Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Művészetoktatás a közigazgatási gyakorlatban”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Művészetoktatás a közigazgatási gyakorlatban”"— Előadás másolata:

1 „Művészetoktatás a közigazgatási gyakorlatban”
„Művészetoktatás a közigazgatási gyakorlatban” dr. Kissné Terstyánszky Irén 2011.

2 A jegyző/főjegyző/ Kormányhivatal ellenőrzési jogköre
Nem önkormányzati fenntartó esetén főjegyző ( ig), évi CLIII. tv. 16. § (9) alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (továbbiakban: Kormányhivatal) Települési önkormányzat – fenntartó képviseletében: jegyző A jegyzői/főjegyzői/Kormányhivatali ellenőrzés célja Az ellenőrzés szervezeti rendje, feladata és eszközei A jegyzői/főjegyzői/Kormányhivatali ellenőrzés típusai és tartalma Munkafolyamatba épített ellenőrzés Törvényességi ellenőrzés Hatósági ellenőrzés Célvizsgálatok (külső szervek által kezdeményezett)

3 1. Munkafolyamatba épített ellenőrzés
nyilvántartásba vételi eljárás Fenntartói jogosultság vizsgálata Alapító okirat törvényessége [Közokt. tv. 37. § (5)] Illetékmentesség kérdése [1993. évi XCIII. tv. 5. § (3), (4)] Fenntartói döntés: átszervezés, fenntartói jog átadása, megszüntetés, átalakítás (egyesítés, szétválás), az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, – tervezett végrehajtás évében május utolsó munkanapjáig!] az egyéb átszervezésre vonatkozó döntések: - Közokt. tv. 37. § (5) bek. b) pontját érintően, fentiek kivételével; helyi önkormányzat és kistérségi társulás között lévő fenntartói jog átadása esetén határideje július utolsó munkanapja. stb. [Közokt. tv § (11) bek.] a döntés előtt az érintettek véleményét kötelező kikérni a Közokt. tv § (3) bekezdése szerint: szülő, Dök, Gazdasági Kamara, nevelőtestület, kisebbségi önk. – a bejelentést követő 15 nap múlva hozhat döntést a fenntartó [nyilatkozat, határozat, jegyzőkönyv + jelenléti ív]

4 A fenntartó joga a közoktatás szolgáltató tevékenységre
•költségvetési szerveknél nem vizsgáljuk, törzskönyvi nyilvántartásban vannak; •nem önkormányzati fenntartású intézménynél: eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában (legutolsó alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály stb.; bírósági végzés, cégkivonat; aláírási címpéldány) – ha a fenntartó adataiban az előző engedélyezési eljárás óta változás következett be, akkor a változás tekintetében kell benyújtani; - ha nincs változás, akkor - büntetőjogi felelősség mellett - nyilatkozat becsatolása arról, hogy az adatokban változás nem következett be. Tartalmazza-e a jogosultságot: intézményt alapít-fenntart-működtet = támogat

5 Az intézmények alapító okirata nem önkormányzati fenntartású intézményeknél [Közokt. tv. 37. § (5)]
a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét, b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

6 Áht. 90. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
Költségvetési szervek alapító okirata [Közokt. tv. 37. § (5); évi XXXVIII. tv. (Áht.); 292/2009. (XII. 19.) Korm. r.(Ámr.)] Áht. 90. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv nevét, székhelyét, a létrehozásáról rendelkező jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, jogszabályban meghatározott közfeladatát, alaptevékenységét, illetékességét, működési körét, irányító szervének nevét, székhelyét, kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását, vezetőjének kinevezési, megbízási rendjét, és a dolgozók foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.

7 közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét,
2. közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét, vállalkozási tevékenysége arányának felső határát a szerv kiadásaiban, megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, és a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat. Ámr. 8/A. § gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként kell besorolni. Ámr. 10. § (9) megszüntető okirat, jogutód, jogszabályi hivatkozás (10) módosító okirat és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Ámr. 11. § (2) rendelkezni kell a jövőbeni feladatellátásról

8 szakágazati besorolása [PM Tájékoztató 3. számú melléklet]
- a költségvetési szervet - szakmai szempontból meghatározó - alaptevékenységének jellege szerint kell a KSH által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendjében meghatározott szakágazatba, szakfeladatrendbe kell sorolni; az ellátható kiegészítő, kisegítő tevékenysége ől hatálytalan, az alaptevékenységbe tartozik [2010. XC. tv.] alapító okiratból törölni szükséges! gazdálkodási jogköre, ill. gazdálkodással összefüggő jogosítványai: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv; - a költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolása; - a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el;

9 Hiányosság, vagy problémák merültek fel a beadvánnyal kapcsolatban?

10 Probléma megoldása Az ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek haladéktalanul, de legalább 8 napon belül Az ügyfélnek a kitűzött határidőn belül reagálnia kell! Csak egy hiánypótlási felhívás bocsátható ki! - Ha jó a beadvány, akkor az intézmény nyilvántartásba vétele megtörténik - Ha nem, akkor elutasítás.

11 Működési engedélyezési eljárás, határidő beadásra: 2010. május 31-ig
Működési engedélyezési eljárás, határidő beadásra: május 31-ig ! [R. 35. § (10)] Ügyintéző vizsgálja az intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét: Tárgyi: - állandó székhely, vagy telephely: 5 év, kizárólagos használat műszaki követelmények, társasházi közgyűlés döntése, képviselőtestületi döntés, használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány a két intézmény együttes működése biztosított-e - PP megvalósításához szükséges eszközök megléte ütemezetten felmenő rendszerben fokozatos bevezetés, – ha nem teljesülne, akkor a működési engedélyt a Kormányhivatal visszavonja! – Ütemterv 12 évre? Személyi: alkalmazottak 70 % határozatlan munkaviszony Munkavédelmi: ÁNTSZ, Tűzoltóság szakhatósági véleménye Pénzügyi (költségvetés) Szakértő kirendelése Szakértői vélemény Hiánypótlás Működési engedély

12 Változások a működési engedélyezési eljárásban
Működési engedély késedelmes benyújtása jogvesztő Elintézési határidő: 2 hónap Csökken az ügyfél kötelezettsége, egyablakos ügyintézés Olyan adatot nem kérhet a hatóság az ügyféltől, amely más hatóság nyilvántartásában szerepel (nyt.határozat; tulajdoni lap; használatbavételi engedély; hatósági bizonyítvány (10)– belföldi jogsegély intézménye) ÁNTSZ és Tűzoltóság véleményének beszerzése – hivatal, ill. ügyfél - díjfizetés 11/1994. MKM r. 6. sz. mellékletében a 6. pontban a székhelyre és a telephelyekre konkrétan és külön-külön kell adatot szolgáltatni - jognyilatkozat A kérelemhez a II. Mellékletekben rögzített dokumentumokat kell csatolni (kivéve:1,3,4 pontokban szereplő adatokat a hivatal is bekérheti) Elintézési határidőbe nem számít bele: belföldi jogsegély, hiánypótlás, szakhatósági eljárás, az eljárás felfüggesztése, szakértői vélemény elkészítésének időtartama, Szakhatóság 15 napon belül köteles eljárni, egyszer 15 nappal hosszabbíthat Határidő meghosszabbítása nyilvántartásba vétel és működési engedély kiadásakor indokolt esetben: 30 nap Már működő int. esetén elbírálás a változások tekintetében történik!

13 2. Törvényességi ellenőrzés
Közoktatás-szolgáltató tevékenység folytatására jogosultság meglétének vizsgálata A nevelési-oktatási intézmény és szakszerű működése érdekében tett fenntartói intézkedések: Alapító okirat vizsgálata SZMSZ, Házirend, IMIP, PP, más belső szabályzatok megléte A fenntartó által rendelkezésre bocsátott vagyon biztosítja-e az alapfeladatok ellátását A költségvetés biztosítja-e a feladatellátást A fenntartó betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettséget Az SZMSZ, Házirend, IMIP jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége Az intézményvezető alkalmazásának törvényessége A fenntartó vizsgálta-e a PP-ban a feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét Alapító okirat, működési engedély, PP összhangja

14 A törvényességi ellenőrzés módszerei
Interjú, konzultáció helyszíni szemle során Dokumentumelemzés Szakértői vélemény

15 3. Hatósági ellenőrzés Jogszabályi háttér:
2004. évi CXL. tv (Ket §); Közokt. tv. 80. § (2) Az ellenőrzés tartalma: A fenntartó a működési engedélyben foglaltakat végrehajtja-e; Helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei és eszközei, ellenőrzést végző hatásköre Beléphet a létesítménybe Bármely iratot, munkafolyamatot megvizsgálhat Tájékoztatást kérhet bármely személytől A fenntartót nyilatkozattételre hívhatja A helyszínről kép- és hangfelvételt készíthet, egyéb bizonyítást folytathat le. Jegyzőkönyvet vesz fel, átadja vagy 10 napon belül megküldi

16 4. Célvizsgálatok (külső szervek által kezdeményezett)
A vizsgálat tartalmát a kezdeményezésben foglaltak határozzák meg Szakértő kirendelése szükséges

17 5. Az ellenőrzés megtartásának keretei és lebonyolításának szabályai

18 5.1. Törvényességi ellenőrzés
Kormányhivatal legalább kétévente végzi (Közokt. tv. 80. § (1) bek július 1-től Vizsgálati program, megbízó levél A szakértő kirendelése Az ellenőrzés végrehajtása Az ellenőrzés realizálása Törvénysértés esetén a realizálás formái: törvénysértés esetén a szakértő díját a fenntartó fizeti [Ket § (2)] Felhívás a törvénysértés megszüntetésére: - ha a megadott határidőn belül nincs intézkedés, akkor bírói út igénybe vétele Az intézmény működésének felfüggesztése -közbiztonság, közerkölcs megsértése esetén a működés felfüggesztése Normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztése -ha a felhívás ellenére a törvénysértést nem szüntetik meg Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést és határidőn belül nem szüntetik meg azt, akkor a Kormányhivatal visszavonja a működési engedélyt és az intézmény törlésre kerül.

19 5.2. Hatósági ellenőrzés A jegyzőkönyv felvétele Szakértői vélemény
Ha megállapítja a törvénysértést, felhívást bocsát ki határidő megállapításával és a jog- következményekre való figyelmeztetéssel Megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, fegyelmi, szabálysértési, büntető, vagy egyéb eljárást kezdeményez

20 5.3. Célvizsgálatok realizálása
A célvizsgálatok eredményéről tájékoztatni kell a fenntartót Ill. a célvizsgálat elrendelőjét A törvénytelenség megszüntetése érdekében az előbbiekben említettek alkalmazása, lefolytatása szükséges.

21 6. Vizsgálati program részletezése
Pedagógiai programhoz kapcsolódók: Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, felülvizsgálatát elrendelte, jóváhagyta-e a fenntartó? Véleményeztette-e szakértővel? Legitim-e a program? Biztosítja-e megvalósításhoz szükséges vagyont és fedezetet, ehhez szükséges eszközöket? Adottak-e a biztonságos működtetés feltételei? A székhely-telephely bérleti szerződésekben, az adott időpontban garantált-e a kizárólagos használat? Személyi feltételek biztosítottak-e? Személyi feltételek vizsgálata: Munka és megbízási szerződések jogszerűsége pedagógusok és egyéb alkalmazottak tekintetében A személyi anyag áttekintése A tantestület léte (70%)

22 6. Vizsgálati program részletezése
A tanügyi dokumentumok vizsgálata: Beírási napló, törzslap, egyéni és csoportos foglalkozási naplók, összesítő kimutatás térítési díj és tandíj befizetéséről, eszköz és hangszerkölcsönzési kötelezvény és nyilvántartó lap, osztályozó ívek, vizsgajegyzőkönyvek, bizonyítványok nyilvántartása, kezelése, vezetése, szülői nyilatkozatok Tanulói OM azonosító szám megléte Tantárgyfelosztás, órarend, Személyi-tárgyi- és pénzügyi feltételek összefüggése a tantárgyfelosztással Munkaterv, beszámoló, belső ellenőrzési terv, továbbképzési és beiskolázási terv Tanítás rendjének megszervezése csoportlétszám, beiratkozottak iskolai végzettsége SZMSZ és mellékletei, IMIP Intézmény nevének jogszerűsége, pecsétjei, címtábla, névtábla, nyomtatványok Iratkezelési szabályzat, irattári terv, iktatókönyv

23 6. Vizsgálat bezárásával kapcsolatos feladatok
Összegző jelentés A Kormányhivatal a Közokt. tv. 80. § (3) ill. (4) bekezdése alapján intézkedik, - ahogy korábban részleteztem

24 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! dr. Kissné Terstyánszky Irén:


Letölteni ppt "„Művészetoktatás a közigazgatási gyakorlatban”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések