Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A támogatott lakhatás, mint újonnan bevezetendő szociális szolgáltatás, a befogadás hatályos szabályozása Szociális Szakmai Nap BKMKH Szociális és Gyámhivatala.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A támogatott lakhatás, mint újonnan bevezetendő szociális szolgáltatás, a befogadás hatályos szabályozása Szociális Szakmai Nap BKMKH Szociális és Gyámhivatala."— Előadás másolata:

1 A támogatott lakhatás, mint újonnan bevezetendő szociális szolgáltatás, a befogadás hatályos szabályozása Szociális Szakmai Nap BKMKH Szociális és Gyámhivatala 2014. március 20. Bakné dr. Tóth Andrea osztályvezető

2 Jogszabályi háttér  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 75. §  a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2012. (X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.)  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (Tr.) 25. §  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/ 2000 (I.7.) SzCsM. rendelet ( R.)110/A-110/I. §  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet (Ir.) 2. §, 3 §. (4) bekezdés, 17. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés

3 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok  Ellátotti kör:  fogyatékos személyek  pszichiátriai-és szenvedélybetegek - hajléktalan személyek személyek részére biztosított ellátás, amely figyelembe veszi az ellátott életkorát, egészségi állapotát, önellátási képességét, és ez utóbbi fenntartása illetve fejlesztése érdekében a szolgáltatást nyújtó az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:  a lakhatási szolgáltatást,  a mentálhigiénés és szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,  az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást.

4 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, amennyiben erre vonatkozóan az ellátott szükséglettel bír: - étkezést, - ápolás-gondozást, - fejlesztést, - a társadalmi életben való részvételt segítő, úgy nevezett reintegrációs szolgáltatásokat.

5 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok A lakhatási szolgáltatás tartalma: - legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy - hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy - legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható. Alapcél: az intézményes ellátás körülményeinek közelítése a valós életben gyakorolt körülményekhez.

6 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok A támogatott lakhatás működtetése: Az utóbb említett négy szolgáltatás (komplex szükségletfelmérés alapján) az alábbiak szerint biztosítható:  szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján,  más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat),  más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött megállapodás útján,  az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint is biztosíthatja.

7 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok A támogatott lakhatás olyan szakosított szociális szolgáltatás, mely esetében a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi lényeges kivétellel:  az ellátás, a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan időtartamú,  a szociális szolgáltatások területi finanszírozási rendszerébe történő befogadás általános szabályait nem kell alkalmazni: magyarul nincs befogadás,  nem kell alkalmazni az érdekképviselet és az ellátotti önkormányzat Szt-ben meghatározott szabályait.

8 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok  a szolgáltatás alapja az egyéni szükséglet  a szociális ellátórendszer összes eleme felhasználható  egyénre szabott szolgáltatások biztosításával cél az önálló életvitel fenntartása, és erősítése  a lakhatás és az önálló életvitel támogatását szét kell választani  az engedélyezett férőhelyen felül biztosítható az ellátást igénylő hozzátartozójának (szülő, gyermek) elhelyezését is – ez az alapszolgáltatást meghaladó feladatnak minősül  kiemelendő: a szolgáltatás nem pusztán lakhatási támogatás

9 A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok Komplex szükségletfelmérés Szolgáltatási terv Megállapodás Térítési díj

10 A szolgáltatás tartalma, részletszabályok  A lakhatást szolgáló tér és a szociális szolgáltatás külön épületekben legyen, akár vásárolt szolgáltatásokkal.  A foglalkoztatás helyszíne, és a lakhatási tér külön helyszínen legyen.  A lakhatási tér minél kisebb számú elhelyezésre adjon lehetőséget, a családi jellegű elhelyezési feltételekhez közelítve.  Az ellátott azt a szükséges szolgáltatást kapja meg, mint más állampolgár az otthonában.

11 Tárgyi feltételek  Nem feltétel a szolgáltatásnyújtó részéről a saját tulajdon, bérleti szerződés is elegendő (használatvételi engedély) határozott határozatlan idejű bejegyzés  Egy lakószobában 2 fő, vagy egy lakásban 2 fő  A lakhatás és a szolgáltatás egyéb elemei elkülönült földrészleten legyenek (életszerű elvárás-e?)  A lakhatási szolgáltatások (lakás, vagy lakócentrum) nem lehetnek egymással szomszédos földrészleten (kivéve: olyan lakóotthon, mely 2012. december 31.napján jogerős működési engedéllyel rendelkezett )

12 Személyi feltételek  az R. igen szűkszavúan fogalmaz, ennek oka: a szolgáltatás jellege: a lényeg a szakdolgozó kompetenciáján van  esetvitelt és kísérő támogatást biztosító munkatárs (intézményvezető is lehet) Kompetenciák Esetvitelért felelősTámogató munkatárs munkatárs szolgáltatási terv szolgáltatási terv végre- elkészítése hajtása, eszközgazda 1 esetfelelőshöz 12 ellátott tartozhat

13 Speciális szabályok A szolgáltatás tartalmában az alábbiak érvényesek:  étkeztetés = szociális étkeztetés  ápolás-gondozás = nappali ellátás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, házi segítségnyújtás  fejlesztés = nappali ellátás, támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás  társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások = támogató szolgáltatás, közösségi ellátás azon szolgáltatás elemeknél, melyet ténylegesen alkalmaznak a támogatott lakhatás során

14 Speciális szabályok  Amennyiben a fenntartó maga biztosítja az étkeztetést, fejlesztést, ápolást-gondozást vagy a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat, akkor az alapszolgáltatások személyi feltételeit teljesítenie kell, viszont a támogatott lakhatásban részt vevő ellátottat ezen alapellátások dokumentációiban nem kell feltüntetni.  Egészségügyi ellátás része: szakorvosi, sürgősségi és kórházi ellátáshoz való hozzájutás, gyógyászati segédeszköz költsége, ha az igénybe vevő jövedelme alapján ennek költségét nem képes viselni.

15 Komplex szükségletfelmérés A szolgáltatás alapja az ellátott szükséglet felmérése – egyén oldaláról építkezik a szolgáltatás tartalma. A komplex szükségletfelmérés területei kiterjednek az alábbiakra: - egyéni igények az életvezetés támogatásával kapcsolatban, - a megfogalmazott rövid- és hosszú távú célok, - az életkor- és fogyatékosság-specifikus igények, - a családi állapot, a természetes és professzionális támogató környezet - a képzettség, munkatapasztalat, - az önálló életvitellel összefüggő jövedelmi és vagyoni helyzet, - a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, - a kommunikációs szükségletekre, - a támogatás folyamatosságára vagy időszakos jellegére, - a speciális csoportok igényeinek megfelelő támogatásra, - a képzés, foglalkoztatás, eü-i ellátáshoz való hozzájutással kapcsolatos igényekre - az együttműködési szándékra

16 A szükségletfelmérés jogi szabályozása „A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki.” (R. 110/B § (2) bekezdés) - jelenleg 24 megbízásos jogviszonyban álló szakmentorral áll az SzGYF. kapcsolatban - csak a hatósági nyilvántartásba bejegyzett engedélyes (intézmény) kezdheti el a szükségletfelmérést

17 Szükségletfelmérés a gyakorlatban - csak szolgáltatói nyilvántartásba vett (működési engedéllyel rendelkező) intézmény végezheti -az egyénekre irányul: igénylőlapokat szükséges kitölteni, azok beérkeztetésétől indul a szükségletfelmérési eljárás -kijelöljük és felkérjük a szakmentort -a szakmentor az intézmény által kijelölt szakmentorral megszervezi: együttes vizsgálat, együttes aláírás (az R. 14. melléklete szerint) -amennyiben nem ért egyet a vizsgált személy az eredménnyel, a vizsgálatot új szakmentorokkal meg kell ismételni

18 Szükségletfelmérés a gyakorlatban - az SzGyF. a módszertani koordináló - jelenleg 24 szakmentor van, az intézmény által biztosítandó szakmentort is közülük kell felkérni -Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány által indítandó szakmentor képzést az NCSSZI akkreditálta (nyilvántartási száma: 01-0899-04) (honlapcím:www.kezenfogva.hu)

19 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről Támogatott lakhatás háromféle módon jöhet létre: -intézményi kiváltással (bentlak á sos int é zm é nyek kiv á lt á sa TIOP-3.4.1.A-11/1) - lakóotthonok átalakulásával -újonnan létrejövő intézményként Jellemzők: -amennyiben az ingatlan használati jogcíme határozott időre szól a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant határozott időre kell bejegyezni -maximum 50 fő elhelyezésére szolgáló épületegyüttesben nyújtott szolgáltatás (lakócentrum) esetén kell szakhatóságokat kirendelni (kivéve szolgáltatás specifikusan az adott szolgáltatás vonatkozásában, ha azt az intézmény maga nyújtja)

20 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről - támogatott lakhatásnál magát az ingatlant jegyezzük be a szolgáltatói nyilvántartásba, míg más esetben a szolgáltatást - a bejegyzéshez székhely fogalom kötődik -a szakmai programot a kijelölt módszertani intézménnyel véleményeztetni kell (SzGYF. vagy kijelölt egyházi módszertani intézmény) -helyszíni szemlét tart az engedélyező hatóság: megállapítja, hogy az adott lakás vagy ház hány fő elhelyezésére alkalmas, a lakóingatlan elhelyezkedése megfelel-e a támogatott lakhatás szolgáltatás alapcéljainak -költségvetési támogatás jogszabály erejénél fogva jár -a szolgáltatói nyilvántartás adattartalmát a hatályos jogszabály 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 3.1.15. pontja határozza meg

21 A támogatott lakhatás térítési díjáról A személyi térítési díj elemei: -Lakhatási költség (víz- és csatorna, áram, fűtés, és szemétszállítás díja) -Igénybe vett szolgáltatás (étkeztetés, ápolás-gondozás, fejlesztés, társadalmi életben való beilleszkedést segítő) költsége - Legfelsőbb mértéke az ellátott jövedelmének 80 %-a (teljes körű ellátás esetén) - Ingatlan, vagy készpénz vagyon a személyi térítési díj része lehet

22 A finanszírozási rendszerbe való befogadás általános szabályai Jogszabály szerint befogadott új szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti létszám: -feladatellátási kötelezettséggel bíró állami fenntartó fejlesztései -azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, mely Európai Uniós, Svájci Alap, Norvég Alap, EGT Alap vagy költségvetési támogatás (2011. évi CXCV. tv. 2. § n. ) pontja) segítségével létesül -azt a már jogerősen bejegyzett szolgáltatást, férőhelyszámot, ellátotti létszámot, melynek befogadását költségvetési többlettámogatást nem igénylő szétválás, egyesítés, a székhely és telephelyek közötti szolgáltatások, férőhelyek mozgatása, illetve az átmeneti és tartós férőhelyek egymás közötti átminősítése teszi szükségessé.

23 Befogadás nélkül is jár a költségvetési támogatás -jogerősen bejegyzett férőhelyet demens betegek bentlakásos férőhelyévé minősítik át -az adatmódosítás oka a fenntartóváltás -támogatott lakhatás létesítése

24 „ A nagy változások kis dolgokon múlnak” Paulo Coelho: Az accrai kézirat

25 Köszönöm a figyelmet! hivatalunk elérhetősége: Tel: 76/513-711 e-mail: gyamhivatal@bkmkh.hu honlap: bkmkh.hu


Letölteni ppt "A támogatott lakhatás, mint újonnan bevezetendő szociális szolgáltatás, a befogadás hatályos szabályozása Szociális Szakmai Nap BKMKH Szociális és Gyámhivatala."

Hasonló előadás


Google Hirdetések