Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások az ágazati szabályozásban 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások az ágazati szabályozásban 2015."— Előadás másolata:

1 Változások az ágazati szabályozásban 2015.
Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Keszthely, november

2 Krizsán Ildikó 2014. november 13.

3 Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság
Krizsán Ildikó 2014. november 13.

4 Kormányzati elképzelés
Szociális ellátás feltételeinek biztosítása legfőképpen az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelőssége. Állami beavatkozás csak akkor, ha sem az egyén, sem a család, sem az egyént körülvevő helyi közösség nem képes a szociális ellátás feltételeinek biztosítására. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

5 Szociális törvény célja
Szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

6 Szociális ellátások változásai
2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás. Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás kidolgozása. Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó felülvizsgálata. Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi ellátásnál. A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a szociális szakosított ellátások hatékonyabb működtetésére irányuló koncepció kidolgozása. Szociális alapszolgáltatások megerősítése. Házi segítségnyújtás reformja. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

7 Szociális törvény módosításának fő elemei
Gyakorlati tapasztalatok során felmerült problémák. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése Szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése – öngondoskodás hangsúlyosabbá tétele érdekében. Belépési hozzájárulás. Költségvetést megalapozó egyes törvényekben is lesznek változások. Fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-gondozó otthonainak kiváltásával kapcsolatos módosítások. Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. Befogadás szabályainak módosítása. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

8 Támogatott lakhatás Már meglévő ápoló-gondozó otthoni férőhelyek csak támogatott lakhatás valamelyik formájában szervezhető át. Lehetőség az 50 férőhelyig történő bővítésre, új férőhelyet nem kell támogatott lakhatás formájában megszervezni. Ezzel a kiváltást követően azoknak a személyeknek ellátás, akik számára nem megfelelő a támogatott lakhatási forma. (komplex szükségletfelmérés) Jogviszony keletkezése csak komplex szükségletfelmérés megtörténte után. Előtte nincs költségvetési támogatás. Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás első lakhatás programra) Krízishelyzet (csőd, természeti katasztrófa) esetén főszabálytól kivétel, átvevő fenntartó nem minősül új intézménynek, ha az átvett intézmény újként lesz bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, illetve nem minősül új férőhelynek, ha az átvett intézmény ellátottjait a fenntartó a már meglévő intézményeiben látja el új férőhelyek létrehozásával. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

9 Intézményi jogviszony megszüntetése
Az esetkör kibővül: az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. (rosszhiszeműség) 6 hónapon át folyamatosan és ennek összege 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja. Kivétel, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre, ebben az esetben nem lehet alkalmazni. Írásbeli tájékoztatás jogkövetkezményekről 3 hónap elteltével. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

10 Befogadás szabályai Egyedi, méltányolható helyzet kezelésére EMMI minisztere az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben az adott szolgáltatás befogadásáról dönthet kapacitásra tekintet nélkül. Figyelembe kell venni: a) Költségvetési forrásokat b) Területi lefedettséget c) Ellátási szükségletet d) Szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitásokat. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

11 Belépési hozzájárulás
Öngondoskodás erősítése céljából tartós bentlakást nyújtó ellátásoknál. Kivétel: rehabilitációs intézmények, hajléktalanok otthona és rehabilitációs célú lakóotthonok. Konkrét összegben kell megállapítani. Legfeljebb 8 millió forint lehet, évente egyszer lehet változtatni közzététel mellett. Egyházi és nem állami fenntartók esetében csak a férőhelyek 50 %-ig lehet megállapítani. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

12 Belépési hozzájárulás
Ellátást nem lehet megtagadni attól, aki nem képes fizetni. Beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony időarányosan visszajár (örökösnek is). Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére KELL fordítania. Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor választható a belépési hozzájárulás alkalmazása, DE nem lehet átminősíteni az emeltszintű férőhelyet. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

13 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
Intézményi felvételkor még nem tudott, de folyamatban lévő rendszeres pénzellátási kérelem esetén – pl. rokkantsági járadék. A rendszeres pénzellátás visszamenőlegesen kerül megállapításra – kérelem beadásának napján – így az intézmények a személyi térítési díjat a rendszeres pénzellátás alapján visszamenőlegesen megállapíthatják. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

14 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
Újonnan január 1-jével létrehozandó családsegítés szolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan hozható létre. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

15 Intézményi jogviszony vitás esetei
Vitás ügyben jogorvoslati rend egyértelművé tétele. Vita esetén első körben intézményvezető, majd fenntartó végső esetben bíróság dönt. Döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

16 Egyéb pontosítások 150 fős szabály alól kivétel hajléktalan célcsoport szakosított intézményi ellátása. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás pontosítás, ugyanazon ellátási területen több fenntartó nem hozhat létre azonos szolgáltatást. Krizsán Ildikó 2014. november 10.

17 Kormányrendelet módosítások
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.) 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) Krizsán Ildikó 2014. november 13.

18 Összhang az Szt-vel, rugalmasabb térítési díj megállapítás.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet Összhang az Szt-vel, rugalmasabb térítési díj megállapítás. Támogatott lakhatásnál igénybevevő távolléte esetén is teljes összegű személyi térítési díj fizetés. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

19 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.) Szolgáltatás együttes finanszírozásának problémája, adott napon ki vette igénybe az ellátást azonos illetve egymást átfedő ellátásoknál. Napi jelentési kötelezettség a TAJ alapú igénybevevői nyilvántartásban. A évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvényben a szabályozás nem teljes körű. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

20 Nyr. folytatás Párhuzamos finanszírozás és ebből fakadó viták rendezésére új alcímben kerül szabályozásra Szolgáltatási kategóriánként Egyes szolgáltatási típusok kivételével Hol lehetséges együttes finanszírozás és hol nem. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

21 Nyr. folytatás Napi jelentési kötelezettség
Könnyítés, egyes szolgáltatástípusoknál elegendő havonta jelentenie a fenntartónak visszamenőlegesen, az igénybevevői nyilvántartás funkciója nem sérül. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

22 Működési engedélyezési eljárás
2013. december 1-jével átalakult, papíralapú engedélyezést felváltotta Hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés. A Szociális és Gyámhivatalok hivatalból június 30-ig bejegyezték a szolgáltatói nyilvántartásba az engedéllyel rendelkezőket. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

23 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) módosítása Ideiglenes hatályú működési engedélyek december 31-i hatály hosszabbítása december 31-ig. Szociális és Gyámhivataloknak hivatalból kell lefolytatni az eljárást és március 15-ig dönteni. Ellenőrzések gyakorisága 2 évről 4 évre módosul, de ellenőrzési ütemterv szerint sűrűbben is. Módszertan mérlegel a helyszíni szemlét illetően. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

24 Ideiglenes működési engedélyesek
Krizsán Ildikó 2014. november 13.

25 Miniszteri rendeletek
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (R.) 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet Krizsán Ildikó 2014. november 13.

26 Házi segítségnyújtással kapcsolatos szabályok változásai
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása Házi segítségnyújtással kapcsolatos szabályok változásai Pontszámítás szabályai Társadalmi gondozók is alkalmazhatók, de csak meghatározott tevékenységre ( lakókörnyezet, háztartási tevékenység, beköltözéshez segítségnyújtás) Új és változó mellékletek! Krizsán Ildikó 2014. november 13.

27 Utazási kedvezmény Intézményvezető állítja ki,
Jogosult: ellátott, hozzátartozó és kísérő Mikor: nappali és szakosított ellátást nyújtó intézmény ellátottja számára utazáshoz illetve látogatáshoz. Mértéke: 90 %-os menettérti kedvezmény Meddig: kiállítástól számított 3 évig érvényes Krizsán Ildikó 2014. november 13.

28 Támogatott lakhatás Komplex szükségletfelmérés alapján nyújtható első vizsgálat után másfél év múlva, majd 3 évente kell megújítani. Fenntartó költsége. Akadálymentesség fogyatékosság típusához igazodik. Krizsán Ildikó 2014. november 13.

29 Rodin: The Thinker – a gondolkodó
Krizsán 2014. november 10.

30 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA
1054 Budapest, Báthory utca 10. Telefonszám: Krizsán Ildikó 2014. november 10.

31 Krizsán Ildikó 2014. november 13.


Letölteni ppt "Változások az ágazati szabályozásban 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések