Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben Pedagógiai programunk Mosolits Lászlóné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben Pedagógiai programunk Mosolits Lászlóné."— Előadás másolata:

1 Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben Pedagógiai programunk Mosolits Lászlóné

2 MIT VÁR EL AZ ÁLLAM A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKTŐL? A nemzet felemelkedésé nek zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében a köznevelés résztvevői kötelességeinek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer irányítása és működtetése céljából........

3 A köznevelési rendszer változása •értékalapú nevelés dominanciája •közműveltség tartalmainak meghatározása (NAT) •központi szabályozás, ellenőrzés •kötelességek és jogok egyensúlya •egyenlő esély minden tanuló számára •intézmények szakmai önállóságának és felelősségének növelése

4 J JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI rendelet, (továbbiakban: KR], a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r. Rendelet, (továbbiakban: NAT); a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.) a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

5 F EJLESZTÉSI TERÜLETEK Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret, társas kultúra A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

6 K ULCSKOMPETENCIÁK Európai Unió 1. Az anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció; 3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén; 4. Digitális kompetencia; 5. A tanulás elsajátítása; 6. Szociális és állampolgári 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. NAT 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematika kompetencia 4. Természettudományos és technikai kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Szociális és állampolgári 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. A hatékony, önálló tanulás

7 F EJLESZTÉSI CÉLOK ÉRVÉNYESÜLÉSE műveltségterületek, tantárgyak fejlesztési követelményeiben tantárgyak részterülete, vagy önálló tantárgy tematizálja az alsó tagozaton a tanítók munkáját, felsőben az osztályfőnöki

8 E GYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS, MÓDSZERTANI ALAPELVEK Személyiségfejlesztő nevelés Differenciált tanítás-tanulásszervezés belső motiváció kialakítása, fejlesztése; a tanulók cselekvő módon vegyenek részt a tanulásban a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésében a tanulásszervezési módok alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, támogassák a tehetségek felkutatását az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani

9 I NTÉZMÉNYSZERVEZÉSI VÁLTOZÁS Foglalkozásokat 16 óráig kell szervezni, amelyen a tanuló részt vesz, 17 óráig a felügyeletet kell biztosítani (Nkt. 27.§ 2) - az iskola a tanulók heti kötelező órái és az osztályok (6. sz. M.) engedélyezett időkerete közti különbséget csop. bontásra és egyéb foglalkozáshoz veheti igénybe, a fenti órák terhére kötelező megszervezni a hh-tanulók, tehetséges tanulók, btm- tanulók 1-3 fős foglalkozásait - a heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. - heti 10 órát kell biztosítani a magántanulók foglalkozására - évismétlés esetén, illetve ha a tanulók eredményes felkészülése szükségessé teszi heti 2 óra egyéni foglalkozást kell biztosítani

10 KÖTELESSÉGEINK személyiségfejlesztés erkölcsi fejlődés elősegítése családi élet értékeire nevelés szülő rendszeres tájékoztatása gyermek testi-lelki egészségének megóvása gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján továbbképzéseken való részvétel- minősítés adminisztratív feladatok teljesítése éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók érdekében

11 személyét megbecsüljék pedagógiai program alapján a nevelési/oktatási módszereket megválassza helyi tanterv alapján a munkaközösség véleményének kikérésével tankönyvet válasszon Pedagógiai pr. megalkotása képzésen vegyen részt – iskola eszközeit használja pedagógus igazolvány P EDAGÓGUS JOGAI

12 80%- kötött munkaidő- intézményvezető által meghatározott feladatok ellátása- 32 óra 55-65% tanórai és egyéb foglalkozásokra rendelhető el: 22-26 óra (gyakornok esetében 20 óra) 32 óráig: eseti helyettesítés, ügyelet, felkészülés Könyvtáros: 22/26 óra- nyitva tartás... 7/4 óra állománygyarapítás, egyéb pl. felkészülés 3/2- óra P EDAGÓGUS MUNKAIDEJE 62.§

13 P EDAGÓGIAI P ROGRAM Á LTALÁBAN Nem ütközhetnek jogszabályba. Nem lehet ellentétes az alapító okiratban foglaltakkal. Nem szabályozhat olyan területet, amelyet jogszabály más szabályzatban ír elő. Minden szabályozandó kérdésre ki kell térni.

14 F ELÉPÍTÉSE Előlap:a dokumentum címe, az intézmény neve,elérhetőség; jóváhagyta,év érvényesség Tartalomjegyzék: a jogszabályi előírás pontjai szerint, melléklet/mellékletek, záró rendelkezések Forma:jól tagolt legyen, címsorok azonos betűtípussal (esetleg szín),képek az intézményi életből, ne legyen túl díszítve, hivatkozások Tartalom:csak azt tartalmazza, amit a jogszabály előír ; ne maradjon benne, ami érvényét vesztette; az intézményt tükrözze, ne általánosságokat; számonkérhető legyen a megvalósulás;

15 NEVELÉSI PROGRAM

16 A LAPELVEK..... ÉRTÉKEK nevelés szerepe, minőségi oktatás – ismeretek tárgyilagos közvetítése, egyéni és egyenlő bánásmód, életkornak megfelelő követelmények, az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; a szülőkkel való konstruktív együttműködés. Tudás- szabadság- rend- erkölcs- méltányosság

17 C ÉLOK - FELADATOK CÉLFELADAT Diákjaink felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Az egyéni élmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását segítő programok, órai és tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, kirándulás, zenetanulás, kézművesség, iskolanapok A harmonikus személyiség kibontakoztatás ához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességek fejlesztése A tanulók személyiségét fejlesztő programok beépítése az osztályfőnöki munkába. Váljék képessé az önálló véleményformálásra, cselekvésre, önálló tájékozódásra. A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek A tanulók kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztés e. A tanítási stratégiák alkalmazásában a differenciálásra törekvés biztosítása.

18 E SZKÖZÖK - ELJÁRÁSOK Eszköz : minden olyan tényező, amely valamely módon alakít a célszerűen megválasztott módszer alkalmazásában. Eljárás : nevelési célok megvalósítása érdekében alkalmazott tevékenységek összessége. PL: Eszköz: a differenciált tanítási- tanulási folyamat... a az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák kialakítása Eljárás: kooperatív tanulás

19 S ZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS Életkori szakaszok megjelenítése Területei: Értelmi nevelés Érzelmi nevelés Erkölcsi nevelés Tartalma: Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés terén A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladataink

20 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén Fenntarthatóság, környezettudatosság területén Pályaorientáció területén Gazdasági és pénzügyi nevelés területén Médiatudatosságra nevelés területén A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink

21 K ÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Alapelvei A közösségfejlesztést segítő tevékenységek fő területei: tanóra, tanórán kívüli tevékenységek DÖK feladatok az egyes területeken A közösségfejlesztés színterei (szünidős, szabadidős programok, versenyek, táborok.....)

22 P EDAGÓGUSOK FELADATAI a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,

23 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

24 O SZTÁLYFŐNÖKI MUNKA Osztályfőnök kiválasztása, megbízása Az osztályfőnök feladatai: a tanulmányi munka figyelemmel kísérése közösségi élet szervezése ofő. órák tanmenetének elkészítése, tanóra látogatása mérések, adminisztráció elvégzése, magatartás, szorgalom értékelése a hagyományrendszerhez, munkatervhez kötődő tevékenységek 1. 8. 9. 12. évfolyam speciális feladatai Családlátogatás? Kapcsolattartás: szülőkkel, tanárokkal, gyermek-és ifjúságv. felelőssel

25 K IEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD RENDJE 1. SNI-s tanulókkal kapcsolatos pedagógiai fejlesztés, ha az Alapító okirat előírja 2. BTM-s tanulókkal kapcsolatos fejlesztő tevékenység 3. Kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése 4. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

26 1. SNI- S FEJLESZTÉS 32/2012 EMMI R. ALAPJÁN Az intézmény mely SNI-t vállalja fel Fejlesztés alapelvei Fejlesztés célja- feladatai, Fejlesztési területek Tanulásszervezési formák Az iskola feladata, az SNI-s tanulók ellátásában Az ellátás tárgyi személyi feltételei Ajánlás a pedagógusoknak, az SNI-s tanulók eredményes fejlesztése érdekében

27 2. BTM- S FEJLESZTÉS A tanulási nehézség definíciója: életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, DE NEM SNI-s! Fejlesztés célja, feladatok, Tanulásszervezési módok, eljárások

28 3. T EHETSÉGFEJLESZTÉS Alapelvek, értékek, célok A tehetség felismerésének formái Tehetség, kibontakoztatását segítő tanulásszervezési eljárások, módszerek bemutatása Tanulmányi versenyek

29 4. H ALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA A hhh-s tanulókkal kapcsolatos adatok Egyéni fejlesztés Intézményi eredményesség meghatározása e területen Pályaorientáció Felzárkóztatás intézményi keretei Szociális hátrányok enyhítése Kapcsolat: a családsegítő szolgálattal Tankönyvtámogatás, étkeztetés

30 T ANULÓK RÉSZVÉTELE AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN Nkt. 48.§ (4), EMMI r. 120.§ DÖK-ön keresztül- osztálygyűlés DÖK megválasztása: szeptember- pedagógus megbízása – diákközgyűlés tanév rendje szerint DÖK javaslatot tehet: tanórán kívüli foglalkozások szervezésére, 1 tanítás nélküli munkanap programjára, DÖK vélemény nyilváníthat: egész közösséget érintő, értékelő, pályázatok, sportkör, könyvtár....... Egyéni: pedagógiai programon belüli tantárgyválasztás és pedagógus választás lehetősége

31 I NTÉZMÉNY PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÁSA Szülő, tanuló, pedagógus – kiegészül pl: egyéb köznevelési intézmények (óvoda, középiskola) fenntartó, gyermekjóléti szolgálat, szakszolgálat, szakmai szolgálat, helyi civil szervezetek, védőnő, múzeum, Gyermekek Háza......

32 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 1. osztályozó vizsga: 20/2012-es EMMI r. 51.§-a hiányzás, felmentés, engedély esetén megszervezése - eredménye 2. javítóvizsga 64.§ (7) - legfeljebb 3 tantárgyból bukik, - ha osztályozóvizsgáról távol marad 3. különbözeti vizsga 64.§ (5) A vizsgák követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. Vizsgabizottság: 3 tagú, legalább 2 fő adott tantárgyat tanító Szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető Középiskola: szóbeli felvételi vizsga követelményei –Nkt. 50.§ (4)

33 F ELVÉTEL - ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI Kötelező felvétel- ezen felül, 1. hhh-s tanulók előnyben részesítése, 2. helyi döntés szempontjai EMMI r. 7.§(3) a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Mely szaktárgyakból mérjük fel a tudását? Mikor kell felzárkóztató foglalkozást szervezni? Milyen keretek között? Újból mérjük –e az eredményt?

34 Helyi tanterv

35 Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv NAT a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK T ARTALMI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE

36 A KERETTANTERVEK TANTÁRGYI RENDSZERE Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés, stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Pl. Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra, Családi életre nevelés, Életvitel, stb. Tagozatos tantervek Pl. Természettudományi, Matematika, Művészetek, stb.

37 Kerettantervi mappák Egységes struktúrájú kerettantervi mappakialakítása történt meg: Alsó tagozat Felső tagozat Négy évfolyamos gimn. Hat évfolyamos gimnázium Nyolc évfolyamos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola (külön projektben) További fejlesztések: Nemzetiségi iskolák  alsó tagozat  felső tagozat  négy évfolyamos gimnázium SNI kerettantervek  alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók  felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók  Két tanítási nyelvű iskolák: felső tagozat, négy évfolyamos gimnázium

38

39 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez- oktatásához Matematika speciális tagozat kerettanterve

40 7.6. – Magyar mint idegen nyelv kerettanterv 1–12. évfolyam 7.7. – Magyar nyelv és irodalom kerettanterv 9–12. évfolyam 7.8. – Ének-zene emelt óraszámú kerettanterv 1–8. évfolyam 7.9. – Testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) 1–12. évfolyam 7.10. – Családi életre nevelés kerettanterve 1-12. évfolyam számára 7.11. – Hon- és népismeret kerettanterve 1–8. évfolyam számára 7.12. – Jelenismeret kerettanterve 7–12. évfolyam számára 7.13. – Katonai alapismeretek kerettanterve 9–12. évfolyam 7.14. – Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettanterve 7-10. évfolyam 7.15. – Vállalkozzunk! kerettanterv 7–10. évfolyam számára 7.16. – Munkapiac kerettanterv 9-10. évfolyam számára

41 7.17. – Etikus vállalkozói ismeretek 11-12. évfolyam számára 7.18. – Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek kerettanterv 11-12. évf. 7.19. – Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam számára 7.20. – Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek kerettanterve 5–8. évf. 7.21. – Vitorlázás – vadvízi ismeretek kerettanterve 5–8. évfolyam 7.22. – Bejárható Magyarország kerettanterve 5–8. évfolyam számára 7.23. – Bringaakadémia kerettanterve 3-4. vagy 5–6. évfolyam számára 7.24. – Sakk-logika kerettanterv 1–4. évfolyam számára 7.25. – Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára 7.26. – Saktika (sakk-matematika) kerettanterv 9–10. évfolyam számára

42 8. melléklet - Kerettanterv a szakiskolák számára 9. melléklet - A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 9.1. - Híd I. program kerettanterve 9.2. - Híd II. program kerettanterve 10. melléklet - Nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.2. – a cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.4. – a horvát nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.5. – a német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.9. – a szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 10.10. – a szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára 11.1. – Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 11.2. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára 11.3. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára 11.4. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára

43 K ERETTANTERVI MAPPÁK Á LTALÁNOS ISKOLA 1-4. Kötelező Magyar nyelv és irodalom 1. idegen nyelv (általános kerettanterv) Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene A/B változat Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Tagozatos és kiegészítő kerettantervek Ének-zene (emelt általános iskolai terv) Szabadon választható Dráma és tánc Tánc és mozgás Informatika

44 K ÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK 1–4. ÉVFOLYAMON Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelvek2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene2222 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés5555 Szabadon tervezhető órakeret2233 Rendelkezésre álló órakeret25 27

45 E MELT SZINTŰ ÉNEK - ZENEI KÉPZÉS Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelvek2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene5555 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés5555 Felhasznált órakeret 25 2426 Szabadon tervezhető0011

46 K ERETTANTERVI MAPPÁK 5-8. ÉVF. Magyar nyelv és irodalom (A/B) Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika (A/B) Kémia (A/B) Biológia-egészségtan (A/B) Dráma és tánc/Hon- és népismeret Földrajz Ének-zene (A/B) Vizuális kultúra Informatika Technika (A/B) Testnevelés és sport Emelt óraszámú: • Matematika (A/B) • Technika (A/B) • Informatika Szabadon választható: • Természettudományi gyakorlatok • Dráma és tánc • Tánc és mozgás

47 K ÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK 5–8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika4333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 2333 Rendelkezésre álló órakeret 28 31

48 E MELT SZINTŰ ÉNEK - ZENEI KÉPZÉS 5-8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene*5555 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret28 31 *A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen heti egy óra erejéig beszámították.

49 E MELT SZINTŰ MATEMATIKA KÉPZÉS 5-8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika5555 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret27 30 szabadon felhasználható 1111

50 E MELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS 5-8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv5566 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret27 31 Szabadon felhasználható 1100

51 E MELT SZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉS 5-8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Természettudo- mányi gyakorlatok 1111 Fizika 22 Kémia 22 Tantárgyak5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Biológia – egészségtan 22 Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret 26 3031 szabadon felhasználható 2210

52 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom I. és II. Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz  Ének-zene  Vizuális kultúra  Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret  Informatika  Technika, életvitel és gyakorlat  Testnevelés és sport

53 Emelt szintű képzésekhez: Matematika Idegen nyelv Biológia Fizika Kémia Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Választható tantárgyak További tantervek:  Filozófia  Természettudományi gyakorlat [csak 6 évf. esetén]  Családi életre nevelés  Pénzügyi és gazdasági  Vállalkozzunk!  Munkapiac  Sakk

54 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető órakeret 4468 Rendelkezésre álló órakeret 353635 T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

55 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 344444 I. Idegen nyelv 333333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 333333 Erkölcstan 11 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 222233 Fizika 21222 Kémia 1222 Biológia – egészségtan 21 222 Földrajz 1222        T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

56 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1111 Vizuális kultúra 1111 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Művészetek 22 Informatika 1111 Életvitel és gyakorlat 1 1 Testnevelés 555555 Osztályfőnöki 111111 Szabadon tervezhető órakeret 334468 Rendelkezésre álló órakeret 31 353635 T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

57 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom44344444 I. Idegen nyelvek33333333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika43333333 Erkölcstan1111 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 22222233 Természetismeret22 Fizika 21222 Kémia 1222 Biológia – egészségtan 21 222 Földrajz 1222  T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

58 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene111111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Vizuális kultúra111111 Művészetek 22 Informatika 11111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 1 Testnevelés55555555 Osztályfőnöki 11111111 Szabadon tervezhető órakeret 23334468 Rendelkezésre álló órakeret 28 31 353635 T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

59 Szakközépiskola és Nat „A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik - tizedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik- tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.”

60 Kerettantervek: szakközépiskola Kötelező közismereti tárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan  Földrajz  Művészetek címszó alatt egy év Ének-zene vagy Vizuális kultúra vagy Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret  Informatika  Testnevelés és sport Emelt szintű képzésekhez: Biológia / Fizika / Kémia / Földrajz

61 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 Idegen nyelvek3333 Matematika3333 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2233 Fizika221 Kémia21 Biológia – egészségtan 221 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Földrajz21 Szakmai tárgyak 67811 Művészetek 1 Informatika1 Testnevelés5555 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető órakeret 4444 Rendelkezésre álló órakeret 353635 T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK SZAKKÖZÉPISKOLA

62 Komplex műveltségterület9. évf. 10. évf. 11. évf. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 111 Idegen nyelv222 Matematika111 Társadalomismeret111 Természetismeret111 Testnevelés555 Osztályközösség-építés111 T ANTÁRGYI ÓRASZÁMOK SZAKISKOLA

63 V ÁLASZTÁS A KERETTANTERVEK KÍNÁLATÁBÓL Kötelező tantárgyak Emelt óraszámú kerettantervek feltétele: az óraszámok biztosítása a szabad órakeret terhére Szabadon választható tantárgyak feltétele: az óraszámok biztosítása a szabad órakeret terhére Párhuzamos osztályok esetében a szabad órakeret felosztása eltérő lehet.

64 M IRE FIGYELJÜNK ? Kerettantervben Tantárgyak iskolatípusonként Néhol több változat 2 éves ciklusok a témakörök óraszámainak értelmezése 90% Helyi tantervben Válogatás lehetősége éves ciklusok az óraszámok és a témák egymáshoz rendelése 90+10% az össz. óraszám ne lépje túl a trv-i keretet

65 S ZABAD ÓRAKERET FELHASZNÁLÁSA : 1. Felosztható a kötelező tantárgyak között. 2. Emelt óraszámú kerettanterv választása 3. Szabadon választható tantárgy választása 1-4 évf: Informatika, Tánc és mozgás, Dráma és tánc,; 5-8. évf: Tánc és mozgás, Dráma és tánc, Természettudományi gyakorlatok 4. Saját tantárgy (akkreditáció nélkül, DE! NAT-hoz igazodjon)

66 E MELT SZINTŰ OKTATÁS Idegen nyelv, matematika, magyar, nemzetiségi nyelv – heti 5 óra Egyéb tantárgyak esetében – heti 4 óra Emelt szintű oktatás kimeneti mutatói! Megemelt óraszám ≠ emelt szintű oktatás

67 Ó RASZÁMOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA TantárgyKerettantervHelyi tanterv 1. Helyi tanterv 2. Helyi tanterv 3. 7. o.8. o.7. o.8. o.7. o.8. o.7. o.8. o. Fizika211,5 3012 Kémia121,5 0321

68 S ZABADON VÁLASZTHATÓ ÓRÁK ÓRAKERETE TantárgyIskolatípusÉvfolyamonkénti heti óraszám Dráma és tánc1-4 évf.1-1-1-1 Tánc és mozgás1-4 évf.1-1-1-1 5-8 évf.1-1-1-1 Természettudományi gyakorlatok 5-8 évf.1-1-1-1 Informatika1-4 évf.1-1-1-1

69 A DAPTÁLÁS : 1. 90% →100% Egyes tematikai egységekhez az eddigi gyakorlatunk alapján illesztünk egyéb okból fontosnak tartott tartalmakat/önálló tematikai egység Egyes tematikai egységek gyakorlására, mélyítésére fordít több időt Helyi sajátosságok érvényre juttatása A kerettantervben választható ismeretek (pl. irodalmi művek között)- szaktanár kompetenciája

70 A DAPTÁLÁS 2. Évenkénti óraszámokra, tematikai egységekre, fejlesztési követelményekre bontása Szempontjaink:  fejlesztési fázisok egymásutánisága  egymásra épülő ismeretek  várt eredmények meghatározása az adott tanévben  tanítás tartalmának pontosítása, tervezett tanulói tevékenység, értékelés, továbbhaladás meghatározása A ciklusok között tananyag és fejlesztési követelmény nem mozgatható!

71 A HELYI ADAPTÁCIÓ évfolyamok 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. a tanuló heti óraszáma 25 2728 31 353635 az osztályok heti időkerete 52 5551 56 57 58 a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete)

72 A TANULÁSSZERVEZÉSNÉL FIGYELEMBE KELL VENNI Tanórák száma egy napon nem haladhatja meg: 6 órát: 1-3. évfolyamon 7 órát: 4-8. évfolyamon (két tanítási nyelvű, nemzetiségi +1 óra) Az átcsoportosíthatóság értelmében az időkeret korlátai: 1-4. évfolyamon: 2 óra 5-6. évfolyamon: 3 óra 7-8. évfolyamon: 4 óra A tanuló napi/heti terhelésénél figyelmen kívül kell hagyni: - az időkeret terhére szervezett egyéb foglalkozásokat - többlet testnevelés órákat és sportköri foglalkozásokat - SNI rehabilitációs foglalkozás

73 A HELYI ADAPTÁCIÓ évfolyamok 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. a tanuló megnövelt heti óraszáma 25+2 27+228+3 31+4 35+436+435+4 az osztályok heti időkerete 52 5551 56 57 58 110/2012-es EMMI r. 8. § (3) Két tannyelvű és nemzetiségi iskolában 1-8 évf. 4 óra, 9-13. évf. 5 óra.

74 T ANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRATERVE A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát.

75 V ÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI Április 15-ig tájékoztat- május 20-ig felméri a szabadon választott tanórákon való részvételt és a hittan/erkölcstan – szülő írásban jelenti be (20/2012-es EMMI r. 15.§(1). a foglalkozások rendje, célja, részvétel formája tanárválasztás lehetősége (pl. szakkör, egyéni fejlesztés versenyfelkészítésnél)

76 C SOPORTBONTÁS, EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI képességek, hatékonyság, eredményesség létszám! Fenntartó engedélyez! differenciálás tanulói érdeklődés alapján

77 TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE Formái: írásban, szóban, gyakorlatban – számonkérés rendje Ellenőrzés, értékelés - szerepe, formái, módszerei Magatartás, szorgalom minősítése, jutalmazással összefüggő elvek Otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai

78 NAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Módszertani alapelvek: belső motiváció, differenciálás, kooperatív,

79 K ULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás Hogyan szervezeti keretek között valósítja meg az iskola? Milyen tartalommal?

80 T ANKÖNYVVÁLASZTÁS szakmai munkaközösségek feladatai nyilvánosságra hozatala tankönyvrendelés rendje (16/2013-as EMMI r.) a tankönyv térítésmentes igénybevételének lehetősége, formái, ezzel járó tanulói kötelezettségek

81 E SÉLYEGYENLŐSÉG Szegregáció mentes int. szervezés Óvoda-iskola átmenet Osztályba/csoportba sorolás elvei Eredményességi mutatók alapján (komp. lemorzsolódás, továbbtanulás) – egyéni, intézményi fejlesztés Pályaorientáció erősítése- utánkövetés, együttműködés a középiskolákkal Szabadidős programokon való részvétel

82 E GYÉB.. Fizikai állapot mérése Sajátos pedagógiai módszerek (projektek, témahét..) Nemzetiségi iskola Középiskola esetén speciális szabályok Környezeti nevelés elvei Amit a nevelőtestület fontosnak tart Összetett iskola: külön-külön helyi tanterv Egységes iskola: egy helyi tanterv Többcélú intézmény: továbbhaladás feltételei típusok között Egésznapos iskola

83 E GÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés testi lelki egészség, szenvedélybetegségek megelőzése iskolai erőszak megelőzése balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás személyi higiéné veszélyeztetettség megelőzése gyermekvédelmi feladatok szervezése

84 H ATÁLYBA LÉPÉS H atályos 2013/20141. 5. 9. évfolyam 2014/20151-2. 5-6. 9 -10. évfolyam 2015/20161-3. 5-7. 9-11. évfolyam 2016/20171-4. 5-8. 9-12. évfolyam

85 L EGITIMÁCIÓ Nyilvános elhelyezés Munkaközösségek szakterületenkénti véleménye, intézményi tanács, iskolaszék véleménye, JEGYZŐKÖNYV Nevelő testület elfogadja Vezető jóvá hagyja Fenntartó és működtető, jóváhagyja, ha többletköltség jelentkezik, vagy egyházi fenntartású

86 T ARTALOMJEGYZÉK 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladat 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 4. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység - SNI - BTM - Tehetséges tanulók - hhh-s tanulók 6. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje

87 7. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 8. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 9. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabálya 10. A felvételi eljárás különös szabályai Helyi Tanterv 1. A választott kerettanterv megnevezése 2. A választott kerettanterv feletti óraszám 3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 5. Mindennapos testnevelés 6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai

88 7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elve 8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 10. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 14. Az iskola egészségnevelési terve: egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, személyi higiéné, testi-lelki egészség, bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése 15. Az iskola környezeti nevelési elvei

89 E GYEBEK..... 16. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését 17. Szóbeli vizsga kérdései (ha a középfokú iskola ilyet szervez) 18. Előrehozott érettségit követően a tantárgy tanulásával kapcsolatos intézkedések. 19. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 20. Szakképző iskola esetén a szakmai programot 21. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése.

90 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent és megteremti a jövőt.

91 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Stratégiai lépések a köznevelési intézményekben Pedagógiai programunk Mosolits Lászlóné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések