Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményfenntartással és működtetéssel kapcsolatos kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményfenntartással és működtetéssel kapcsolatos kérdések"— Előadás másolata:

1 Az intézményfenntartással és működtetéssel kapcsolatos kérdések
2012/2013 …

2 Mit, miért, hogyan?? „A játék mellett újra polgárjogot nyert a tanulás” Tóth Nándor Tamás riportja Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárral Megjelent: Közszolgálat közigazgatási magazin II. évfolyam 8. szám augusztus-szeptember „Arra ösztönzünk minden iskolát, nevelőt, gyermeket, szülőt, hogy vegyék komolyan a munkát, úgy, ahogyan ez évtizedekkel ezelőtt megszokott és természetes volt. ……. Az iskolában ez azt jelenti, hogy a feladatokat el kell végezni, a pedagógus tekintélyét vissza kell állítani, a gyerek és a tanár kapcsolatában helyre kell tenni azt az évszázados rendet, ahol bízunk abban és elfogadjuk, hogy a felnőtt, képzett, hivatástudattal rendelkező szakember helyesen irányítja a pedagógiai folyamatot.” „A köznevelés megújításának folyamata – kellő időt adva a felkészülésre – több év alatt megy végbe. …2013. szeptember 1-jétől valóban új alapokra helyezett köznevelési és iskolarendszer működjék” Ekkor lép életbe … a pedagógus életpályamodell, új munkaszervezés, pedagógus minősítés, lényegesen magasabb fizetés … a Nemzeti alaptanterv, a Kerettantervek, ezekhez illeszkedő tankönyvek

3 Fogalmak 1.: Fenntartó: állam, egyház, magánintézmény fenntartója évi CXC tv. 4. § „az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.” 2012. CXXIV tv. 1.§-ban meghatározott módosítás alapján 2011. évi CXC tv. 4. § 9. „az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és – e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen – a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.”

4

5 Fogalmak 2.: 2011. évi CXC tv. 4. § 18. Működtető: „az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti”

6

7 Működés feltétele: A köznevelési intézmény rendelkezik
Nkt. 22.§ (1) A köznevelési intézmény rendelkezik a.) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges feltételekkel, b.) állandó saját alkalmazotti létszámmal, c.) jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal, és önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel. Nkt. 22.§ (2) eszköz és felszerelés: 20/2012. EMMI rendelet 2. sz melléklete alapján állandó, saját alkalmazott: alapfeladat ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám legalább 70%-a határozatlan idejű munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony (többcélú intézmény esetében szervezetileg és szakmailag önállóan számolva) szükséges eszköz, felszerelés: a köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket a fenntartó, a működtető az intézmény rendelkezésére bocsátja.

8 Feladat elosztás 1. Nkt. 74.§ (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozó óvodai nevelés és a SNI gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Nkt. 74.§ (4) hatályos től 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzata gondoskodik: az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket és az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.

9 Feladat elosztás 2. ??????????? Nkt. 74.§ (6) a kötelezettség teljesítése alól a mentesülés feltétele/lehetősége: kérelem, ezzel együtt igazolás benyújtása a gazdasági jövedelemtermelő képesség hiányáról mely adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed: az érintett intézmény működtetési adataira a működtetéshez rendelkezésre álló saját bevételek bemutatására Ha az adatok nem támasztják alá a mentesítési kérelmet, akkor hozzájárulás- fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, vagy 8 napon belül a kérelem visszavonása lehetséges. Nkt. 74.§ (5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást.

10 Feladat elosztás 3. A működtető feladata: Nkt. 76.§ (1)
A törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa Köteles: a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről, Feladata különösen: a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása működteti, karbantartja az alapító okiratban foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javíttatja, karbantartja a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezi a köznevelési közfeladat-ellátásához szükséges eszközöket. Nkt. 76.§ (2) Alapító okirat módosításából következő, a működést érintő változás esetén a működtetés egyedi feltételeit / az infrastruktúra- fejlesztést, az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.

11 Feladat elosztás 4. ???????????? Nkt.97. § (24) az önkormányzatok, a január elsejével (?) történő működtetés vállalásáról ig szándéknyilatkozatot tesznek ig döntenek 3000 főt meg nem haladó lakosságszám: a működtetés átvállalásának képességéről 3000 fő feletti lakosságszám: nem képes a működtetést vállalni Nkt.76. § (4) az önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat, hogy a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni

12 Feladat elosztás 4A Az önkormányzati törvény módosítása kimondja, hogy a kötelezően ellátandó, törvényben előírt önkormányzati feladatokra támogatást ad az állam. A köznevelési törvény pedig úgy rendelkezik, hogy a háromezer főt meghaladó lakosságú települések önkormányzatai kötelesek működtetni a tulajdonukban álló - de az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézményeket. A működtetést saját forrásból kell megoldani, és az vonatkozik az ingatlan-, valamint az ingó vagyonra is.

13 Feladat elosztás 4B Ha az önkormányzatnak nincs erre pénze, akkor - külön szabályok szerint - felmentést kérhet, illetve mentesülhet a működtetési kötelezettség alól. A 3 ezer főnél kisebb települések önként vállalhatják az iskola működtetését. A módosító törvény szabályozza azt is, hogy mi használható az önkormányzati hitel, és kötvénykibocsátás fedezetéül. Erre a törzsvagyon, valamint a költségvetési támogatás nem fordítható, kivéve, ha uniós támogatásról van szó. Az annak előfinanszírozására felvett hitel fedezetére az állami támogatás is felhasználható.

14 Feladat elosztás 5. A működtető önkormányzat:
Nkt.76. § (5) A működtető önkormányzat: az épületet nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbeadás lehetséges (ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti)

15 Működtető feladatai Nkt.84. § (2) a működtető, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről Nkt.97. § (23) a működtető tulajdonát azok az taneszközök képezik, amelyeket a előtti leltár tartalmaz

16 Az Állam feladatai Nkt. 94.§ (1) oktatásért felelős miniszter felhatalmazásai 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáről Nkt. 94.§ (4) a Kormány felhatalmazásai 202/2012. (VIII. 27.) Korm. rendelet A Klébelsberg Intézményfenntartó Központról (KIK) 229/2012. (VIII:28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról És…meghatározza az állami intézményfenntartó központtal a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetése céljából köthető szerződés részletes tartalmát… Az állam: rekonstrukciós, fejlesztési költségek biztosítása állami pályázatok útján a taneszközök beszerzése az állam finanszírozza.

17 202/2012. Kormány rendelet (1) Klébelsberg Intézményfenntartó Központ
Felépítése: központi szerv és területi szervek tankerület – járásokkal azonos illetékességű feladata: általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák, gimnáziumok tekintetében KIK SZMSZ szerint meghatározott feladatok ellátása – BP-en 23 (kerületenként) megyeközpont tankerület – megye székhelyén működik, illetékessége: a székhelye szerinti megye területe BP-en nincs feladata: szakképző iskolák, kollégiumok, PSZSZ és PSZakmaiSZ tekintetében a KIK SZMSZ szerint meghatározott feladatok ellátása

18 202/2012. Kormány rendelet (2) Feladata: az állami fenntartású intézmények esetében a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlása mely nem terjed ki: Nkt. 83.§ (2) a.) fenntartó feladatai: a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról,

19 kiterjed: Nkt. 83.§ (2) b.) – i.) b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, .

20 d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak,

21 f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t

22 202/2012. Kormány rendelet (2) Döntése előtt véleményt kér:
Nkt. 83.§ (3) a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, b) átszervezésével, c) feladatának megváltoztatásával, d) nevének megállapításával, e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt Nkt. 83.§ (4) Véleményező szervek: intézmény alkalmazotti közössége, iskolaszék, iskolai szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, megyei gazdasági kamara / szakképzésért, felnőttképzésért felelős miniszter (szakképző intézmény esetén), működtető önkormányzat

23 202/2012. Kormány rendelet (3) KIK felépítése:
központi szerv: Elnök – szakmai feltételek, területi szervek: Megyeközponti tankerület, tankerület: Igazgató, szakmai feltételek (2012. szeptember 30. EMMI) A feladatkörbe történő kinevezés, megbízás, annak visszavonása, jogviszony megszüntetése miniszteri jogkör

24 202/2012. Kormány rendelet (4) KIK Elnök feladatköre:
Ellátja a fenntartói feladatokat Érvényesíti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, hatékony és szabályszerű gazdálkodást véget: KIK előirányzatai, erőforrások, engedélyezett létszám, kezelésében álló vagyon tekintetében Előkészíti és megküldi a miniszternek az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények vezető kinevezéseit, felmentéseit, megbízását, vagy visszavonását Ellátja a döntés-előkészítéshez szükséges és költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításának feladatait Javaslatot tesz illetékességi területének módosítására Elemzi a köznevelési intézményekben lefolytatott ellenőrzések eredményeit Együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervekkel, országos nemzetiségi önkormányzatokkal

25 Finanszírozás 1. A köznevelési intézmény jogi személy,
Nkt. 21.§ (1) bekezdés A köznevelési intézmény jogi személy, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény nem rendelkezik a fenntartótól elkülönült önálló költségvetéssel az önkormányzati fenntartású intézmény (óvoda) rendelkezik a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel

26 Finanszírozás 2. és 74.§ (4) saját forrás terhére
Nkt. 22.§ (2) A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni. Nkt. 88.§ (1) – (3) és (4) – (5) (1) A köznevelés rendszerének mûködéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki és 74.§ (4) saját forrás terhére A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.

27 Finanszírozás 3. Nkt. 88.§ (2) A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési elõirányzat összegét az éves költségvetési törvényben kell meghatározni. A évi Költségvetési törvény a tervezetet 2. számú mellékletében tervezett jogcímek: 1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (előirányzat: ,6 millió forint) A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. Rsz=(L/Cs)xFEH+S L: gyermeklétszám; Cs: csoportlétszám (Cs: Nkt. 4. melléklet BC=20); FEH: heti foglalkozási időkeret/pedagógus kötelező heti óraszáma); S lehet: dajka csoportonként 1, 100 gyermektől 1 fő óvodatitkár; 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens; óvodapszichológus 0,5 fő (1-500 gyermekig)

28 Finanszírozás 4. 2. óvodaműködtetési támogatás A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. (előirányzat: ,0 millió forint) 3. óvodai, iskolai étkeztetési támogatás A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014. tanévi nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető – azon gyermekek, tanulók után, akik számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.

29 Finanszírozás 5. ? Az önkormányzatok saját bevételei
A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. Nkt. 88.§ (3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy az intézmény a mûködési engedélyben foglaltaknak megfelelõen végzi tevékenységét. 2013. szeptember 1-től: Nkt. 88.§ (4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás idõkereteit külön jogszabály állapítja meg. Nem állami fenntartású szakképzõ iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal. Nkt. 88.§ (5) Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami fenntartású intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik.

30 Tervezési feladatok és a költségvetés 1.
Alapvetések: 1. az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény nem rendelkezik a fenntartótól elkülönült önálló költségvetéssel 2. az Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskoláknak - ha önkormányzat működteti - nincs önálló fenntartói költségvetése 3. az Önkormányzati fenntartásban maradó intézmény (óvoda) rendelkezik önálló költségvetéssel

31 Tervezési feladatok és a költségvetés 2.
Óvodai költségvetés tartalma, kiadások és bevételek tervezése változatlan. Önkormányzat költségvetésében jelennek meg a működtetés feladatai: Étkeztetés kiadásai: abban résztvevők bére, munkaruha/védőruha, szükséges eszközök, tisztítószerek stb. Intézmény-működtetés: Takarítás, fűtés-, épület-karbantartás kiadásai: résztvevők bére, szükséges eszközök, anyagok, tisztítószerek, védő-/munkaruha, stb. Közüzemi szolgáltatások teljes körben Egyéb külső szolgáltatók igénybe vétele: biztosítások, átalánydíjas karbantartások (lift, gépek, berendezések, kazánok, stb.) Intézmények eszköz-fejlesztésére, karbantartására eső kiadások Pályázati megvalósuláshoz (előfinanszírozáshoz) szükséges keretek Pályázatok fenntarthatóságához szükséges keretek.

32 Tervezési feladatok és a költségvetés 3.
Intézményi tételes leltározás megszervezése, pontos eszköz- és készletnyilvántartás elkészítése, Nyilvántartások átjárhatóságának megteremtése, Egyedileg megkötött szerződések, kötelezettségek nyilvántartása (cég, feladat, kötelezettségvállalás határnapja, mértéke, kedvezmény mértéke, stb.) Közbeszerzési terv előkészítése, Munkáltatói döntések előkészítése, Szervezeti keretek kialakítása (pénzügyi iroda/GESZ/GAMESZ/KisKincstár, feladat-delegálás, gazdálkodó szervek és feladatköreik, alapító okiratok módosítása (ha releváns), Munkáltatói döntések meghozatala.

33 Tervezési feladatok és a költségvetés 4.
Nkt. 31.§ (5) október 31. Közoktatási szerződések, megállapodások felülvizsgálata, köznevelési szerződésekké átalakítása, Nkt. 68.§ (1) 2013.január 1. Intézményfenntartó központ által kinevezendő igazgató esetében véleményezési jog Nkt. 74.§ (1) január 1. Az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének megszervezése Nkt.74. § (4) január 1. Állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény működtetése. 33

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Volcz Zoltánné közoktatási szakértő általános tanügyigazgatás


Letölteni ppt "Az intézményfenntartással és működtetéssel kapcsolatos kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések