Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Keszthely, 2014. november 13-14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Keszthely, 2014. november 13-14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális."— Előadás másolata:

1 Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Keszthely, 2014. november 13-14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Változások az ágazati szabályozásban 2015.

2 2014. november 13.Krizsán Ildikó

3 Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság 2014. november 13.Krizsán Ildikó

4 Kormányzati elképzelés 2014. november 13.Krizsán Ildikó Szociális ellátás feltételeinek biztosítása legfőképpen az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelőssége. Állami beavatkozás csak akkor, ha sem az egyén, sem a család, sem az egyént körülvevő helyi közösség nem képes a szociális ellátás feltételeinek biztosítására.

5 Szociális törvény célja  Szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 5

6 Szociális ellátások változásai  2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás.  Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás kidolgozása.  Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó felülvizsgálata.  Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi ellátásnál.  A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a szociális szakosított ellátások hatékonyabb működtetésére irányuló koncepció kidolgozása.  Szociális alapszolgáltatások megerősítése.  Házi segítségnyújtás reformja.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 6

7 Szociális törvény módosításának fő elemei 1. Gyakorlati tapasztalatok során felmerült problémák. 2. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése 3. Szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése – öngondoskodás hangsúlyosabbá tétele érdekében. 4. Belépési hozzájárulás. 5. Költségvetést megalapozó egyes törvényekben is lesznek változások. 6. Fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-gondozó otthonainak kiváltásával kapcsolatos módosítások. 7. Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. 8. Befogadás szabályainak módosítása. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 7

8 Támogatott lakhatás  Már meglévő ápoló-gondozó otthoni férőhelyek csak támogatott lakhatás valamelyik formájában szervezhető át.  Lehetőség az 50 férőhelyig történő bővítésre, új férőhelyet nem kell támogatott lakhatás formájában megszervezni. Ezzel a kiváltást követően azoknak a személyeknek ellátás, akik számára nem megfelelő a támogatott lakhatási forma. (komplex szükségletfelmérés)  Jogviszony keletkezése csak komplex szükségletfelmérés megtörténte után. Előtte nincs költségvetési támogatás.  Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás első lakhatás programra)  Krízishelyzet (csőd, természeti katasztrófa) esetén főszabálytól kivétel, átvevő fenntartó nem minősül új intézménynek, ha az átvett intézmény újként lesz bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, illetve nem minősül új férőhelynek, ha az átvett intézmény ellátottjait a fenntartó a már meglévő intézményeiben látja el új férőhelyek létrehozásával. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 8

9 Intézményi jogviszony megszüntetése  Az esetkör kibővül: az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. (rosszhiszeműség)  6 hónapon át folyamatosan és ennek összege 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja.  Kivétel, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre, ebben az esetben nem lehet alkalmazni.  Írásbeli tájékoztatás jogkövetkezményekről 3 hónap elteltével. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 9

10 Befogadás szabályai  Egyedi, méltányolható helyzet kezelésére EMMI minisztere az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben az adott szolgáltatás befogadásáról dönthet kapacitásra tekintet nélkül.  Figyelembe kell venni: a) Költségvetési forrásokat b) Területi lefedettséget c) Ellátási szükségletet d) Szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitásokat. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 10

11 Belépési hozzájárulás 1. Öngondoskodás erősítése céljából tartós bentlakást nyújtó ellátásoknál. 2. Kivétel: rehabilitációs intézmények, hajléktalanok otthona és rehabilitációs célú lakóotthonok. 3. Konkrét összegben kell megállapítani. 4. Legfeljebb 8 millió forint lehet, évente egyszer lehet változtatni közzététel mellett. 5. Egyházi és nem állami fenntartók esetében csak a férőhelyek 50 %-ig lehet megállapítani. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 11

12 Belépési hozzájárulás 1. Ellátást nem lehet megtagadni attól, aki nem képes fizetni. 2. Beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony időarányosan visszajár (örökösnek is). 3. Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére KELL fordítania. 4. Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor választható a belépési hozzájárulás alkalmazása, DE nem lehet átminősíteni az emeltszintű férőhelyet. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 12

13 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben  Intézményi felvételkor még nem tudott, de folyamatban lévő rendszeres pénzellátási kérelem esetén – pl. rokkantsági járadék.  A rendszeres pénzellátás visszamenőlegesen kerül megállapításra – kérelem beadásának napján – így az intézmények a személyi térítési díjat a rendszeres pénzellátás alapján visszamenőlegesen megállapíthatják. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 13

14 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása Újonnan 2015. január 1-jével létrehozandó családsegítés szolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan hozható létre. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 14

15 Intézményi jogviszony vitás esetei  Vitás ügyben jogorvoslati rend egyértelművé tétele. Vita esetén első körben intézményvezető, majd fenntartó végső esetben bíróság dönt.  Döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 15

16 Egyéb pontosítások  150 fős szabály alól kivétel hajléktalan célcsoport szakosított intézményi ellátása.  Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás pontosítás, ugyanazon ellátási területen több fenntartó nem hozhat létre azonos szolgáltatást. 2014. november 10.Krizsán Ildikó 16

17 Kormányrendelet módosítások  29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.)  226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.)  369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) 2014. november 13.Krizsán Ildikó

18 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet  Összhang az Szt-vel, rugalmasabb térítési díj megállapítás.  Támogatott lakhatásnál igénybevevő távolléte esetén is teljes összegű személyi térítési díj fizetés. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

19 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.)  Szolgáltatás együttes finanszírozásának problémája, adott napon ki vette igénybe az ellátást azonos illetve egymást átfedő ellátásoknál. Napi jelentési kötelezettség a TAJ alapú igénybevevői nyilvántartásban.  A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben a szabályozás nem teljes körű. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

20 Nyr. folytatás  Párhuzamos finanszírozás és ebből fakadó viták rendezésére új alcímben kerül szabályozásra a) Szolgáltatási kategóriánként b) Egyes szolgáltatási típusok kivételével c) Hol lehetséges együttes finanszírozás és hol nem. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

21 Nyr. folytatás  Napi jelentési kötelezettség Könnyítés, egyes szolgáltatástípusoknál elegendő havonta jelentenie a fenntartónak visszamenőlegesen, az igénybevevői nyilvántartás funkciója nem sérül. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

22 Működési engedélyezési eljárás 2013. december 1-jével átalakult, papíralapú engedélyezést felváltotta Hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés. A Szociális és Gyámhivatalok hivatalból 2014. június 30-ig bejegyezték a szolgáltatói nyilvántartásba az engedéllyel rendelkezőket. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

23 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) módosítása  Ideiglenes hatályú működési engedélyek 2014. december 31-i hatály hosszabbítása 2016. december 31-ig.  Szociális és Gyámhivataloknak hivatalból kell lefolytatni az eljárást és 2015. március 15-ig dönteni.  Ellenőrzések gyakorisága 2 évről 4 évre módosul, de ellenőrzési ütemterv szerint sűrűbben is. Módszertan mérlegel a helyszíni szemlét illetően. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

24 Ideiglenes működési engedélyesek 2014. november 13.Krizsán Ildikó

25 Miniszteri rendeletek  1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (R.)  36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet 2014. november 13.Krizsán Ildikó

26 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása  Házi segítségnyújtással kapcsolatos szabályok változásai a) Pontszámítás szabályai b) Társadalmi gondozók is alkalmazhatók, de csak meghatározott tevékenységre ( lakókörnyezet, háztartási tevékenység, beköltözéshez segítségnyújtás) c) Új és változó mellékletek! 2014. november 13.Krizsán Ildikó

27 Utazási kedvezmény  Intézményvezető állítja ki,  Jogosult: ellátott, hozzátartozó és kísérő  Mikor: nappali és szakosított ellátást nyújtó intézmény ellátottja számára utazáshoz illetve látogatáshoz.  Mértéke: 90 %-os menettérti kedvezmény  Meddig: kiállítástól számított 3 évig érvényes 2014. november 13.Krizsán Ildikó

28 Támogatott lakhatás  Komplex szükségletfelmérés alapján nyújtható első vizsgálat után másfél év múlva, majd 3 évente kell megújítani.  Fenntartó költsége.  Akadálymentesség fogyatékosság típusához igazodik. 2014. november 13.Krizsán Ildikó

29 Rodin: The Thinker – a gondolkodó 2014. november 10. Kriz sán 29

30 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA 1054 Budapest, Báthory utca 10. Telefonszám: 06 1 795 3427 2014. november 10. Elérhetőség Krizsán Ildikó

31 2014. november 13.Krizsán Ildikó


Letölteni ppt "Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Keszthely, 2014. november 13-14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések