 SNI bizottság 4 Kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, civilek, magánszemélyek javaslatai, kérései kb. 500 Nemzetiségi irányelvek kidolgozásában részt vevők31 A folyamat közben véleményezők az OFI munkatársai, a tárcaközi egyeztetésben érintettek

3 A NAT jelene: vitaanyaga február 6-tól március 2-ig az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján

4 Véleményező felület nyitó oldal

5 Véleményező felület általános kérdések

6 A Nemzeti alaptanterv jogszabályi környezete Nemzeti köznevelési törvény Törvény a szakképzésről  a NAT érvényessége a szakképző intézményekben A NAT Kormányrendelete (készülőben) Kerettantervi rendelet (készülőben) A tartalmi szabályozás szintjei, dokumentumai A szabályozó dokumentumok szerepe, érvényessége A kerettantervek tartalmi jellemzői

7 A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai Kormányrendelet Miniszteri rendelet, kerettantervek Pedagógiai program/ helyi tanterv NATKTHT KTHT

8 Kerettanterv, pedagógiai program, helyi tanterv A NAT-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek [a kerettanterv a szerző kiemelése] biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlott időkeretet. (NKT, 3. A pedagógiai munka szakaszai. 5. § Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. (NKT, 21. A pedagógiai program. 26.§ 2. )

9 A kerettanterv feladata A kerettantervek határozzák meg az alaptantervben megfogalmazottak alapján a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, írják le az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, kiterjedtségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához.

10 A NAT érvényessége a szakközépiskolában és a szakiskolában

11 évfolyam Fejlesztési területek Műveltségterületek évfolyam Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák Műveltségi területek, fejlesztési feladatok, közműveltségi tartalmak. A hazai tartalmi szabályozás „gyorsmérlege” szűkülés / bővülés

12 A NAT-munkálatok főbb elemei A NAT küldetésének újradefiniálása A nevelési-oktatási folyamatban az értékközvetítés hangsúlyozása A kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok kiegészítése A nevelés révén az értékközvetítés megerősítése A tantárgyközi tartalmak szerepének növekedése Új tantárgyközi ismeretkörök beépítése, a tantárgyközi tudás és képességterületek fejlesztése A közműveltség értelmezése, műveltségtartalmak megjelenítése

13 A NAT jellemzői (1) Fejlesztési területek – nevelési célok Erkölcsi nevelés Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A testi és lelki egészségre nevelés, A családi életre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Kulcskompetenciák Műveltségi területek 1.Magyar nyelv és irodalom 2.Idegen nyelv/ek és klasszikus nyelvek 3.Matematika 4.Ember és társadalom 5.Ember és természet 6.Földünk és környezetünk 7.Informatika 8.Életvitel és gyakorlat 9.Művészetek 10.Testnevelés és sport

14 A NAT jellemzői (2) KULCSKOMPETENCIÁK  Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás A műveltségterületek közös szerkezete Alapelvek, célok Fejlesztési feladatok tantárgyanként – Az adott nevelési-oktatási szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12, évfolyam) Közműveltségi tartalmak tantárgyanként – Az adott nevelési-oktatási szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12, évfolyam) Az egyes képzési szakaszokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő tudás; A tudás nem lezárt rendszerként jelenik meg; Az elrendezés nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését sugallja.

15 A fejlesztési területek- nevelési célok A nevelési célok legalább négyféle módon érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein és valósulhatnak meg a köznevelés folyamatában beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint; tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; témákat, fejlesztési helyzeteket adnak az egyéb nem tanórai keretekben folyó iskolai foglalkozások, programok számára.

16 Tantárgy, tantárgyköziség, kereszttantervi területek, modultárgy „befogadó” tantárgy Fejlesztési területek, nevelési célok + kulcskompetenciák = integrálandó területek Az Európai Unió fejlesztési „üzenete”: a kulcskompetenciák fejlesztése Társadalmi elvárások pl. erkölcsi nevelés, családi életre nevelés, gazdasági, pénzügyi nevelés, testi-lelki egészség Nemzetközi és hazai civil kezdeményezések (pl. önkéntesség) Egy részük a globalizáció és az urbanizált élet hatását ellensúlyozni kívánó, a jövő nemzedéket felvértező szándékból fakad (pl. médiatudatosság, ökológia, fenntarthatóság, egészséges életmód, drogprevenció) Más részük az eredményes iskolai pályafutást és a társas-társadalmi szocializációt célozza (pl. anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, pályaorientáció)

17 Közműveltségi tartalmak - feltevések, célok - Létezik egy közösnek tekinthető műveltség, mely az iskolai tudás tartószerkezete. A tantárgyakon belüli és közötti tartalmi összefüggések is mintázatba rendeződhetnek. A fejlesztés és az ismeretátadás tanórai szinten is komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhat meg. Hangsúlyosabb szerepet kaphatnak a gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák. Ezek az új ismeretkörök kereszttantervi szálként képesek áthatni az iskolai pedagógia gyakorlatot. A tartalmi elemek közlése nem tükröz lezárt rendszert Az elemek listája nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenti.

18 A közműveltség alapelemei Közösségi értékű elismert, lényeges (releváns) és továbbépíthető tudás. Megőrzése és megújítása által fenntartható közös kulturális kód(rendszer) alapja. Az alapvető természeti/társadalmi jelenségek, folyamatok, összefüggések megismerését, megértését lehetővé tevő releváns és felhasználható képességek, készségek, ismeretek rendszere. A közműveltség alapelemei


Letölteni ppt "A Nemzeti alaptanterv változásai 2012. február 24. Horváth Zsuzsanna OFI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések