Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÁFA törvény változások 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÁFA törvény változások 2015."— Előadás másolata:

1 Az ÁFA törvény változások 2015.
2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

2 Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása
Főszabály 37. § Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó gazdasági célú letelepedésének helye Különös szabályok §-ig január 1-jétől új szabály: 45/A. § nem adóalany részére távolról nyújtható szolgáltatások teljesítési helye

3 Szolgáltatás teljesítési helye
Gazdasági célú letelepedettség 254. § (1) Az adóalany ott telepedik le gazdasági céllal, ahol gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye van. (2) Abban az esetben, ha e törvény a gazdasági célú letelepedés helyéhez joghatást fűz, és az adóalanynak az (1) bekezdésben említett székhelye mellett egy vagy több állandó telephelye is van, a joghatást a székhelynek vagy annak az állandó telephelynek kell betudni, amely az adott ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül érintett. (3) A (2) bekezdést kell megfelelően alkalmazni az adóalany lakóhelyére vagy szokásos tartózkodási helyére abban az esetben, ha nincs gazdasági célú letelepedési helye. székhely: a gazdasági tevékenység folytatásának az a helye, ahol a központi ügyvezetés helye van, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik; állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység - székhelyhez képesti - önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve az adóalany kereskedelmi képviseletét is, de csak annyiban, amennyiben a 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában az adóalany kereskedelmi képviselete a legközvetlenebbül érintett, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik; lakóhely: tartós ottlakásra szolgáló hely, amellyel a természetes személy személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak (létérdekek központja), kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik; szokásos tartózkodási hely: adott naptári évben az adott állam területén a természetes személy tartózkodásának időtartama összességében - a ki- és beutazás napját is egész naptári napnak számítva - eléri, vagy meghaladja a 183 napot, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik;

4 Szolgáltatás teljesítési helye
Székhely Hol hozzák meg a vállalkozás irányítására vonatkozó alapvető döntéseket Hol van a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelye Hol van a vállalkozás ügyvezetése üléseinek helye Állandó telephely Személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik – az igénybevételhez vagy a nyújtáshoz Természetes személy lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Lakóhely: amelyet a népesség- (vagy hasonló) nyilvántartásba bejegyeztek – kivétel, ha bizonyítottan tudomásunk van arról, hogy ez a lakcím nem felel meg a valóságnak Szokásos tartózkodási hely: ahol a természetes személy személyes vagy szakmai kötődései miatt rendszeresen tartózkodik

5 Szolgáltatás teljesítési helye
A szolgáltatás igénybevevő státuszának vizsgálata – tekinthetjük-e adóalanykénti igénybe vevőnek A megrendelő jogállása Közösségi adóalany – héa-azonosító számmal rendelkezik vagy rendelkeznie kellene Nem közösségi adóalany – saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat A szolgáltatásnyújtó adóalanynak tekintheti az igényvevőt, ha az igénybevevő közölte héa-azonosító számát, és annak megerősítése megtörtént, illetve, ha letelepedése országa által vállalkozások azonosítására használt hasonló számát vagy az igénybevevő adóalanyiságát egyéb módon igazolja . (Kivéve, ha ellenkezőjéről van tudomása.) Adóalanyként történt-e a megrendelés Nem tekinthető adóalanykénti megrendelőnek, aki kizárólag magáncélra részesül szolgáltatásokban, beleértve a személyzete általi igénybevételt A nyújtó úgy tekintheti, hogy a szolgáltatásokat az igénybevevő gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe, amennyiben az az érintett ügylettel összefüggően közölte vele az egyedi héa-azonosító számát. (Kivéve, ha ellenkezőjéről van tudomása, például a nyújtott szolgáltatás jellegét tekintve.)

6 Szolgáltatás teljesítési helye
Hogyan állapítsuk meg a teljesítési helyet – az ahhoz szükséges információk mérlegelése 1. Adóalany-e az igénybevevő (ha nem, akkor nyújtó gazd. célú letelepedési helyén, vagy különös szabály alapján a tényleges nyújtás helyén, vagy a nem adóalany letelepedési helyén) 2. Ha adóalany az igénybevevő, adóalanyi minőségében jár-e el Ha nem, akkor is nyújtó letelepedési helyén Ha adóalanyi minőségében jár el, van-e belföldön székhelye, telephelye Ha van belföldön (is) letelepedettsége, akkor kérdés, hogy ehhez veszi-e igénybe a szolgáltatást (legközvetlenebbül érintett telephely) Ha belföldre esik a teljesítési hely, az adómérték megállapítása – még lehet mentes, vannak adómentességi lehetőségek, ha azok sem állnak fenn, adóköteles lesz Amennyiben a szolgáltatás a 46. § alatt felsoroltak közé tartozó, ott harmadik országbeli nem adóalany igénybevevő esetén is annak letelepedése a meghatározó, mindenképpen a megrendelő országában adóztatható Amennyiben 45/A. § alá tartozó, távolról nyújtható szolgáltatás, ott nem adóalany igénybevevő esetén is annak letelepedési helye (lakóhelye) a meghatározó, megrendelő országában teljesítettnek minősülő

7 Szolgáltatás teljesítési hely – különös szabályok 1.
Adóalanynak és nem adóalanynak egyaránt 39. § (1) Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van. (2) Az (1) bekezdésben említett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások körébe különösen beletartoznak: az ingatlanközvetítői és -szakértői szolgáltatások, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások, az ingatlanhasználatra vonatkozó jogok átengedése, valamint az építési munkák végzésének előkészítésére és összehangolására irányuló szolgáltatások. 40. § Személy szállítása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek. 42. § Adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik. Ugyanez vonatkozik a 43. § d) pontja alapján a nem adóalany részére nyújtása esetén is. Csak nem adóalanynak történő nyújtás esetén 38. § A más nevében és javára eljáró közvetítő nem adóalany részére nyújtott közvetítői szolgáltatása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van. 41. §(1) Nem adóalany részére nyújtott, a termék Közösségen belüli fuvarozásától eltérő termékfuvarozás esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek. (2) Nem adóalany részére nyújtott termék Közösségen belüli fuvarozása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van. 43. § (1) A következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik: a) személy szállításához, termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (pl. be-, ki- és átrakodás); b) szakértői értékelés, amely közvetlenül termékre - ide nem értve az ingatlant - irányul; c) terméken - ide nem értve az ingatlant - végzett munka; d)[ kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is.

8 Szolgáltatás nyújtás teljesítési hely – különös szabályok 2.
Adóalanynak és nem adóalanynak egyaránt 44. § (1) Közlekedési eszközök rövid időtartamú bérbeadása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják. rövid időtartam a közlekedési eszköz folyamatos, víziközlekedési eszközök esetében 90, egyéb közlekedési eszközök esetében pedig 30 napot meg nem haladó használatát jelenti. 45. § (1) Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása vasúti, vízi vagy légi közlekedési eszközön történik, és az a Közösség területén végzett személyszállítás tartama alatt teljesül, a szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye az a hely, ahol a személyszállítás indulási helye van. Menettérti személyszállítás esetében az oda- és visszautazás külön-külön, önálló személyszállításnak tekintendő. Csak nem adóalanynak történő nyújtás esetén 44. § (2) Közlekedési eszközök nem adóalany részére történő bérbeadása esetében - a rövid időtartamú bérbeadás kivételével - a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, ennek hiányában ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. De a kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő bérbeadása esetében - a rövid időtartamú bérbeadás kivételével - a teljesítés helye az a hely, ahol a kedvtelési célú hajót ténylegesen a bérbevevő birtokába adják, feltéve, hogy a szolgáltatást az adóalany ezen a helyen található székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtja.

9 Szolgáltatás teljesítési helye - különös szabályok 3.
Harmadik országban letelepedett nem adóalany igénybevevőnek nyújtott szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó különös szabályok Amennyiben a szolgáltatás a 46. § alatt felsoroltak közé tartozó, ott harmadik országbeli nem adóalany igénybevevő esetén is annak letelepedése a meghatározó, a megrendelő országában adóztatandó Az ide tartozó szolgáltatások a következők a) szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy végleges átengedése; b) reklámszolgáltatások; c) tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, ideértve - a (4) bekezdésben meghatározott feltétellel - a mérnöki szolgáltatást is; d) adatok feldolgozása és információk közlése; e) banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet; f) munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása; g) termék - ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközök bármely fajtáját - bérbeadása; h) a Közösség területén levő földgázrendszerhez vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózathoz, hő- vagy hűtési hálózathoz, villamosenergia-rendszerhez való csatlakozás, egyéb hozzáférés biztosítása, valamint ilyen rendszeren, hálózaton keresztül földgáz, hő- vagy hűtési energia, valamint villamos energia szállítása (átvitele), elosztása, továbbá más, ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások; i) telekommunikációs szolgáltatások; j) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; k) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. (3) E § alkalmazandó abban az esetben is, ha kötelezettségvállalás történik valamely üzleti vagy hivatásszerűen folytatott tevékenység egészbeni vagy részbeni abbahagyására, illetőleg valamely (2) bekezdés alá tartozó jog gyakorlásától való időleges vagy végleges tartózkodásra.

10 Szolgáltatás teljesítési helye különös szabályok 4.
45/A. § (1) A következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van: Beiktatta: évi XXXIII. törvény 9. §. Hatályos: I. 1-től. a) telekommunikációs szolgáltatások; b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. (2) E § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen: a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele, d) zene, film és játék - ideértve a szerencsejátékot is - rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, e) távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása - ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is - azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

11 Távolról nyújtható szolgáltatások
A TANÁCS 282/2011/EU végrehajtási rendelete szerint (1) A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatás különösen az alábbiakra terjed ki: a) hang, adatok és videó továbbítására és kapcsolására szolgáló vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatások, ideértve a képalkotó komponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatásokat (videotelefon-szolgáltatások); b) az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások, ideértve az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítást (VoIP); c) hangposta, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívószám-azonosítás, háromutas hívás és más híváskezelési szolgáltatások; d) személyhívó szolgáltatások; e) audioszöveg szolgáltatások; f) fax, távirat és telex; g) internet-hozzáférés, ideértve a világhálóhoz való hozzáférést; h) az ügyfél kizárólagos használatára szolgáló távközlési összeköttetést biztosító magánhálózati kapcsolatok. (2) A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra: a) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások; b) rádió- és televízióműsor-szolgáltatások (a továbbiakban: műsorszolgáltatások).

12 Távolról nyújtható szolgáltatások
Vhr. 6b. Cikk alapján műsorszolgáltatás (1) A műsorszolgáltatások audio- és audiovizuális tartalommal rendelkező szolgáltatások, mint például a médiaszolgáltató által és szerkesztői felelőssége mellett, kommunikációs hálózatokon keresztül a lakosság részére - műsorrend alapján, egyidejű meghallgatás vagy megtekintés céljából - nyújtott rádió vagy televízióműsorszámok. (2) Az (1) bekezdés különösen az alábbiakra terjed ki: a) rádió- vagy televízióhálózaton keresztül közvetített vagy továbbközvetített rádió- vagy televízió-műsorszámok; b) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP-streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, amennyiben a műsorszolgáltatásra rádió- vagy televízió-hálózaton történő közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg kerül sor. (3) Az (1) bekezdés nem terjed ki az alábbiakra: a) távközlési szolgáltatások; b) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások; c) meghatározott lekérhető műsorszámokra vonatkozó információk nyújtása; d) műsorszolgáltatási vagy közvetítési jogok átruházása; e) műsorszolgáltatás vételére szolgáló műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadása; f) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, kivéve, ha azokat a közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg hagyományos rádió- vagy televízió-hálózatokon keresztül is közvetítik.

13 Távolról nyújtható szolgáltatások
A vhr. 7. cikke szerint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (1) A 2006/112/EK irányelvben meghatározott, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatásokat, amelyek jellegüknél fogva jelentős mértékben automatizáltak, minimális emberi közreműködést igényelnek, és amelyek nyújtására információs technológia hiányában nincs lehetőség. (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak különösen az alábbiak: a) digitális termékek - különösen a szoftverek, módosításaik és frissítéseik - értékesítése általában; b) vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szolgáltatások, például webhely vagy weboldal; c) a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások; d) online piacként működő weboldalon termék vagy szolgáltatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automatikusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést az értékesítés megtörténtéről; e) internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok többet biztosítanak az egyszerű internethozzáférésnél, és más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárásjelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést nyújtó oldalakat; játékokat; weboldaltárhely szolgáltatást; csevegőoldalakat stb.); f) az I. mellékletben felsorolt szolgáltatások.

14 Távolról nyújtható szolgáltatások
(3) Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki az alábbiakra:”; a) műsorszolgáltatások; b) távközlési szolgáltatások; c) termékértékesítések, amennyiben csak a megrendelés és a megrendelés feldolgozása történik elektronikus úton; d) CD-ROM, floppy és hasonló adathordozók értékesítése; e) nyomtatott anyagok, könyvek, hírlevelek, újságok vagy folyóiratok értékesítése; f) CD és audiokazetta értékesítése;

15 Távolról nyújtható szolgáltatások
(Nem terjed ki – folytatás) g) videokazetta és DVD értékesítése; h) CD-ROM-on levő játékok értékesítése; i) szakértők, például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által nyújtott szolgáltatások, akik ügyfeleiknek elektronikus levelező rendszeren küldenek tanácsot; j) oktatási szolgáltatások, amikor az oktató interneten vagy más elektronikus hálózaton (azaz távkapcsolat útján) küldi a tananyagot; k) számítógépes berendezés offline fizikai javítási szolgáltatásai; l) offline adattárolási szolgáltatások; m) reklámszolgáltatások, különösen újságban, hirdetőtáblákon és televízióban; n) telefonos ügyfélszolgálat; o) oktatási szolgáltatások, kizárólag levelezőoktatás formájában, különösen a postai szolgáltatások igénybevételével; p) közvetlen emberi közreműködéssel történő, hagyományos árverési szolgáltatások, függetlenül az ajánlattétel módjától; t) kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztató vagy hasonló eseményekre szóló, online foglalt jegyek; u) online foglalt szálláshely, gépjármű-kölcsönzés, éttermi szolgáltatások személyszállítás és hasonló szolgáltatások.

16 Távolról nyújtható szolgáltatások
Vélelmezett letelepedési helyek (igénybevételi helyek vhr. 24a.,24b. cikk): Telefonfülke, internetkávézó, étterem vagy szálloda hallja – ahol az igénybevevőnek e helyen való fizikai jelenléte szükséges Közösségen belüli személyszállítás hajó, repülőgép fedélzetén – indulás helye Vezetékes telefonon keresztül nyújtva – vezetékes vonal telepítési helyének országa Mobil hálózaton keresztül nyújtva – a használt SIM kártya országkódja szerinti Vélelem bizonyítékai, vélelem megdöntése! (Pl.: számlázási cím, banki adatok, ahol a bankszámlát vezetik, használt eszköz IP címe, előfizetői azonosító, pl. SIM kártyán tárolt országkód.)

17 Számla kibocsátásra irányadó szabályok
A számlakibocsátásra irányadó szabályok 158/A. §(1) A számlára vonatkozó kötelezettségekre - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik. (2) A számlára vonatkozó kötelezettségekre - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, és a) a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamban lévő állandó telephelye a 137/A. § szerint nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, vagy b) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a számlázási kötelezettségekre a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki. (4) A e §-ban foglalt rendelkezések nem terjednek ki a számla megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre. Például: Magyarországon letelepedett adóalany nyújt szolgáltatást német adóalany német telephelyének, német adóalany az adófizetésre kötelezett mint igénybevevő, akkor magyar áfatörvény szerint kell erről számlát kibocsátani. Ha például a német igénybevevő lenne a magyar adóalany számlázási megbízottja, akkor a német szabályoknak megfelelően kellene számláznia. Ha például a német megrendelő adóalany ukrajnai telephelye lenne a szolgáltatással legközvetlenebbül érintett, akkor is a magyar szabályok szerint kellene a számlát kibocsátani. Távolról nyújtható szolgáltatást igénybevevő Németországban letelepedett nem adóalany esetén német szabályok.

18 Számla kibocsátási kötelezettség
159. § (1) Az adóalany köteles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha a) részére egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet; b) részére az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet előleget fizet, és ba) az előleg összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget, illetőleg bb) egyéb, a ba) alpont alá nem tartozó esetekben pedig kéri a számla kibocsátását; c) belföldön kívül, a Közösség területén teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője; d) belföldön kívül harmadik államban teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. A számla kibocsátási kötelezettség nem vonatkozik a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett esetre, feltéve, hogy az előleget a 89. § szerint adómentes közösségen belüli termékértékesítéshez nyújtják.

19 Adófizetési kötelezettség keletkezése
Főszabály szerint Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). A fizetendő adót - ha a törvény másként nem rendelkezik - a teljesítéskor kell megállapítani. – teljesítés időpontja § Részteljesítés esetén – részteljesítés időpontja 57. § Elszámolási időszakos ügyletek esetén – ellenérték (elszámolt részfizetés) esedékességének időpontja 58. § (Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.) Figyelem! Abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, az (1) bekezdéstől függetlenül - időarányos részteljesítésként - teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is, feltéve, hogy a termékértékesítésre a 89. § alkalmazandó. Abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, a fizetés esedékességétől függetlenül - időarányos részteljesítésként - teljesítés történik a) a naptári év utolsó napján is, feltéve, hogy az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, vagy b) egyéb, az adómentes közösségi termékértékesítés körébe nem tartozó és az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig a tizenkettedik hónap utolsó napján is.

20 Adófizetési kötelezettség keletkezése 2.
Előleg esetén 59. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót a pénz formájában juttatott előleg jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani. (2) A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. (3) E §-t alkalmazni kell az olyan szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleg esetében is, amelynél az adófizetésre a 140. § a) pontja alapján az igénybevevő kötelezett, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben az előleget nem lehet úgy tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. (4) E § nem alkalmazható a 89. §-ban meghatározott feltételekkel adómentes termékértékesítésre. A közösségi mentes termékértékesítésre kapott előleg nem keletkeztet adófizetési pontot, számlázni sem kell!

21 Adófizetési kötelezettség keletkezése 3
Fordított adózás esetén 60. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany kötelezett, a fizetendő adót a) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy b) az ellenérték megtérítésekor, vagy c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be. (3) Az (1) bekezdésben említett adófizetésre kötelezettől, ha a teljesítés és a fizetendő adó - (2) bekezdés szerinti - megállapítása között a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, vagy b) tartozását ellenérték fejében átvállalják, a fizetendő adót - a (2) bekezdéstől eltérően - az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelőző napon, a b) pontban említett esetben pedig a tartozás átvállalásakor kell megállapítani. (4) E § egyéb rendelkezéseitől függetlenül a fizetendő adót az (1) bekezdés c) pontja szerint kell megállapítani arra a termékértékesítésre is, amely a 89. §-ban meghatározott feltételekkel mentes az adó alól (az adómentes közösségi termékértékesítésre) azzal az eltéréssel, hogy ha az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap tizenötödik napjához képest hamarabb történik, a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor kell megállapítani. (5) E § nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra, amely esetében az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti.

22 Mini egyablakos rendszer (MOSS=MiniOneStopShop)
Egyszerűsítést jelent a rendszer: ha a nyújtó a teljesítés helyén nem telepedett le, egy olyan tagállamban nyújthassa be bevallását, ahol már letelepedett, e rendszerbe bejelentkezéséhez az adott tagállamtól azonosítóval rendelkezik (így nem kell mindegyik fogyasztás helye szerinti államban bejelentkeznie) Hogyan lehet (elektronikus úton) bejelentkezni a rendszerbe Mely tagállamba lehet bejelentkezni a közösségi tagállamban letelepedett adózóknak a székhely tagállamában közösségi tagállamban székhellyel nem rendelkező adóalanyoknak bármelyik tagállamban (de csak egyikben), ha állandó telephellyel rendelkezik valamely tagállamban, akkor ott, ha többen rendelkezik, akkor az általa kiválasztott egyikben Ki jelentkezhet be Magyarországon az a nem közösségi tagállami szákhelyű adóalany, aki másik tagállamban még nem jelentkezett be ebbe a rendszerbe, az a belföldön letelepedett magyar adóalany, aki más közösségi tagállamban távolról nyújtható szolgáltatást teljesít

23 Mini egyablakos rendszer (MOSS)
A távolról nyújtható szolgáltatás után fizetendő adóról egyetlen, egyszerűsített bevallás benyújtása, euro pénznemben Egyéb tevékenységére vonatkozó áfát a normál szabályozás szerint, ’65 bevallásban vallja Az adó megfizetésének teljesítése: az azonosítót kiadó tagállam számlájára, hivatkozva az egyszerűsített HÉA bevallás hivatkozási számára Áfa levonási, visszaigénylési jog az Áfa törvény XVIII. fejezete szerinti különös szabályai szerinti visszatéríttetés útján érvényesíthető (ELEKAFA) Számlázás tekintetében a fogyasztás helye szerinti tagállam előírásait kell alkalmazni, és azon tagállamban érvényes áfa kulcsot kell alkalmazni

24 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 58. § és 58/A. §
Fokozatos bevezetés: 2015. július 1-jétől december 31-éig a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásnyújtás esetében, 2016. január 1-jétől valamennyi 58. § szerinti ügylet esetében Teljesítési időpont: amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy az értékesítés ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja, de számla, nyugta kibocsátásának időpontja, ha a bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége az időszak utolsó napja előtt van, vagy a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végétől számított 30. nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak vége utánra esik Átmeneti szabályok: az új szabály akkor alkalmazandó, ha mind az időszak kezdete, mind a fizetés esedékessége jún. 30./dec. 31. napját követi (296. § 297.§)

25 Felek közötti időszakos elszámolás 58/A. §
Könyvviteli, könyvvizsg. adótanácsad. szolgált. esetén az új teljesítési időpont szabály alkalmazási hatálya (296. §): A módosított 58/A.§-t azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak is június 30-át követően kezdődik, és a fizetés esedékessége is június 30-át követi. 25 25

26 Felek közötti időszakos elszámolás 58.§ (1)-(1a) bekezdés
Az új 58. § szerinti teljesítési időpont szabály alkalmazási hatálya minden típusú időszakos elszámolású ügylet esetén (297. §): A módosított 58.§ új (1)-(1a) bekezdését azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak is december 31-ét követően kezdődik, és a fizetés esedékessége is december 31-ét követi. 26 26

27 Felek közötti időszakos elszámolás 58/A.§
Példa : Könyvviteli szolgáltatás esetén a szerződés szerint az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg, a számlát nem bocsátják ki az időszak vége előtt. Időszak május hónapra vonatkozó díj, fizetés esedékessége június 10. Teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezése: a fizetés esedékessége: június 10. (régi szabály, egyik feltétel sem teljesül) június hónapra vonatkozó díj, a fizetés esedékes július 10. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: július 10. (régi szabály, mert csak az egyik feltétel teljesül, az időszak nem június 30-át követi) július hónapra eső díj, de a fizetés esedékessége június 30. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: június 30. (régi szabály, mert nem teljesül mindkét feltétel, a fizetés esedékessége nem június 30-át követő időpontra esik) július hónapra eső díj, fizetés esedékessége július 31. Teljesítés időpontja: az érintett időszak utolsó napja, július 31. (időszak kezdete és a fizetés esedékesség is június 30-át követi – > új szabály)

28 Felek közötti időszakos elszámolás 58/A.§ (2) bek. a) pont
Példa: Adótanácsadási szolgáltatás, a szerződés szerint az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg, a számla kibocsátása tárgyhónapot megelőző hó 5. napja, a fizetés esedékessége a tárgyhónapot megelőző hó 10. napja. Eddig: Teljesítés időpontja a fizetés esedékességének időpontjában volt, azaz augusztusi díj esetében júl. 10-i fizetési esedékesség esetén, július 10. Új szabály szerint: 2015. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak és fizetési esedékesség esetén, ha a az ügyletről szóló számla kibocsátása és a fizetés esedékessége is megelőzi az időszak végét, akkor a teljesítés időpontja a számla kibocsátásának a napja lesz. Pl augusztusi díjról a számla 2015.július 5-én kibocsátásra kerül, a fizetés esedékessége:július 10. A teljesítés időpontja: július 5. lesz!

29 Felek közötti időszakos elszámolás 58/A.§ (2) bek. b) pont
Példa: Adótanácsadási szolgáltatás esetében a szerződés szerint havonta, a tárgyhónapot követően számolnak el és az elszámolást követően ekkor állítják ki a számlát. Az elszámolt teljesítések után a fizetés esedékessége az elszámolást követő hó 15-én esedékes (júliusról->augusztus 15.) 2015. június 30-ig: a teljesítés időpontja, fiz. esed.: aug. 15. Új szabály szerint: a június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak után a teljesítés időpontja ez esetben is a fizetés esedékessége lesz (augusztus 15.), feltéve, hogy ez nem későbbi, mint az elszámolt hónap utolsó napját követő 30. nap. Időszak: július, számla kibocsátás: aug. 5., fizetés esed: aug. 15. Teljesítés időpontja: augusztus 15. (De, ha a júliusi időszak fizetési esedékessége szeptember 15. lenne, a teljesítés időpontja akkor augusztus 30. lenne.)

30 Felek közötti időszakos elszámolás 58.§ (1)-(1a) bekezdés
Példa : 2016. évre ingatlan bérbeadásra a szerződés szerint az ellenértéket havi Időszakokra állapítják meg. Attól függően, hogy mikor állítják ki a számlát, és mikor van fizetési kötelezettség, úgy alakul a teljesítés időpontja a főszabály illetve a (2) bekezdés esetei alapján. Számlakib. Fizetés esed. Telj. Eddig Telj. ezután Febr. bérleti díj febr febr febr febr (1) Febr. bérleti díj jan. 30. febr febr jan (2)a) Febr. bérleti díj febr. 1. febr febr febr (2)a) Febr. bérleti díj febr. 15. márc márc márc (2)b) Febr. bérleti díj febr. 25. ápr ápr márc (2)b) Az új szabályok szerint, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása mellett fizetési esedékesség keletkezik, akkor a számla kibocsátásának az időpontja lesz a teljesítés időpontja, azaz az így beszedett összeg nem minősül előlegnek. (Az első esetben, amennyiben febr. 25. előtt számla kibocsátása nélkül ellenértékbe beszámító pénzösszeget fizetnek, akkor az előlegnek minősül!)

31 Előleg után keletkező ÁFA fizetési kötelezettség 59.§
Előleg és előrefizetés különbözősége Teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítandó vagyoni előny (előleg) megítélése egyenes, illetve fordított adózás esetében Csereügyletek keretében a teljesítést megelőzően juttatott ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása esetében a teljesítési időpontja a vagyoni előny megszerzésének időpontja Előleg értelmezhető bizonyos esetekben az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó új szabályokkal összefüggésben! Például az (1) bekezdés főszabálya esetén akkor lehetséges, ha a számla kibocsátása megelőzi az időszak utolsó napját, és még ez előtt szerződés alapján előleg fizetési kötelezettség van, amit ki is fizetnek.

32 Előleg 59.§ Példa : Időszakos elszámolású termékértékesítési szerződés esetén a szerződés szerint az ellenértékkel havonta számolnak el, a számla kibocsátása a tárgyhó 25-én, a fizetés a szerződés szerint a tárgyhónap utolsó napján esedékes. A számla kibocsátását megelőzően a hónap 15. napján időarányosan meghatározott összegre, fizetési kötelezettsége van a vevőnek. Számlakib. 1.Fiz. 2. Fiz. Telj. Telj. ezután esed. esed. eddig Február hó febr.25. febr. 15. febr. 28. febr előleg miatt: ^ febr.15. I -ügylet miatt: előleg febr.28. Az 58. § új főszabálya alapján, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása nélkül az ellenértékbe beszámító összeget fizetnek, akkor az így kifizetett összeg, mint a teljesítést megelőzően fizetett összeg: előleg lesz -> megfizetéskor előlegszámla, majd időszak végén a végszámlában figyelembe vételre kerül

33 Portfólió kezelés áfa megítélése 86.§
A 86. § (1) bekezdés d) és f) pontjaival összefüggő portfólió kezelésre főszabályként nem vonatkozik január 1-jétől az adómentesség ezek: d) a folyó-, betét- és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-, egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, kivéve magát a követelés (kinnlevőség) behajtását; f) a jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését; Ezen időponttól csak a befektetési és a kockázati tőkealap kezelése a biztonságtechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió kezelése magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglakoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió kezelés lesz adómentes. Amennyiben a portfólió kezelést időszakos elszámolású ügyletként nyújtják, akkor azon időszakra vonatkozóan kell az adókötelezettséget először alkalmazni, amelyek december 31-ét követően kezdődnek (292. §)

34 ÁFA raktárból történő közösségi adómentes értékesítés
A belföldön nem letelepedett adóalanynak nem kell bejelentkeznie, ha a belföldi tevékenysége kizárólag az áfa raktárból történő közösségi adómentes termékértékesítés végrehajtására irányul [Art. 20/§/B. § (4)] Feltétel.: az adófizetésre kötelezett belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, az adóraktár üzemeltetője pedig közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen, az adófizetésre kötelezett belföldi tevékenysége kizárólag a fenti tevékenységre irányuljon, helyette azon adóraktár üzemeltetője, amely raktárból ezen értékesítés előtt az árut kiraktározták, meghatalmazás alapján eljárhat az adómentesség érdekében – számlázás, bevallás, összesítő nyilatkozat tétel (89/A. §), Fenti meghatalmazott általi teljesítés esetén az áfa raktárból közösségi adómentes értékesítést végrehajtó adóalany és a meghatalmazott adóraktár üzemeltetője egyetemlegesen felel az ügyletet terhelő adó megfizetéséért 146.§ (3)

35 Adólevonási korlát alóli mentesülés
Megerősítésre került, hogy a 125. § (2) bek. d) pontja alapján a lakóingatlant terhelő áfa levonható, ha azt bérbeadás útján, adókötelesen hasznosítják úgy, hogy az egyébként adómentes lakóingatlan bérbeadási tevékenységre adókötelezettséget választottak, és értelemszerűen akkor is, ha a bérbeadása a kötelezően adóköteles körbe tartozott 125. § (2) bek. j) pontja alapján levonhatóvá válik a motorbenzin beszerzését terhelő áfa, amennyiben azt közvetlenül úgy használják fel, hogy az anyagjellegű ráfordításként egy másik termékértékesítés adóalapjába épül be A 125. § (2) bek. j) pontnak a 291. § szerinti átmeneti rendelkezése alapján a levonási jogot már január 1-jét megelőzően keletkező adólevonási jog esetén is alkalmazni lehet (a kihirdetéstől kezdve akár visszamenőlegesen)

36 Lakóingatlan értékesítés - kijelentkezés
Az adóalany az átmeneti rendelkezések 290. §-a alapján a ingatlan értékesítési tevékenységével kapcsolatos adókötelezettség választására irányuló korábbi nyilatkozatát a kihirdetést követő naptól február 28-ig bezárólag megváltoztathatja annak érdekében, hogy abból a lakóingatlan értékesítési tevékenységét január 1-jétől ismét adómentessé tegye – függetlenül attól, hogy az adókötelessé tétel választásától a 88. § (5) bekezdés szerinti időkorlát még nem telt el. A bejelentés már ezen tv. kihirdetését követően és febr. 28-ig megtehető, de az adómentesség csak január 1-jétől alkalmazandó 290. §

37 Belföldi fordított adózás
142. § (1) bek. c) pontja alapján fordított adózás alá tartozik január 1-jétől a munkaerő kölcsönzési szolgáltatás (akkor is, ha az nem építési hatósági engedélyhez, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött) az iskolaszövetkezet ilyen jellegű szolgáltatásának igénybevétele A fordított adózást ezekben az esetekben akkor kell alkalmazni, ha az ügylet teljesítési időpontja jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik § (1) bek. Azonban: ha a fordított adózás miatti adót a 60. § alapján már ezen időpontot megelőzően meg kellene állapítani, akkor mégsem kell az ilyen ügyletre alkalmazni a fordított adózást § (2) Az ilyen ügyletre fizetett előleg adózásának átmeneti szabályai: csak a fennmaradó összeg tekintetében kell a fordított adózást alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget, a január 1. előtt átvett előleg után még a teljesítésre kötelezett adóalany fizeti az adót § (3)

38 Fordított adózást érintő 2014. évközi módosítás
Fordítottan adóznak január 1-jétől az áfatörvény 6/B. mellékletében felsorolt termékek (vas-, acél termékek), amennyiben azok nem tartoznak az áfa tv. Különös szabályai alá [142. § (1) bek. j) pont és 6/B. sz. melléklet, Art. 31/A. § adatszolgáltatás] A fordított adózást ezekben az esetekben akkor kell először alkalmazni, ha az ügylet teljesítési időpontja jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik § (1) bekezdés De, ha a fordított adózás miatti adót a 60. § alapján már ezen időpontot megelőzően meg kellene állítani, akkor mégsem kell az ilyen ügyletre alkalmazni a fordított adózást § (2) Ilyen ügyletre fizetett előleg estén: csak az előleg után megmaradt ellenérték rész tekintetében kell a fordított adózást alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget § (3) 38 38

39 5% adókulcs alá eső termékek körének kiterjesztése
További húsfélékre terjesztették ki az 5%-os adómértéket: A szarvasmarha, juh és a kecske - élő állatként, egyben, félben, - frissen, vagy hűtve vtsz. besorolás szerint Áfa törvény á [82. § (2) bek. és 3. sz. melléklet pontok] Az 5% adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik § Ilyen ügyletre fizetett előleg esetén: csak a maradék összeg tekintetében lehet az 5%-os kulcsot alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget 39 39

40 Változások a bizonylatolás körében
Belföldi összesítő nyilatkozatban tételesen jelentendő számlákkal összefüggő értékhatár 1 MFt-ra történő leszállítása [Art. 31/B. § (1)-(5) bek.] Az ilyen számlákon a vevő adószáma kötelező elem lesz [169. § (1) bek. dc) pont] Az adózó azonban választása szerint az 1 MFt-os értékhatár figyelembe vétele nélkül is eleget tehet kötelezettségének Art. 31/B. § (10) bekezdés Átmeneti rendelkezés alapján az 1 M Ft áfa tartalmat elérő számla akkor is megfelel az adólevonás tárgyi feltételeként, ha nincs rajta a vevő adószáma és a számlát évben állították ki, de a teljesítés időpontja január 1-jére, vagy azt követő időpontra esik § Amennyiben a kezelőszemélyzet nélküli automatából történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében számlát kell kibocsátani, akkor készpénz, készpénz-helyettesítő eszközzel fizetés esetén a számlát nem haladéktalanul, hanem a 15 napos ésszerű időn belül kell kibocsátani § (2) bek b) pont 40

41 Élelmiszer értékesítését végző automaták bejelentése
élelmiszer értékesítését végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentési kötelezettsége az Art. 22/D. § alapján elektronikus úton kell bejelenteni 30 eFt igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség első alkalommal január 1- március 31. között ezt követően az értékesítés megkezdésekor legkésőbb az értékesítést megelőző napon az értékesítés megszüntetése esetén legkésőbb az azt megelőző napon külön rendelet fogja szabályoznia az automata berendezés adókötelezettségével és az igazgatási szolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos eljárási szabályokat 41

42 Számlázás számla és nyugta adóigazgatási azonosítása, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet rendelkezései adóigazgatási azonosításra való alkalmasság nyomtatványokkal szembeni követelmények számlázó programmal szembeni követelmények a használt, illetve a használatból kivont program bejelentésének kötelezettsége a számlázó programot fejlesztő, forgalmazó nyilvántartási kötelezettsége 42

43 Egyéb változások adómentes lesz a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása jogának állam által koncessziós szerződéssel történő átengedése 86. § (1) bek. i) pont egyes kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokat szolgáló termék vagy szolgáltatást központi költségvetési szerv részére történő értékesítése, állam vagy költségvetési szerv részére történő térítésmentes átadása is adómentes lesz 86. § (1) bek. m) pont 85. § (4) bekezdése – megerősítésre kerül, hogy az önkormányzatok bizonyos társulásai is közszolgáltatónak minősülnek az adómentesség alkalmazhatóságának szempontjából 43

44 Egyéb változások Felfüggesztés nélküli törlés esetén is elenyészik a levonási jog – 137. § Az az adóalany, aki nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz eleget (korábbi szövegezés: a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály szerint - módosított teljesítési szemléletben tesz eleget) a fizetendő adót az ellenérték megfizetésekor, de legkésőbb a teljesítési időpontját követő 45. napon állapíthatja meg továbbra is – 61. §. Viszonteladó levonási joga a továbbértékesítésre beszerzett termékhez kapcsolódó szolgáltatásokra (pl. kicsit javított a használt autón, a javítási szolgáltatás adójának 50 %-át levonhatja) § (1) bekezdés a) pont Vevői adófizetési kötelezettség a 10. § d) pontja szerinti ügylettel összefüggésben – 139. §

45 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
2015. január 1-jétől Termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos, az adóhatósághoz elektronikus felületen történő bejelentési kötelezettség Art. 22/E. § kereskedelmi mennyiségű termék eredetének igazolása és fuvaroztathatósága Art. 88. § (6)-(6b) bek. Art. 11. sz. melléklete: EKAER bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körének szabályozása EU címről belföldi címre történő közúti árufuvarozás bejelentése belföldi címről EU címre történő közúti árufuvarozás bejelentése belföldi címről belföldi címre történő közúti árufuvarozás bejelentése EKAER-hez kapcsolódó bejelentés szabályai kockázatos termék esetén és a kockázati biztosítékra vonatkozó szabályok 45

46 Egyéb változások – bevallás gyakoriság
Változik az éves áfa bevallási gyakoriság alkalmazására jogosító értékehatár meghatározása [Art. 1. sz. mell. I/B/3/ac) alpont]: Akinek a tárgyévet megelőző 2. évben elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosított – összege, előjelétől függetlenül nem érte el a 250 eFt-ot és Az Áfa törvény szerinti termékértékesítésének és szolgáltatás nyújtásának áfa nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 MFt-ot, és nem rendelkezik közösségi adószámmal, az lehet éves bevalló. Jogelőd nélkül létrejövő adóalany az első két évben havi bevallásra lesz kötelezett [Art. 1. sz. mell. I/B/3/an) alpont] Átalakulással érintett áfa alanyok bevallási kötelezettségének gyakorisága pontosításra került [Art. 1. sz. mell. I/B/3/b) alpont] 46

47 Egyéb változások - összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változás
Változik a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról, havi gyakoriságúra való kötelező áttérés szabálya [Art. 8. sz. mell. I/C) alpont]: az Áfa törvény 89. § (1) és (4) bek. meghatározott adómentes közösségi termékértékesítésének és a 91. § (2) bekezdése szerinti háromszögügylet közbenső szereplőjének Közösségen belüli adómentes termékértékesítésének vagy Az Áfa törvény 19 § és §-ok szerinti Közösségen belüli termékbeszerzésnek tárgynegyedévre vonatkozó áfa nélkül számított összes ellenértéke meghaladja az 50 ezer eurónak megfelelő pénzösszeget 47

48 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ÁFA törvény változások 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések