Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási intézmények működését érintő változások különös tekintettel az alapfokú művészetoktatási intézményekre Merklné Kálvin Mária osztályvezető Pest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási intézmények működését érintő változások különös tekintettel az alapfokú művészetoktatási intézményekre Merklné Kálvin Mária osztályvezető Pest."— Előadás másolata:

1 Közoktatási intézmények működését érintő változások különös tekintettel az alapfokú művészetoktatási intézményekre Merklné Kálvin Mária osztályvezető Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Oktatási Hatósági Osztály

2 A Kormányhivatalhoz telepített közoktatási hatósági feladatok

3 Törzshivatali főosztályok
Szakmai : Hatósági Törvényességi ellenőrzési és felügyeleti Jogi perképviseleti Ügyfélszolgálati Oktatási Funkcionális: Informatikai Pénzügyi Koordinációs és szervezési Humánpolitikai

4 Szakigazgatási szervek
Szervezeti irányító: KIM – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szakmai irányító: ágazati tárca - Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága;

5 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az oktatási ágazat a törzshivatalon belül, főosztályi státusban

6 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Feladat- és hatáskörök átvétele: 2011. január 1. + 2011. július 1., július 5. 2011. szeptember 1.

7 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Az Oktatási Hivatal 7 regionális igazgatóságából 1 fővárosi +19 megyei kormányhivatali oktatási főosztály

8 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2011. január 1-étől (példálózóan): elsőfokú hatósági döntés (kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése; egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadása) másodfokú hatósági döntés (sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tankötelezettségére vonatkozóan) hatósági ellenőrzés (nem állami, nem helyi ök-i intézményfenntartó által igényelt normatíva) nyilvántartás vezetése (szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményre való jogosultsága)

9 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2011. január 1-étől ún. „egyéb feladatok” (példálózóan): a közoktatási törvényben meghatározott önkormányzati intézkedési terv és a megye fejlesztési tervének véleményezése, a szakminiszter képviselete a regionális és megyei fejlesztési tanács, valamint a megyei közoktatási közalapítvány munkájában, a megyei közoktatási egyeztető fórum működtetése, félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottsága elnökeinek kijelölése

10 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2011. július 1. – módosult a közoktatási törvény: A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmények nyilvántartásba vételi, működési engedélyezési feladatai, valamint nyilvántartásuk vezetése és fenntartóinak kétévenkénti törvényességi ellenőrzése (Kt §) az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz kerül.

11 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2011. július 5. – módosult az OH-rendelet: Új feladat: a szakmai vizsgák szervezésének engedélyezése, vizsgaszervezés ellenőrzése.

12 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2011. szeptember 1. : kiteljesedik az Oktatási Főosztály feladatköre a) a őszi (október-novemberi) érettségi vizsgák szervezése

13 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
2012. január 1. a kormányhivatal megkapja a fenntartói jogokat Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) létrehozása (megyei fenntartású középfokú nevelési-oktatási intézmények) január 20. Az átvett intézmények igazgatói álláshelyének pályáztatása

14 Intézményalapítás: törzskönyvi nyilvántartás, nyilvántartásba vételi eljárás, működési engedélyezés

15 Általános szabályok az eljárás során
A fenntartói kérelem irányulhat: Újonnan indítandó intézmény esetén: a nyilvántartásba vételre a működési engedély kiadására Már működő intézmény esetén: a nyilvántartás módosítására a működési engedély módosítására Legfontosabb vonatkozó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 37. §, 38. §, 79. § és 80. § a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. Korm. rendelet 17/D. §-a. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. §-a és e rendelet 6. számú melléklete (továbbiakban: R.) egyéb vonatkozó speciális szabályok

16 Általános szabályok az eljárás során
A 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 5. § (3) bekezdése, valamint a közoktatási törvény 102. § (11) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb a tervezett indítás évének május utolsó munkanapjáig hozhat a fenntartó döntést, valamint nyújthatja be a kérelmet, amennyiben a fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatos.   július utolsó munkanapjáig hozhat a fenntartó döntést, valamint nyújthatja be a kérelmet, amennyiben a fentiek kivételével egyéb átszervezéssel kapcsolatos. Az ezt követően benyújtott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Köznevelési törvény: 84. § (3) bekezdés

17 Nyilvántartásba vétel általános szabályai
(A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. §) A közoktatási intézmény nyilvántartásba vétellel jön létre (alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal) A közoktatási intézmény a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg (a törlés napján) Benyújtási határidő: alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül Költségeket a kérelem benyújtója viseli (2012. január 1-jétől 3000 Ft) Nyilvántartott adatok nyilvánosak Változás bejelentés (ua. a szabályok, mint a nyilvántartásba vételnél) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Köznevelési törvény) 21. §

18 Intézményfenntartó Állam Egyház
Helyi önkormányzat Gazdálkodó szervezet Országos v. települési kisebbségi önk Alapítvány (költségvetési szerv) Egyesület Természetes személy (e.v.) Törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv Magyar Államkincstár Működést engedélyező szerv Megyei Kormányhivatalok 2011. július 1-től (korábban: székhely szerint illetékes jegyző,főjegyző)

19 Benyújtandó dokumentumok
Magyar Államkincstár: (Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18/I. §) Ügyintézési határidő: 15 nap Alapító okirat Külön jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatása Kormányhivatal: (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. §) Ügyintézési határidő: 30 nap Kérelem Alapító okirat Fenntartó közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okirata Fenntartó aláírási címpéldánya

20 Nyilvántartásba vétellel létrejön Megkezdheti működését
Állami, önkormányzati Nyilvántartásba vétellel létrejön Megkezdheti működését Kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye Bírósági felülvizsgálat (alapító székhelye szerint illetékes bíróság) Nem állami, nem önkormányzati Nyilvántartásba vétellel létrejön Működés megkezdéséhez működési engedély szükséges Fellebbezésnek van helye (másodfok: Oktatási Hivatal) Működés a közoktatás fejlesztési-tervvel összhangban (fővárosi, megyei)

21 Az Alapító okirat Tartalmát a közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés, illetőleg az Áht. határozza meg (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról [Az Áht. 8. § (4) bekezdéséhez] 5. §); Köznevelési törvény 21. § (3) bekezdés Módosítás: az eredeti és a módosított alapító okiratot is be kell nyújtani, a módosítást jelezni Az intézményalapítás első lépése a fenntartói döntés, az alapító okirat elkészítése Fontos: az alapfeladatok, szakfeladatok pontos TEÁOR száma (Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX:10.) NGM tájékoztató) szakképző intézmények esetében pontos OKJ szerinti szakma szám A tanszakok elnevezése! (a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni – 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben új tanszaki elnevezések) A költségvetési támogatás igénylése szempontjából – az igényjogosultságot megalapozó tevékenység

22 Az intézmény szabályozó dokumentumaival kapcsolatos változások
Pedagógiai program (köznevelési tv. 26. §) A jóváhagyás az intézményvezető hatásköre, kivéve az egyházi fenntartó (jelenleg: fenntartó) A nevelőtestület fogadja el, döntési jogkör (jelenleg szükséges a szülői szervezet véleményezése is) december 31-ig felülvizsgálat SZMSZ, Házirend(köznevelési törvény 25. §) Megmaradt a szülői szervezet, DÖK véleményezési jogköre; nevelőtestület dönt IMIP (köznevelési törvény 95. § (6) bekezdés) a jelenlegi 40. § hatályát veszti szeptember 1-jén A fenntartó egyetértést kell kikérni azokhoz a rendelkezésekhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul

23 A minősítés és az alapfokú művészetoktatási intézmény működésében bekövetkezett változások
Intézményi átszervezés, jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartó megváltozásának bejelentése A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 14/B. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet viselő alapfokú művészetoktatási intézménynek - a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerinti - átszervezése, jogutóddal történő megszűnése vagy fenntartójának megváltozása esetében a fenntartó az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban jelzi ezt a tényt a Szakmai Minősítő Testületnek. A bejelentést a fenntartó a Szakmai Minősítő Testület honlapjáról letölthető változás bejelentő adatlap és mellékleteinek beküldésével teheti meg. A minősítési eredmény pontos módosítása érdekében a változás bejelentő adatlapon minden olyan adatváltozást fel kell tüntetni, amely a korábban kiadott minősítési eredményben szereplő adattól eltér. A 27/1998-as MKM rendelet és a minősítés A módosított Rendelet már január 26-án életbe lépett, azonban az összeolvadások/szétválások, átnevezések miatt nevében megváltozott, de tartalmilag, pedagógiailag változatlan, már minősült tanszakokat nem kell újra minősíttetni. A régi és új tanszakok szakmai-pedagógiai szempontrendszer alapján elkészített párba állítását illetve megfeleltetését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közzéteszi. Az AME honlapján található tájékoztató ( a Szakmai Minősítő Testület tájékoztatója

24 Nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézmények működési engedélyezése
Működési engedélyezés általános szabályai : A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 35. § (továbbiakban: Rendelet) Benyújtandó kérelem és mellékletek (Rendelet 6. számú melléklet) a nevelési-oktatási intézmény működéséhez rendelkezésre álló, illetve megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő és oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését Fellebbezésnek van helye

25 Az engedélyezési eljárás
A közoktatási törvény 38. § (1) bekezdése alapján „a közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.” Köznevelési törvény: § A feltételek: saját állandó székhely saját alkalmazotti létszám jogszabályban meghatározott helyiségek, eszközök jogszabályban meghatározott szabályzatok a működéshez szükséges pénzeszközök (a feltételek fokozatos megteremtése – ütemterv-a kormányhivatal évente ellenőrzi - ha a feltételek nem teljesülnek, visszavonás) Amennyiben a benyújtott kérelem nem tartalmazta teljes körűen nyilvántartásba vétel esetén a Kt. 37.§-ában, valamint működési engedély kiadása esetén a R. 6. számú mellékletében foglaltakat, a Ket. 37.§ (2) bekezdése alapján a beérkezést követő nyolc napon belül hiánypótlási végzést kell kiadni, teljesítési határidő megjelölésével.  Nem számít az ügyintézési határidőbe a szakértő szakértői vélemény elkészítése, szakhatóság megkeresése, valamint eljárása, továbbá a hiánypótlási felhívás közlésétől a hiánypótlásig eltelt idő. Határnap: szeptember 1-je! Az eljárás annak eldöntésére szolgál, hogy a kérelmező teljesíti-e az alábbi feltételeket személyi, tárgyi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi

26 Közoktatási intézmény működésének átszervezése, megszűnése
Állami, önkormányzati fenntartású intézmény Összevonás Átszervezés Nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmény törlés a nyilvántartásból Új szabály: köznevelési tv.21. § (8) g) ellenőrzés eredményeképpen történő törlés Súlyos jogsértés: köztartozás, 6 hónapot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, jogsértést nem szűnteti meg, közbiztonság, közrend, közegészségügy sértése, feltételek hiánya, Szakmai jogszabálysértés A működési engedély visszavonása Szabálysértési eljárás – nevelési-oktatási tevékenység engedély nélküli folytatása

27 Ellenőrzés

28 A közoktatási intézmények ellenőrzése
A közoktatási törvény szerint: Törvényességi ellenőrzés Hatósági ellenőrzés 307/2006. (XII. 23. ) Korm. Rendelet az Oktatási Hivatalról 41. § (1) bekezdés Szakmai ellenőrzés 107. § A köznevelési törvény szerint: Újonnan induló intézmény ütemtervét évente 23. § (3) bekezdés Nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó két évente 34. § (2)-(4) bekezdés Hatósági ellenőrzés 86. § Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 86. §

29 A törvényességi ellenőrzés
A törvényességi ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy amint a működési engedélyezési eljárásban a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartó vállalta, - hogy az Alapító okiratban meghatározottak szerint működteti az adott intézményt, továbbá, hogy a működéshez biztosítja a jogszabályban előírt személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket - valóban teljesülnek-e a feltételek a nevelő-oktató munka folytatása során.

30 A törvényességi ellenőrzés tartalma
Van-e a tevékenység folytatásához joga a fenntartónak Összhangban áll-e az alapító okirat, a működési engedély és a pedagógiai program A fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátását A fenntartó által készített éves költségvetés biztosítja-e a közoktatási törvényben meghatározott feladatok ellátását Az SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége A nevelési-oktatási intézmény vezetője alkalmazásának törvényességét Vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét A fenntartó döntései meghozatalakor betartja-e az egyeztetési kötelezettségét

31 A törvényességi ellenőrzés
Az Alapító okirat és a működési engedély egymással összhangban áll-e? Az intézmény nevelési, pedagógiai programja a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával készült és a fenntartó jóváhagyta-e? A működés alapdokumentumai – SZMSZ, IMIP, Házirend – a jogszabályban előírt tartalommal készültek-e és azokat a fenntartó jóváhagyta e?

32 A törvényességi ellenőrzés
A fenntartó feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez határozatlan időre, de legalább öt nevelési/tanítási évre biztosított-e? (tulajdoni lap vagy megállapodás vagy bérleti szerződés). A helyiségek a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátására alkalmasak-e? (használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, a Népegészségügyi Intézetnek, a területileg illetékes Tűzőrségnek vagy Tűzoltó parancsnokságnak a szakhatósági állásfoglalása) A nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek a székhelyen és a telephely(ek)en, tagintézmény(ek)ben rendelkezésre állnak-e? (testneveléshez, gyakorlati foglalkozások megtartásához előírt helyiségek, eszközök, felszerelések!) – felmenő rendszer esetében ütemterv

33 A törvényességi ellenőrzés
A nevelő-oktató munkához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak-e az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén, tagintézményében(alapfeladatok ellátására 70% határozatlan időre alkalmazott pedagógus) Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok személyi nyilvántartása tartalmazza-e a jogszabályban előírt végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumo(ka)t, munkaszerződésüket vagy megbízási szerződésüket, a büntetlen előélet igazolására szolgáló okiratukat, munkaköri leírásukat? A pedagógusok rendelkeznek-e az adott tanév tantárgyfelosztásán szereplő tantárgyak oktatásához előírt végzettséggel, szakképesítéssel? Rendelkezik-e megfelelő számban az intézmény a működéshez szükséges egyéb, előírt feltételekkel rendelkező alkalmazottal? Megfelelő-e az alkalmazás módja az óraadó(k) és a felsőoktatási intézmény utolsó éves hallgatója/hallgatói esetében? A nem Magyarországon szerzett oklevelek/diplomák esetében a személyi nyilvántartások tartalmazzák-e a MEIK határozatát arról, hogy az adott végzettség, szakképesítés hazánkban mely tantárgyak oktatására jogosítja a pedagógust?

34 A törvényességi ellenőrzés
A működéshez szükséges pénzügyi feltételek teljesítését tudja-e igazolni a fenntartó? Rendelkezik-e éves költségvetéssel, amely tartalmazza az alábbiakat? (tanév – költségvetési év!) a működéshez szükséges befektetett eszközök és forgóeszközök beszerzési értéke bevételek (költségvetési támogatás, térítési díj, tandíj…) a dologi és személyi kiadások összege (az alkalmazottak bére, annak közterhei, a tanulói juttatások költségei) Biztosítja-e a fenntartó a feladatok ellátásához szükséges fedezetet? A pénzügyi feltételek teljesítéséről kimutatás készült-e az intézmény egészére?

35 A törvényességi ellenőrzés
A törvényességi ellenőrzés során az eljárásra hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (lásd: Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó előírásai a hatósági ellenőrzésről szóló fejezetben). A törvényességi ellenőrzés ügyintézési határideje két hónap. A törvényességi ellenőrzést megbízólevéllel rendelkező kormánytisztviselők végzik, az ellenőrzési programban foglaltak alapján. A kormányhivatal ügyfele az eljárás során a fenntartó

36 A törvényességi ellenőrzés
A törvényességi ellenőrzés eredményeképpen tehető intézkedések: Közoktatási törvény 80. § (1)   a fenntartó felhívása, megfelelő határidő kiszabásával a törvénysértés megszüntetésére Ha a fenntartó nem intézkedett az előírt határidőn belül a törvénysértés megszüntetéséről, a kormányhivatal kezdeményezheti a törvénysértő döntés, intézkedés, mulasztás bírósági megállapítását. Amennyiben a bíróság is megállapítja a törvénysértést és azt a fenntartó a bíróság által kitűzött határidőn belül sem szünteti meg, a működési engedély visszavonásra kerül, az intézményt törlik a nyilvántartásból. a nevelési-oktatási intézmény működésének felfüggesztése (előtte a kormányhivatal megfelelő határidő biztosításával felhívja a fenntartót a kifogásolt tevékenység megszüntetésére vagy a hiányosságok pótlására) Ha az intézményben folyó nevelő-oktató munka sérti a közrendet, a közbiztonságot, a közegészségügyet, a közerkölcsöt vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul; Ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. Köznevelési tv. 34. § (3) bekezdés: A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés körében – megfelelő határidő biztosításával – felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból.

37 A törvényességi ellenőrzés
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzését a fenntartó végzi (Köznevelési tv. 83. § - végezheti) 2012. január 1-jétől a megyei fenntartású közoktatási intézmények fenntartója a kormányhivatal keretein belül működő Megyei Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-től a fenntartó személye változik

38 A hatósági ellenőrzés Irányadó jogszabályok a közoktatási intézmények hatósági ellenőrzése során 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

39 A hatósági ellenőrzés Alapvető rendelkezésként a évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.) szabályozza az eljárást. 88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. (2) A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart. Jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is elrendelhet. (3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszíni ellenőrzés a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is történhet. (4) A helyszíni ellenőrzés lefolytatására, ezzel kapcsolatban az ügyfél értesítésére és a helyszíni ellenőrzés akadályozására e törvénynek a szemlére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szemletárgy birtokosára vonatkozó szabályokat az ügyfélre kell alkalmazni

40 A hatósági ellenőrzés A vizsgálat megállapításai jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre az Ket. 92. §-a szerint. „(3) A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, a lefoglalásról és az ügyfél által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít. (4) A jegyzőkönyv egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküldi. (5) Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküld. (6) Ha törvény a hatósági ellenőrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére lehetővé teszi, a hatóság az eljárás befejezésekor az ügyfélnek megküldi az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet vagy hivatalos feljegyzést.”

41 A hatósági ellenőrzés A kormányhivatal hatósági ellenőrzésének területei a közoktatási törvény 95/A. § (4) bekezdésében meghatározva az alábbi rendelkezésekben foglaltak betartására terjed ki: (Jogszabályi felhatalmazás: Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés a) pontja) a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására.

42 A hatósági ellenőrzés A költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása A közoktatási törvényben meghatározottakon kívül a 20/1997. (II. 13. ) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 17/B. §-a is felhatalmazza a kormányhivatalt a normatív állami hozzájárulás és támogatás ellenőrzésére: „A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a közoktatási intézményekben a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által igényelt normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló - a közoktatási intézményben vezetett - nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügy-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az elszámolás megalapozottságát. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti az Igazgatóságnál a normatív hozzájárulás és támogatás összegének felülvizsgálatát.” A gyermek, tanuló akkor számítható be jogszerűen az igénylési létszámba, ha beírták az intézménybe (beírási napló, felvételi és mulasztási napló, kollégiumi törzskönyv) kiállították róla a törzslapot jelenlétéről, mulasztásáról nyilvántartást vezetnek – osztály/csoport/foglakozási napló rendelkezik oktatási azonosító számmal

43 A hatósági ellenőrzés A hatósági ellenőrzés eredményeképpen tehető intézkedések: Felhívás szabálytalanság megszüntetésére Felügyeleti bírság kiszabása Más hatóság megkeresése Szabálysértési eljárás megindítása Az intézkedést az alábbiak szerint kell megtenni (Közoktatási törvény 95/B. § Figyelembe kell venni a: Jogsértés súlyosságát, Intézményi működésre gyakorolt hatását, Iskolahasználók érdekeinek sérelmét (érintettek száma), Jogsértéssel okozott kárt, Adatok tények eltitkolását, Jogsértés időtartamát, gyakoriságát, ismétlődését, Több jogsértés előfordulása esetén, azok számát, hatását. A Köznevelési törvényben is hasonlóan kell eljárni az intézkedés tekintetében!

44 A hatósági ellenőrzés A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézményekben két hónap (közoktatási törvény 79/A. §) Köznevelési tv. 96. § (3) bekezdés: két hónap A törvényességi ellenőrzést megbízólevéllel rendelkező kormánytisztviselők végzik, az ellenőrzési programban foglaltak alapján. A kormányhivatal ügyfele eljárás során az intézmény (intézményvezető)

45 A szakmai és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Szakmai ellenőrzés: Közoktatási tv § Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: Köznevelési tv. 87. § Az oktatásért felelős miniszter működteti az ellenőrzési rendszert A hivatal végzi a kormányhivatal közreműködésével Fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre kiterjed A pedagógusok munkájának külső ellenőrzése, értékelése Módszerei: Óra- és foglalkozáslátogatás Megfigyelés Interjú Pedagógiai dokumentumok vizsgálata Szakértői csoport végzi (feltételek!) Figyelembe kell venni a munkáltatói jogok gyakorlása során, a nyilvántartásból való törlés során Öt évente minden intézményben

46 Amire fel kell készülniük az intézményeknek
Köznevelési tv. 3. sz. melléklet A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképesítési követelményei Alapfokú művészeti iskola és művészeti szakközépiskola – tanár – a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész Minősítési eljárás Kerettanterv? Az önkormányzati fenntartású AMI - új fenntartó január 1-jén

47 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közoktatási intézmények működését érintő változások különös tekintettel az alapfokú művészetoktatási intézményekre Merklné Kálvin Mária osztályvezető Pest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések